Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про управління охорони здоров"я міськвиконкому

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Дванадцята сесія XXIII скликання

РІШЕННЯ

від 28.12.99 р. N 25

Про затвердження Положення про управління охорони здоров'я міськвиконкому

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету про затвердження Положення про управління охорони здоров'я виконавчого комітету міської ради, керуючись ст. 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні ", міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про управління охорони здоров'я виконавчого комітету міської ради. 

 

Міський голова 

М. М. Чекман 

 

Додаток
до рішення сесії
від 28 грудня 1999 р. N 25 

ПОЛОЖЕННЯ
про управління охорони здоров'я міськвиконкому

1. Загальні положення:

1.1. Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Хмельницької міської ради (далі - Управління) є виконавчим органом міської ради. 

1.2. Управління відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" утворюється міською радою і підпорядковується в своїй діяльності виконавчому комітету та міському голові, підзвітне та підконтрольне міській раді. 

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Основами законодавства України про охорону здоров'я, нормативно-правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням. В своїй роботі користується наказами Міністерства охорони здоров'я України та управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації. 

2. Основні завдання: 

2.1. Організація надання медичної допомоги жителям міста.

2.2. Реалізація державної політики охорони здоров'я в межах повноважень, передбачених законодавством.

2.3. Визначення і розвиток пріоритетних напрямів діяльності в охороні здоров'я міста з метою зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення.

2.4. Створення умов для реалізації прав громадян на охорону здоров'я.

2.5. Сприяння впровадженню і здійснення заходів по формуванню здорового способу життя, профілактики захворювань, усуненню факторів, які шкідливо впливають на стан здоров'я жителів міста.

3. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Здійснює управління закладами охорони здоров'я, аптеками, що належать до комунальної власності міста, організовує їхнє матеріально-технічне забезпечення.

3.2. Організовує медико-санітарну допомогу гарантованого державою рівня громадянам та дотримання стандартів технологій надання допомоги, дотримання методів профілактики, діагностики і лікування, дозволених Міністерством охорони здоров'я України.

3.3. Затверджує організаційно-функціональну структуру лікувально-профілактичних закладів міста.

3.4. Розробляє прогнози розвитку мережі та структури закладів охорони здоров'я, мережі аптек, виходячи з нормативів та потреб забезпечення населення цими закладами, вносить пропозиції щодо включення їх до проектів програм економічного і соціального розвитку міста.

3.5. Вивчає стан здоров'я населення міста, розробляє та здійснює заходи щодо профілактики хвороб та зниження захворюваності, інвалідності і смертності у місті, збільшення тривалості життя громадян та підвищення їх трудової активності.

3.6. Вивчає стан захворюваності громадян з тимчасовою втратою працездатності і разом з відповідними підприємствами, установами і організаціями розробляє заходи щодо її зниження.

3.7. Забезпечує виконання заходів з охорони здоров'я матері і дитини, проведення оздоровлення дітей та підлітків, здійснює контроль за станом здоров'я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від їхнього відомчого підпорядкування.

3.8. Забезпечує дотримання встановленого порядку безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань.

3.9. Організовує контроль за дотриманням правил санітарії на території міста, а також бере участь у проведенні санітарних і протиепідемічних заходів.

3.10. Бере участь в організації пропаганди санітарно-гігієнічних знань серед населення.

3.11. Організовує медичне обслуговування у закладах освіти, культури, фізкультури і спорту, які належать територіальній громаді міста або передані їй.

3.12. Організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

3.13. Забезпечує організацію медичного контролю за станом здоров'я осіб, які займаються фізичною культурою та спортом.

3.14. Забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки у межах повноважень, визначених законодавством.

3.15. Забезпечує відповідно до чинного законодавства розвиток всіх видів медичного обслуговування, розвиток і вдосконалення мережі лікувальних закладів усіх форм власності, вносить пропозиції до відповідних органів про ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров'я, визначає потреби та формує замовлення на кадри, укладає договори на підготовку спеціалістів, організує роботу щодо удосконалення кваліфікації кадрів.

3.16. Вивчає умови та правила здійснення медичної практики і іншої діяльності в галузі охорони здоров'я суб'єктами підприємницької діяльності в місті.

3.17. Вносить пропозиції щодо формування бюджету охорони здоров'я міста.

3.18. Організовує виконання закладами охорони здоров'я міста, які знаходяться у комунальній власності, кошторисів видатків.

3.19. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю лікувально-профілактичних закладів, що належать до комунальної власності, і використанням виділених їм бюджетних асигнувань та наданих споруд.

3.20. Організовує встановлену чинним законодавством державну звітність закладів охорони здоров'я, зокрема статистичну і бухгалтерську, забезпечує її централізацію, здійснює контроль за правильним веденням обліку і достовірністю звітності.

3.21. Реалізовує державну політику зайнятості працівників галузі.

3.22. Вживає заходи щодо забезпечення взаємодії закладів охорони здоров'я міста з науковими установами, сприяє розвитку зовнішніх зв'язків у галузі охорони здоров'я, виступає організатором семінарів, конференцій, виставок, обмінів досвідом у галузі охорони здоров'я, забезпечує ефективну діяльність системи наукової медичної інформації та впровадження інформаційних технологій.

3.23. Бере участь у розробці проектів статутів закладів охорони здоров'я, які знаходяться у комунальній власності міста.

3.24. Вносить міській раді, міському голові, міському виконавчому комітету, відповідно до їх повноважень, пропозиції з питань охорони здоров'я населення міста, створення, реорганізації та ліквідації закладів охорони здоров'я. 

4. Управління охорони здоров'я має право:

4.1. Здійснювати перевірку діяльності підприємств, установ та організацій з медичних питань, віднесених до компетенції управління.

4.2. Отримувати в установленому порядку від управлінь і відділів виконавчого комітету міської ради, органів статистики, організацій та закладів документи, довідки, розрахунки, інші відомості, необхідні для виконання покладених на нього завдань. 

4.3. За погодженням з керівниками відповідних управлінь, відділів виконавчого комітету міської ради залучати їхніх працівників для підготовки необхідних документів, розробки і реалізації заходів, що проводяться управлінням. 

4.4. Брати участь у нарадах, що проводяться міським головою, в міськвиконкомі та його управліннях, відділах, службах та інших підрозділах, та скликати наради з питань, віднесених до його компетенції.

4.5. Управління в межах своїх повноважень на основі та на виконання нормативних документів видає накази, організовує та контролює їх виконання.

5. Управління очолює начальник, котрий:

5.1. Призначається та звільняється з роботи міським головою.

5.2. Здійснює керівництво управлінням і забезпечує виконання завдань, поставлених перед управлінням, з цією метою.

5.3. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат.

5.4. Діє без доручення від імені управління, представляє його у відносинах з підприємствами, установами та організаціями.

5.5. Вносить пропозиції міському голові у встановленому порядку щодо призначення та звільнення головних лікарів медичних закладів, завідуючих аптек та працівників управління, щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності або заохочення керівників підприємств, установ і закладів, які підпорядковуються управлінню.

5.6. Затверджує положення про структурні підрозділи управління та посадові інструкції його працівників.

5.7. У межах встановленого фонду оплати праці та граничної чисельності працівників розробляє штатний розпис управління, встановлює посадові оклади відповідно до чинного законодавства.

5.8. Укладає від імені управління угоди та видає доручення, відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки.

5.9. У межах своєї компетенції видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками управління та підвідомчими закладами охорони здоров'я.

6. Для розгляду пропозицій, рекомендацій щодо головних напрямків роботи галузі, обговорення найважливіших питань охорони здоров'я жителів міста управління може створити медичну раду. Персональний склад медичної ради та положення про неї затверджується начальником управління з числа найбільш кваліфікованих фахівців галузі управління визначає позаштатних міських спеціалістів, їх робота регламентується положенням про позаштатного міського спеціаліста, яке затверджується начальником управління. Управлінням можуть утворюватися інші консультативні та робочі органи, групи. Склад цих органів та груп та положення про них затверджується начальником управління. 

7. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, інші печатки і штампи, розрахунковий та інші рахунки в установах банків.

8. Управління утримується за рахунок міського бюджету Структура і штатний розклад управління затверджуються у встановленому порядку міським головою.

9. Управління веде бухгалтерський облік та статистичну звітність у встановленому законодавством порядку.

 

Начальник управління
охорони здоров'я міськвиконкому 

 
Ж. Ф. Потапчук 

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка