Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Типового Договору на перевезення пасажирів

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

           УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ
      КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
   ДЕРЖАВНА ГОСПРОЗРАХУНКОВА СЛУЖБА ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
 
              Н А К А З
 
 N 22/5 від 25.12.98         Зареєстровано в Управлінні
                   юстиції в м. Києві
                   4 січня 1999 р.
                   за N 1/123
 
 
        Про затвердження Типового Договору
           на перевезення пасажирів
 
 
   Відповідно до Закону "Про транспорт" ( 232/94-ВР ), постанови
Кабінету Міністрів України від 02.11.96 N 1346 ( 1346-96-п ) "Про
затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів
автомобільним  транспортом",  розпорядження  Київської міської
державної адміністрації від 26.02.97 N 213 ( ra0213017-97 ) "Про
організацію у м. Києві перевезень пасажирів на конкурсній основі"
переможець конкурсу на  перевезення  пасажирів  автомобільним
транспортом укладає з Управлінням транспорту Київської міської
державної адміністрації (Замовником) і Державною госпрозрахунковою
службою (Послугонадавачем) договір на перевезення пасажирів за
конкретним постійним маршрутом, в якому визначаються права та
обов'язки сторін.
   З метою  врегулювання  взаємовідносин  між  Замовником,
Послугонадавачем та Перевізником Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити  Типовий  Договір на перевезення пасажирів
автомобільним транспортом в м. Києві згідно Додатку.
   2. Наказ зареєструвати в Управлінні юстиції м. Києва та
ввести в дію по витіканню десяти днів після його реєстрації.
   3. Заступнику   начальника   Служби   -   начальнику
планово-економічно-аналітичного відділу та відділу  організації
перевезень і контролю на лінії забезпечити укладання договорів з
Перевізниками згідно умов Типового Договору.
   4. Контроль за виконанням цього договору залишаємо за собою.
 
 Начальник Управління транспорту             В.Терпило
 
 Начальник Служби пасажирських
 перевезень                       В.Білосвіт
 
                   Додаток
                   до наказу Управління
                   транспорту Київської міської
                   державної адміністрації та
                   Державної госпрозрахункової
                   служби пасажирських
                   перевезень
                   від 25.12.98 N 22/5
 
             Типовий Договір
    на перевезення пасажирів автомобільним транспортом
               м. Київ
 
 "__" _________ 199__ р.              N ___
 
   Управління транспорту   Київської   міської   державної
адміністрації в особі начальника _________________________________
                       (П.І.П.)
(далі - Замовник) і державна госпрозрахункова служба пасажирських
перевезень в особі начальника ________________________ (далі -
                     (П.І.П.)
Послугонадавач) з однієї сторони, та _____________________________
                      (Назва Перевізника)
в особі ______________________________ (далі - Перевізник) з
        (Посада та П.І.П.)
іншої сторони (далі - Сторони), які діють на підставі Порядку
проведення конкурсу на  перевезення  пасажирів  автомобільним
транспортом ( 1346-96-п ) та протоколу засідання тимчасового
конкурсного комітету від "__" _____ 199__ р. N ___, уклали Договір
на перевезення пасажирів (далі - Договір) про таке:
 
            1. Предмет Договору
 
   1.1. Замовник  надає  Перевізникові право на перевезення
пасажирів на таксомоторному маршруті N _________________________ з
                     (N та назва маршруту)
режимом роботи з _____  до _____  годин,  який  пролягає  по
_______________ згідно протоколу від "___" _________ 199__ N __
(назви вулиць)
засідання тимчасового конкурсного комітету (який є невід'ємною
частиною даного Договору) з визначенням кількості і типу рухомого
складу на маршруті _______________.
   1.2. Послугонадавач* надає послуги Перевізнику з організації,
забезпечення роботи на цьому маршруті та контролю за здійсненням
пасажирських перевезень.
   1.3. Перевізник  забезпечує  перевезення  пасажирів  на
вищезазначеному маршруті та сплачує Послугонадавачу плату за
надані послуги згідно встановленого тарифу - 150 грн. в місяць за
кожний працюючий на маршруті автомобіль.
_________________
   * Послугонадавач - юридична особа,  яка  надає  послуги
юридичним  та  фізичним  особам  з  організації пасажирських
перевезень, забезпечення рівних умов роботи перевізників всіх форм
власності, підвищення рівня конкуренції, безпечних і якісних
перевезень  пасажирів,  суворого  виконання  вимог  чинного
законодавства, нормативно-правових актів, які регулюють процес
перевезення пасажирів та умов укладених договорів.
 
          2. Обов'язки і права Сторін
 
   2.1. Замовник та Послугонадавач зобов'язані:
   2.1.1. Видавати Перевізнику Дозвіл на перевезення пасажирів
та маршрутний лист.
   2.1.2. В  разі закриття руху на окремих ділянках траси
маршруту вносити пропозиції щодо  часткової  зміни  в  русі
пасажирського транспорту.
   2.1.3. Сприяти  забезпеченню  Перевізника   інформацією
нормативно-організаційного характеру стосовно роботи пасажирського
автотранспорту.
   2.1.4. Сприяти Перевізнику у забезпеченні безпеки руху під
час перевезення пасажирів.
   2.1.5. При зміненні пасажиропотоку на маршруті повідомляти
Перевізника про необхідність відповідного коригування кількості
рухомого складу на ньому з внесенням відповідних змін в укладений
Договір. У разі необхідності збільшення кількості рухомого складу
на маршруті і відсутності у Перевізника такої можливості для
забезпечення перевезень залучати додатково інших перевізників.
   2.1.6. Здійснювати контроль за регулярністю руху, рівнем
якості перевезень пасажирів та належною екіпіровкою рухомого
складу (наявність необхідної кількості трафаретів встановленого
зразка,  витягу  з  Правил  надання  послуг  пасажирського
автомобільного транспорту ( 176-97-п ), місць, призначених для
осіб похилого віку та пасажирів з дітьми, запасних виходів тощо).
   2.1.7. У разі виявлення фактів порушення умов цього Договору,
Правил надання послуг пасажирського автомобільного  транспорту
( 176-97-п ), Закону "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) складати акт
встановленої форми (додаток  N  1  до  Типового  Договору).
Непідписаний представником Перевізника акт про виявлені порушення
зберігає його юридичну силу.
   2.1.8 Інформувати населення про зміни розкладу чи схеми руху.
   2.1.9. Сприяти Перевізнику в забезпеченні регулярної роботи
автобусів на маршруті.
   2.2. Замовник та Послугонадавач мають право:
   2.2.1. Перевіряти  дотримання  Перевізником  умов  цього
Договору.
   2.2.2. Здійснювати лінійний Контроль за роботою автобусів на
даному маршруті.
   2.2.3. Перевіряти   автобуси   на   відповідність  їх
санітарно-технічним та експлуатаційним вимогам (чистота салону,
наявність місць для сидіння, їх розташування та справність,
наявність аптечки, вогнегасників, освітлення салону).
   2.2.4. Отримувати від Перевізника до 20 числа місяця, що
наступає за звітним кварталом, звіт про роботу пасажирського
транспорту на даному маршруті (кількість машиноднів та рейсів,
кількість перевезених пасажирів, регулярність руху).
   2.2.5. Проводити обстеження пасажиропотоків на маршруті та
вносити за їх результатами пропозиції на розгляд Перевізника щодо
змін Договору та розкладу руху автобусів на маршруті.
   2.2.6. Затверджувати   графіки   руху   пасажирського
автотранспорту.
   2.3. Перевізник зобов'язаний:
   2.3.1. Забезпечувати випуск необхідної кількості рухомого
складу згідно з умовами Договору по затвердженому Замовником
розкладу руху.
   2.3.2. Надавати Послугонадавачу відомості про випуск рухомого
складу, працюючого на маршруті.
   2.3.3. Випускати на маршрут технічно справні, відповідно
обладнані і екіпіровані транспортні засоби, що відповідають Закону
України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) та Правилам надання послуг
пасажирського автомобільного транспорту ( 176-97-п ).
   2.3.4. При виїзді автобуса на маршрут забезпечувати водія
(кондуктора) наступними документами встановленого зразка: дозволом
на перевезення пасажирів на маршруті і маршрутним листом, наданими
Послугонадавачем, квитково-обліковим листом, проїзними квитками,
схемою маршруту, трафаретами, розкладом руху.
   2.3.5. Своєчасно,  до відправлення автобуса від зупинки,
отримувати сплату за проїзд з обов'язковою видачею проїзних
квитків пасажирам.
   2.3.6. Надавати інформацію пасажирам про Правила надання
послуг пасажирського автомобільного транспорту ( 176-97-п ).
   2.3.7. Сприяти  Замовнику  у   проведенні   обстежень
пасажиропотоків,  удосконаленні  мережі  маршрутів  загального
користування.
   2.3.8. Виконувати перевезення пасажирів за розпорядженнями
Замовника та Послугонадавача у випадках ліквідації наслідків
аварій, проведення масових заходів.
   2.3.9. До 20 числа місяця, що наступає за звітним кварталом,
надавати Послугонадавачу звіт про роботу пасажирського транспорту
по даному маршруту (кількість машиноднів та рейсів, кількість
перевезених пасажирів, регулярність руху).
   2.3.10. Сприяти Замовнику і Послугонадавачу у  перевірці
роботи автобусів на маршруті, стану вулиць, і доріг, по яких
прокладені  маршрути,  освітлення  та  обладнання  зупинок,
забезпечення безпеки перевезень пасажирів.
   2.3.11. Без згоди Замовника не змінювати кількість рухомого
складу на маршруті.
   2.3.12. Забезпечити безпеку та надійність роботи автобусів на
маршруті.
   2.3.13. Забезпечити безкоштовний проїзд пільгових категорій
громадян згідно з чинним законодавством України.
   2.4. Перевізник має право:
   2.4.1. Перевозити  пасажирів  на  визначеному у Договорі
маршруті.
   2.4.2. Розробляти паспорт маршруту, розклад руху, тариф на
перевезення пасажирів.
   2.4.3. Проводити перевірку стану проїжджої частини вулиць на
відповідність їх вимогам безпеки дорожнього руху.
   2.4.4. Надавати Замовнику пропозиції щодо відкриття нових або
зміни траси та режиму роботи транспорту на діючих маршрутах.
   2.4.5. Отримувати  матеріали  проведених  Замовником  та
Послугонадавачем обстежень пасажиропотоків та актів перевірок
роботи водіїв на маршруті.
 
            3. Тариф на проїзд
 
   Погодитись з пропозиціями Перевізника щодо вартості проїзду
пасажирів на  даному  таксомоторному  маршруті  за  рішенням
тимчасового конкурсного комітету у розмірі __ коп. за одну поїздку
пасажира.
 
     4. Платежі за Договором і порядок розрахунків
 
   4.1. Перевізник до двадцятого числа кожного поточного місяця
вносить  на  розрахунковий  рахунок  Послугонадавача  згідно
затвердженого тарифу плату за надання послуг, які пов'язані з
організацією пасажирських перевезень на маршрутах та їх контролем
у відповідності з пп.2.1.1-2.1.9 Договору у розмірі 150 грн. за
кожен автобус, який повинен працювати на таксомоторному маршруті.
Кошти  акумулюються  на  розрахунковий  рахунок  державної
госпрозрахункової служби пасажирських перевезень.
   4.2. Щомісячно, до шостого числа місяця, слідуючого  за
звітним, Сторони складають акт про виконані роботи з наданих
послуг згідно з Додатком N 2, який є невід'ємною частиною цього
Договору.
   4.3. Розрахунки з бюджетом кожна із трьох Сторін здійснює
самостійно.
 
          5. Відповідальність Сторін
 
   5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за
цим Договором Сторони несуть відповідальність у відповідності до
діючого законодавства.
   5.2. Перевізник  несе  односторонню  відповідальність  за
недотримання безпеки дорожнього руху, нанесення шкоди оточуючому
середовищу відповідно чинному законодавству.
   5.3. Перевізник несе матеріальну відповідальність за нанесені
збитки при перевезенні пасажирів і роботі на мережі згідно з
діючим законодавством.
   5.4. У разі невиконання п.4.1 даного Договору Перевізник
сплачує Послугонадавачу пеню у розмірі 0,5 відсотка від суми
заборгованості за кожен банківський день перевищення термінів
платежів. У разі несплати Перевізником заборгованості протягом
місяця, наступного за звітним, Замовник має право розірвати
Договір, а маршрут повторно виставити на конкурс. Несплата суми
боргу на момент розірвання Договору в цьому випадку стягується
згідно з чинним законодавством.
 
            6. Додаткові умови
 
   6.1. Усі  додатки до цього Договору є його невід'ємною
частиною.
   6.2. Усі зміни і доповнення до цього Договору дійсні лише у
випадку, коли вони оформлені письмово і підписані Сторонами.
   6.3. У випадку реорганізації Перевізника права і обов'язки за
цим Договором переходять до його правонаступника.
   6.4. Сторони не несуть відповідальність за цим Договором у
випадку форс-мажорних обставин.
   6.5. Договір  складений  у трьох примірниках, які мають
однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у Замовника,
другий - у Послугонадавача, а третій - у Перевізника.
 
            7. Термін Договору
 
   7.1. Договір укладений на строк з "__" ______ 199_ р. по
"__" ______ 199 _ р. і діє з дня його укладення.
   7.2. Одностороння відмова від Договору не допускається.
   7.3. Дія Договору припиняється у разі закінчення строку, на
який його було укладено, або банкрутства Перевізника чи його
ліквідації.
   7.4. Договір може бути розірваний за погодженням Сторін. На
вимогу однієї із Сторін Договір може бути достроково розірваний за
рішенням суду, арбітражного суду у разі невиконання Сторонами
своїх зобов'язань та інших підстав, передбачених законодавчими
актами України.
   7.5. Укладений Договір вважається розірваним, якщо Перевізник
протягом 30 (тридцяти) днів з моменту підписання Договору не
розпочав роботу по перевезенню пасажирів на даному маршруті.
 
          8. Юридичні адреси Сторін
 
 Замовник:                 Перевізник:
 
 Управління транспорту           ______________________
 Київської міської державної        ______________________
 адміністрації               ______________________
 252030, м. Київ, вул. Леонтовича, 6
 
 Послугонадавач:
 
 Державна госпрозрахункова служба
 пасажирських перевезень
 252030, м. Київ, вул. Леонтовича, 6
 
          9. Підписи та печатки Сторін
 
      Замовник: "__"____________ 199__ р. ___________________
 
   Послугонадавач: "__"____________ 199__ р. ___________________
 
     Перевізник: "__"____________ 199__ р. ___________________
 
 "Хрещатик", N 21, 23.03.1999 р.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка