Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску ощадних сертифікатів відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", номінованих в іноземній валюті, та інформації про їх випуск

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 216 від 25.10.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   11 листопада 1999 р.
 vd991025 vn216            за N 776/4069
 
   Про затвердження Положення  про  порядок  реєстрації
   випуску ощадних сертифікатів відкритого акціонерного
   товариства "Державний ощадний банк України", номінованих
     в іноземній валюті, та інформації про їх випуск
 
   На виконання постанови Кабінету Міністрів України N 824
( 824-99-п ) від 17.05.99 "Про випуск ощадних сертифікатів,
номінованих у іноземній валюті", Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
   1. Затвердити  Положення  про порядок реєстрації випуску
ощадних сертифікатів відкритого акціонерного товариства "Державний
ощадний  банк  України", номінованих в іноземній валюті, та
інформації про їх випуск, що додається.
   2. Установити, що це рішення набуває чинності в порядку,
установленому чинним законодавством.
   3. Доручити начальнику управління регулювання випуску та
обігу цінних паперів забезпечити реєстрацію цього рішення у
Міністерстві юстиції України.
   4. Доручити  керівнику  прес-центру  Комісії  забезпечити
опублікування цього рішення.
   5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії О.Бойка.
 
 Голова Комісії                    О. Мозговий
                    Протокол засідання Комісії
                    N 58 від 19 жовтня 1999 р.
                     Затверджено
                Рішення Державної комісії з цінних
                паперів та фондового ринку
                25.10.99 N 216
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 листопада 1999 р.
                   за N 776/4069
 
 Положення про порядок реєстрації випуску ощадних сертифікатів
 відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк
 України", номінованих в іноземній валюті, та інформації про
              їх випуск
            1. Загальні положення
   1.1. Положення  про  порядок  реєстрації випуску ощадних
сертифікатів відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний
банк України", номінованих в іноземній валюті, та інформації про
їх випуск розроблено відповідно до Законів України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), "Про
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу
цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ), Положення про депозитарну
діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних
паперів та  фондового  ринку  України  від  26.05.98  N  61
( vr061312-98 ), постанови Кабінету Міністрів України "Про випуск
ощадних сертифікатів, номінованих у іноземній валюті" від 17.05.99
N 824 ( 824-99-п ).
   1.2. Відповідно до цього Положення проводиться реєстрація
випуску ощадних сертифікатів відкритого акціонерного товариства
"Державний ощадний банк України" (далі - Банк), номінованих в
іноземній валюті, та інформації про їх випуск.
   1.3. Ощадний сертифікат Банку, номінований в іноземній валюті
(далі - сертифікат) - це письмове свідоцтво Банку про депонування
грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після
закінчення встановленого строку депозиту та процентів за ним.
   1.4. Емітентом сертифікатів виступає Банк, який від свого
імені випускає сертифікати і зобов'язується виконувати обов'язки,
що випливають з умов їх випуску.
   1.5. Реєстрація випуску сертифікатів та інформації про їх
випуск, що здійснюється Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих
сертифікатів.
   1.6. До опублікування інформації емітент не має права на
розміщення (видачу) сертифікатів.
   Емітент не може використовувати для реклами відомості, що
відсутні в зареєстрованій інформації про випуск сертифікатів.
   1.7. Емітент несе відповідальність за достовірність даних,
наведених в інформації про випуск сертифікатів та документах, що
подані для реєстрації в Комісію.
     2. Реєстрація випуску ощадних сертифікатів та
           інформації про їх випуск
   2.1. Для реєстрації випуску сертифікатів та інформації про їх
випуск Банк подає до Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку такі документи:
   а) заяву про реєстрацію випуску ощадних сертифікатів та
інформації про їх випуск (додаток 1);
   б) копію свідоцтва про реєстрацію Банку в Національному банку
України;
   в) рішення спостережної ради Банку про випуск сертифікатів,
відповідно до п. 2.3 цього Положення;
   г) опис зовнішнього вигляду бланка сертифіката та зразок
(макет) сертифіката;
   #) інформацію про випуск сертифікатів, оформлену згідно з
пунктом 3.2 цього Положення, у 2 примірниках;
   д) нотаріально засвідчену копію ліцензії Національного банку
України з додатком на здійснення емітентом банківських операцій та
інших видів діяльності;
   е) нотаріально засвідчену копію ліцензії Національного банку
України на здійснення операцій у іноземній валюті;
   є) документи емітента, що регламентують порядок та умови
здійснення  випуску  сертифікатів,  які  відповідають чинному
законодавству України;
   ж) копію платіжного доручення про сплату державного мита;
   з) інформацію про дотримання банком економічних нормативів,
які встановлені Національним банком України, протягом останнього
півріччя на момент подання;
   и) дискету (або дискети) з електронною формою документів,
зазначених у підпунктах а), в), #), є) цього пункту Положення.
Зазначені документи повинні подаватись на дискеті 3,5" і мають
бути складені з використанням програм, що входять до складу пакета
Microsoft Office 95 або Microsoft Office 97.
   2.2. Якщо Банк з об'єктивних причин не може надати інформацію
згідно з вимогами Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, то щодо такої інформації робиться запис "даних немає" або
аналогічний за змістом запис з указанням причин відсутності
інформації (наприклад, "операції не проводились", " санкції не
накладались").
   2.3. Вимоги до рішення про випуск сертифікатів:
   а) рішення приймається спостережною радою Банку, яка має на
це повноваження згідно з діючим законодавством;
   б) до рішення про випуск сертифікатів повинні бути включені
такі дані:
   характеристика цінних паперів (сертифікат);
   права, які надаються власнику сертифіката;
   загальна кількість  сертифікатів,  що  емітуються, та їх
номінальна вартість, валюта, у якій  виражається  номінальна
вартість сертифіката;
   процентна ставка за сертифікатами;
   порядок та строки розміщення (з обов'язковим зазначенням дати
початку видачі сертифікатів);
   порядок та строк погашення сертифікатів;
   порядок та умови дострокового погашення сертифікатів;
   в) для здійснення нового випуску сертифікатів повинно бути
прийнято окреме рішення;
   г) разом з рішенням про випуск сертифікатів слід представити
опис (зразок або макет) сертифіката, який має такі обов'язкові
реквізити на титульній стороні:
   назву та місцезнаходження  Банку  (вноситься  друкарським
способом);
   назву -  "ощадний  сертифікат"  (вноситься  друкарським
способом);
   тип ощадного сертифіката (іменний або на пред'вника);
   категорія сертифіката (строковий або до запитання);
   порядковий номер сертифіката та  його  серію  (вноситься
друкарським способом);
   дату внесення суми та/або дату випуску сертифіката (вноситься
кульковою,  чорнильною  або  капілярною  ручкою  синього,
темно-синього, фіолетового кольору чорнилом, яке не втрачає своєї
контрастності протягом тривалого часу, або друкарською машинкою,
матричним, струминним принтером з використанням  водостійкого
чорнила або лазерним принтером);
   суму депозиту та зазначення валюти, в якій випускаються
сертифікати (вноситься друкарським способом);
   процентну ставку  за  користування  депозитом  (вноситься
друкарським способом);
   зобов'язання Банку повернути суму, яка внесена на депозит
(вноситься друкарським способом);
   строк вилучення вкладу (вноситься кульковою, чорнильною або
капілярною ручкою синього, темно-синього, фіолетового кольору
чорнилом, яке не втрачає своєї контрастності протягом тривалого
часу, або друкарською машинкою, матричним, струминним принтером з
використанням водостійкого чорнила або лазерним принтером);
   підпис керівника  Банку  або особи, уповноваженої Банком
підписувати зобов'язання (вноситься друкарським способом  або
кульковою, чорнильною або капілярною ручкою синього, темносинього,
фіолетового кольору чорнилом, яке не втрачає своєї контрастності
протягом тривалого часу або друкарською машинкою, матричним,
струминним принтером з використанням водостійкого чорнила або
лазерним принтером);
   печатка Банку (вноситься оригінальний відбиток печатки або
вноситься друкарським способом).
   Зворотний бік повинен містити такі обов'язкові реквізити
(вноситься друкарським способом):
   посилання на рішення, згідно з яким Банк здійснює випуск
сертифікатів;
   визначення ощадного сертифіката відповідно до Закону України
"Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 );
   порядок та умови придбання сертифіката;
   умови обігу сертифікату (умови та порядок уступки вимоги за
сертифікатом);
   порядок погашення сертифіката;
   умови сплати процентної ставки в разі вимоги вкладника про
повернення вкладу до обумовленого строку;
   права, які надаються власнику сертифіката.
   Емітент може додати до реквізитів сертифіката інші умови та
реквізити, що не суперечать законодавству України та пройшли
реєстрацію.
   Бланки сертифікатів повинні відповідати технічним вимогам до
сертифікатів цінних паперів, випущених у документарній формі,
установлених Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку.
   3. Вимоги до складу інформації про випуск сертифікатів
   3.1. Затверджена Банком інформація про випуск сертифікатів
підписується його керівником або іншою уповноваженою особою і
головним бухгалтером банку, прошивається, її сторінки нумеруються
та скріпляються печаткою Банку.
   3.2. До інформації про випуск сертифікатів повинні бути
включені такі дані:
   а) дані про емітента:
   повне і  скорочене  найменування  емітента,  під  яким
зареєстрована установа, код за ЄДРПОУ;
   юридична та поштова адреса емітента, телефон, факс, телекс;
   дата і номер ліцензії на здійснення банківських операцій та
інших видів діяльності та ліцензії Національного банку України на
здійснення операцій в іноземній валюті;
   загальна кількість акціонерів (учасників) на момент прийняття
рішення про випуск;
   структура керівних  органів  емітента,  визначена  його
установчими документами;
   список усіх членів правління (або іншого виконавчого органу)
емітента на момент прийняття рішення про випуск із зазначенням
прізвища, ім'я, по батькові, посади;
   інформація про професійну придатність перших керівних осіб
емітента (голови правління та головного бухгалтера):
   освіта;
   стаж роботи в банківській системі за відповідним фахом на
керівних посадах;
   факти порушення чинного законодавства, нормативних  актів
Національного банку України, якщо такі мали місце, за час їх
попередньої роботи в банківських установах;
   дані про виконання емітентом зобов'язань щодо власних цінних
паперів;
   список усіх філій і представництв емітента, у яких будуть
розміщуватись сертифікати, їх повне найменування, юридична адреса,
прізвище, ім'я, по батькові їх керівників (надається в електронній
формі у відповідності з програмним забезпеченням Комісії);
   б) дані про фінансовий стан емітента:
   величина сплаченого статутного фонду емітента;
   інформація про  фінансові санкції, накладені Національним
банком України, протягом останніх трьох років на момент подання, з
указанням причини;
   інформація про дотримання банком економічних нормативів, які
встановлені Національним банком України,  протягом  останнього
півріччя на момент подання;
   інформація про  стабільну беззбиткову діяльність емітента
протягом останнього півріччя на момент подання;
   висновок зовнішнього  аудитора  (аудиторської  фірми) про
діяльність емітента за останній фінансовий рік на момент подання;
   в) дані про попередні випуски сертифікатів та їх результати:
   дата початку розміщення;
   номінальна вартість;
   кількість випущених сертифікатів;
   тип сертифікатів (іменні або на пред'явника);
   категорія сертифікатів (строкові або до запитання);
   кількість погашених сертифікатів;
   умови виплати процентів;
   інформація про виявлені порушення при здійсненні випуску та
погашення сертифікатів попередніх випусків та про санкції, які
накладались на емітента в зв'язку з цим;
   г) дані про випуск сертифікатів:
   дата прийняття рішення про випуск;
   найменування органу, який прийняв рішення про випуск;
   кількість сертифікатів;
   тип сертифікатів (іменні або на пред'явника);
   категорія сертифікатів (строкові або до запитання);
   номінальна вартість сертифікатів та зазначення валюти;
   дата початку розміщення сертифікатів;
   місце реалізації, адреси і телефони, за якими можна отримати
додаткову інформацію про випуск;
   умови реалізації сертифікатів;
   місце, строки та порядок погашення сертифікатів;
   порядок та умови дострокового погашення;
   процентна ставка;
   форма здійснення розрахунків при здійсненні розміщення та
погашення сертифікатів (готівкова, безготівкова);
   документи, які  повинні  бути  пред'явленні  власником
сертифіката при погашенні;
   інші дані,  з  якими,  на думку емітента, повинні бути
ознайомлені інвестори.
   4. Порядок видачі свідоцтва про реєстрацію випуску ощадних
    сертифікатів та інформації про їх випуск у Державній
    комісії з цінних паперів та фондового ринку
   4.1.Реєстрація випуску сертифікатів та інформації про їх
випуск повинна бути проведена не пізніше як за 30 календарних
днів, починаючи з дати подачі заяви (додаток 1) та необхідних
документів про випуск.
   4.2. У разі надходження до реєструвального органу будь-яких
додаткових документів термін розгляду документів, поданих для
реєстрації випуску та інформації  про  випуск  сертифікатів,
відраховується від дня надходження останнього документа.
   4.3. Емітент має право на розміщення (видачу) сертифікатів з
дати реєстрації випуску в Державній комісії з цінних паперів та
фондового ринку та присвоєння реєстраційного номера.
   4.4. Емітент повинен оприлюднити в повному обсязі інформацію
про випуск сертифікатів (зміни та доповнення до неї) шляхом
публікації в одному з офіційних видань Верховної Ради України або
Кабінету Міністрів України й Державної комісії з цінних паперів та
фондового  ринку  протягом 30 календарних днів від дати її
реєстрації у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку
і не менше ніж за 15 днів до початку продажу сертифікатів.
   4.5. Емітент зобов'язаній протягом 10 календарних днів від
дати публікації інформації представити в Державну комісію з цінних
паперів та фондового ринку примірник друкованого органу засобів
масової  інформації  з  публікацією  інформації  про  випуск
сертифікатів.
   4.6. Відмова в реєстрації випуску сертифікатів та інформації
про їх випуск може бути на підставі:
   а) відсутності повного складу документів;
   б) наявності в поданих документах відомостей, що дають змогу
зробити висновок про невідповідність поданих документів або умов
випуску сертифікатів чинному законодавству;
   в) порушення встановленого порядку реєстрації випуску та
інформації про випуск сертифікатів.
   4.7. Повідомлення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про відмову в реєстрації випуску та інформації про
випуск  доводиться  до  відома  Банку в письмовій формі. У
повідомленні про відмову повинна бути вказана причина відмови.
   У разі відмови емітенту в реєстрації випуску та інформації
про випуск сертифікатів усі подані документи залишаються  у
реєструвальному органі та емітенту не повертаються.
   4.8. У разі розбіжностей примірників документів, поданих до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, з тими, що
зберігаються в емітента, Комісія керується тим примірником, який
зберігається у Комісії.
   4.9. Після реєстрації випуску сертифікатів емітенту видається
Свідоцтво про реєстрацію випуску сертифікатів та інформації про їх
випуск (додаток 2).
   На зареєстрованій інформації про випуск сертифікатів (змінах
та доповненнях до інформації) ставиться напис (у разі відсутності
штампу) або штамп "Зареєстровано", який засвідчується підписом
керівника реєструвального органу або уповноваженою на це особою та
печаткою реєструвального органу. Один примірник зареєстрованої
інформації з відповідним написом чи штампом повертається емітенту.
   5. Порядок призупинення та поновлення розміщення сертифікатів
   5.1. Розміщення сертифікатів може бути призупинено Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку в таких випадках:
порушення емітентом норм законодавства України (у тому числі
нерозкриття  емітентом  інформації  у відповідності до вимог
законодавства; здійснення недобросовісної реклами сертифікатів;
порушення умов розміщення сертифікатів, які були встановлені в
рішенні про випуск сертифікатів; визнання у судовому порядку
недійсним  рішення уповноважених органів емітента про випуск
сертифікатів та інші порушення).
   5.2. У разі виявлення ознак порушення, указаних у пункті 5.1,
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право
прийняти рішення про призупинення випуску сертифікатів.
   5.3. Емітент у строк не менш як за 10 календарних днів після
прийняття рішення Комісією про призупинення випуску сертифікатів
повинен надати інформацію про це в засобах масової інформації (у
тих же виданнях, де надавалася інформація стосовно випуску, або
аналогічних).
   5.4. Повідомлення  емітента стосовно призупинення випуску
сертифікатів повинно містити таку інформацію:
   найменування органу, який прийняв рішення про призупинення
розміщення сертифікатів;
   дату прийняття  рішення  про  призупинення  розміщення
сертифікатів;
   повне найменування емітента, розміщення сертифікатів якого
призупинено;
   підстава призупинення.
     6. Порядок анулювання випуску та інформації про
            випуск сертифікатів
   6.1. Якщо після реєстрації випуску та інформації про випуск
сертифікатів у Державній комісії з цінних паперів та фондового
ринку розміщення сертифікатів не здійснювалось, то емітент може
звернутися до Комісії з проханням анулювати випуск сертифікатів.
Для цього емітент повинен подати до Комісії такі документи:
   заяву в довільній формі з обов'язковим зазначенням своєї
повної назви, телефону та/або факсу, а також причин анулювання
випуску сертифікатів;
   рішення про анулювання випуску;
   довідку емітента,   що   розміщення  сертифікатів  не
здійснювалось;
   висновок зовнішнього  аудитора  (аудиторської  фірми), що
емітент не здійснював розміщення сертифікатів;
   свідоцтво про реєстрацію випуску та інформації про випуск
сертифікатів.
   6.2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку на
засіданні розглядає подані управлянням регулювання випуску та
обігу цінних паперів документи та робить висновок щодо анулювання
випуску сертифікатів.
   6.3. Повідомлення про анулювання випуску сертифікатів або про
відмову в анулюванні випуску доводиться до емітента письмово.
      7. Розміщення та обіг ощадних сертифікатів
   7.1. Розміщення ощадних сертифікатів здійснюється Банком та
його філіями у відповідності до зареєстрованої інформації про
випуск сертифікатів.
   7.2. Ощадні сертифікати на пред'явника мають вільний обіг на
біржовому та позабіржовому фондових  ринках.  Іменні  ощадні
сертифікати обігу не підлягають, а їх продаж (відчуження) іншим
особам є недійсним.
      8. Порядок надання звітів про розміщення та
         погашення ощадних сертифікатів
   8.1. Звіт про розміщення та погашення сертифікатів (додаток
3)  затверджується  керівним  органом  Банку,  прошивається,
підписується  керівником  правління  або уповноваженою особою
емітента, головним бухгалтером, скріплюється печаткою Банку та
подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку.
   8.2. Емітент зобов'язаний щоквартально подавати звіт про
розміщення та погашення ощадних сертифікатів (додаток 3). Термін
подання - протягом двох тижнів після закінчення звітного періоду.
                      Додаток 1
                До Положення про порядок реєстрації
                випуску   ощадних  сертифікатів
                відкритого акціонерного товариства
                "Державний ощадний банк України",
                номінованих в іноземній валюті, та
                інформації про їх випуск
                Державній комісії з цінних паперів
                   та фондового ринку
"___"________ ____ р. N________
                Заява
      про реєстрацію випуску ощадних сертифікатів,
  номінованих в іноземній валюті, та інформації про їх випуск
 
------------------------------------------------------------------
Найменування емітента:     |                 |
-------------------------------+---------------------------------|
Код за ЄДРПОУ         |                 |
-------------------------------+---------------------------------|
Юридична адреса        |                 |
Поштовий індекс        |                 |
Область            |                 |
Район             |                 |
Населений пункт        |                 |
Вулиця, будинок        |                 |
-------------------------------+---------------------------------|
Місцезнаходження        |                 |
Поштовий індекс        |                 |
Область            |                 |
Район             |                 |
Населений пункт        |                 |
Вулиця, будинок        |                 |
-------------------------------+---------------------------------|
Телефон, факс         |                 |
-------------------------------+---------------------------------|
Номер свідоцтва про державну  |                 |
реєстрацію, дата, орган, що  |                 |
видав свідоцтво        |                 |
-------------------------------+---------------------------------|
Номер та дата ліцензії НБУ   |                 |
на здійснення банком      |                 |
банківських операцій та інших |                 |
видів діяльності        |                 |
-------------------------------+---------------------------------|
Номер та дата ліцензії НБУ на |                 |
здійснення операцій в     |                 |
іноземній валюті        |                 |
-------------------------------+---------------------------------|
Номер та дата протоколу    |                 |
рішення про випуск ощадних   |                 |
сертифікатів          |                 |
-------------------------------+---------------------------------|
Серія емісії          |                 |
-------------------------------+---------------------------------|
Дата початку емісії      |                 |
-------------------------------+---------------------------------|
Валюта, в якій випускаються  |                 |
сертифікати          |                 |
-------------------------------+---------------------------------|
Ощадні сертифікати:      |Катего-|Серія|Поряд-|Кіль-|Номі- |
                |рія  |   |кові |кість|нал  |
                |    |   |номери|   |   |
-------------------------------+-------+-----+------+-----+------|
- на пред'явника        |    |   |   |   |   |
- іменні            |    |   |   |   |   |
------------------------------------------------------------------
 М.п.                  П.І.Б.
                      Додаток 2
                До Положення про порядок реєстрації
                випуску   ощадних  сертифікатів
                відкритого акціонерного товариства
                "Державний ощадний банк України",
                номінованих в іноземній валюті, та
                інформації про їх випуск
             Свідоцтво
  про реєстрацію випуску ощадних сертифікатів відкритого
  акціонерного товариства "Державний ощадний банк України",
  номінованих в іноземній валюті, та інформації про їх випуск
   Державна комісія з цінних паперів  та  фондового  ринку
засвідчує, що відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний
банк України" здійснює випуск
   ощадних сертифікатів, номінованих в іноземній валюті
 
тип сертифікатів _________________________________________________
категорія сертифікатів ___________________________________________
серія емісії _____________________________________________________
порядкові номери _________________________________________________
на суму __________________________________________________________
номіналом ________________________________________________________
__________________________________________________________________
валюта ___________________________________________________________
кількістю ________________________________________________________
 
Випуск ощадних  сертифікатів, номінованих в іноземній валюті,
внесено до Реєстру випуску ощадних сертифікатів з реєстраційним
номером
              N __________
 
Свідоцтво видано "__"_______ ____ року
 
Уповноважена особа Комісії         М.п.
                      Додаток 3
                До Положення про порядок реєстрації
                випуску   ощадних  сертифікатів
                відкритого акціонерного товариства
                "Державний ощадний банк України",
                номінованих в іноземній валюті, та
                інформації про їх випуск
 
Емітент _________________________________
Адреса _________________________________
Телефон, факс ___________________________
 
                Звіт
     про розміщення та погашення ощадних сертифікатів
       ВАТ "Державний ощадний банк України",
         номінованих в іноземній валюті,
       за ________________________ ____ року
          (за звітний період)
 
 Розділ 1. Випуск та розміщення емітентом ощадних сертифікатів,
      номінованих в іноземній валюті
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
   |Тип сер- |Наявні-|Випуще-|Усього на-|Розміщено на  |Уперше розмі- | Усього    |
   |тифікатів|сть на |но за |явних на |початок звітно-|щено за звітний| розміщено  |
   |(іменні |початок|звіт- |початок  |го періоду   |період     |        |
   |чи на  |звітно-|ний  |звітного |---------------+---------------+---------------|
   |пред'яв- |го пе- |період |періоду  |Юр. |Фіз.|Усьо-|Юр. |Фіз.|Усьо-|Юр. |Фіз.|Усьо-|
   |ника) та |ріоду |    |та випу- |осо-|осо-|го  |осо-|осо-|го  |осо-|осо-|го  |
   |категорія|    |    |щених за |бам |бам |   |бам |бам |   |бам |бам |   |
   |     |    |    |звітний  |  |  |   |  |  |   |  |  |   |
   |     |    |    |період  |  |  |   |  |  |   |  |  |   |
------+---------+-------+-------+----------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----|
 1  |  2   | 3  | 4  |  5   | 6 | 7 | 8  | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 |
------+---------+-------+-------+----------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----|
Серія |     |    |    |     |  |  |   |  |  |   |  |  |   |
------+---------+-------+-------+----------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----|
Серія |     |    |    |     |  |  |   |  |  |   |  |  |   |
------+---------+-------+-------+----------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----|
Усього|     |    |    |     |  |  |   |  |  |   |  |  |   |
--------------------------------------------------------------------------------------------
        Розділ 2. Обіг ощадних сертифікатів
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |Усього на-|Розміщено на  |Викуплено за  |Повторно розмі-|Погашено за  |Залишок |Проценти,   |
   |явних на |початок звіт- |звітний період |щені за звітний|звітний період |нерозмі-|виплачені за  |
   |початок  |ного періоду  |        |період     |        |щених  |звітний період |
   |звітного |---------------+---------------+---------------+---------------|сертифі-|---------------|
   |періоду  |Юр. |Фіз.|Усьо-|Юр. |Фіз.|Усьо-|Юр. |Фіз.|Усьо-|Юр. |Фіз.|Усьо-|катів на|Юр. |Фіз.|Усьо-|
   |та випу- |осо-|осо-|го  |осо-|осо-|го  |осо-|осо-|го  |осо-|осо-|го  |кінець |осо-|осо-|го  |
   |щених за |бам |бам |   |бам |бам |   |бам |бам |   |бам |бам |   |звітного|бам |бам |   |
   |звітний  |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |періоду |  |  |   |
   |період  |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |    |  |  |   |
------+----------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+--------+----+----+-----|
 1  |  2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  15  | 16 | 17 | 18 |
------+----------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+--------+----+----+-----|
Серія |     |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |    |  |  |   |
------+----------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+--------+----+----+-----|
Серія |     |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |    |  |  |   |
------+----------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+--------+----+----+-----|
Усього|     |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |    |  |  |   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 "___"_________ ____ року
 
 Керівник________________________________
 Головний бухгалтер_______________________
 ________________________________________
     (виконавець, телефон)            М.п.
 
Примітка. У перших графах слід указувати номінали сертифікатів.
     Біля кожної цифри в дужках повинна зазначатися кількість
     сертифікатів.
 
 Начальник управління регулювання
 випуску та обігу цінних паперів            О.Колесник




>





Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка