Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про районний (міський) відділ статистики

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 138 від 31.12.97
   м.Київ
 
    Про затвердження Положення про районний (міський)
            відділ статистики
 
   Відповідно до Указів Президента України від 29 липня 1997 р.
N 734/97 ( 734/97 ) "Про утворення Державного комітету статистики
України" та від 6 листопада 1997 р. N 1249/97 ( 1249/97 ) "Про
Положення про Державний комітет статистики України", постанови
Кабінету  Міністрів  України від 17 жовтня 1997 р. N 1152
( 1152-97-п ) "Питання Державного комітету статистики України"
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про  районний  (міський)  відділ
статистики (додається). Установити, що районні (міські) відділи
статистики Держкомстату Автономної Республіки Крим та обласних
управлінь статистики, які є юридичними особами, діють на підставі
цього Положення.
   2. Голові  Держкомстату  Автономної  Республіки  Крим,
начальникам  обласних  управлінь статистики в місячний строк
затвердити структуру і штатний розпис підпорядкованих відділів
статистики, а також кошториси доходів і видатків на їх утримання,
граничну чисельність їх працівників, ліміти легкових автомобілів,
у межах затверджених Держкомстатом України показників.
   3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінстату України
від 20 грудня 1994 р. N 276 ( v0276202-94 ).
   4. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  першого
заступника Голови В.А.Головка.
 
 Голова Комітету                   О.Г.Осауленко
                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Держкомстату України
                   від 31 грудня 1997 р. N 138
              Положення
       про районний (міський) відділ статистики
   1. Районний (міський) відділ статистики (далі -  відділ
статистики) є органом державної виконавчої влади, знаходиться у
безпосередньому підпорядкуванні відповідно Держкомстату Автономної
Республіки Крим або обласного управління статистики.
   Відділ статистики утворюється Держкомстатом України і  є
складовою частиною єдиної системи органів державної статистики
України.
   Відділ статистики  у  межах  своєї  компетенції здійснює
реалізацію державної політики в галузі статистики, а  також
забезпечує  на  регіональному  рівні  належне  функціонування
загальнодержавної системи економіко-статистичної інформації.
   2. Відділ статистики у своїй діяльності керується Конституцію
України (  254к/96-вр  ),  законами  України,  указами  і
розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів
України, наказами Держкомстату України та наказами Держкомстату
Автономної Республіки Крим або  управління  статистики,  цим
Положенням і у межах своїх повноважень забезпечує їх виконання.
   3. Основними завданнями відділу статистики є:
   реалізація державної політики в галузі статистики;
   збирання, опрацювання,  узагальнення  та всебічний аналіз
статистичної  інформації  про  процеси,  що  відбуваються  в
економічному і соціальному житті регіону;
   впровадження статистичної методології, яка  базується  на
результатах  наукових  досліджень,  міжнародних стандартах та
рекомендаціях;
   забезпечення достовірності, об'єктивності, оперативності та
цілісності статистичної інформації;
   забезпечення доступності, гласності і відкритості зведених
статистичних даних згідно із законодавством.
   4. Відділ статистики відповідно до покладених на  нього
завдань:
   1) бере участь у реалізації державної політики в галузі
статистики;
   2) здійснює    статистичні    спостереження    за
соціально-економічними  процесами, виконанням загальнодержавних
програм економічного і соціального розвитку в регіоні;
   3) здійснює статистичні спостереження за ходом виконання
законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів
України з економічних і соціальних питань в регіоні;
   4) забезпечує збирання державної статистичної  звітності,
обстеження бюджетів сімей за їх згодою, проведення переписів,
одноразових  обліків,  опитувань,  вибіркових,  монографічних,
інтегрованих та інших обстежень;
   5) здійснює спостереження за динамікою цін і тарифів на
товари  (продукцію)  і  послуги,  вивчає громадську думку з
найгостріших проблем суспільно-політичного життя регіону;
   6) аналізує результати діяльності галузей економіки, розвиток
соціальної сфери, ринкові відносини, ефективність економіки, хід
приватизації  та  земельної  реформи, фінансове становище та
інвестиційні процеси, стан довкілля, виконання природоохоронних
заходів та інші процеси;
   7) проводить  обробку  одержаної  державної  статистичної
інформації на базі єдиної методології і сучасної інформаційної
технології;
   8) забезпечує розроблення інформаційної бази прогнозування
тенденцій та закономірностей  соціально-економічного  розвитку
регіону;
   9) бере участь у впровадженні основ організації національного
рахівництва,  системи статистичних показників для висвітлення
процесів соціально-економічного розвитку регіону;
   10) забезпечує достовірність, об'єктивність, оперативність та
цілісність  статистичної   інформації,   її   адекватність
соціально-економічним явищам і процесам;
   11) забезпечує  безкоштовно  у  встановленому  порядку
статистичною і аналітичною інформацією органи державної влади,
місцевого самоврядування, інші організації, які фінансуються за
рахунок державного бюджету, у межах виділених із бюджету коштів на
збирання та розробку цих даних, наукові установи, об'єднання
громадян, інші юридичні особи, громадян - в разі залучення їх до
виконання завдань органів державної влади;
   12) забезпечує гласність статистичних даних, подає засобам
масової інформації поточні і річні дані соціально-економічного
становища регіону, видає статистичні збірники, бюлетені, огляди,
прес-випуски та інші статистичні матеріали;
   13) здійснює статистичні спостереження за ходом виконання
рішень  органів  державної  виконавчої  влади,  місцевого
самоврядування з економічних і соціальних питань за рахунок коштів
замовника;
   14) забезпечує  звітні  одиниці  програмами  статистичних
спостережень та інструкціями щодо їх виконання, бланками форм
державної статистичної звітності, розробку яких централізовано в
органах державної статистики;
   15) забезпечує розробку та надання у встановленому порядку на
платній основі  зведеної  державної  статистичної  інформації
юридичним і фізичним особам на їх прохання, крім випадків,
передбачених законодавством;
   16) надає у встановленому порядку інформаційно-обчислювальні
та інші послуги і реалізує  створену  відділом  статистичну
продукцію;
   17) забезпечує відповідно до законодавства збереження  й
захист  статистичної  інформації,  дотримання  державної  та
комерційної  таємниць  юридичних  осіб,  конфіденційність,
знеособленість даних щодо фізичних і юридичних осіб;
   18) забезпечує  ефективне  використання  та  збереження
закріпленої за ним загальнодержавної власності;
   19) забезпечує добір та розстановку кадрів для  відділу
статистики, їх перепідготовку та підвищення кваліфікації;
   20) забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної
політики  щодо  державної таємниці, здійснює контроль за її
збереженням;
   21) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених
на нього завдань.
   5. Відділ статистики має право:
   1) одержувати у встановленому порядку безкоштовно від усіх,
розташованих в регіоні суб'єктів, на кого поширюється дія Закону
України "Про  державну  статистику"  (  2614-12 ), включаючи
фінансові, банківські, митні та інші служби, і використовувати
державну  звітність, інші необхідні для проведення державних
статистичних  спостережень  дані  (на  будь-якій  стадії  їх
розроблення) та пояснення, що додаються до звітності;
   2) приймати в межах своєї компетенції рішення з питань
статистики, обліку і статистичної звітності;
   3) проводити  за  рішенням  Кабінету  Міністрів  України
статистичні спостереження серед населення, що стосуються його
соціально-демографічного становища, рівня життя, підприємницької
діяльності та сімейного бюджету;
   4) вивчати стан первинного обліку і статистичної звітності,
перевіряти  достовірність  статистичних  даних,  вимагати від
юридичних осіб та громадян, які  займаються  підприємницькою
діяльністю, пояснення та інші матеріали з приводу виявлених
порушень в обліку та звітності. Посадові особи органів державної
статистики мають право згідно з установленим порядком відвідувати
об'єкти, що перевіряються;
   5) у разі виявлення приписок та інших перекручень звітних
даних вимагати від юридичних осіб та громадян, які займаються
підприємницькою  діяльністю, вносити виправлення до державної
статистичної звітності, а у разі невиконання ними цієї вимоги у
строки, визначені відділом статистики, самостійно вносити їх з
наступним повідомленням відповідних юридичних осіб та громадян,
які займаються підприємницькою діяльністю, для внесення ними
виправлень у показники первинного та бухгалтерського обліку, інші
пов'язані з цими даними показники;
   6) розглядати у встановленому законодавством порядку справи
про адміністративні правопорушення в сфері обліку та статистики;
вносити пропозиції щодо притягнення посадових осіб та осіб, які
займаються підприємницькою діяльністю, винних у порушенні вимог
Закону України "Про державну статистику" (  2614-12  ),  до
відповідальності, передбаченої законодавством;
   7) публікувати зведені дані статистичних спостережень;
   8) виконувати  на основі укладених угод госпрозрахункові
інформаційно-аналітичні, обчислювальні  та  інші  роботи,  що
оплачуються за рахунок замовників;
   9) надавати в установленому порядку підприємствам, установам
і організаціям у користування на договірній основі технічні засоби
з опрацювання та передавання інформації, інші основні фонди;
   10) у  встановленому  порядку  видавати і поширювати на
комерційній основі  на  внутрішньому  і  зовнішньому  ринках
статистичну інформацію, яка не становить державну та комерційну
таємницю і не має конфіденційного характеру;
   11) залучати осіб, які не працюють в органах державної
статистики, для проведення окремих статистичних робіт у порядку і
на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України;
   12) скликати у встановленому порядку наради з питань, що
належать до його компетенції.
   6. Відділ  статистики при виконанні покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими місцевими органами державної виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування, а також розташованими на
відповідній території підприємствами, установами, організаціями,
об'єднаннями громадян.
   7. Відділ статистики у межах своїх повноважень на основі та
на виконання законів та інших нормативно-правових актів видає
накази, організує і контролює їх виконання.
   Рішення відділу статистики з питань статистики, обліку та
статистичної звітності є обов'язковими для виконання місцевими
органами  державної  виконавчої  влади,  органами  місцевого
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх
форм власності, а також особами, які проживають в регіоні,
незалежно від їх громадянства;
   У необхідних випадках відділ статистики видає разом з іншими
місцевими органами державної виконавчої влади спільні акти.
   8. Відділ  статистики  очолює начальник, який згідно із
законодавством призначається на посаду та звільняється з посади
Головою Держкомстату Автономної Республіки Крим або начальником
обласного управління статистики за погодженням із відповідною
державною адміністрацією.
   Начальник відділу може мати заступників, яких відповідно до
законодавства він призначає на посаду і звільняє з посади.
   Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділом
статистики  і несе персональну відповідальність за виконання
покладених на відділ завдань і здійснення ним функцій, розподіляє
обов'язки між заступниками, визначає ступінь відповідальності їх
та працівників відділу.
   Начальник відділу  розпоряджається  коштами  в  межах
затвердженого кошторису, затверджує положення про  структурні
підрозділи відділу і посадові інструкції працівників, відповідно
до чинного законодавства приймає на роботу і звільняє з роботи
працівників відділу.
   9. Відділ  статистики  утримується за рахунок державного
бюджету України. Статистичні спостереження, що проводяться за
планом статистичних робіт, фінансуються за рахунок державного
бюджету. Додаткові роботи оплачуються замовником.
   Окремі підрозділи, а також тимчасові творчі колективи, які в
установленому порядку можуть утворюватися відділом статистики,
здійснюють свою діяльність на принципах господарського розрахунку.
   Структура та штатний розпис відділу статистики затверджується
відповідно Головою Держкомстату Автономної Республіки Крим, або
начальником обласного управління статистики.
   Кошторис доходів і видатків на утримання відділу статистики,
ліміт легкових автомобілів,  а  також  гранична  чисельність
працівників  затверджується  відповідно  Головою  Держкомстату
Автономної Республіки Крим або начальником обласного управління
статистики у межах затверджених Держкомстатом України показників.
   10. Відділ статистики є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із  зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням.
 





>





Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка