Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку повернення коштів, надміру виплачених за призначеними субсидіями

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 39/283/90/5 від 29.12.97      Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   31 грудня 1997 р.
 vd971229 vn39/283/90/5        за N 634/2438
 
      Про затвердження Порядку повернення коштів,
     надміру виплачених за призначеними субсидіями
 
   На виконання пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 1997 року N 1050 ( 1050-97-п ) "Про заходи щодо
подальшого  вдосконалення  надання  населенню  субсидій  для
відшкодування  витрат  на  оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та  пічного  побутового
(рідкого) палива" Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити Порядок повернення коштів, надміру виплачених
за призаченими субсидіями (додається).
   2. Міністерству  праці та соціального захисту Автономної
Республіки Крим, управлінням  соціального  захисту  населення
обласних,  Київської  та  Севастопольської  міських державних
адміністрацій керуватися зазначеним Порядком у роботі та довести
його вимоги до відома місцевих органів виконавчої влади.
   3. Контроль за  виконанням  цього  наказу  покласти  на
заступників міністрів відповідно до розподілу обов'язків.
   4. Управлінню житлових субсидій  Міністерства  праці  та
соціальної політики зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції
України.
 
 Перший заступник Міністра праці
 та соціальної політики України          С.А.Вегера
 
 Міністр фінансів України             І.О.Мітюков
 
 В.о. Міністр юстиції України           Б.С.Стичинський
 
                Затверджено
                Наказ Міністерства праці та
                соціальної політики України,
                Міністерства фінансів України,
                Міністерства юстиції України
                від 29 грудня 1997 р. N 39/283/90/5
        Порядок повернення коштів, надміру
       виплачених за призначеними субсидіями
   Порядок повернення коштів, надміру виплачених за призначеними
субсидіями (надалі - Порядок), розроблено відповідно до Положення
про порядок призначення та надання населенню  субсидій  для
відшкодування  витрат  на  оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та  пічного  побутового
(рідкого) палива,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21 жовтня 1995 р. N 848 ( 848-95-п ), в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1997 р. N 1050
( 1050-97-п ) (надалі - Положення).
   1. Повернення бюджетних асигнувань, надміру перерахованих за
призначеними субсидіями, проводиться у випадках:
   - виявлення  подання  громадянами  свідомо документів із
неправильними відомостями, в тому числі: приховування заробітку чи
іншого доходу, подання фальшивих документів;
   - виявлення помилки  в  розрахунку  розміру  призначеної
субсидії;
   - виявлення неправильних відомостей в довідках про доходи,
виданих юридичними особами.
   2. В разі виявлення при перевірках подання  громадянами
свідомо  документів  із  неправильними  відомостями,  відділи
(управління) субсидій вживають таких заходів:
   - припиняють надання субсидії і позбавляють права на її
призначення на наступний термін;
   - повідомляють рекомендованим листом отримувачів житлової
субсидії про припинення надання житлової субсидії, необхідність і
терміни повернення в подвійному розмірі надміру виплачених коштів
(додаток 1);
   - подають позовні заяви до суду (додаток 2) про стягнення у
подвійному розмірі надміру виплачених коштів (при неповерненні їх
добровільно у встановлені терміни);
   - повідомляють  надавачів  послуг про припинення надання
субсидії;
   Терміни повернення надміру виплачених коштів встановлюються
відділом (управлінням) субсидій в кожному конкретному випадку з
урахуванням матеріального стану отримувача субсидії, але не менше
місяця з дня отримання повідомлення.
   3. В разі виявлення помилки, допущеної працівником відділу
(управління) субсидій в розрахунку розміру призначеної субсидії
відділ (управління) субсидій повідомляє отримувача субсидії про
розмір недоплачених чи переплачених коштів (додаток 3).
   Суми субсидій  надміру  перерахованих внаслідок допущеної
помилки повертаються на підставі заяви громадянина про добровільне
повернення коштів в тих випадках, коли субсидія на наступний
термін не призначається.
   Якщо заявнику призначається житлова субсидія на наступний
термін, суми субсидій, що були надміру перераховані внаслідок
допущеної помилки розрахунку розміру раніше призначеної субсидії,
враховуються при призначенні субсидії на новий термін.
   4. В разі виявлення при перевірках неправильних відомостей в
довідках про доходи, виданих юридичними особами, в результаті чого
були надміру виплачені кошти за призначеними субсидіями, відділи
(управління)  субсидій  стягують  надміру виплачені кошти із
зазначених юридичних  осіб  у  претензійно-позовному  порядку
відповідно до цивільного законодавства України.
   5. Повернені  кошти  зараховуються  на  рахунок відділів
(управлінь) субсидій для подальшого їх перерахування надавачам
послуг.
   6. До  посадових  осіб, винних у надмірному нарахуванні
субсидій вживаються заходи, передбачені чинним законодавством.
   При виявленні в діях громадян чи посадових осіб ознаків
злочину, відділи (управління) субсидій подають відомості та наявні
матеріали до правоохоронних органів.
               Додаток 1
               До Порядку повернення
               коштів, надміру виплачених
               за призначеними субсидіями
              Повідомлення
           про припинення надання
            житлової субсидії
                  "____"______________199__р.
 
Кому:
__________________________________________________________________
    (прізвище, ім'я та по батькові отримувача субсидії),
що прописаний за адресою
__________________________________________________________________
          (адреса отримувача субсидії)
   Відділ (управління) субсидій _________________________ району
повідомляє:
   На підставі висновків проведеної  відділом  (управлінням)
субсидій__________________ району перевірки довідок про доходи, що
надані разом з заявою від "___"______________199__р. виявлено, що
Ви подали неповну/невірну інформацію про доходи. Внаслідок цього
Вам надмірно виплачені кошти в сумі ________________грн. через що
протягом періоду з "___"_________199__р. по "___"__________199__р.
  (вказується термін отримання завищеного розміру  субсидії)
включно  Вами  не  провадилась  оплата  належної  частини
житлово-комунальних послуг у повному обсязі.
   У зв'язку з цим, у відповідності з Положенням про порядок
призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та пічного побутового (рідкого) палива, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1997 р.
N 1050:
   1. Вам  припиняється  виплата  субсидії,  починаючи  з
"___"____________199__р., і Ви позбавляєтесь права на призначення
субсидії на наступний термін.
   2. Ви зобов'язані повернути переплачену суму субсидії у
подвійному  розмірі  і  перерахувати  ____________грн.  до
"___"____________1997 р. на рахунок відділу (управління) субсидій
__________________________________________________________________
  (вказується назва відділу (управління) субсидій і  рахунку)
   У разі відмови неперерахування коштів у зазначені терміни,
вони  будуть стягнуті відділом житлових субсидій у судовому
порядку.
  Начальник ВЖС                  (прізвище)
 М.П.
  Головний бухгалтер               (прізвище)
 
 
                      Додаток 2
                   до Порядку повернення
                   коштів, надміру виплачених
                   за призначеними субсидіями
           Зразок позовної заяви
                  _______________________________
                  (Назва районного суду за місцем
                  прописки отримувача субсидії)
                  Позивач:_______________________
                  (служба житлових субсидій, що
                  подає позов у суд)
                  Адреса: _______________________
                  Розрахунковий рахунок:
                  Відповідач: ___________________
                        (ПІБ*)
                  Адреса: _______________________
                  Сума позову: __________________
                         (в гривнях)
__________________________
*Тут вписується повне прізвище, ім'я
 та по батькові отримувача субсидії
__________________________
             Позовна заява
   Згідно заяви _________________________ йому, з урахуванням
         (ПІБ отримувача субсидії)
всіх громадян, які прописані на житловій площі за адресою ________
_________________________________________________________________,
надана  субсидія   для   відшкодування  витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та пічного побутового (рідкого) палива в сумі ____________________
_________________________ щомісяця на шість (дванадцять) місяців,
  (вказати прописом)
починаючи з ______________ 1997 р.
   В результаті  проведеної  відділом (управлінням) субсидій
перевірки даних, наданих заявником та громадянами, прописаними на
зазначеній  житловій  площі,  встановлено,  що  ними  надана
неповна/невірна  інформація  про  доходи,  що  призвело  до
надмірної виплати їм  бюджетних коштів у вигляді субсидій на
суму_______________________________________грн.
       (вказати прописом)
   "___"_________199 р. заявникові було направлено повідомлення
про припинення виплати субсидії/(перерахунок розміру субсидії) та
запропоновано повернути надмірно виплачені кошти у подвійному
розмірі у відповідності з чинним законодавством та самостійно
погасити заборгованість по платежах за житлово-комунальні послуги.
   До цього часу належна до повернення на рахунок відділу
(управління) субсидій сума в розмірі _______________ не погашена.
 
   На основі вищевказаного та відповідно до ст.440 ЦК України
просимо стягнутн з громадянина ___________________________________
                  (ПІБ отримувача субсидії)
суму____________, виплачених надміру, у вигляді житлових субсидій,
коштів у подвійному розмірі.
   До заяви додаються:
1. Заява громадянина ______________________ про надання субсидії.*
             (ПІБ заявника)
2. Документи, які надані заявником як підтвердження  доходів
заявника та осіб, прописаних на його житловій площі.*
3. Розрахунок субсидії на основі наданих заявником документів.*
4. Документи, що підтверджують невірність/неповноту інформації про
доходи, що надана відділу (управлінню) субсидій.*
5. Розрахунок суми позову.
6. Повідомлення, надіслане заявнику про необхідність повернення
надміру виплачених коштів у подвійному розмірі.*
7. Документи, що підтверджують надання заявнику повідомлення.*
9. Інші наявні документи, які підтверджують суму коштів, що
належить до повернення відділу (управлінню) субсидій.
_____________________________
 * Примітка: Документи подаються в копії.
 
                       Додаток 3
                    До Порядку повернення
                    коштів, надміру виплачених
                    за призначеними субсидіями
              Повідомлення
   про відшкодування коштів по переплаченим/недоплаченим
            житловим субсидіям
                    "___"______________1997 р.
   Кому:
_________________________________________________________________,
       (прізвище, ім'я та по батькові заявника)
   що прописаний за адресою
__________________________________________________________________
            (адреса заявника)
   Відділ (управління) субсидій _________________________ району
повідомляє:
   В результаті  проведеної  перевірки  розміру  субсидії,
призначеної у   відповідності   з   Вашою   заявою   від
"___"___________199_ р. та довідок про доходи прописаних  на
вказаній  житловій  площі осіб, виявлена помилка розрахунку.
Внаслідок  цієї  помилки  розмір  щомісячної  субсидії  було
завищено/занижено на _________грн. та Вами недоплачено/переплачено
_________грн. за період з___________199__р. до___________199__р.
   Відділом (управління) субсидій проведено перерахунок розміру
субсидії, загальної преплаченої/недоплаченої суми та встановлено
новий розмір субсидії з_____________199__р. по_____________199__р.
   Якщо у відповідності з законодавством Вам не буде подовжено
термін дії субсидії на наступний період, то:
   - залишок переплачених Вами коштів у сумі ____________ грн.
необхідно врахувати у наступному місяці шляхом зменшення розміру
плати за житло та комунальні послуги на _________________ грн.;
   - недоплачені Вами кошти в сумі ___________________ грн.
пропонуємо  внести  на  рахунок   відділу   (управління)
субсидій ______________________________________________.
    (вказується назва відділу (управління) субсидій,
     N рахунка)
 
 Начальник ВЖС                  (прізвище)
М.П.
 Головний бухгалтер                (прізвище)
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка