Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про застосування контрактної форми наймання на роботу ректора медичного (фармацевтичного) закладу освіти та закладу післядипломної освіти

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 304 від 27.12.99
   м.Київ
 
 vd991227 vn304
 
   Про застосування контрактної форми наймання на роботу
   ректора медичного (фармацевтичного) закладу освіти та
         закладу післядипломної освіти
 
   З метою  приведення  нормативних  актів  Міністерства  у
відповідність з законом України "Про освіту" ( 1060-12 ) від
23 березня  1996  року  та удосконалення порядку наймання і
звільнення керівників закладів освіти МОЗ України на умовах
контракту, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про наймання та звільнення ректора
медичного  (фармацевтичного)  закладу  освіти  і  закладу
післядипломної  освіти,  що є у загальнодержавній власності,
підпорядкованого Міністерству охорони здоров'я України (додається)
та  зразок  контракту  з керівником закладу освіти що є у
загальнодержавній власності і підпорядкований Міністерству охорони
здоров'я України (додається).
   2. Начальникам Головного управління медичних  кадрів  та
державної служби Мельнику Ю.В., Управління освіти та медичної
науки  Вороненко  Ю.В.,  Головного   управління  економіки
Барановій Т.Ф., юридичного сектору Бєлотєлову М.Г. забезпечити
своєчасне укладання, переукладання контрактів, внесення змін і
доповнень до них з ректорами вищих медичних закладів освіти та
післядипломної  освіти  підпорядкованих  Міністерству  охорони
здоров'я  згідно  з  чинним  законодавством  та затвердженим
Положенням.
   3. Підготовку матеріалів і організацію підписання контрактів,
що укладаються МОЗ України, покласти на  конкурсну  комісію
Міністерства, Головне управління медичних кадрів та державної
служби (Мельнику Ю.В.), Управління освіти та медичної науки
(Вороненко Ю.В.), Головне управління економіки (Барановій Т.Ф.),
юридичний сектор (Бєлотєлову М.Г.). Ректору
   Режимно-секретному відділу (Черник Т.І.) спільно з конкурсною
комісією у період проведення конкурсу забезпечити дотримання
Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ).
   4. Ректорам вищих медичних (фармацевтичного) закладів освіти
та післядипломної освіти своєчасно вносити пропозиції щодо змін та
доповнень до Статутів цих закладів щодо наймання і звільнення
керівників згідно з чинним законодавством, постановами Уряду з цих
питань та затвердженим Положенням.
   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                      Р.В.Богатирьова
                         Затверджене
                     Наказом Міністра охорони
                     здоров'я  України  від
                     27.12.99 N 304
              Положення
    про порядок наймання та звільнення ректора медичного
    (фармацевтичного) закладу освіти та післядипломної
    освіти,  що є  у  загальнодержавній  власності,
    підпорядкованих  Міністерству  охорони  здоров'я
               України
           I. Загальні Положення
   1.1. Дане Положення поширюється на медичні (фармацевтичний)
заклади освіти, підпорядковані Міністерству охорони  здоров'я
України, які є у загальнодержавній власності і діють на підставі
Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ).
   1.2. Відповідно до статті 20 Закону України "Про освіту" від
23.03.96 N 100/96-ВР, статті 21 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ), статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від
15.12.1992 N 8-92 "Про управління майном, що є у загальнодержавній
власності", пункту I Постанови Кабінету Міністрів України від
30.01.1993 N 72 ( 72-93-п ) "Про заходи щодо організації виконання
Декрету Кабінету Міністрів України "Про управління майном, що є у
загальнодержавній власності" керівники закладів освіти, закладів
післядипломної  освіти,  (далі  керівник  закладу),  що є у
загальнодержавній власності і підпорядковані Міністерству охорони
здоров'я, обираються за конкурсом згідно з розділом другим цього
Положення і призначаються на посаду Міністром охорони здоров'я
України або особою, яка його заміщує, шляхом укладання з ним
контракту в порядку визначеному Постановою Кабінету Міністрів
України від 19.03.1993 N 203 ( 203-93-п ) "Про застосування
контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що
є у загальнодержавній власності, при найманні на роботу" та цим
положенням.
   Призначення керівника  закладу здійснюється за попереднім
погодженням із Міністерством освіти України, як  центральним
органом державної виконавчої влади по освітою.
   1.3. Керівники закладів щорічно звітують перед Міністерством
охорони здоров'я України та загальними зборами (конференцією)
колективу закладу з питань, що відносяться до компетенції цих
органів державного управління та самоврядування.
           II. Проведення конкурсу
   2.1. Формою відбору кандидатів на посаду керівника закладу
освіти, Міністерству охорони здоров'я України, є конкурс.
   Конкурс впроваджується з метою підвищення вимог при доборі
висококваліфікованих  керівників  з  урахуванням  професійних,
організаторських  здібностей,  моральних  та  загальнолюдських
якостей.
   2.2. Для проведення конкурсу Міністр охорони здоров'я або
особа яка його заміщає, покладає тимчасове виконання обов'язків
керівника закладу освіти на одного із працівників цього закладу.
   2.3. Конкурсне заміщення посади керівника закладу освіти
проводиться у таких випадках:
   2.3.1. Створення  нового  закладу,  при  реорганізації,
перепрофілюванні закладу.
   2.3.2. Якщо керівник працює на умовах строкового договору
(контракту) і термін цього договору (контракту) закінчується, а
домовленості про продовження контракту на наступний термін між
сторонами немає.
   2.3.3. Тимчасового виконання обов'язків керівника закладу
освіти одним з його працівників.
   2.3.4. при наявності вакантної посади.
   2.4. Рішення про проведення конкурсу приймає Міністр охорони
здоров'я або особа, яка його заміщує, про що видається відповідний
наказ.
   2.5. Конкурс призначається у такі терміни: якщо  посада
керівника вакантна, то не пізніше одного місяця до призначення, а
якщо посада зайнята, то не пізніше, як за два місяці до закінчення
терміну  трудового договору (контракту) і вивільнення посади
керівника, або змін в організації виробництва і праці.
   2.6. Для  проведення  конкурсу  рішення Міністра охорони
здоров'я України або особи яка його заміщує, у кожному випадку для
його проведення створюється комісія, до якої входять: представники
Міністерства охорони здоров'я  України,  Міністерства  освіти
України, закладів освіти близько 1/3 членів конкурсної комісії,
які обираються загальними зборами, для конференції трудового
колективу, або вченою радою, органів державної влади Республіки
Крим, областей, міста Києва та Севастополя.
   Кількісний і персональний склад комісії, а також її голова
визначаються і затверджуються у наказі про оголошення конкурсу і
створення конкурсної комісії.
   Завданням конкурсної  комісії  є  надання  обгрунтованих
пропозицій про те, кого із осіб, які беруть участь у конференції,
призначати на посаду.
   2.7. Оголошення про проведення конкурсу та терміну подання
заяв, вимоги до претендентів та їх програм, матеріалів, що
подаються,  публікуються  у  засобах  галузевої  та місцевої
інформації.
   2.8. В конкурсі на заміщення посади керівника закладу можуть
брати участь громадяни України, які мають, як правило, науковий
ступінь доктора наук і вчене звання професора, високі моральні
якості і організаторські здібності, глибокі професійні знання,
досвід наукової, науково-педагогічної роботи, відповідають вимогам
Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12).
   2.9. Після закінчення терміну подання заяв протягом двох
тижнів, але на пізніше терміну закінчення конкурсу, конкурсна
комісія вивчає відповідність матеріалів, поданих претендентами на
участь у конкурсі, вимогам для зміщення цієї посади. За бажанням
претендентів, а також за дорученням конкурсної комісії, їм може
бути надана можливість для ознайомлення із закладом освіти,
вивчення питань, пов'язаних із виконанням обов'язків керівника,
зустрічі із трудовим колективом, викладання своєї програми. За
наявності двох і більше учасників конкурсна комісія зобов'язана
провести у закладі освіти рейтинг претендентів, які беруть участь
у конкурсі.
   Згідно з Статутом закладу освіти загальні збори, конференція
трудового колективу, Рада закладу освіти на підставі матеріалів
претендентів, зустрічі з ними, а також можливого опитування
науково-педагогічних працівників, визначає рейтинг претендентів на
посаду керівника  закладу  шляхом  відкритого  або  таємного
голосування і подає свої пропозиції конкурсній комісії.
   На підставі співбесіди з кандидатами на посаду керівника,
оцінок його праці на цій чи іншій посаді, результатів зустрічі із
працівниками цього закладу, конкурсна комісія на своєму засіданні
у складі не менш 2/3 членів комісії приймає рішення, кого із
претендентів пропонувати на заміщення посади керівника відповідно
до умов оголошеного конкурсу.
   Рішення конкурсної комісії приймається відкритим або таємним
голосуванням.  Рішення  вважається  прийнятим, якщо за нього
проголосували більше половини присутніх членів комісії.
   Якщо голоси розділилися порівну, та приймається рішення, за
тим, як віддав голос голова комісії. Якщо кожен із учасників
конкурсу не отримав більшості голосів присутніх членів комісії, за
рішенням конкурсної комісії  може  бути  проведено  повторне
голосування.
   Конкурс вважається таким, що не відбувся у тому разі, коли за
підсумками повторного голосування жоден із учасників конкурсу не
набрав необхідної кількості голосів або були допущені процедурні
чи інші порушення порядку проведення конкурсу, встановленого цим
Положенням".
   2.10. Рішення  конкурсної  комісії  розглядає  колегія
Міністерства охорони здоров'я України і приймає відповідне рішення
щодо призначення претендента на посаду.
   Рішення колегії є підставою для укладання з претендентом
контракту і призначення його на посаду керівника закладу освіти.
            III. Умови контракту
   3.1. Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ) контракт є особливою формою трудового договору,
в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність
сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці
працівника, умови розірвання можуть встановлюватися угодою сторін.
   3.2. Відповідно до ст.4 Декрету Кабінету Міністрів України
"Про  управління майном, що є у загальнодержавній власності"
( 8-92 )  наймання  на  роботу  керівника  закладу освіти,
підпорядкованого МОЗ України, здійснюється шляхом укладання з ним
контракту і призначення на посаду.
   3.3. Відповідно до ст.24 Кодексу законів про працю України
контракт установленого зразка укладається у письмовій формі і
підписується Міністром  охорони здоров'я України або за його
дорученням Заступником Міністра та особою, яка призначається на
відповідну посаду.
   3.4. Контракт оформляється в двох примірниках, що мають
однакову юридичну силу і зберігається у кожної з сторін контракту.
   3.5. Контракт є підставою для видання наказу (розпорядження)
про призначення на посаду з дня, встановленого за угодою сторін у
контракті, і для дострокового звільнення в разі, коли сторони не
виконують умови контракту.
   3.6. Контракт набирає чинності з моменту його підписання і
може бути змінений тільки за угодою сторін у письмовій формі.
            IV. Зміст контракту
   4.1. У контракті передбачаються строки його дії, вимоги до
збереження державного майна, права, обов'язки та відповідність
сторін  (у  тому  числі  матеріальна),  умови  матеріального
забезпечення  і  організації  праці (виконання робіт), умови
розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні
для  виконання прийнятих на себе зобов'язань, з урахуванням
особливостей та фінансового стану  закладу  і  міністерства,
включаючи обов'язки підвищення кваліфікації або перепідготовку
протягом дії контракту, але не рідше одного разу за п'ять років.
   4.2. У  контракті  з  керівником, крім загальних вимог,
передбачених у п.4.1., цього Положення, слід урахувати показники
ефективності використання закріпленого за закладом державного
майна, й прибутку, які рекомендовані Постановою Кабінету Міністрів
України від 19 березня 1993 N 203 ( 203-93-п ), Указом Президента
України від 28 лютого 1997 N 187/97 та Постановою Кабінету
Міністрів України від 8 лютого 1997 N 167 ( 167-97-п ), а також
результати педагогічної, наукової, лікувально-профілактичної та
господарської діяльності закладу.
   Враховуючи особливості діяльності закладу, у контракті з її
керівником можуть бути передбачені й інші умови (вимоги).
   4.3. Контракт може бути укладений на строк від 1 до 5 років.
Конкретний термін контракту визначається угодою сторін.
   За два місяці до закінчення строку чинності контракту за
угодою сторін він може бути продовжений, або укладений на новий
термін. У таких випадках конкурс не оголошується.
   Керівник подає звіт Міністерству за попередній строк роботи.
   Термін наступного укладання контракту вирішується у кожному
конкретному  випадку  угодою сторін, з урахуванням особистих
наслідків роботи керівника на цій посаді.
   4.4. При невиконанні або неналежному виконанні сторонами
обов'язків, передбачених у  контракті,  останній  може  бути
достроково  розірваний з попереднім попередженням відповідної
сторони за два тижні.
   4.5. Умови оплати праці керівника закладу, що визначаються у
контракті, повинні встановлюватися у прямій залежності та від
результатів педагогічної, наукової, лікувально-профілактичної та
господарської діяльності закладу.
   При цьому розмір посадового окладу керівника не може бути
нижчим від розміру мінімального посадового окладу, визначеного
Кабінетом Міністрів України.
   У контракті можуть бути визначені умови підвищення  або
зниження обумовленого розміру оплати праці, встановлення надбавок,
премій, винагород за підсумками роботи.
   Система матеріального заохочення керівника закладу освіти
повинна сприяти досягненню довгострокових результатів діяльності
закладу, встановленню прямої залежності між розмірами оплати праці
та показниками, що характеризують виконання  зобов'язань  за
контрактом
   4.6. Тривалість відпустки керівника закладу освіти не може
бути меншою, ніж передбачено чинним законодавством.
   4.7. За згодою сторін у контракті можуть бути визначені інші
умови, необхідні для виконання сторонами покладених на себе
зобов'язань.
   4.8. У разі дострокового припинення контракту з незалежних
від керівника причин, у контракті можуть  бути  встановлені
додаткові гарантії та компенсації.
   4.9. При  укладанні контракту сторони можуть передбачити
додаткові пільги, не встановленні чинним законодавством,  за
рахунок власних коштів закладу (виплата додаткової винагороди,
надання матеріальної допомоги до щорічної відпустки тощо). За умов
припинення контратаку в зв'язку з виходом керівника закладу освіти
на пенсію або  одержанням  ним  трудового  каліцтва  можуть
передбачатися виплати компенсацій, крім встановлених пенсій та
виплат, пов'язаних з відшкодуванням заподіяної йому шкодою.
   4.10. Керівники закладів освіти, які досягли пенсійного віку
після закінчення терміну трудового договору (контракту), можуть
призначатися радниками керівника закладу освіти згідно з чинним
законодавством.
           V. Розірвання контракту
   5.1. Контракт  з  керівником  закладу  освіти може бути
розірваний на підставах, установлених чинним законодавством, а
також передбачених у контракті.
   При цьому розірвання контракту з ініціативи Міністерства
охорони здоров'я України або керівника закладу освіти повинно
проводитися  з  урахуванням  гарантій,  встановлених  чинним
законодавством.
   5.2. При розірванні контракту на підставах, встановлених у
контракті, але не передбачених чинних законодавством, звільнення
проводиться згідно з п.8 ст.36 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ), про що робиться відповідний запис у трудовій книжці
керівника закладу освіти.
   5.3. На  керівника  закладу освіти, який уклав контракт
відповідно до цього Положення, повністю поширюються пільги та
компенсації,  встановленні  чинним  законодавством  у  разі
вивільнення.
   5.4. Трудові суперечки між сторонами контракту розглядаються
у порядку, встановленому чинним законодавством.
 
 Міністр                      Р.В.Богатирьова
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка