Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження примірного положення про психологічну службу центру соціальних служб для молоді

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
   УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ МОЛОДІ
              Н А К А З
 
 N 159 від 25.12.98
   м.Київ
 
 vd981225 vn159
 
   Про затвердження примірного положення про психологічну
      службу центру соціальних служб для молоді
 
   З метою підвищення ефективності діяльності центрів соціальних
служб для молоді щодо надання психологічної підтримки і допомоги
дітям, молоді, жінкам та різним категоріям сімей Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити примірне положення про психологічну службу
центру соціальних служб для молоді.
   2. Директорам Республіканського (Автономна Республіка Крим),
обласних,  Київського  та  Севастопольського  міських центрів
соціальних служб для молоді привести діяльність центрів соціальних
служб відповідного регіону у відповідність до даного примірного
положення.
   3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти на відділ
соціальної роботи з дітьми,  молоддю,  жінками  та  різними
категоріями  сімей  (нач.відділу  - Шамрай Л.І.), заступника
директора по соціальній роботі Шатохіну О.К.
 
 Директор                       Р.Г.Драпушко
            Примірне положення
    про психологічну службу центру соціальних служб для
               молоді
           1. Загальні положення
   1.1. Психологічна служба центру ССМ (далі - психологічна
служба) - система функціональних підрозділів, об'єднаних метою
психологічної підтримки розвитку самостійної,  відповідальної,
творчої особистості в процесі соціальної адаптації та реадаптації
в сучасному суспільстві дітей, молоді, жінок та різних категорій
сімей.  Діяльність  психологічної служби спрямована позитивно
впливати на реалізацію державних, національних  і  галузевих
соціальних програм та на забезпечення потреб ринку соціальних
послуг.
   1.2. Психологічна  служба формує спеціалізовані структури
психологічної підтримки відповідно до актуальних і перспективних
напрямків соціальної роботи.
   1.3. У своїй діяльності  психологічна  служба  керується
Декларацією про права людини ( 995_015 ), Конвенцією про права
дитини ( 995_021 ), Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,
наказами Міністерства України у справах сім'ї та молоді, наказами
Українського державного центру соціальних служб для молоді (далі -
УДЦССМ), рішеннями відповідних органів виконавчої влади, Етичним
кодексом психолога України, примірним положенням, іншими актами
чинного законодавства.
   1.4. У вирішенні психологічних проблем клієнтів працівники
служби діють за принципами гуманізму, поваги до гідності людини,
анонімності та конфіденційності.
   1.5. Психологічна  служба  працює  в тісній взаємодії з
відповідними підрозділами  центрів  ССМ,  місцевими  органами
державної влади (зокрема: освіти, охорони здоров'я, органами опіки
і піклування), громадськими організаціями,  засобами  масової
інформації, іншими спеціалістами та зацікавленими установами.
   1.6. Діяльність психологічної служби центрів ССМ забезпечують
працівники, які мають фахову освіту психолога.
   1.7. Керівництво роботою спеціалізованої психологічної служби
здійснює начальник спеціалізованої психологічної служби. В разі
відсутності спеціалізованої  психологічної  служби  керівником
психологічної служби призначається один з психологів.
   1.8. Керівника спеціалізованої психологічної служби призначає
директор центру ССМ.
    2. Основні завдання діяльності психологічної служби
              центру ССМ
   2.1. Здійснення психологічної просвіти, психопрофілактики,
психокорекції та психореабілітації клієнтів центру ССМ.
   2.2. Науково-методичне забезпечення діяльності центру ССМ з
питань психології.
   2.3. Взаємодія та співпраця психологічної служби центру ССМ
із психологами зацікавлених підприємств, установ та організацій.
    3. Основні функції психологічної служби центру ССМ
   3.1. Психологічна  просвіта: розповсюдження та пропаганда
психологічних знань, надання клієнтам довідок та  формальної
інформації щодо психологічних послуг, психологічної літератури
тощо.
   3.2. Психопрофілактика: діяльність, спрямована на виявлення
та усунення негативних факторів, виявлення  та  використання
позитивних  факторів  для  розвитку  особистості,  визначення
оптимальних умов для збереження психічного здоров'я.
   3.3. Психокорекція: діяльність, яка спрямована на внесення
змін в працю психічних функцій та розвиток особистості. Корекція
психічних функцій здійснюється у напрямку подолання чи послаблення
вад, порушень в діяльності цих функцій.  Корекція  розвитку
особистості здійснюється у напрямку подолання статичних якостей
особистості, які виявили себе як дисфункційні. Корекція розвитку
особистості  слугує  відродженню  та розвиткові рухливості й
пластичності особистісних рис людини, сприяє особистісному росту
людини.
   3.4. Психореабілітація:   діяльність,   спрямована   на
відновлення, корекцію чи компенсацію порушених психічних функцій і
станів хворих та інвалідів, а також  осіб,  які  перенесли
захворювання, отримали психотравму.
   Діяльність психологічної служби по реалізації психологічної
підтримки клієнтів (пп. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) здійснюється засобами
психологічної діагностики, консультування, психотерапії та ін.
   3.5. Вивчення стану психологічних послуг в регіоні, місті,
районі та подання пропозицій щодо їх удосконалення і підвищення їх
соціальної та економічної ефективності.
   3.6. Розробка  методичних   матеріалів   (рекомендацій,
посібників) та забезпечення ними психологів центру ССМ.
   3.7. Створення банку психологічних методик.
   3.8. Апробація та адаптація психологічних методик, програм,
інформаційно-методичних матеріалів, узагальнення результатів для
подальшого їх використання.
   3.9. Розробка та впровадження в практику психологічної служби
сучасних методів психодіагностики, психокорекції тощо.
   3.10. Здійснення  прикладних  психологічних  досліджень
(анкетувань, тестувань, опитувань та ін.).
   3.11. Впровадження  результатів  прикладних  психологічних
досліджень та методичних розробок в практику роботи центру ССМ,
спеціалізованих соціальних служб.
   3.12. Розробка і супервізія психологічних програм центру ССМ.
   3.13. Психологічна експертиза соціальних програм.
   3.14. Вивчення  та поширення вітчизняного та зарубіжного
досвіду психологічної роботи, організація обміну досвідом як в
межах територіальної системи психологічної служби центрів ССМ, так
і в цілому по Україні.
   3.14. Організація, проведення та участь в роботі семінарів,
конференцій та круглих столів з психологічних питань.
   3.15. Організація  навчання  і  підвищення  кваліфікації
психологів.
   3.16. Розробка  програм  взаємодії  та  співпраці  із
зацікавленими підприємствами,  установами,  організаціями  для
обслуговування відповідних груп населення.
   3.17. Укладання угод із зацікавленими організаціями  про
підвищення кваліфікації та надання платних психологічних послуг в
межах визначених цим положенням функцій та відповідно до Положення
про порядок та умови надання платних послуг центрами соціальних
служб для молоді ( z0367-98 ).
    4. Права і обов'язки психолога психологічної служби
              центру ССМ
   4.1. Психолог має право:
   4.1.1. Визначати пріоритетні напрямки своєї діяльності з
урахуванням напрямків роботи центру ССМ; обирати форми, методи
роботи і послідовність їх здійснення.
   4.1.2. Подавати  керівництву  центру ССМ пропозиції щодо
удосконалення, підвищення ефективності психологічної служби.
   4.1.3. Брати участь у навчанні та перепідготовці спеціалістів
центрів ССМ.
   4.1.4. Співпрацювати   з   підприємствами,  установами,
організаціями в межах своєї компетенції.
   4.2. Психолог зобов'язаний:
   4.2.1. Нести персональну відповідальність за правильність
психологічного діагнозу, адекватність діагностичних, корекційних,
психотерапевтичних методів та обгрунтованість рекомендацій.
   4.2.2. Зберігати  професійну  таємницю.  Не  поширювати
інформацію, одержану в процесі діагностичної чи корекційної роботи
(за винятком доступних роз'яснень правоохоронним  і  судовим
органам). Виняток також становлять випадки, коли виявлені симптоми
є небезпечними для клієнта та інших людей, і психолог зобов'язаний
поінформувати тих, хто може надати кваліфіковану допомогу.
   4.2.3. Систематично підвищувати свій професійний і фаховий
рівень; стажуватися не менше 1 разу на 5 років.
   5. Фінансове та матеріальне забезпечення психологічної
            служби центру ССМ
   5.1. Фінансування психологічної  служби  здійснюється  за
рахунок коштів центру ССМ, благодійних внесків, інших джерел, що
не суперечать чинному законодавству.
   5.2. Для розміщення служби і роботи психологів центр ССМ та
органи, що його  створюють,  надають  необхідні  приміщення,
обладнання та інші матеріальні ресурси у відповідності з діючим
законодавством.
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.18881
EUR30.9159
RUB0.42362
PLN7.20667
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка