Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Типового положення про районний, районний у містах Києві та Севастополі відділ реєстрації актів громадянського стану

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 73/5 від 28.12.98         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   19 січня 1999 р.
 vd981228 vn73/5           за N 24/3317
 
    Про затвердження Типового положення про районний,
    районний у містах Києві та Севастополі відділ
       реєстрації актів громадянського стану
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мін'юсту
     N 8/5 ( z0122-00 ) від 01.03.2000 )
 
   На виконання Указу Президента України від 30 грудня 1997 р.
N 1396/97 "Про затвердження Положення про Міністерство юстиції
України" та постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня
1998 р. N 1618 ( 1618-98-п ) "Про районні, районні у містах Києві
та Севастополі відділи реєстрації актів громадянського стану"
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Типове положення про районний, районний у
містах Києві та Севастополі відділ реєстрації актів громадянського
стану, що додається.
   2. Управлінню у справах цивільного стану громадян зазначене
Типове положення довести до відома Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній  Республіці  Крим,
обласних,  Київського  та Севастопольського міських управлінь
юстиції.
   3. Районним,  районним  у  містах  Києві та Севастополі
управлінням юстиції на підставі зазначеного Типового положення до
1 квітня 1999 року розробити та затвердити положення про відділи
реєстрації актів громадянського стану.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра юстиції України Хандуріна М.І. та управління у справах
цивільного стану громадян (Кунду В.В.).
 
 Міністр                         С.Станік
                        Затверджено
                    Наказ Міністерства юстиції
                    України 28.12.98 N 73/5
                    ( z0024-99 )
                    (у редакції наказу
                    від 01.03.2000 N 8/5 
                    ( z0122-00 )
      Типове положення про районний, районний у
      містах, міський (міст обласного значення)
      відділ реєстрації актів громадянського
               стану
   1. Районний, районний у містах, міський (міст обласного
значення) відділ реєстрації актів громадянського стану (далі -
відділ) є місцевим органом Міністерства юстиції України, ним
створюється та йому підпорядковується, а також підпорядковується
Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України  в
Автономній   Республіці   Крим,   обласному,   Київському,
Севастопольському міському управлінню юстиції і входить до складу
районного, районного в містах, міського (міст обласного значення)
управління юстиції.
   2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-вр ), законами України, актами Президента України та
Кабінету  Міністрів  України,  нормативно-правовими  актами
Міністерства юстиції України, актами Головного управління юстиції
Міністерства  юстиції  України в Автономній Республіці Крим,
обласного, Київського, Севастопольського  міського  управління
юстиції, районного, районного в містах, міського (міст обласного
значення) управління юстиції, актами місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування, прийнятими в межах їх
компетенції, та цим Положенням.
   3. Основними завданнями відділу є:
   3.1. Забезпечення повної, своєчасної і правильної реєстрації
актів громадянського стану відповідно до чинного законодавства.
   3.2. Забезпечення у межах визначеної компетенції охорони
особистих і майнових прав громадян.
   4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
   4.1. Проводить  реєстрацію народження, смерті, одруження,
розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміни прізвища,
імені та по батькові.
   4.2. Вирішує питання про  переміну  громадянами  України
прізвища, імені та по батькові.
   4.3. Готує матеріали та вирішує питання про внесення змін,
доповнень, виправлень до записів актів громадянського стану та
поновлення втрачених записів.
   4.4. Готує  та  подає  до  відділів  реєстрації  актів
громадянського стану Головного управління юстиції Міністерства
юстиції  України  в  Автономній  Республіці Крим, обласного,
Київського,  Севастопольського  міського  управління  юстиції
матеріали для вирішення питання щодо анулювання поновлених та
повторно складених записів актів.
   4.5. Забезпечує  належне  зберігання  та оформлення книг
реєстрації актів громадянського стану, метричних книг та іншої
документації, пов'язаної з реєстрацією цих актів.
   4.6. Веде в  установленому  порядку  (на  паперових  та
електронних носіях) облік записів актів громадянського стану,
видає повторні свідоцтва про реєстрацію цих актів.
   4.7. Забезпечує належний облік, зберігання та витрачання
бланків свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану.
   4.8. Вивчає  і  узагальнює практику застосування чинного
законодавства про реєстрацію актів громадянського стану.
   4.9. Подає  до Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в  Автономній  Республіці  Крим,  обласного,
Київського,  Севастопольського  міського управління юстиції в
установленому законодавством порядку звіти про реєстрацію актів
громадянського стану та використання бланків свідоцтв.
   4.10. У встановленому порядку подає статистичні звіти про
реєстрацію актів громадянського стану до органів статистики.
   4.11. Розглядає звернення громадян з питань, що належать до
компетенції відділу, і вживає щодо них відповідних заходів.
   4.12. Забезпечує виконавчі органи сільських, селищних та
міських (крім міст обласного значення) рад бланками записів актів
громадянського стану, бланками свідоцтв про реєстрацію актів
громадянського стану та іншою документацією.
   4.13. Перевіряє додержання вимог чинного законодавства тими
посадовими особами виконавчих органів сільських, селищних та
міських (крім міст обласного значення) рад, які реєструють акти
громадянського стану, та надає їм методичну допомогу.
   4.14. Приймає від виконавчих органів сільських, селищних та
міських (крім міст обласного значення) рад звіти за встановленими
формами.
   4.15. Забезпечує підвищення рівня кваліфікації працівників
відділу та тих посадових осіб виконавчих органів сільських,
селищних та міських (крім міст обласного значення) рад, які
реєструють акти громадянського стану.
   4.16. Організовує  та  надає громадянам додаткові платні
послуги правового та технічного характеру, не передбачені Законом
України "Про  органи  реєстрації  актів громадянського стану"
( 3807-12 ).
   4.17. Готує  матеріали  для  розгляду на кваліфікаційній
комісії, утвореній у Головному управлінні юстиції Міністерства
юстиції  України  в  Автономній  Республіці Крим, обласному,
Київському, Севастопольському міському управлінні юстиції для
визначення рівня професійної підготовки осіб, які мають намір
працювати у відділах реєстрації актів громадянського стану на
посадах державних службовців.
   4.18. Видає громадянам України та особам без громадянства,
які постійно проживають в Україні, довідки про сімейний стан.
   4.19. Видає  громадянам  довідки  про  реєстрацію  актів
громадянського  стану  в  разі неможливості видачі повторних
свідоцтв.
   5. Відділ має право безкоштовно одержувати від місцевих
органів  виконавчої  влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій  необхідні  документи  і
відомості, пов'язані з реєстрацією актів громадянського стану.
   6. Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє
з іншими органами реєстрації актів громадянського стану, а також з
місцевими  органами  виконавчої  влади,  органами  місцевого
самоврядування.
   7. Відділ очолює керівник, якого призначає на посаду та
звільняє  з  посади  начальник  Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній  Республіці  Крим,
обласного,  Київського,  Севастопольського міського управління
юстиції за поданням начальника районного, районного в містах,
міського  (міст  обласного  значення)  управління  юстиції з
дотриманням вимог ст.10 Закону України "Про органи реєстрації
актів громадянського стану".
   8. Керівник відділу:
   8.1. Керує  діяльністю  відділу,  забезпечує  виконання
покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій.
   8.2. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує й
контролює їх виконання.
   8.3. Затверджує функціональні обов'язки працівників відділу.
   8.4. Заохочує працівників відділу.
   8.5. Притягає до дисциплінарної відповідальності працівників
відділу.
   8.6. Несе відповідальність за належне зберігання, облік,
оформлення і ведення книг реєстрації актів громадянського стану та
іншої документації.
   8.7. Несе відповідальність за належний облік, зберігання та
витрачання бланків свідоцтв про реєстрацію актів громадянського
стану.
   8.8. В установленому законодавством порядку вирішує питання
про скорочення строку реєстрації одруження.
   8.9. Несе відповідальність за належну організацію роботи щодо
надання згідно з частиною 2 статті 17 Закону України "Про органи
реєстрації актів громадянського стану" ( 3807-12 ) додаткових
послуг правового і технічного характеру, не передбачених цим
Законом, та за правильність ведення обліку,  зберігання  та
використання фінансових документів, пов'язаних з проведенням цієї
роботи.
   8.10. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису
витрат, забезпечує дотримання фінансової та штатної дисципліни,
збереження коштів і матеріальних цінностей.
   9. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.
Штатний  розпис  відділу  затверджується  відповідно Головним
управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, обласним, Київським, Севастопольським міським
управлінням юстиції у межах установленого фонду оплати праці.
   10. Відділ є юридичною особою, має печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням.
 
( Типове положення в редакції Наказу Мін'юсту N 8/5 ( z0122-00 )
від 01.03.2000 )
 

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка