Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Державний комітет статистики Автономної Республіки Крим

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 137 від 31.12.97
   м.Київ
 
         Про Державний комітет статистики
          Автономної Республіки Крим
 
   Відповідно до Указів Президента України від 29 липня 1997 р.
N 734/97 ( 734/97 ) "Про утворення Державного комітету статистики
України" та від 6 листопада 1997 р. N 1249/97 ( 1249/97 ) "Про
Положення про Державний комітет статистики України", постанови
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997  р.  N  1152
( 1152-97-п ) "Питання Державного комітету статистики України"
Н А К А З У Ю:
   1. Перетворити Державний комітет по статистиці Автономної
Республіки Крим в Державний  комітет  статистики  Автономної
Республіки Крим.
   2. Затвердити Положення про Державний комітет статистики
Автономної Республіки Крим (додається).
   3. Фінансово-економічному   управлінню   в  строк  до
1 лютого 1998 р. підготувати і подати на затвердження кошторис
доходів і видатків на утримання Держкомстату Автономної Республіки
Крим і підпорядкованих відділів статистики,  ліміт  легкових
автомобілів  та  граничну  чисельність  працівників  апарату
Держкомстату і відділів статистики.
   4. Голові Держкомстату Автономної Республіки Крим в строк до
15 лютого 1998 р. подати Держкомстату України пропозиції щодо
структури Комітету, складу колегії та проект штатного розпису для
затвердження.
   5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінстату України
від 21 грудня 1993 р. N 279.
   6. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Голови В.А.Головка.
 
 Голова Комітету                   О.Г.Осауленко
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Держкомстату України
                   від 31 грудня 1997 р. N 137
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Державний комітет статистики
          Автономної Республіки Крим
   1. Державний комітет статистики Автономної Республіки Крим
(далі  -  Держкомстат Автономної Республіки Крим) є органом
державної виконавчої влади  і  безпосередньо  підпорядкований
Держкомстату України.
   Держкомстат Автономної   Республіки   Крим  утворюється
Держкомстатом України і є складовою частиною єдиної системи
державної статистики.
   Держкомстат Автономної  Республіки  Крим  у  межах своєї
компетенції здійснює реалізацію державної політики в  галузі
статистики, а також забезпечує на території Автономної Республіки
Крим  належне  функціонування  загальнодержавної   системи
економіко-статистичної інформації.
   2. Держкомстат Автономної Республіки Крим в своїй діяльності
керується Конституцією України, Конституцією Автономної Республіки
Крим, законами України, указами і розпорядженнями Президента
України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими
актами Верховної Ради та Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, наказами Держкомстату України, цим Положенням і у межах
своїх повноважень забезпечує їх виконання.
   3. Основними завданнями Держкомстату Автономної Республіки
Крим є:
   - реалізація державної політики в галузі статистики;
   - збирання, опрацювання, узагальнення та всебічний аналіз
статистичної  інформації  про  процеси,  що  відбуваються  в
економічному  і  соціальному  житті республіки, зокрема, про
проведення економічних реформ, рівень життя та соціальний захист
населення, формування багатоукладної економіки та її структурну
перебудову,  розвиток  зовнішньоекономічної  діяльності,  хід
приватизації та земельної реформи;
   - впровадження статистичної методології, яка базується на
результатах наукових досліджень,  міжнародних  стандартах  та
рекомендаціях;
   - забезпечення достовірності, об'єктивності, оперативності та
цілісності статистичної інформації;
   - забезпечення достовірності,  гласності  та  відкритості
зведених статистичних даних згідно із законодавством.
   4. Держкомстат Автономної Республіки Крим відповідно  до
покладених на нього завдань:
   1) бере участь у реалізації державної політики в галузі
статистики, розробленні і впровадженні цільових перспективних
програм реформування та розвитку статистики;
   2) здійснює    статистичні    спостереження    за
соціально-економічними процесами в Автономній Республіці Крим; за
виконанням загальнодержавних програм економічного і соціального
розвитку в республіці;
   3) здійснює статистичні спостереження в республіці за ходом
виконання законів України, актів Президента України, Кабінету
Міністрів України, нормативно-правових актів Верховної Ради та
Ради міністрів Автономної Республіки Крим з  економічних  і
соціальних питань;
   4) організовує і забезпечує збирання державної статистичної
звітності, обстеження бюджетів сімей за їх згодою, проведення
переписів,  одноразових  обліків,  опитувань,  вибіркових,
монографічних, інтегрованих та інших обстежень;
   5) проводить статистичні спостереження за динамікою цін і
тарифів на товари (продукцію) і послуги, здійснює розрахунки
зведених індексів цін, вивчає інфляційні процеси та громадську
думку з  найгостріших  проблем  суспільно-політичного  життя
республіки;
   6) забезпечує  формування  статистики зовнішньої торгівлі
товарами на регіональному рівні на базі митної статистики, яка
розробляється органами Державної митної служби України, а також
збирання державної статистичної звітності щодо зовнішньої торгівлі
послугами і товарами, що не проходять митний контроль;
   7) здійснює  аналіз  структурної  перебудови  економіки,
формування її багатоукладності, ходу приватизації та земельної
реформи,  фінансового  становища  та  інвестиційних процесів,
становлення ринкових відносин, розвитку міжрегіональних зв'язків,
формування  ринку праці, цінних паперів та товарного ринку,
ефективності економіки, розвитку соціальної сфери, рівня життя та
соціального захисту населення, стану довкілля та інших процесів;
   8) проводить обробку державної статистичної інформації на
базі єдиної методології і сучасної інформаційної технології;
   9) забезпечує  розроблення  інформаційної  бази   для
прогнозування тенденцій та закономірностей соціально-економічного
розвитку республіки;
   10) бере  участь  у  впровадженні  основ  організації
національного рахівництва, системи статистичних показників для
висвітлення процесів соціально-економічного розвитку Автономної
Республіки Крим;
   11) затверджує за погодженням з Держкомстатом України форми
державної статистичної звітності та інструкції по їх заповненню,
які вводяться на замовлення Верховної Ради та Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих органів самоврядування;
   12) встановлює коди і здійснює ведення Єдиного державного
реєстру  підприємств  та організацій України, бере участь в
удосконаленні організаційних і методологічних принципів  його
ведення,  розробці  інструктивних,  нормативних  документів,
розробленні і вдосконаленні технології та програмних засобів
ведення  цього  реєстру  та  державних  класифікацій,  що
використовуються  органами  державної  статистики,  здійснює
інформаційно-довідкове обслуговування користувачів даними Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України, випуск
бюлетенів і збірників на базі цих даних;
   13) забезпечує достовірність, об'єктивність, оперативність та
цілісність  статистичної   інформації,   її   адекватність
соціально-економічним явищам і процесам;
   14) забезпечує  безкоштовно  у  встановленому  порядку
статистичною та аналітичною інформацією Верховну Раду та Раду
міністрів Автономної Республіки Крим, представника Президента
України, органи державної виконавчої влади, організації, які
фінансуються з державного бюджету, у межах виділених із бюджету
коштів на збирання та опрацювання цих даних; наукові установи,
інших юридичних осіб, громадян - у разі залучення їх до виконання
завдань органів державної влади;
   15) забезпечує гласність статистичних даних, надає засобам
масової інформації поточні та річні дані про соціально-економічне
становище республіки і галузей економіки, видає  статистичні
збірники, бюлетені, огляди, прес-випуски та інші статистичні
матеріали як на  власній  поліграфічній  базі,  так  і  за
господарськими угодами, проводить прес-конференції та інші заходи;
   16) бере участь у розробленні, вдосконаленні та впровадженні
методології  статистичних  спостережень,  які  виконуються  у
відповідності до плану статистичних робіт Держкомстату України;
розробляє і впроваджує методологію статистичних спостережень, які
виконуються на замовлення місцевих органів державної влади за їх
рахунок;
   17) забезпечує  звітні  одиниці  програмами  статистичних
спостережень та інструкціями щодо їх виконання, бланками форм
державної статистичної звітності, розробку яких централізовано в
органах державної статистики;
   18) здійснює статистичні спостереження за ходом виконання
рішень Верховної Ради та Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, органів місцевого самоврядування з економічних і соціальних
питань за рахунок коштів замовника;
   19) забезпечує розробку та надання у встановленому порядку на
платній  основі  зведеної  державної  статистичної інформації
юридичним особам і громадянам на їх прохання, крім випадків,
передбачених законодавством;
   20) надає у встановленому порядку інформаційно-обчислювальні
та інші послуги і реалізує створену ним статистичну продукцію;
   21) забезпечує відповідно до законодавства збереження  і
захист  статистичної  інформації,  дотримання  державної  та
комерційної  таємниць  юридичних  осіб,  конфіденційність,
знеособленість даних щодо фізичних і юридичних осіб;
   22) проводить міжрегіональні статистичні зіставлення;
   23) бере участь у міжнародному співробітництві з питань
статистики;
   24) сприяє відображенню статистичних даних по Автономній
Республіці Крим у статистичних виданнях міжнародних організацій та
іноземних держав;
   25) бере  участь  у  розробленні  регіональних  цільових
перспективних програм, в опрацюванні заходів, спрямованих на
поглиблення економічної реформи;
   26) забезпечує  ефективне  використання  і  збереження
закріпленого загальнодержавного майна;
   27) забезпечує добір і розстановку кадрів для центрального
апарату Комітету, їх перепідготовку і підвищення кваліфікації;
   28) забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної
політики  щодо  державної таємниці; здійснює контроль за її
збереженням в апараті Комітету та  підпорядкованих  відділах
статистики;
   29) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених
на нього завдань.
   5. Держкомстат Автономної Республіки Крим має право:
   1) одержувати у встановленому порядку безкоштовно від усіх
розташованих в республіці суб'єктів, на кого поширюється дія
Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), включаючи
фінансові, банківські, митні та інші служби, і використовувати
державну статистичну звітність, інші необхідні для проведення
державних статистичних спостережень дані (на будь-якій стадії їх
розроблення) та пояснення, що додаються до звітності;
   2) одержувати від банківських установ в 10-денний термін
інформацію  про  відкриття  банківських  рахунків  суб'єктами
підприємницької,  некомерційної  діяльності  та  об'єднаннями
громадян;
   3) приймати в межах своєї компетенції рішення з питань
статистики, обліку і статистичної звітності;
   4) проводити  за  рішенням  Кабінету  Міністрів  України
статистичні спостереження серед населення, що стосуються його
соціально-демографічного становища, рівня життя, підприємницької
діяльності та сімейного бюджету;
   5) вивчати стан первинного обліку і статистичної звітності,
перевіряти достовірність статистичних  даних,  вимагаючи  від
юридичних  осіб  та громадян, які займаються підприємницькою
діяльністю, пояснення та інші матеріали з приводу виявлених
порушень в обліку та звітності. Посадові особи органів державної
статистики мають право згідно з установленим порядком відвідувати
об'єкти, що перевіряються.
   6) у разі виявлення приписок та інших перекручень звітних
даних вимагати від юридичних осіб та громадян, які займаються
підприємницькою  діяльністю, вносити виправлення до державної
статистичної звітності, а у разі невиконання ними цієї вимоги у
строки,  визначені  Держкомстатом Автономної Республіки Крим,
самостійно вносити їх з наступним повідомленням  відповідних
юридичних  осіб  та громадян, які займаються підприємницькою
діяльністю, для внесення ними виправлень у показники первинного та
бухгалтерського обліку, інші, пов'язані з цими даними, показники;
   7) розглядати у встановленому законом порядку справи про
адміністративні правопорушення в сфері обліку та статистики;
вносити пропозиції про притягнення посадових осіб та осіб, які
займаються підприємницькою діяльністю, винних у порушенні вимог
Закону України "Про державну статистику" (  2614-12  ),  до
відповідальності, передбаченої законодавством;
   8) публікувати зведені дані статистичних спостережень;
   9) виконувати на основі укладених угод  госпрозрахункові
інформаційно-аналітичні,  обчислювальні  та  інші  роботи, що
оплачуються за рахунок замовників;
   10) надавати у встановленому порядку підприємствам, установам
і організаціям у користування на договірній основі належні йому
технічні засоби з опрацювання та передавання інформації, інші
основні фонди;
   11) у  встановленому  порядку  видавати і поширювати на
комерційній основі  на  внутрішньому  і  зовнішньому  ринках
статистичну інформацію, яка не становить державну та комерційну
таємницю і не має конфіденційного характеру;
   12) залучати осіб, які не працюють в органах державної
статистики, для проведення окремих статистичних робіт у порядку і
на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України;
   13) скликати у встановленому порядку наради з питань, що
належать до його компетенції.
   6. Держкомстат  Автономної Республіки Крим при виконанні
покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами державної
виконавчої влади, а також розташованими на території республіки
підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.
   7. Держкомстат Автономної Республіки Крим у межах своїх
повноважень  на  основі  та  на виконання законів та інших
нормативно-правових актів видає накази, організує і контролює їх
виконання.
   Рішення Держкомстату Автономної Республіки Крим з питань
статистики, обліку та статистичної звітності є обов'язковими для
виконання  органами  державної  виконавчої  влади,  місцевого
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх
форм власності, а також особами, які проживають в республіці,
незалежно від їх громадянства.
   Нормативно-правові акти Держкомстату Автономної Республіки
Крим  підлягають  державній  реєстрації  у  встановленому
законодавством порядку.
   У необхідних випадках Держкомстат Автономної Республіки Крим
видає разом з іншими державними органами виконавчої влади спільні
акти.
   8. Держкомстат Автономної Республіки Крим очолює Голова, який
відповідно  до  законодавства  призначається  на  посаду  та
звільняється з посади Головою Держкомстату України за погодженням
з Радою міністрів Автономної Республіки Крим.
   Голова Держкомстату  Автономної  Республіки  Крим  має
заступників, яких відповідно до законодавства він призначає на
посаду та звільняє з посади.
   Голова Держкомстату  Автономної  Республіки Крим здійснює
керівництво  діяльністю  Комітету  і  несе   персональну
відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань і
здійснення ним  функцій,  розподіляє  обов'язки  між  своїми
заступниками, визначає ступінь відповідальності їх та керівників
структурних підрозділів.
   Голова Держкомстату   Автономної   Республіки   Крим
розпоряджається  коштами  в  межах  затвердженого  кошторису,
затверджує положення про структурні підрозділи Комітету і посадові
інструкції працівників, відповідно до законодавства приймає на
роботу та звільняє з роботи працівників апарату Комітету.
   9. Для погодженого вирішення  питань,  що  належать  до
компетенції Держкомстату Автономної Республіки Крим, обговорення
найважливіших напрямів його діяльності в Держкомстаті утворюється
колегія у складі Голови Комітету, його заступників за посадою, а
також інших керівних працівників Комітету.
   Склад колегії затверджується Держкомстатом України.
   Рішення колегії проводяться в життя наказами Держкомстату
Автономної Республіки Крим.
   10. Держкомстат Автономної Республіки Крим утримується за
рахунок Державного бюджету України. Статистичні спостереження, що
проводяться за планом статистичних робіт, фінансуються за рахунок
державного бюджету. Додаткові роботи оплачуються замовником.
   Окремі підрозділи, а також тимчасові творчі колективи, які у
встановленому порядку можуть утворюватися Держкомстатом Автономної
Республіки Крим, здійснюють  свою  діяльність  на  принципах
господарського розрахунку.
   Структура та  штатний  розпис  Держкомстату  Автономної
Республіки Крим, а також ліміт легкових автомобілів, гранична
чисельність працівників, кошторис доходів і видатків на утримання
апарату  Комітету  і  підпорядкованих  відділів  статистики
затверджується Головою Держкомстату України.
   11. Держкомстат  Автономної  Республіки Крим є юридичною
особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків,
печатку  із  зображенням  Державного  Герба України і своїм
найменуванням.
 

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка