Законы Украины

Новости Партнеров
 

Вказівки щодо подання фінансового річного звіту установами банків, Українською міжбанківською валютною біржею, Кримською міжбанківською валютною біржею

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
        Департамент бухгалтерського обліку
 
 N 12-112/1302 від 27.12.99
   м.Київ
 
 vd991227 vn12-112/1302
                  Комерційним банкам
                  Асоціації українських банків
                  Українській міжбанківській
                  валютній біржі
                  Кримській міжбанківській
                  валютній біржі
                  Територіальним управлінням НБУ
                  ОПЕРУ НБУ
                  Головному управлінню НБУ
 
               Вказівки
  щодо подання фінансового річного звіту установами банків,
   Українською міжбанківською валютною біржею, Кримською
         міжбанківською валютною біржею
 
   Згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" ( 996-14 ) звітним періодом для складання
фінансової звітності є календарний рік. Баланс банку складається
за станом на кінець останнього дня року.
   1. Річний звіт комерційними банками подається у  такому
складі:
   - фінансовий річний звіт складений згідно з Інструкцією до
складання  річного  фінансового  звіту  комерційного  банку
( z0859-99 );
   - "Оборотно-сальдовий баланс" (форми 10-КБ, 10Н формуються з
файлу 02) з оборотами за грудень 1999 року та коригуючими
проводками, проведеними у січні 2000 року (без вхідного сальдо на
початок року та накопичуваних оборотів на протязі року), а також
форми 10-КБ, 10Н, з файлу 25;
   - форми звітності, які затверджені постановою Правління НБУ
від 12.12.97 року N 436 ( v0436500-97, v0505500-97 ) з урахуванням
доповнень (форми 1-КБ, 11, 550 з файлу 25), 2-КБ, 752).
   Усі форми річного звіту складаються на паперових носіях за
підписом керівника та головного бухгалтера.
   2. Річний фінансовий звіт установи комерційних банків подають
разом з копією договору про проведення аудиторської перевірки
аудиторською фірмою (організацією) за звітний рік.
   3. Комерційні банки, по яких прийняті рішення про ліквідацію
та відкликання ліцензії на право здійснення всіх банківських
операцій  річний  звіт надають за окремою схемою (підстава:
"Положення про застосування Національним банком України заходів
впливу  до  комерційних  банків  за  порушення  банківського
законодавства", затвердженого постановою  Правління  НБУ  від
04.02.98 N 38 ( z0177-98 ), зі змінами та доповненнями).
   4. Комерційні банки - юридичні особи та подають річний звіт
на  паперових  носіях  відповідним територіальним управлінням
Національного банку України у встановлені ними строки, не раніше 7
та не пізніше 18 лютого 2000 року.
   Комерційні банки встановлюють строки представлення річного
звіту підзвітним філіям самостійно.
   5. Комерційні банки у січні 2000 року до дати надання 02 та
25 файлів здійснюють, у разі необхідності, коригуючі проводки
згідно "Порядку формування коригуючих проводок, що здійснюються
комерційними  банками  України з метою забезпечення реальної
фінансової  звітності",  затвердженого  постановою  Правління
Національного банку України 10.09.98 року N 358 ( v0572500-98 ) зі
змінами і доповненнями до нього.
   Балансові рахунки 6, 7 класів до 25 січня 2000 року за
коригуючими проводками можуть мати активно-пасивні залишки.
   Проведення коригуючих проводок за цими балансовими рахунками
здійснюються на базі щоденного балансу за 31 грудня 1999 року
(файл 01) у розгорнутому вигляді (із залишками у балансі на
рахунках 2500, 2501, 2510, 2511, класів 6 та 7).
   6. Після формування і надання комерційними банками щоденного
балансу за 31 грудня 1999 року у розгорнутому вигляді, комерційні
банки відкривають новий операційний день за 31 грудня 1999 року з
окремою ознакою і здійснюють операції тільки по закриттю рахунків:
   - взаємно закривають залишки за балансовими рахунками 2500,
2501, 2510, 2511;
   - закриваються  залишки  за  рахунками  6,7  класів  у
кореспонденції з рахунком 5040.
   Після здійснення цих операцій, банком знову формується файл
01 і передається на Центральну розрахункову  палату,  через
територіальні управління НБУ, 5 січня 2000 року.
   7. Прибуток (збиток) отриманий за  1999  рік  до  його
затвердження на розсуд банку може залишатися на рівні філії, або
на балансі банку-юридичної особи.
   8. Комерційний  банк-юридична  особа 24 січня 2000 року
електронними засобами зв'язку на Центральну розрахункову палату,
через територіальне управління НБУ передає:
   - місячний 02 файл, який включає обороти за грудень 1999 року
та обороти за коригуючими проводками за період з 5 по 24 січня
2000 року;
   - 25 січня 2000 року річний 25 файл, який містить в собі
тільки обороти за проводками по закриттю балансових рахунків 2500,
2501, 2510, 2511, рахунків 6 та 7 класів на рахунок 5040, а також
обороти за коригуючими проводками, які були здійснені після
передачі файлу 02 місячного по закриттю рахунків 6 та 7 класів на
рахунок 5040.
   Залишки на балансових рахунках в 02 файлі та 25 файлі можуть
відрізнятись між собою за наступними балансовими рахунками: 6,7
класів, 504 групи, розділу 39, а також балансовими рахунками 2500,
2501, 2510, 2511.
   Розбіжності між залишками по цих рахунках можуть бути на
суму, яка виникла в результаті закриття та передачі сум за
рахунками 6 та 7 класів та технічними рахунками бюджету. Інші
розбіжності, які виникли між даними 02 та 25 файлами повинні бути
пояснені у річному звіті на паперових носіях.
   9. З метою своєчасного  і  якісного  складання  річного
фінансового звіту установи банків:
   - проводять інвентаризацію усіх грошових коштів і цінностей,
основних засобів, інвентаря, господарських та інших матеріалів,
облік яких ведеться на балансових та позабалансових рахунках. За
результатами інвентаризації установи банків, вживають заходи щодо
врегулювання виявлених розбіжностей (лишки та недостачі повинні
бути відображені за балансом у звітному році). Якщо інвентаризація
проводилася за станом не на 1 січня, то її дані уточнюються за
оборотами, які мали місце після інвентаризації, при звірці з
даними балансу за станом на 1 січня 2000 року;
   - проводять  з працівниками,а також з підприємствами та
організаціями розрахунки за підзвітними сумами, включаючи вивірку
підзвітних  сум  з  підприємствами  Міністерства  зв'язку та
нотаріальними органами;
   - аналізують  та  роблять  вивірку  у  разі  розходжень
міжфіліальної дебіторської і кредиторської заборгованості;
   - перевіряють  міжфіліальні  доходи  і  витрати  на  їх
відповідність на рівні банку-юридичної особи;
   - аналізують інвестиційні операції. Перевіряють розрахунки
амортизації  дисконту,  премії;  переглядають  правильність
розрахунків результатів від продажу цінних паперів розглядають
ринкову вартість ОВДП у портфелі на  продаж;  підготовляють
відповідні  корекції втрат від переоцінки; визначають, чи є
інвестиції у підпорядковані або асоційовані компанії;
   - звіряють  залишки  за наданими кредитами з детальними
списками або  з  підсумками  автоматизованої  підсистеми  за
синтетичними  рахунками.  Звіряють  розрахунок  нарахованого
процентного доходу та приймають міри, щодо усунення всіх виявлених
розбіжностей.  Переглядають  розрахунок формування резерву на
покриття кредитних ризиків тощо;
   - звіряють  залишки  на рахунках клієнтів по вкладах з
детальними списками або підсумками автоматизованої підсистеми, за
синтетичними рахунками. Звіряють розрахунок належних нарахованих
процентних витрат за балансовими рахунками;
   - складають списки операцій за дебіторською та кредиторською
заборгованістю та кліринговими рахунками, що мають значні залишки,
визначають їх характер, приймають міри щодо усунення виявлених
помилок;
   - аналізують всі операції обліку на всіх рахунках капіталу,
визначають характер значних операцій і розраховують корекції і
перекласифікації для одержання вірних звітних залишків (групи:
502, 503, 504, 510, рахунки 6-го і 7-го класу);
   - аналізують правильність нарахованих доходів та витрат,
сторнують нереальні до отримання доходи;
   - перевіряють,  чи заробітна плата, відпустки, фінансова
допомога і відповідні податки були нараховані;
   - перевіряють правильність формування резервів за операціями
з позабалансовими інструментами;
   - перевіряють  правильність  операцій  по  нереалізованих
прибутках (збитках) за результатами переоцінки позабалансової
позиції щодо іноземної валюти та банківських металів;
   - перевіряють  правильність  операцій  по  нереалізованих
прибутках (збитках) від переоцінки позабалансових інструментів, що
не впливають на позабалансову валютну позицію (рахунок N 3811,
група 620).
   10. За усіма поточними та бюджетними особовими рахунками
клієнтів повинні бути вручені або надіслані через підприємства
зв'язку не пізніше першого робочого дня нового року виписки із
особових рахунків з залишками за станом на 1 січня 2000 року.
   За усіма поточними, бюджетними рахунками клієнтів повинні
бути одержані письмові підтвердження залишків їх особових рахунків
за станом на 1 січня 2000 року (за даними виписок із особових
рахунків).
   Робота по отриманню підтверджень залишків рахунків повинна
бути закінчена до 1 лютого 2000 року.
   У разі підтвердження залишків рахунків, а також у випадку
розходжень даних обліку банку і обліку клієнтів, установи банків
повідомляють по підпорядкованості до 10 лютого 2000 року, вказуючи
причину,  і  повідомляють про завершення роботи з одержання
підтверджень залишків і врегулювання розходжень.
   11. Комерційні банки та їх установи надають підтвердження
залишків за кореспондентськими рахунками в установах Національного
банку на загальних умовах.
   12. Виручка, що інкасована до перерахування, яка отримана 31
грудня 1999 року у вечірню касу, у балансі відображається 5 січня
2000 року (додатково до листа N 12-111/1285-9999 від 21.12.99)
   13. Усі форми річного звіту складаються у двох примірниках.
   Примірник річного звіту, який залишається в установі банку,
підшивається разом з усіма матеріалами до річного звіту, з
аудиторським звітом, а також з рекламацією вищестоящої установи
банку  щодо  річного  звіту,  зберігається у сховищі або у
вогнетривкій шафі до складання звіту за наступний рік, після чого
передається до архіву.
   14. Усі матеріали річного звіту з  урахуванням  строків
подаються особисто головними бухгалтерами комерційних банків чи їх
заступниками.
   15. За результатами та рекомендаціями зовнішнього аудиту
комерційні банки - юридичні особи можуть здійснювати коригуючі
проводки після звітного року протягом періоду з 1 лютого по 1
травня поточного року (з окремою ознакою) (згідно з постановою
Правління  Національного  банку України  від 08.12.99 N 579
( z0898-99 ), зареєстрованою Міністерством юстиції України  від
22.12.99 N 898/4191).
   16. По фінансовому річному звіту комерційні банки-юридичні
особи формують та надають на Центральну розрахункову палату через
регіональні управління Національного банку України файл 82, 18
лютого 2000 року до 16-00 години.
   Територіальним управлінням НБУ на місцях необхідно встановити
термін надання звітної інформації комерційним банкам-юридичним
особам.
   Звіт переданий  через  електронну  мережу зберігається в
подальшому в загальному порядку.
   17. Повторно  по  фінансовому  річному  звіту комерційні
банки-юридичні  особи  формують  та  надають  на  Центральну
розрахункову палату через територіальні управління Національного
банку України файл 81, 11 травня 2000 року до 16-00 години.
   Територіальним управлінням НБУ на місцях необхідно встановити
термін надання звітної інформації комерційним банкам-юридичним
особам.
   Файл 81 включає обороти за коригуючими проводками за період з
1 лютого по 1 травня 2000 року, за результатами зовнішнього
аудиту.
   Залишки на балансових рахунках в 81 та 25 файлах можуть
відрізнятися на суму  коригуючих  оборотів  за  результатами
зовнішнього аудиту, які були здійснені за період з 1 лютого по 1
травня 2000 року.
   Звіт переданий  через  електронну  мережу зберігається в
подальшому в загальному порядку.
   18. Комерційні  банки - юридичні особи, які здійснювали
коригуючі проводки за результатами зовнішнього аудиту, подають
додатково  на  паперових  носіях  відповідним  територіальним
управлінням  Національного  банку  України  форми  фінансової
звітності, та ті примітки, які були переобраховані і копії
аудиторського заключення. У примітках до фінансових звітів слід
розкривати інформацію щодо виправлення помилок, які мали місце.
   Переобліковані форми річного фінансового звіту, а також ті
примітки до них та коротка пояснююча записка надаються за підписом
керівника та головного бухгалтера.
   19. Усі переобраховані форми річного фінансового звіту з
примітками до них також складаються у двох примірниках. Примірник,
який залишається в установі банку, підшивається аналогічно річному
звіту та зберігається разом з ним.
   20. На загальних зборах акціонерів, на яких проводиться
розгляд та затвердження результатів діяльності за 1999 рік, слід
затверджувати  річну фінансову звітність банку, яку складено
відповідно до постанови Правління Національного банку України від
23.11.1999 р. N 569.
   Розподіл прибутку за 1999 рік у звітному, поточному році не
дозволяється.
   21. Відповідальність за своєчасне та якісне складання річного
звіту покладається на керівників, головних бухгалтерів установ
банків та відповідних функціональних служб банку.
   22. В територіальних управліннях Національного банку України
звіт комерційних банків на паперових носіях після перевірки та
аналізу бухгалтерськими працівниками може надаватися до відділів
банківського нагляду для роботи.
 
 Головний бухгалтер -
 директор Департаменту                  П.М.Сенищ
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка