Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про забезпечення своєчасності та повноти сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Про забезпечення своєчасності та повноти сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища

Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
від 25 грудня 1998 року N 512-р

Зареєстровано в Дніпропетровському обласному управлінні юстиції
5 січня 1999 р. за N 338

Відповідно до законів України "Про Державний бюджет України на 1998 рік", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про систему оподаткування", постанов Кабінету Міністрів України від 13 січня 1992 р. N 18 "Про затвердження Порядку визначення плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища та Положення про республіканський позабюджетний фонд охорони навколишнього природного середовища", від 7 травня 1998 р. N 634 "Про затвердження Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища" та з метою забезпечення своєчасності і повноти сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища:

1. Рекомендувати органам місцевого самоврядування та зобов'язати райдержадміністрації у місячний термін:

переглянути рішення стосовно звільнення підприємств-забруднювачів від сплати збору за забруднення з метою приведення їх у відповідність з нормами чинного законодавства;

визначити коефіцієнти кратності плати за понадлімітні викиди, скиди забруднюючих речовин і розміщення відходів;

визначити відповідальних за контроль з правильності обчислення належних до Державного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища розмірів платежів, обліку їх надходження та нарахування пені;

довести до відома підприємств, що:

- сплата збору за забруднення навколишнього природного середовища проводиться у вигляді авансових платежів щоквартально до 15 числа першого місяця, наступного за звітним кварталом рівними частинами від розрахункового річного розміру;

- відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища і дотримання вимог чинного податкового законодавства покладається на платників збору;

- у разі несвоєчасного перерахування авансових та остаточних платежів за забруднення навколишнього природного середовища з підприємств стягується пеня у розмірі 0,1 % за кожний день прострочення платежу згідно з п. 16 постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 1992 р. N 18;

- у випадку зміни обсягу лімітів за забруднення навколишнього природного середовища упродовж року пеня, нарахована за несвоєчасну сплату планових платежів до дати коригування, залишається фіксованою і обов'язковою для сплати;

- у разі відсутності на підприємстві затверджених у встановленому порядку лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин і розміщення відходів, нормативи плати за викиди та скиди забруднюючих речовин і розміщення відходів установлюються як за понадлімітні;

- у разі несплати підприємствами платежів, вони знімаються в безакцептному порядку.

Про хід виконання даного доручення інформувати головне управління економіки облдержадміністрації (Антонов) до 15 лютого 1999 року.

2. З метою впровадження економічного механізму природокористування та природоохоронних заходів, вирішення питань, пов'язаних з забезпеченням своєчасності та повноти сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, створити при облдержадміністрації координаційну раду з відповідних питань (далі - рада).

3. Затвердити склад координаційної ради з питань впровадження економічного механізму природокористування та природоохоронних заходів згідно з додатком 1.

4. Затвердити Положення про координаційну раду при облдержадміністрації з питань впровадження економічного механізму природокористування та природоохоронних заходів (додаток 2).

5. Затвердити Порядок визначення розмірів збору за забруднення навколишнього природного середовища та їх стягнення згідно з додатком 3.

6. Державному управлінню екологічної безпеки в області (Шпак) забезпечити надання міськвиконкомам, райдержадміністраціям, головному управлінню економіки облдержадміністрації та фінансовому управлінню облдержадміністрації, Державній податковій адміністрації в області перелік платників зборів за забруднення навколишнього природного середовища та дані про встановлені їм ліміти викидів, скидів забруднюючих речовин і розміщення відходів у навколишньому природному середовищі, а також відомості про суми платежів.

7. Рекомендувати Державній податковій адміністрації в області (Буряковський):

забезпечити щорічне проведення перевірок платників щодо своєчасності і повноти сплати ними збору за забруднення навколишнього природною середовища, на підставі визначених Державним управлінням екологічної безпеки в області лімітів і розмірів платежів;

у разі несвоєчасного перерахування планових та остаточних зборів за забруднення навколишньою природною середовища не внесені суми стягувати згідно з порядком, встановленим Указом Президента України від 4 березня 1998 р. N 167/98 "Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами і державними цільовими фондами" та Декретом Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів".

8. Фінансовому управлінню облдержадміністрації (Дєєва) щоквартально до 15 числа першого місяця наступного кварталу подавати головному управлінню економіки облдержадміністрації інформацію про надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища до обласного бюджету та бюджетів міст і районів.

9. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на головне управління економіки облдержадміністрації (Антонов), контроль - на першого заступника голови облдержадміністрації Деркача М. І.

Про хід виконання розпорядження інформувати голову облдержадміністрації щорічно до 15 лютого починаючи з 2000 року.

 

Голова облдержадміністрації 

О. В. Мігдєєв 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Дніпропетровської обласної державної адміністрації
від 25 грудня 1998 р. N 512-р 

СКЛАД
координаційної ради з питань впровадження економічного механізму природокористування та природоохоронних заходів

ДЕРКАЧ
Микола Іванович 

перший заступник голови облдержадміністрації - голова ради 

АНТОНОВ
Вячеслав Васильович 

начальник головного управління економіки облдержадміністрації - заступник голови ради 

ШМАТКОВ
Григорій Григорович 

заступник начальника головного управління економіки облдержадміністрації - заступник голови ради 

ШПАК
Микола Володимирович 

начальник Державного управління екологічної безпеки в області (за згодою) 

АНДРІЄВСЬКИЙ
Володимир Миколайович 

заступник начальника обласного виробничого об'єднання водного господарства (за згодою) 

КУЛІНІЧ
Віктор Васильович 

заступник начальника обласного управління земельних ресурсів (за згодою) 

БОЙКО
Роман Володимирович 

начальник управління Державної податкової адміністрації в області (за згодою) 

ФАЛЬЧІЯН
Олександр Миколайович 

заступник начальника управління - начальник відділу фінансового управління облдержадміністрації 

ШАПАР
Аркадій Григорович 

директор інституту проблем природокористування та екології НАН України (за згодою) 

КОЦЕНКО
Олександр Михайлович 

начальник відділу головного управління економіки облдержадміністрації - секретар ради. 

 

Заступник голови - керівник
секретаріату облдержадміністрації 

 
Т. І. Качанова 

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Дніпропетровської обласної державної адміністрації
від 25 грудня 1998 р. N 512-р

Зареєстровано
в Дніпропетровському обласному управлінні юстиції
5 січня 1999 р. за N 339 

ПОЛОЖЕННЯ
про координаційну раду при облдержадміністрації з питань впровадження економічного механізму природокористування та природоохоронних заходів

1. Координаційна рада з питань впровадження економічного механізму природокористування та природоохоронних заходів (далі - рада) є консультативно-дорадчим органом при облдержадміністрації, утвореним з метою сприяння стабільному функціонуванню економічного механізму забезпечення природоохоронної діяльності в області.

2. У своїй діяльності рада керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим Положенням.

3. Основними завданнями ради є:

розробка пропозицій щодо вдосконалення діючого економічного механізму природокористування і природоохоронної діяльності, формування сприятливих умов та ефективної системи фінансування природоохоронних заходів;

аналіз стану забезпечення фінансування природоохоронних заходів, своєчасності та повноти сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, розробка пропозицій щодо їх поліпшення;

підготовка пропозицій щодо напрямів та обсягів фінансування природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, у тому числі наукових досліджень з цих питань, а також заходів для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я населення;

аналіз ефективності використання коштів, які спрямовуються на виконання зазначених заходів;

координація діяльності органів виконавчої влади щодо забезпечення фінансування природоохоронних заходів;

розгляд та оцінка програм, пропозицій, що орієнтовані на вирішення екологічних проблем регіону, за рахунок бюджетних коштів.

4. Для виконання покладених завдань рада має право:

створювати в разі потреби під керівництвом членів ради тимчасові експертні та робочі групи, залучати в установленому порядку до участі в них спеціалістів органів виконавчої влади, наукових, громадських та інших установ, організацій і підприємств;

заслуховувати на своїх засіданнях доповіді представників органів виконавчої влади, керівників підприємств, установ і організацій з питань, що належать до їх компетенції.

5. Персональний склад ради формується із представників органів виконавчої влади, наукових установ, обласних організацій. Склад ради, зміни до нього та Положення про раду затверджуються розпорядженням голови облдержадміністрації.

6. Основною формою роботи ради є засідання, що проводяться в міру необхідності, але не менш одного разу на квартал.

7. Керує засіданнями ради її голова, або за його дорученням заступник голови ради.

8. Робочим органом ради є відділ природних ресурсів та економіки природокористування головного управління економіки облдержадміністрації.

9. Рішення ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів та оформляються протоколами.

10. Рішення ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності. 

 

Заступник голови - керівник
секретаріату облдержадміністрації 

 
Т. І. Качанова 

 

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Дніпропетровської обласної державної адміністрації
від 25 грудня 1998 р. N 512-р

Зареєстровано
в Дніпропетровському обласному управлінні юстиції
5 січня 1999 р. за N 340

ПОРЯДОК
визначення розмірів збору за забруднення навколишнього природного середовища та їх стягнення

1. Даний порядок розроблено на підставі Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 1992 р. N 18 "Про затвердження Порядку визначення плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища та Положення про республіканський позабюджетний фонд охорони навколишнього природного середовища", Методики визначення розмірів плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженої Мінекобезпеки України 24 травня 1993 року.

2. Перелік платників збору за забруднення навколишнього природного середовища визначається Державним управлінням екологічної безпеки в області - за викиди і скиди забруднюючих речовин, органами місцевого самоврядування - за розміщення відходів.

3. Розмір збору за забруднення навколишнього природного середовища установлюється на підставі лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин і розміщення відходів та нормативів плати за них.

4. Розрахунки зборів, що підлягають стягненню, і щоквартальних авансових платежів подаються платниками в термін до 1 березня поточного року для погодження до Державного управління екологічної безпеки в області за формою згідно з додатком.

5. Погоджені розрахунки зборів, що підлягають стягненню, подаються в термін до 1 квітня поточного року Державним управлінням екологічної безпеки в області до міськвиконкомів, райдержадміністрацій, головного управління економіки облдержадміністрації, фінансового управління облдержадміністрації, Державної податкової адміністрації в області по підприємствах-забруднювачах, розташованих на відповідних територіях.

7. Остаточні розрахунки платежів за звітній рік подаються підприємствами на погодження Державному управлінню екологічної безпеки в області упродовж тижня від дня подання ними річного звіту про фактичну кількість викидів і скидів забруднюючих речовин та розміщення відходів у навколишньому природному середовищі за нормами державної статистичної звітності.

Матеріали розглядаються Державним управлінням екологічної безпеки в області упродовж 10 днів з дня подання їх підприємствами. Після отримання погоджених матеріалів підприємства подають їх міськвиконкомам і райдержадміністраціям, а також органам, при яких відкриті рахунки цільових фондів охорони навколишнього природного середовища.

8. У разі неподання розрахунків у визначені терміни остаточні розрахунки проводяться Державним управлінням екологічної безпеки в області на підставі звітності за минулий рік.

9. У терміни, визначені обласною державною адміністрацією при складанні проекту бюджету області, Державне управління екологічної безпеки в області на підставі розрахунків визначає прогнозні обсяги надходжень до бюджету області збору за забруднення навколишнього природного середовища і подає їх головному управлінню економіки та фінансовому управлінню облдержадміністрації для формування показників проекту бюджету і Програми соціально-економічного розвитку області на відповідний рік.

10. Державна податкова адміністрація в області при документальних перевірках платників перевіряє своєчасність і повноту сплати зборів за забруднення довкілля на підставі розрахунків підприємств-забруднювачів, погоджених Державним управлінням екологічної безпеки в області.

 

Заступник голови - керівник
секретаріату облдержадміністрації 

 
Т. І. Качанова 

 

ПОГОДЖУЮ:
  начальник Державного управління екологічної безпеки в Дніпропетровській області
_________________________________
 По ______________________________
(повне найменування підприємства) _________________________________
(прізвище відповідальної особи)
тел. ______________________________   

                                                                                          

Додаток
до порядку визначення розмірів збору за забруднення навколишнього природного середовища та їх стягнення, затвердженого розпорядженням Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
від 25 грудня 1998 р. N 512-р                 

РОЗРАХУНОК
плати за забруднення навколишнього природного середовища за 199__ рік

Назва показників або забруднюючих речовин 

Ліміт викидів (скидів) забруднюючих речовин, розміщення відходів, т 

Фактична маса річного викиду (скиду) забруднюючих речовин, розміщення відходів, т 

Базовий норматив плати (Нбі) за викиди (скиди), розміщення відходів, грн./т 

Сума плати в межах ліміту, грн. (гр. 2 х гр. 4) 

Коефіцієнт кратності плати за понадлімітні викиди (скиди), розміщення відходів 

Сума плати за понадлімітні викиди (скиди), розміщення відходів (гр. 3 - гр. 2) х гр. 4 х гр. 6) грн. 

Коефіцієнти, що враховують територіальні соціально-
екологічні особливості та індексацію 

Загальна сума плати (гр. 5 + гр. 7) х гр. 8), грн. 

Викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними джерелами*

1.

2.

Всього:

Скиди забруднюючих речовин у воду*

1.

2.

Всього: Розміщення відходів у навколишньому природному середовищі*

1.

2.

Всього:

Разом:

Фактично сплачено платежів за 199__ р.

Піддягає доплаті (зменшенню) внесків 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Керівник 

(підпис) 

Головний бухгалтер 

(підпис) 

____________
* Інформація подається за повним переліком забруднюючих речовин, викинутих у навколишнє природне середовище у звітному році.

____________


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.18881
EUR30.9159
RUB0.42362
PLN7.20667
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка