Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про умови проведення конкурсу з визначення уповноважених організацій - постачальників нафти і нафтопродуктів

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

     МІНІСТЕРСТВО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 380 від 29.12.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   21 січня 2000 р.
 vd991229 vn380            за N 37/4258
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                      аграрної політики 
    N 412 ( z0982-05 ) від 23.08.2005 )
 
   Про затвердження Положення про умови проведення конкурсу
   з визначення уповноважених організацій - постачальників
           нафти і нафтопродуктів
 
 
 
   З метою своєчасного забезпечення підприємств агропромислового
комплексу пально-мастильними матеріалами та на виконання постанови
Кабінету  Міністрів  України  від  17 грудня 1999 р. N 2307
(  2307-99-п  )  "Про  забезпечення  сільськогосподарських
товаровиробників  пально-мастильними  матеріалами в 2000 році"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про умови проведення конкурсу з
визначення уповноважених організацій - постачальників нафти і
нафтопродуктів (додається).
   2. Головному управлінню технічної політики (Даценко М.С.),
Юридичному  управлінню  (Бочковська С.М.) забезпечити подання
Положення, зазначеного в п.1 цього наказу, на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Шпака В.Ф.
 
 Перший заступник Міністра                Ю.Я.Лузан
 
                      Затверджено
                Наказ Міністерства агропромислового
                комплексу України 29 грудня 1999 р.
                N 380
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 січня 2000 р.
                   за N 37/4258
 
              Положення
   про умови проведення конкурсу з визначення уповноважених
    організацій - постачальників нафти і нафтопродуктів
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення
конкурсу з визначення уповноважених організацій - постачальників
нафти та нафтопродуктів у 2000 році згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 17 грудня 1999 р. N 2307 ( 2307-99-п ).
   1.2. Це Положення поширюється на юридичних осіб (резидентів
України) - постачальників нафти та нафтопродуктів незалежно від їх
форм власності.
 
         2. Порядок організації конкурсу
 
   2.1. Рішення про проведення конкурсу приймається Головою
Конкурсної  комісії  (надалі  -  Комісія), створеної наказом
Міністерства агропромислового комплексу України від 29 грудня
1999 року N 379, а в разі відсутності - його заступником.
   2.2. Після прийняття рішення про  проведення  відкритого
конкурсу,  за 10 днів до дати його проведення Комісія дає
відповідне оголошення в засобах масової інформації.
   2.3. Заявки на участь у конкурсі претендентами на право
постачання нафти та нафтопродуктів (надалі -  Претендентами)
подаються Комісії не пізніше ніж за 1 день до його початку.
   2.4. Претенденти подають до Комісії заявки на участь у
конкурсі та інші відповідні документи (перелік яких додається),
запаковані в окремі конверти, на яких указується повна назва та
реквізити Претендента.
   2.5. Розпечатування конвертів з документами  на  конкурс
провадиться Комісією в міру їх надходження.
   Якщо частина чи вся інформація, що міститься у пропозиції,
має конфіденційний характер або становить комерційну таємницю, то
Претендент повинен письмово повідомити про це Комісію.
   За розголошення   інформації   члени  Комісії  несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством.
   2.6. Подані на конкурс документи реєструються членом Комісії
у журналі обліку. Реєстраційний номер указується на конвертах.
Документи, представлені не в повному обсязі, не реєструються і
повертаються Претендентам із зазначенням причин повернення.
   2.7. Під час вивчення документів, поданих на конкурс, Комісія
може проводити перевірку Претендентів з метою  підтвердження
достовірності  наданої  ними  інформації.  У  разі виявлення
недостовірної  інформації  або  неналежним  чином  оформлених
документів Комісія приймає вмотивоване рішення про відхилення
заявки Претендента про участь у конкурсі.
   2.8. День і час проведення закритого конкурсу визначаються
Комісією. Претенденти отримують інформацію про проведення конкурсу
від Головного управління технічної політики письмово, факсом або
телефонограмою.
 
     3. Умови проведення конкурсу та участі в ньому
              Претендентів
 
   3.1. Проведення конкурсу покладається на Конкурсну комісію з
питань визначення уповноважених організацій - постачальників нафти
і нафтопродуктів.
   Конкурси можуть бути:
   відкритими - для всіх претендентів;
   закритими - із запрошенням претендентів на розсуд Комісії
(закриті  конкурси  проводяться  в разі потреби оперативного
вирішення  питань  щодо  забезпечення  сільськогосподарських
товаровиробників нафтопродуктами).
   Рішення про спосіб проведення конкурсу приймає  Комісія.
Запрошення на участь у конкурсі надсилаються Комісією Претендентам
поштою не пізніше, як за 5 днів до початку конкурсу.
   3.2. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу
про її створення.
   3.3. Керує діяльністю Комісії і організовує її роботу Голова
(надалі - Голова).
   3.4. Голова в межах своєї компетенції:
   скликає засідання Комісії;
   головує на засіданнях Комісії;
   дає розпорядження та доручення, обов'язкові  для  членів
Комісії;
   дає доручення спеціалістам, радникам та  експертам,  які
залучені до роботи Комісії;
   представляє Комісію  у  відносинах  з  установами  та
організаціями.
   3.5. Рішення Комісії приймаються на закритих засіданнях у
присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням
простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів - голос
головуючого на засіданні є вирішальним.
   3.6. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписують
усі члени Комісії.
 
        4. Визначення переможців конкурсу
 
   4.1. Комісія проводить попередній розгляд документів, поданих
Претендентами.
   Результати попереднього  розгляду  документів оформляються
протоколом засідання Комісії.
   4.2. Комісія в кількості не менше двох третин складу в
установлений Головою Комісії термін аналізує подані документи і на
основі порівняння основних та додаткових показників, з урахуванням
результатів попереднього розгляду, визначає переможців конкурсу.
   Основними показниками, які беруться до уваги членами Комісії
при визначенні переможців конкурсу, є:
   - відсутність заборгованості перед державним бюджетом та
іншими кредиторами в результаті фінансово-господарської діяльності
Претендента на момент подання заявки на участь у відкритому
конкурсі;
   - ціни  реалізації  нафтопродуктів  сільськогосподарським
товаровиробникам;
   - умови  поставки  нафтопродуктів  сільськогосподарським
товаровиробникам;
   - умови розрахунків за поставлені нафтопродукти;
   - обсяг нафти (нафтопродуктів), який Претендент в змозі
закупити протягом 2000 року, в тому числі помісячно.
   Критеріями визначення переможців конкурсу також є:
   - наявність мережі власних нафтобаз;
   - наявність мережі орендованих нафтобаз;
   - наявність  власних  ресурсів нафти або нафтопродуктів,
договорів купівлі-продажу нафти або нафтопродуктів;
   - наявність  договорів  з  нафтопереробними  заводами на
переробку нафти;
   - досвід роботи на ринку нафтопродуктів з поставок нафти або
нафтопродуктів;
   - наявність лабораторій з перевірки якості нафтопродуктів;
   - дата подання заявок на участь у відкритому конкурсі.
   4.3. Рішення Комісії про визначення переможців у конкурсі у
3-денний термін надсилається кожному Претенденту.
   4.4. Переможцям конкурсу в 14-денний термін з дня оголошення
рішення надсилається рознарядка Міністерства  агропромислового
комплексу України.
   Переможець конкурсу в триденний термін письмово повідомляє
Міністерство агропромислового комплексу про отримання зазначеної
рознарядки.
   4.5. Переможець конкурсу забезпечує надання щомісячної та, в
разі вимоги Міністерства агропромислового комплексу, оперативної
інформації  щодо  закупівлі  ним нафти або нафтопродуктів і
реалізації нафтопродуктів споживачам.
 
 Начальник Головного управління
 технічної політики                  М.С.Даценко
 
                    Додаток 1
            до Положення про умови проведення конкурсу
            з визначення уповноважених організацій -
            постачальників нафти і нафтопродуктів
 
               Перелік
    документів, які потрібно подати Конкурсній комісії з
     питань визначення уповноважених організацій -
       постачальників нафти і нафтопродуктів
 
   1. Завірені копії:
   - установчих документів Претендента;
   - свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності;
   - довідки з Єдиного державного реєстру  підприємств  та
організацій України;
   - реєстраційного свідоцтва Претендента.
   2. Баланс виробничо-фінансової діяльності за останній рік.
   3. Пропозиції  Претендента  щодо  обсягів  нафти  та
нафтопродуктів, які можуть бути закуплені ним у 2000 році, з
розбиттям за місяцями.
   4. Документи, що підтверджують інформацію, вказану в п.4.2
цього Положення.
 
                    Додаток 2
            до Положення про умови проведення конкурсу
            з визначення уповноважених організацій -
            постачальників нафти та нафтопродуктів
 
               Заявка
     на участь в конкурсі з визначення уповноважених
       організацій - постачальників нафти та
          нафтопродуктів на 2000 рік
 
   Прошу допустити до участі в конкурсі з поставки нафти та
нафтопродуктів сільськогосподарським товаровиробникам у 2000 році.
   З вимогами Положення про умови  проведення  конкурсу  з
визначення уповноважених організацій - постачальників нафти та
нафтопродуктів ознайомлені та зобов'язуємося виконувати їх.
 
   Відомості про юридичну особу
   1. Назва
   1.1.Повна ___________________________________________________
   1.2. Скорочена ______________________________________________
   2. Місцезнаходження
   2.1. Юридична адреса ________________________________________
   2.2. Адреса виконавчого органу ______________________________
   2.3. Телефон _______________________ Факс ___________________
     Телетайп _______________________ E-mail ________________
   3. Класифікаційні ознаки
   3.1. Форма власності ________________________________________
   3.2. Види діяльності ________________________________________
   3.3. Ідентифікаційний код ___________________________________
   4. Банківські реквізити _____________________________________
   _____________________________________________________________
   5. Державна реєстрація
   5.1. Повна назва реєструючого органу ________________________
   5.2. Реєстраційний номер та дата реєстрації _________________
   6. Орган управління майном __________________________________
   7. Керівник _________________________________________________
           (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
   __________________________________ телефон __________________
   8. Головний бухгалтер ____________________ телефон __________
 
 Керівник                 ________________________
 
 Головний бухгалтер            ________________________

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка