Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Порядок передачі на зберігання матеріальних цінностей, придбаних виборчими комісіями, комісіями з всеукраїнського референдуму на проведення виборів, всеукраїнського референдуму

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 402 від 28.10.99
    м. Київ
 
    ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
               Центральної виборчої комісії
     N 1041 ( 1041-2004-п ) від 28.10.2004 )
 
     Про Порядок передачі на зберігання матеріальних
    цінностей, придбаних виборчими комісіями, комісіями
    з всеукраїнського референдуму на проведення виборів,
          всеукраїнського референдуму
 
  ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Центрвиборчкому
   N 81 ( v0081359-02 ) від 25.01.2002 )
 
 
 
 
   Відповідно до пункту 3 частини другої статті 15 Закону
України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ), статей 11, 12
Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ),
пункту 4 постанови Центральної виборчої комісії від 8 липня 1999
року N 107 ( v0107359-99 ) "Про Нормативні вимоги до приміщення
виборчої комісії, комісії з всеукраїнського референдуму, Примірний
перелік обладнання та інвентаря, необхідних для виборчої комісії,
комісії з всеукраїнського референдуму та про Примірний перелік
видів послуг, що можуть надаватися цим комісіям за кошторисами
видатків на підготовку і проведення виборів, всеукраїнського
референдуму", підпункту 9 пункту 30 Порядку фінансування виборчих
комісій, обліку надходження та використання коштів Державного
бюджету України ( 2905-14 ), що виділяються на підготовку і
проведення  виборів народних депутатів України, та звітності
окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної
виборчої комісії 10 січня 2002 року N 36 ( v0036359-02 ),
Центральна виборча комісія П О С Т А Н О В Л Я Є:
( Мотивувальна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою
Центрвиборчкому N 81 ( v0081359-02 ) від 25.01.2002 )
 
   1. Затвердити Порядок передачі на зберігання матеріальних
цінностей,  придбаних  виборчими  комісіями,  комісіями  з
всеукраїнського референдуму на проведення виборів, всеукраїнського
референдуму (додається).
 
   2. Постанову надіслати Верховній Раді Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським радам та
територіальним виборчим комісіям для доведення її до відома
відповідних рад і дільничних виборчих комісій.
 
 
 Голова Центральної виборчої комісії          М.РЯБЕЦЬ
 
 
                    Додаток
            до постанови Центральної виборчої комісії
               від 28 жовтня 1999 року N 402
 
               ПОРЯДОК
     передачі на зберігання матеріальних цінностей,
      придбаних виборчими комісіями, комісіями з
    всеукраїнського референдуму на проведення виборів,
          всеукраїнського референдуму
 
   1. До передачі на зберігання підлягають матеріальні цінності,
придбані  територіальними  (окружними)  виборчими  комісіями,
комісіями  з  всеукраїнського референдуму (далі - комісіями)
відповідно до Примірного переліку обладнання  та  інвентаря,
необхідних  для  виборчої комісії, комісії з всеукраїнського
референдуму, виборчої  дільниці,  дільниці  для  голосування,
затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 8 липня
1999 року N 107 ( v0107359-99 ), за кошти Державного бюджету
України,  виділені  на  підготовку  та  проведення  виборів,
всеукраїнського референдуму.
 
   2. До передачі належать усі придбані матеріальні цінності,
які знаходилися у використанні комісій, за винятком канцелярського
приладдя, іншого обладнання та інвентаря, що мають  разовий
характер використання і списуються в установленому порядку на
утримання комісій.
 
   3. Матеріальні  цінності,  що  підлягають  передачі  на
зберігання, передаються дільничною виборчою комісією, комісією з
всеукраїнського референдуму сільській, селищній, міській (міста,
де відсутні районні ради), районній у місті раді за місцем свого
знаходження не пізніше трьох днів після  дня  опублікування
Центральною виборчою комісією повідомлення про результати виборів,
всеукраїнського референдуму, а територіальною (окружною) виборчою
комісією, комісією з всеукраїнського референдуму - районній,
міській, районній у місті раді за місцем свого знаходження
протягом десяти днів з дня такої публікації.
 
   4. Передача матеріальних цінностей на зберігання оформляється
дільничною  виборчою  комісією,  комісією  з  всеукраїнського
референдуму та сільською, селищною, міською (міста, де відсутні
районні ради), районною в місті радою актом за  формою  1
(додається), з затвердженням його головою відповідної комісії
вищого рівня. Передача матеріальних цінностей  територіальною
(окружною)  виборчою  комісією,  комісією  з  всеукраїнського
референдуму на зберігання районній, міській (міста, де відсутні
районні ради), районній в місті раді оформляється актом за формою
2 (додається).
 
   5. Акт   передачі-прийняття   матеріальних   цінностей
територіальною  (окружною)  виборчою  комісією,  комісією  з
всеукраїнського референдуму складається в трьох примірниках, два з
яких  залишаються у суб'єктів передачі-прийняття матеріальних
цінностей, а третій надсилається до Центральної виборчої комісії в
строк і за правилами, встановленими Порядком фінансування виборчих
комісій, обліку надходження та використання коштів Державного
бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів
народних  депутатів  України, та звітності окружних виборчих
комісій, затверджений постановою Центральної виборчої комісії від
10 січня 2002 року N 36 ( v0036359-02 ).
 
   Акт передачі-прийняття матеріальних  цінностей  дільничною
виборчою  комісією,  комісією  з  всеукраїнського референдуму
складається в трьох примірниках, два з яких залишаються  у
суб'єктів передачі-прийняття, а третій надсилається комісією до
територіальної  (окружної)  виборчої  комісії,  комісії  з
всеукраїнського референдуму негайно.
( Пункт 5 додатку із змінами, внесеними згідно з Постановою
Центрвиборчкому N 81 ( v0081359-02 ) від 25.01.2002 )
 
   6. Передача-приймання  матеріальних цінностей здійснюється
особами, визначеними відповідно комісією, сільським, селищним,
міським головою, головою районної у місті ради, або особою, яка
виконує його повноваження.
 
   7. Усі матеріальні цінності, передані за актами на зберігання
територіальною  (окружною)  виборчою  комісією,  комісією  з
всеукраїнського референдуму та дільничними виборчими комісіями,
комісіями з всеукраїнського референдуму, відображаються у зведеній
довідці про передачу на зберігання матеріальних цінностей за
формою, встановленою додатком 9 до Порядку фінансування виборчих
комісій, обліку надходження та використання коштів Державного
бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів
народних  депутатів  України, та звітності окружних виборчих
комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від
10 січня 2002 року N 36 ( v0036359-02 ).
( Пункт 7 додатку із змінами, внесеними згідно з Постановою
Центрвиборчкому N 81 ( v0081359-02 ) від 25.01.2002 )
 
   8. Матеріальні цінності, передані на зберігання, повертаються
радами відповідним виборчим комісіям, комісіям з всеукраїнського
референдуму для використання під час виборчої  кампанії  чи
всеукраїнського референдуму протягом трьох днів з дня утворення
цих комісій або Центральній виборчій комісії на її вимогу.
 
   У разі втрати  або  пошкодження  матеріальних  цінностей
заподіяні збитки відшкодовуються в порядку, встановленому чинним
законодавством.
 
   9. Матеріальні  цінності,  передані  на   зберігання,
відображаються на позабалансовому рахунку відповідної ради.
 
   10. Повернення матеріальних цінностей оформляється актами за
формами 3 і 4 (додаються), що складаються в трьох примірниках,
один з яких залишається у раді, а два - у комісії.
 
   11. Дільнична виборча комісія, комісія з всеукраїнського
референдуму надсилає негайно до відповідної комісії вищого рівня
один примірник акта прийняття матеріальних цінностей за формою 3,
який затверджується головою комісії вищого рівня і обліковується
відповідно до положень Порядку фінансування виборчих комісій,
обліку надходження та використання коштів Державного бюджету
України,  що виділяються на підготовку і проведення виборів
народних  депутатів  України, та звітності окружних виборчих
комісій, затверджений постановою Центральної виборчої комісії від
10 січня 2002 року N 36 ( v0036359-02 ).
( Пункт 11 додатку із змінами, внесеними згідно з Постановою
Центрвиборчкому N 81 ( v0081359-02 ) від 25.01.2002 )
 
 
 
 Секретар Центральної виборчої комісії        Я.ДАВИДОВИЧ
 
 
                              Форма 1
                 до Порядку передачі на зберігання
                 матеріальних цінностей, придбаних
                 виборчими комісіями, комісіями з
                 всеукраїнського референдуму на
                 проведення виборів,
                 всеукраїнського референдуму
 
 
                    "ЗАТВЕРДЖУЮ"
               Голова територіальної (окружної)
             виборчої комісії виборчого округу N __,
              комісії з всеукраїнського референдуму
             _______________________________________
                 (прізвище, ініціали, підпис)
 
                М.П."__" ____________ 19__ р.
 
                АКТ
         Передачі-прийняття матеріальних
           цінностей на зберігання
 
------------------------------------------------------------------
| _________________________  | "____" __________ 199_ року  |
| (назва населеного пункту)  |                |
------------------------------------------------------------------
 
   Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від "__"
______ 1999 р. N ___ представниками дільничної виборчої комісії
(комісії з всеукраїнського референдуму) виборчої дільниці N ______
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    (прізвища, імена, по батькові з вказівкою на посаду)
 
передано, а представниками __________________________________ ради
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    (прізвища, імена, по батькові з вказівкою на посаду)
 
прийнято матеріальні  цінності,  придбані  за рахунок коштів,
виділених з Державного бюджету України на проведення виборів,
всеукраїнського референдуму, а саме:
 
------------------------------------------------------------------
 N | Найменування |  Одиниця  | Кількість |  Ціна  | Сума
п/п| матеріальних |  виміру  |      |  (грн.) | (грн.)
  | цінностей  |       |      |      |
---+--------------+-------------+------------+-----------+--------
---+--------------+-------------+------------+-----------+--------
---+--------------+-------------+------------+-----------+--------
---+--------------+-------------+------------+-----------+--------
---+--------------+-------------+------------+-----------+--------
---+--------------+-------------+------------+-----------+--------
---+--------------+-------------+------------+-----------+--------
---+--------------+-------------+------------+-----------+--------
------------------------------------------------------------------
 
На момент передачі матеріальні цінності знаходяться ______________
__________________________________________________________________
         (стан матеріальних цінностей)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Із складенням цього акта і  його  затвердженням  з  балансу
територіальної  (окружної)  виборчої  комісії,  комісії  з
всеукраїнського референдуму списуються зазначені у  відомості
матеріальні цінності на загальну суму ____________________________
__________________________________________________________________
 
згідно з постановою Центральної виборчої комісії від 10 січня 2002
року N 36 ( v0036359-02 ).
 
------------------------------------------------------------------
  | Матеріальні цінності здано |  |  Матеріальні цінності
  |              |  |     прийнято
------------------------------------------------------------------
    Представники дільничної        Представники
   виборчої комісії (комісії     _____________________ ради
     з всеукраїнського        (найменування ради)
      референдуму)
 
   __________________________    __________________________
    (підпис) (прізвище та       (підпис) (прізвище та
       ініціали)             ініціали)
 
М.П.               М.П.
   __________________________    __________________________
    (підпис) (прізвище та       (підпис) (прізвище та
       ініціали)             ініціали)
   __________________________    __________________________
    (підпис) (прізвище та       (підпис) (прізвище та
       ініціали)             ініціали)
------------------------------------------------------------------
 
(  Форма  1  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою
Центрвиборчкому N 81 ( v0081359-02 ) від 25.01.2002 )
 
                              Форма 2
                 до Порядку передачі на зберігання
                 матеріальних цінностей, придбаних
                 виборчими комісіями, комісіями з
                 всеукраїнського референдуму на
                 проведення виборів,
                 всеукраїнського референдуму
 
                АКТ
         Передачі-прийняття матеріальних
           цінностей на зберігання
 
------------------------------------------------------------------
| _________________________  | "____" __________ 199_ року  |
| (назва населеного пункту)  |                |
------------------------------------------------------------------
 
Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від "______"
_______ 1999 р. N ____ представниками територіальної (окружної)
виборчої комісії (комісії з всеукраїнського референдуму) виборчого
округу N _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    (прізвища, імена, по батькові з вказівкою на посаду)
 
передано, а представниками __________________________________ ради
__________________________________________________________________
    (прізвища, імена, по батькові з вказівкою на посаду)
 
прийнято матеріальні цінності, придбані  за  рахунок  коштів,
виділених з Державного бюджету України на проведення виборів,
всеукраїнського референдуму, а саме:
 
------------------------------------------------------------------
 N | Найменування | Одиниця | Кількість |  Ціна  |  Сума
п/п| матеріальних | виміру  |      |  (грн.) | (грн.)
  |  цінностей |      |      |      |
---+--------------+-----------+------------+-----------+----------
---+--------------+-----------+------------+-----------+----------
------------------------------------------------------------------
 
На момент передачі матеріальні цінності знаходяться ______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
         (стан матеріальних цінностей)
Із складенням цього акта з балансу територіальної (окружної)
виборчої комісії, комісії з всеукраїнського референдуму списуються
зазначені у відомості матеріальні цінності на загальну суму ______
____________________________
 
згідно з постановою Центральної виборчої комісії від 10 січня 2002
року N 36 ( v0036359-02 ).
 
------------------------------------------------------------------
  | Матеріальні цінності здано |  |  Матеріальні цінності
  |              |  |    прийнято
------------------------------------------------------------------
 
      Представники           Представники
   територіальної (окружної)     ____________________ ради
   виборчої комісії (комісії     (найменування ради)
     з всеукраїнського
      референдуму)
 
   __________________________    __________________________
    (підпис) (прізвище та       (підпис) (прізвище та
       ініціали)             ініціали)
 
М.П.               М.П.
   __________________________    __________________________
    (підпис) (прізвище та       (підпис) (прізвище та
       ініціали)             ініціали)
   __________________________    __________________________
    (підпис) (прізвище та       (підпис) (прізвище та
       ініціали)             ініціали)
------------------------------------------------------------------
 
(  Форма  2  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою
Центрвиборчкому N 81 ( v0081359-02 ) від 25.01.2002 )
 
 
                              Форма 3
                 до Порядку передачі на зберігання
                 матеріальних цінностей, придбаних
                 виборчими комісіями, комісіями з
                 всеукраїнського референдуму на
                 проведення виборів,
                 всеукраїнського референдуму
 
 
                           "ЗАТВЕРДЖУЮ"
                 Голова територіальної (окружної)
                 виборчої комісії виборчого
                 округу N ____, комісії з
                 всеукраїнського референдуму
                 _______________________________
                  (прізвище, ініціали, підпис)
 
                 М.П. "___" ___________ 19__ р.
 
                АКТ
      Прийняття-передачі матеріальних цінностей,
          що знаходилися на зберіганні
 
------------------------------------------------------------------
| _________________________  | "____" __________ 199_ року  |
| (назва населеного пункту)  |                |
------------------------------------------------------------------
 
Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від "_______"
______ 1999 р. N ____ представниками дільничної виборчої комісії
(комісії з всеукраїнського референдуму) виборчої дільниці N ______
__________________________________________________________________
    (прізвища, імена, по батькові з вказівкою на посаду)
 
прийнято від представників __________________________________ ради
__________________________________________________________________
    (прізвища, імена, по батькові з вказівкою на посаду)
__________________________________________________________________
 
матеріальні цінності,  що  були  придбані за рахунок коштів,
виділених з Державного бюджету України на проведення виборів,
всеукраїнського референдуму, і знаходилися у _____________ раді на
зберіганні відповідно до акта від "__"_______ 19_ року, а саме:
 
------------------------------------------------------------------
 N | Найменування |  Одиниця  | Кількість | Ціна  |  Сума
п/п | матеріальних |  виміру  |      | (грн.) | (грн.)
  | цінностей  |       |      |     |
----+--------------+-------------+------------+---------+---------
----+--------------+-------------+------------+---------+---------
------------------------------------------------------------------
На момент передачі матеріальні цінності знаходяться ______________
__________________________________________________________________
         (стан матеріальних цінностей)
 
------------------------------------------------------------------
  |  Матеріальні цінності   |  | Матеріальні цінності здано
  |     прийнято      |  |
------------------------------------------------------------------
    Представники дільничної        Представники
   виборчої комісії (комісії    ______________________ ради
     з всеукраїнського       (найменування ради)
      референдуму)
 
   __________________________    __________________________
    (підпис) (прізвище та       (підпис) (прізвище та
       ініціали)             ініціали)
 
М.П.               М.П.
   __________________________    __________________________
    (підпис) (прізвище та       (підпис) (прізвище та
       ініціали)             ініціали)
   __________________________    __________________________
    (підпис) (прізвище та       (підпис) (прізвище та
       ініціали)             ініціали)
------------------------------------------------------------------
 
                              Форма 4
                 до Порядку передачі на зберігання
                 матеріальних цінностей, придбаних
                 виборчими комісіями, комісіями з
                 всеукраїнського референдуму на
                 проведення виборів,
                 всеукраїнського референдуму
 
                АКТ
      Прийняття-передачі матеріальних цінностей,
          що знаходилися на зберіганні
 
------------------------------------------------------------------
| _________________________  | "____" __________ 199_ року  |
| (назва населеного пункту)  |                |
------------------------------------------------------------------
 
Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від "_______"
_______ 1999 р. N ___ представниками територіальної (окружної)
виборчої комісії (комісії з всеукраїнського референдуму) виборчого
округу N _____
__________________________________________________________________
    (прізвища, імена, по батькові з вказівкою на посаду)
 
прийнято від представників __________________________________ ради
__________________________________________________________________
    (прізвища, імена, по батькові з вказівкою на посаду)
 
матеріальні цінності,  що  були  придбані за рахунок коштів,
виділених з Державного бюджету України на проведення виборів,
всеукраїнського референдуму, і знаходилися у _______ раді на
зберіганні відповідно до акта від "_" ________ 19_ року, а саме:
 
------------------------------------------------------------------
 N | Найменування | Одиниця | Кількість |  Ціна |  Сума
п/п| матеріальних |  виміру |      | (грн.) |  (грн.)
  | цінностей  |      |      |     |
---+--------------+-----------+-----------+---------+-------------
---+--------------+-----------+-----------+---------+-------------
---+--------------+-----------+-----------+---------+-------------
---+--------------+-----------+-----------+---------+-------------
------------------------------------------------------------------
 
На момент передачі матеріальні цінності знаходяться ______________
__________________________________________________________________
         (стан матеріальних цінностей)
 
------------------------------------------------------------------
  |  Матеріальні цінності  |  | Матеріальні цінності здано
  |     прийнято     |  |
------------------------------------------------------------------
 
      Представники           Представники
   територіальної (окружної)    ______________________ ради
   виборчої комісії (комісії     (найменування ради)
     з всеукраїнського
      референдуму)
 
   __________________________    __________________________
    (підпис) (прізвище та       (підпис) (прізвище та
       ініціали)             ініціали)
 
М.П.               М.П.
   __________________________    __________________________
    (підпис) (прізвище та       (підпис) (прізвище та
       ініціали)             ініціали)
   __________________________    __________________________
    (підпис) (прізвище та       (підпис) (прізвище та
       ініціали)             ініціали)
------------------------------------------------------------------

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка