Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про відділ з питань охорони праці обласної державної адміністрації

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Про затвердження Положення про відділ з питань охорони праці обласної державної адміністрації

Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
від 28 грудня 1998 року N 517-р

Зареєстровано в Дніпропетровському обласному управлінні юстиції
4 січня 1999 р. за N 337

Розпорядження втратило чинність
 (згідно з розпорядженням Дніпропетровської обласної державної адміністрації
 від 16 листопада 2000 року N 408-р)

Відповідно до статті 41 Закону України "Про охорону праці", постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 1998 р. N 748 "Про примірні переліки управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міських, районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій", наказу Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 3 серпня 1993 р. N 73 (зі змінами) "Про Типове положення про службу охорони праці" вважаю за необхідне:

1. Затвердити Положення про відділ з питань охорони праці Дніпропетровської обласної державної адміністрації згідно з додатком.

2. Встановити, що відділ з питань охорони праці Дніпропетровської облдержадміністрації є правонаступником відділу охорони праці головного управління економіки облдержадміністрації.

 

Голова облдержадміністрації 

О. В. Мігдєєв 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Дніпропетровської обласної державної адміністрації
від 28 грудня 1998 р. N 517-р

Зареєстровано
в Дніпропетровському обласному управлінні юстиції
4 січня 1999 р. за N 337 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ з питань охорони праці Дніпропетровської обласної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Відділ з питань охорони праці Дніпропетровської облдержадміністрації (надалі - відділ) утворюється розпорядженням голови облдержадміністрації відповідно до ст. 41 Закону України "Про охорону праці" і є структурним підрозділом облдержадміністрації (постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.98 N 748). Відділ має рахунок у банку, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.

1.2. Відділ підпорядковується голові облдержадміністрації.

1.3. Відділ з питань охорони праці в своїй роботі керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Національної ради з питань безпечної життєдіяльності, розпорядженнями голови Дніпропетровської облдержадміністрації, а також Положенням про відділ.

1.4. Відділ з питань охорони праці облдержадміністрації здійснює методичне керівництво роботою служб охорони праці районних державних адміністрацій, міськвиконкомів, підприємств, установ і організацій, розташованих у межах Дніпропетровської області, але в перш за все з тими, що належать до сфери управління державної адміністрації, підприємствами недержавних форм власності, розглядає подання і погоджує призначення керівників служб місцевих органів виконавчої влади, розглядає питання створення міських і районних фондів охорони праці.

1.5. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, представницькими органами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян.

1.6. Відповідно до законів України забезпечує діяльність обласного фонду охорони праці (ОФОП).

2. Основні завдання відділу

Відділ з питань охорони праці облдержадміністрації виконує такі завдання:

2.1. Реалізує державну політику з питань охорони праці на виробництві, безпечної життєдіяльності та здоров'я населення в побуті.

2.2. Використовує економічні методи управління охороною праці.

2.3. Здійснює аналіз травматизму на виробництві та в побуті.

2.4. Формує за участю місцевих органів державної влади, органів Держнаглядохоронпраці, профспілок обласну регіональну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, що має міжгалузеве значення та обласну програму безпечної життєдіяльності населення.

2.5. Забезпечує функціювання ОФОП, фінансування обласної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

2.6. Здійснює контроль за дотриманням нормативних актів з питань охорони праці на підприємствах та організаціях, незалежно від форм власності.

2.7. Бере участь у розробці проектів нормативних актів про охорону праці.

3. Функції відділу

3.1. Опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці, сприяє удосконаленню діяльності в цьому напрямі кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи, вивчає вітчизняний та зарубіжний досвід з питань охорони праці.

3.2. Проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці в області.

3.3. Надає допомогу підприємствам та організаціям в забезпеченні працюючих правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці в проведенні паспортизації цехів, дільниць, робочих місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці.

3.4. Організовує підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці.

3.5. Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, у тому числі ергономіки, прогресивних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту населення і навколишнього середовища.

3.6. Розглядає листи, заяви та скарги працюючих з питань охорони праці.

3.7. Надає підприємствам, установам та організаціям області допомогу у використанні вітчизняного та зарубіжного досвіду з охорони праці, пропаганді безпечних і нешкідливих умов праці.

3.8. Вносить на затвердження керівництву облдержадміністрації пропозиції щодо забезпечення реалізації державної політики з питань охорони життя та здоров'я людей на виробництві та профілактики невиробничого травматизму.

3.9. Організовує:

діяльність обласної ради з питань безпечної життєдіяльності населення. При вирішенні покладених на неї завдань взаємодіє з іншими підрозділами державної адміністрації, представницькими органами та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, об'єднаннями громадян;

розробку регіональної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища (за участю профспілок), а також регіональної програми заходів щодо запобігання нещасним випадкам невиробничого характеру;

створення методичних, навчально - методичних кабінетів охорони праці, навчальних науково-технічних центрів;

витрачання за призначенням коштів обласного фонду охорони праці;

облік та аналіз нещасних випадків невиробничого характеру, а також шкоди від цих подій.

3.10. Бере участь у:

розслідуванні групових і смертельних нещасних випадків згідно з Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях;

розгляді проектів контрактів, які укладаються з керівниками підприємств, що належать до сфери управління державної адміністрації, або які укладаються за погодженням з державною адміністрацією;

розробці проектів нормативних актів про охорону праці.

3.11. Забезпечує функціювання ОФОП, фінансування обласної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

3.12. Отримує дані про підприємства, що проходять державну реєстрацію відповідно до встановленого порядку.

3.13. Опрацьовує ефективну цілісну регіональну систему попередження травматизму невиробничого характеру, організовує пропаганду та інформаційне забезпечення з цих питань.

3.14. Готує пропозиції щодо впровадження у виробництво досягнень науки і техніки, що забезпечують підвищення рівня профілактики травматизму невиробничого характеру і подає їх на розгляд облдержадміністрації.

3.15. Здійснює контроль за:

дотриманням чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів;

виконанням приписів органів державного нагляду, пропозицій та подань уповноважених трудових колективів і профспілок з питань охорони праці;

відповідністю нормативним актам про охорону праці машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, технологічних процесів, засобів протиаварійного, колективного та індивідуального захисту працюючих; наявністю технологічної документації на робочих місцях;

своєчасним проведенням навчання та інструктажів працюючих, атестації та переатестації з питань безпеки праці посадових осіб та осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки, а також дотриманням вимог безпеки при виконанні цих робіт;

забезпеченням працюючих засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, миючими засобами, санітарно-побутовими приміщеннями; організацією питного режиму; наданням працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов'язаних з важкими та шкідливими умовами праці;

використанням праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно з діючим законодавством;

проходженням попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (упродовж трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є необхідність у професійному доборі; проходженням щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року;

реалізацією регіональної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також регіональної програми заходів щодо запобігання нещасним випадкам невиробничого характеру;

дотриманням чинного законодавства з питань профілактики невиробничого характеру та проведенням навчання з цих питань;

здійснює контроль за своєчасним надходженням та ефективним і цільовим використанням коштів ОФОП, міських і районних фондів області та фондів охорони праці підприємств.

3.16. Для здійснення контролю та виконання своїх функцій відділ забезпечується транспортом у порядку, передбаченому головою облдержадміністрації.

4. Структура відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду і звільняє з посади голова обласної державної адміністрації.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків між заступниками.

4.3. Начальник відділу має заступника, який за його поданням призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації.

4.4. Начальник відділу:

здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, за законність прийнятих ним рішень;

розробляє структуру і штатний розпис відділу в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

делегує свої повноваження і затверджує функціональні обов'язки працівників відділу;  

надає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання відділу;

призначає на посади і звільняє з посад працівників відділу.

4.5. Начальник відділу має право:

залучати спеціалістів інших підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, міськвиконкомів, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від інших підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати наради з питань охорони життя і здоров'я людей на виробництві та профілактики травматизму невиробничого характеру;

безпосередньо в будь-який час відвідувати виробничі об'єкти, структурні підрозділи підприємств, зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих; одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи, пояснення (письмово чи усно) з питань охорони праці;

перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на об'єктах, підприємствах, видавати керівникам перевіреного об'єкта, виробництва обов'язковий для виконання припис за встановленою формою. Припис спеціаліста з охорони праці, у тому числі про зупинення робіт, може скасувати в письмовій формі лише посадова особа, якій підпорядкований відділ;

вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників, які не пройшли медичний огляд, навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці, не мають допуску до відповідних робіт або порушують нормативні акти про охорону праці;

надсилати керівникові підприємства подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги охорони праці. Порушувати клопотання про заохочення працівників, які беруть активну участь у підвищенні безпеки та поліпшенні умов праці;

порушувати клопотання перед головою обласної державної адміністрації про розірвання контракту з керівником підприємства, який систематично порушує вимоги чинного законодавства з питань охорони праці і безпечної життєдіяльності населення та про заохочення працівників, які беруть активну участь у профілактиці травматизму невиробничого характеру;

координувати діяльність структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів міністерств, відомств та інших центральних органів виконавчої влади, спрямовану на реалізацію державної політики України у сфері охорони праці та безпечної життєдіяльності населення;

узгоджувати проекти документів з питань охорони праці та безпечної життєдіяльності населення до подання їх керівництву облдержадміністрації;

проводити від імені обласної державної адміністрації наради, заслуховувати доповіді керівників структурних підрозділів органів управління і контролю обласної та районних державних адміністрацій, а також підприємств і організацій з питань охорони праці та безпечної життєдіяльності населення.

4.6. Граничну чисельність, видатки на утримання відділу затверджує голова обласної державної адміністрації з урахуванням вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказами Держнаглядохоронпраці України від 3 серпня 1993 р. N 73 та від 17 травня 1996 р. N 82.

Відділ утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

4.7. Перевірка знань з питань охорони праці працівників відділу проводиться в установленому порядку, до початку виконання ними своїх функціональних обов'язків та періодично раз у три роки.

4.8. Працівники відділу не можуть залучатися до виконання функцій, не передбачених Законом України "Про охорону праці" та цим Положенням.

 

Заступник голови - керівник
 секретаріату облдержадміністрації 

 
Т. І. Качанова 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка