Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про вище професійне училище

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 445 від 28.12.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   11 лютого 2000 р.
 vd991228 vn445            за N 87/4308
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                        освіти і науки
    N 225 ( z0442-00 ) від 20.06.2000 )
   Про затвердження Положення про вище професійне училище
 
   Відповідно до ст.11 Закону України "Про професійно-технічну
освіту" ( 103/98-ВР ), протокольного рішення Кабінету Міністрів
України за N 12 від 2 квітня 1998 р., постанови Кабінету Міністрів
України від 05.08.98 N 1240 ( 1240-98-п ) "Про затвердження
Положення про професійно-технічний заклад" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Положення  про  вище  професійне  училище
(додається).
   2. Головному   управлінню  професійно-технічної  освіти
(Романенко  В.П.)  довести  зазначене  Положення  до  відома
професійно-технічних навчальних закладів та забезпечити введення
його в дію в 1999/2000 навчальному році.
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Томашенка В.В.
 
 Міністр                        В.О.Зайчук
                        Затверджено
                      Наказ Міносвіти України
                      28 грудня 1999 р. N 445
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 лютого 2000 р.
                   за N 87/4308
              Положення
          про вище професійне училище
           1. Загальні положення
   1.1. Вище професійне училище (надалі - ВПУ) - це навчальний
заклад професійно-технічної освіти третього атестаційного рівня,
головним завданням  якого  є  підготовка  робітника  високої
кваліфікації з інтегрованих та технологічно складних робітничих
професій або професій зі складною організацією праці. Випускнику
ВПУ,  який  закінчив  повний  курс  навчання  за ступеневою
професійно-технічною освітою, може присвоюватись  кваліфікація
"молодший спеціаліст".
   1.2. ВПУ діє на підставі статуту, що розробляється відповідно
до  законів  України  "Про  освіту"  (  1060-12  ),  "Про
професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ), інших законодавчих і
нормативних актів та цього Положення і затверджується засновником.
Статут ВПУ підлягає реєстрації в установленому порядку.
   1.3. Засновниками ВПУ можуть бути центральні та місцеві
органи виконавчої влади; підприємства, установи, організації та їх
об'єднання; громадяни України.
   1.4. ВПУ розпочинає свою діяльність за умови  наявності
ліцензії   на   право   надання   освіти   відповідного
освітньо-кваліфікаційного рівня.
   1.5. ВПУ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки
в установах банків, штамп, печатку із зображенням Державного Герба
України і своїм найменуванням.
   1.6. ВПУ може мати філії, відділення, навчально-виробничі,
навчально-комерційні,  соціально-культурні, спортивно-оздоровчі,
інші  підрозділи  та  утворювати  з  юридичними  особами
навчально-виробничі комплекси, входити до асоціацій та інших
об'єднань юридичних осіб.
     2. Порядок створення, реорганізації і ліквідації
          вищого професійного училища
   2.1. Створення, реорганізація і ліквідація ВПУ здійснюється у
відповідності  до  чинного  законодавства  з  урахуванням
соціально-економічних, національних та культурно-освітніх потреб.
Порядок створення, реорганізації та ліквідації ВПУ встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
   2.2. Вимоги цього положення поширюються на всі ВПУ, незалежно
від форм власності та підпорядкування.
   2.3. ВПУ,  як  правило,  створюється  на  базі  діючого
професійно-технічного навчального закладу за наявності відповідної
матеріально-технічної,  науково-методичної  бази,  досвідчених
педагогічних працівників, а саме:
   2.3.1. Пропозицій  щодо  доцільності  створення  ВПУ від
Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти
обласних (міських) державних адміністрацій та від підприємств,
організацій - замовників відповідних кадрів.
   2.3.2. Навчальних   кабінетів,  лабораторій,  оснащених
необхідними засобами навчання.
   2.3.3. Навчально-виробничих майстерень, дільниць, полігонів
(для кожної професії чи групи професій), обладнаних необхідною
навчальною  технікою,  верстатами,  машинами,  механізмами,
матеріалами, інструментом, іншими засобами навчання.
   2.3.4. Необхідного бібліотечного фонду, забезпеченості учнів
(не менше 70 відсотків) підручниками, посібниками, довідковою та
іншою навчальною літературою, читального та актового залів.
   2.3.5. Спортивно-фізкультурної бази та  умов  позаурочної
роботи з учнями.
   2.3.6. Приміщень для медичного  обслуговування,  їдальні,
гуртожитку,  обладнаних  відповідно  до діючих нормативів та
санітарних норм.
   2.3.7. Достатньої   кількості   кабінетів   інформатики
(комп'ютерних класів), оснащених сучасною комп'ютерною технікою
(не менше 5 комп'ютерів на 100 учнів).
   2.3.8. Землі, учбового господарства, полігону (трактородрому)
та  сільськогосподарських  машин  (для  навчальних  закладів
сільськогосподарського профілю).
   2.3.9. Середньорічного  контингенту  учнів  не менше 500
чоловік.
   2.3.10. Не менше 60 відсотків учнів здобувають робітничу
кваліфікацію з інтегрованих та технологічно складних професій.
   2.3.11. Не  менше  90  відсотків  випускників  отримують
кваліфікацію, рівень якої вищий або відповідає встановленому
навчальними планами.
   2.3.12. Понад 40 відсотків викладачів мають вищу та першу
категорії або звання викладача-методиста чи старшого викладача.
   2.3.13. Понад 75 відсотків майстрів виробничого навчання
мають робітничу кваліфікацію, вищу від рівня, що передбачений
державним стандартом для випускників училища.
   2.3.14. Педагогічний колектив бере участь у експериментальній
роботі чи розробці навчальних підручників, посібників, довідників,
методичних матеріалів тощо.
   2.4. Статус   ВПУ   може   надаватися   атестованому
професійно-технічному навчальному закладу.
  3. Основні напрями діяльності вищого професійного училища
   3.1. Підготовка  кваліфікованих  робітників  та  молодших
спеціалістів за ступеневою професійно-технічною освітою.
   Кожний ступінь  навчання  визначається  теоретичною  та
практичною завершеністю і підтверджується присвоєнням випускникові
відповідного рівня кваліфікації  з  видачею  йому  документа
встановленого зразка.
   На першому ступені професійно-технічної освіти забезпечується
формування  відповідного  рівня  кваліфікації  робітника  з
технологічно простих за своїми виробничими діями і операціями
професій.
   На другому ступені забезпечується формування відповідного
рівня  кваліфікації  з масових робітничих професій середньої
технологічної складності в різних галузях економіки.
   На третьому  (вищому)  ступені  забезпечується формування
високого рівня кваліфікації з інтегрованих, технологічно складних
професій та спеціальностей у різних галузях економіки, що дає
змогу робітнику чи службовцю на основі отриманих знань та вивчених
раніше  типових  дій самостійно виконувати складні виробничі
операції, продуктивні дії, створювати алгоритми діяльності в
нетипових ситуаціях.
   3.2. ВПУ може здійснювати перепідготовку  та  підвищення
кваліфікації робітників за угодами з юридичними та фізичними
особами.
   3.3. Створення    та    вдосконалення    відповідної
навчально-матеріальної бази.
   3.4. Підбір висококваліфікованих педагогічних працівників та
забезпечення їх атестації й підвищення кваліфікації.
   3.5. Розробка робочих навчальних планів і навчальних програм
на основі типових навчальних планів і програм, затверджених
Міносвіти України.
   3.6. Забезпечення виконання вимог  навчальних  планів  і
програм, кваліфікаційних характеристик випускників.
      4. Повноваження вищого професійного училища
   4.1. Здійснювати  навчання  за  навчальними  планами  та
навчальними програмами, як третього, так і другого та першого
ступеня професійно-технічної освіти.
   4.2. Отримувати ліцензії на підготовку молодших спеціалістів
у відповідності до діючих вимог і після проходження акредитації у
встановленому порядку видавати дипломи молодшого спеціаліста.
   4.3. Визначати форми проведення навчально-виробничого процесу
відповідно до ліцензованої освітньої діяльності.
   4.4. Визначати структуру й штатний розпис з урахуванням
установленого фонду заробітної плати.
   4.5. Здійснювати підготовку фахівців за державним замовленням
і замовленням підприємств, установ,  організацій  усіх  форм
власності,  місцевих  органів  виконавчої  влади, громадських
організацій та за договорами з громадянами.
   4.6. Надавати на підставі договорів з юридичними та фізичними
особами освітні та інші платні  послуги  згідно  з  чинним
законодавством.
   4.7. Отримувати кошти й матеріальні цінності від органів
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадян і
благодійних фондів.
   4.8. Розвивати   власну   соціальну   базу,   мережу
спортивно-оздоровчих,  лікувально-профілактичних  і  культурних
закладів.
   4.9. Здійснювати  самостійну  видавничу  діяльність  у
встановленому порядку.
   4.10. Брати участь у діяльності міжнародних організацій.
      5. Здійснення навчально-виробничого процесу
         у вищому професійному училищі
   5.1. Навчально-виробничий  процес  у  ВПУ здійснюється у
відповідності до Положення про організацію навчально-виробничого
процесу в професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого
наказом Міносвіти від 18.05.98 N  181  (  z0460-98  )  та
зареєстрованого  в  Міністерстві юстиції України 16.07.98 за
N 460/2900.
   5.2. Прийом  учнів,  слухачів  на  навчання здійснюється
відповідно до державного замовлення та угод з юридичними й
фізичними особами в межах ліцензійного обсягу згідно з типовими
Правилами прийому учнів  до  професійно-технічних  навчальних
закладів, затвердженими наказом Міносвіти від 28.05.98 N 191
( z0381-98 ) та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України
15.06.98 за N 381/2821.
   5.3. На третій (вищий) ступінь професійно-технічної освіти
зараховуються учні, які завершили навчання на другому ступені й
мають повну загальну середню освіту. Порядок та умови відбору на
третій ступінь визначаються навчальним закладом за погодженням з
місцевим органом управління професійно-технічною освітою.
   5.4. На третій (вищий) ступінь професійно-технічної освіти
можуть  зараховуватись  за  конкурсом  випускники  інших
професійно-технічних навчальних закладів, які мають повну загальну
середню освіту та необхідний рівень кваліфікації з відповідної
професії.
   5.5. Навчальні групи у ВПУ комплектуються чисельністю 25-30
чоловік.
   На третьому (вищому) ступені навчання під час  вивчення
загальнотехнічних  і  спеціальних  дисциплін  навчальні групи
поділяються на дві підгрупи.
   Виробниче навчання проводиться в групах чисельністю 12-15
чол., а на третьому (вищому) ступені - чисельністю 6-8 чоловік.
   5.6. Природничо-математична, гуманітарна, загальнотехнічна,
професійно-теоретична підготовка здійснюється в спеціалізованих
навчальних кабінетах, лабораторіях, аудиторіях.
   5.7. Професійно-практична підготовка проводиться в навчальних
майстернях, на полігонах, тренажерах, автодромах, трактородромах,
у навчально-виробничих підрозділах, навчальних господарствах, а
також на робочих місцях на виробництві чи в сфері послуг.
   5.8. Навчання завершується кваліфікаційною атестацією учнів.
Особам, які успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється
кваліфікація "кваліфікований  робітник"  з  набутої  професії
відповідного  розряду  (категорії)  та,  за умови закінчення
відповідного курсу навчання в акредитованому ВПУ, - кваліфікація
"молодший спеціаліст". Особам, що успішно завершили навчання на
другому та  третьому  ступенях  професійно-технічної  освіти,
видаються дипломи, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів
України. Учням, що припинили навчання або не виконали повної
навчальної   програми   на   третьому  (вищому)  ступені
професійно-технічної освіти, видається диплом  кваліфікованого
робітника відповідно до кваліфікаційної атестації.
   5.9. Документ установленого зразка про здобуття професійної
освіти з відзнакою видається особам, які мають не менше 75%
відмінних оцінок з усіх навчальних дисциплін та  практичної
підготовки, з оцінками "добре" з інших дисциплін та з оцінкою
"відмінно" за результатом кваліфікаційної атестації.
   5.10. Випускникам  ВПУ,  які не закінчили повного курсу
навчання на другому ступені, але за результатами  поетапної
атестації їм присвоєно робітничу кваліфікацію, та особам, які
пройшли курсове чи індивідуальне навчання, видається свідоцтво про
присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації.
   5.11. Учням, які не закінчили повного курсу навчання, не
пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка.
   6. Педагогічні працівники вищого професійного училища
   6.1. До педагогічних працівників ВПУ належать викладачі,
вихователі,  майстри  виробничого  навчання,  старші  майстри
виробничого навчання, інструктори виробничого навчання, методисти,
практичні психологи, соціальні педагоги, керівники навчального
закладу та інші працівники, які беруть безпосередньо участь у
навчально-виховній роботі.
   6.2. На посади педагогічних працівників можуть призначатись
фахівці з виробництва, сфери послуг, які мають вищу освіту і в
подальшому здобувають психолого-педагогічну кваліфікацію.
   6.3. Вимоги  до  педагогічних  працівників  визначаються
кваліфікаційними  характеристиками,  що  затверджуються  в
установленому порядку.
   6.4. Для визначення відповідності педагогічних працівників
займаним посадам, рівня кваліфікації проводиться їх атестація.
Періодичність атестації та порядок її проведення встановлюється
Міністерством освіти України.
   Рішення атестаційної  комісії є підставою для присвоєння
педагогічному працівникові відповідної категорії, звання  або
звільнення його з роботи згідно з чинним законодавством.
   6.5. ВПУ може залучати до педагогічної роботи на третьому
(вищому) ступені навчання спеціалістів виробництва, викладачів
вищих навчальних закладів, учених на умовах сумісництва  чи
погодинної оплати, встановленої для працівників вищої школи.
   6.6. Навчання на третьому (вищому) ступені ВПУ здійснюють, як
правило, викладачі та майстри виробничого навчання, які мають
кваліфікаційний рівень не нижче першої категорії.
   6.7. Права, обов'язки та соціальні гарантії педагогічних
працівників  визначаються  Законами  України  "Про  освіту"
( 1060-12 ), "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ), "Про
мови" ( 8312-11 ), іншими законодавчими та нормативними актами.
   6.8. Педагогічні  працівники  ВПУ  несуть  дисциплінарну,
адміністративну та кримінальну відповідальність згідно з чинним
законодавством.
    7. Права, обов'язки, відповідальність учнів вищого
            професійного училища
   7.1. Учні ВПУ мають право на:
   7.1.1. Матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і
порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.
   7.1.2. Користування           навчально-виробничою,
культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами навчального
закладу.
   7.1.3. Медичне  обслуговування,  користування  засобами
лікування, профілактики захворювання та зміцнення здоров'я.
   7.1.4. Щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального
року та після його закінчення.
   7.1.5. Безпечні та нешкідливі умови навчання та праці.
   7.1.6. Продовження навчання за професією, спеціальністю на
третьому   (вищому)   ступені   на   основі   одержаного
освітньо-кваліфікаційного рівня та за результатами конкурсних
випробувань.
   7.1.7. Здобуття професії за індивідуальною програмою.
   7.1.8. Безоплатне  оволодіння  іншою  професією  в  разі
захворювання, яке не дає змоги продовжувати навчання за обраною
професією.
   7.1.9. Навчання, стажування в інших навчальних закладах, у
тому числі за кордоном.
   7.1.10. Участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській
та інших видах наукової діяльності, конференціях, виставках,
олімпіадах та конкурсах професійної майстерності.
   7.1.11. Участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні
питань  удосконалення навчально-виховного процесу, організації
дозвілля, побуту тощо.
   7.1.12. Участь в об'єднаннях громадян.
   7.1.13. Захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та
психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників,
які порушують права або принижують їх честь і гідність.
   7.2. Учні ВПУ зобов'язані:
   7.2.1. Виконувати вимоги статуту навчального закладу, правил
внутрішнього розпорядку.
   7.2.2. Систематично  й  глибоко  оволодівати  знаннями,
практичними навичками, професійною  майстерністю,  підвищувати
загальний культурний рівень.
   7.2.3. Виконувати під час професійно-практичної підготовки
технологічну дисципліну та вимоги нормативно-правових актів, що
регулюють працю працівників відповідних підприємств, установ,
організацій.
   7.2.4. Виконувати  правила  техніки  безпеки  під  час
професійно-практичної підготовки.
   7.2.5. Дбайливо ставитись до обладнання, засобів навчання та
інвентарю,  що  використовується  в  навчально-виробничому  і
навчально-виховному процесі.
   7.2.6. Відшкодовувати, відповідно до законодавства, особисто
або за рахунок батьків (опікунів) збитки, що завдані навчальному
закладу, підприємству, установі, організації.
   7.3. За  невиконання обов'язків і систематичне порушення
статуту ВПУ,  правил  внутрішнього  розпорядку,  незадовільну
успішність  до  учня  застосовуються такі заходи впливу, як
попередження, догана, відрахування з навчального закладу. Порядок
накладення дисциплінарного стягнення встановлюється статутом ВПУ
та правилами внутрішнього розпорядку.
   7.4. Учень може бути відрахований із ВПУ:
   за власним бажанням;
   за незадовільні успішність, поведінку;
   за невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;
   за грубе  порушення  навчальної  дисципліни  або  правил
внутрішнього розпорядку навчального закладу;
   за вироком суду, що набрав чинності.
     8. Управління й структура вищого професійного
               училища
   8.1. До державних органів управління ВПУ належать:
   Міністерство освіти України;
   міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, яким
підпорядковані ВПУ;
   Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
і Севастопольська міські державні адміністрації та створені ними
органи управління професійно-технічною освітою;
   Міжгалузева рада з професійно-технічної освіти.
   8.2. Повноваження органів державного управління у  сфері
професійно-технічної освіти  визначаються  Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законами "Про освіту" (  1060-12  ),  "Про
професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ), "Про мови" ( 8312-11 ),
іншими законодавчими актами України.
   8.3. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування
ВПУ є загальні збори колективу, які вирішують у межах своїх
повноважень  питання  навчально-виробничої, навчально-виховної,
навчально-методичної,  економічної  і  фінансово-господарської
діяльності  навчального  закладу,  визначають та рекомендують
кандидатури на посаду директора ВПУ. Рішення загальних зборів
колективу мають дорадчий характер.
   8.4. Керівництво діяльністю державного ВПУ здійснює директор.
Директора призначає Міносвіти, міністерства та інші центральні
органи виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні
навчальні заклади.
   8.5. Керівник ВПУ іншої  форми  власності  призначається
засновником.  Порядок  керівництва ВПУ іншої форми власності
визначає засновник.
   8.6. Директор державного ВПУ призначається на посаду за
результатами конкурсу шляхом укладення з ним трудового договору
(контракту)  Міносвіти, міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні
навчальні заклади. Призначення директора на посаду та звільнення з
посади здійснюється відповідно до чинного законодавства.
   8.7. Директор державного ВПУ:
   організовує навчально-виробничий, навчально-виховний процес;
   забезпечує створення  необхідних  умов  для  підготовки,
перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  кваліфікованих
робітників та молодших спеціалістів;
   діє від імені ВПУ, представляє його в усіх  установах,
організаціях і підприємствах;
   у встановленому порядку персонально відповідає за результати
діяльності ВПУ;
   приймає на посади та звільняє з посад працівників ВПУ,
затверджує  відповідно  до кваліфікаційних характеристик їхні
посадові обов'язки, формує педагогічний колектив;
   створює необхідні  умови  для  творчості  педагогічних
працівників, учнів  для  використання  і  впровадження  ними
прогресивних  форм і методів навчання, розвитку інноваційної
діяльності, проведення педагогічних експериментів;
   видає в межах своєї компетенції накази і розпорядження,
заохочує працівників, учнів та застосовує до них передбачені
чинним законодавством стягнення;
   затверджує в межах наявного фонду заробітної плати штатний
розпис і чисельність працівників ВПУ;
   установлює премії й доплати до посадових окладів і ставок
заробітної плати працівників ВПУ за конкретні результати праці;
   забезпечує безпечні й нешкідливі умови навчання, праці й
виховання.
   8.8. Органи управління професійно-технічною освітою можуть
делегувати директору державного ВПУ інші повноваження.
   8.9. Директор державного ВПУ щорічно звітує перед загальними
зборами колективу навчального закладу.
      9. Фінансування та матеріально-технічна база
          вищого професійного училища
   9.1. Фінансування ВПУ в межах обсягів державного замовлення
здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та
бюджету Автономної Республіки Крим на нормативній основі.
   9.2. Підготовка робітничих кадрів та молодших спеціалістів
понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення
кваліфікації робітників здійснюються коштом юридичних і фізичних
осіб.
   9.3. Обсяги бюджетного фінансування державних ВПУ не можуть
зменшуватися  або  припинятися  за  наявності  інших  джерел
фінансування.
   9.4. ВПУ, засновані на інших  (крім  державної)  формах
власності, утримуються коштом засновника.
   9.5. Приміщення й споруди ВПУ обладнуються та експлуатуються
відповідно до вимог охорони праці, правил пожежної безпеки і
санітарно-гігієнічних норм.
   9.6. Об'єкти права власності, закріплені засновником за ВПУ,
перебувають у користуванні цього закладу.
   9.7. Функції управління майном ВПУ здійснює його засновник.
   9.8. ВПУ  несе  відповідальність  перед  засновником  за
збереження та використання за призначенням закріпленого за ним
майна. Контроль за використанням  цього  майна  здійснюється
засновником.
   9.9. Державні підприємства й підприємства з іншою формою
власності  мають  право передавати безкоштовно державним ВПУ
техніку, обладнання, матеріали, будівлі, споруди, транспортні
засоби, інші матеріальні цінності, а також фінансові ресурси.
         10. Міжнародне співробітництво
   10.1. ВПУ, його засновник мають право укладати договори про
співробітництво, встановлювати відповідно до законодавства прямі
зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними
організаціями, фондами тощо.
   10.2. ВПУ має право відповідно до законодавства провадити
зовнішньо-економічну діяльність на підставі договорів, укладених
ним з іноземними юридичними й фізичними особами, а також мати
власний валютний рахунок.
   10.3. ВПУ  користується  податковими,  митними та іншими
пільгами згідно із чинним законодавством.
   10.4. Валютні й матеріальні надходження від міжнародного
співробітництва використовуються ВПУ  для  забезпечення  його
статутної діяльності.
 
 Начальник Головного управління
 професійно-технічної освіти             В.П.Романенко
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка