Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Тимчасового положення про управління зовнішніх економічних зв"язків обласної державної адміністрації

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Про затвердження Тимчасового положення про управління зовнішніх економічних зв'язків обласної державної адміністрації

Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
від 29 грудня 1999 року N 805

Зареєстровано у Волинському обласному управлінні юстиції
30 грудня 1999 р. за N 99/409

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженнями Волинської обласної державної адміністрації
 від 6 грудня 2000 року N 622,
 від 29 січня 2001 року N 38

Розпорядження втратило чинність
 (згідно з розпорядженням Волинської обласної державної адміністрації
 від 11 травня 2002 року N 220)


1. На виконання Указу Президента України від 17 травня 1999 року N 509 "Про внесення змін до Положення про Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України" затвердити Тимчасове положення про управління зовнішніх економічних зв'язків обласної державної адміністрації (додається).

(пункт 1 в редакції розпорядження Волинської
 обласної державної адміністрації від 06.12.2000 р. N 622)

2. Доручити управлінню зовнішніх економічних зв'язків облдержадміністрації відповідно до статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" зареєструвати це розпорядження в обласному управлінні юстиції.

3. Це розпорядження набуває чинності після його державної реєстрації з моменту опублікування в газеті "Волинь".

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації В. М. Зарембу.

 

Голова
обласної державної адміністрації 

Б. П. Клімчук 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Волинської обласної державної адміністрації
від 29 грудня 1999 р. N 805

Зареєстровано
у Волинському обласному управлінні юстиції
30 грудня 1999 р. за N 99/409 

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про управління зовнішніх зносин і зовнішньоекономічної діяльності

(У Тимчасовому положенні слова "управління зовнішніх економічних зв'язків" у всіх відмінках замінено словами "управління зовнішніх зносин і зовнішньоекономічної діяльності" у відповідних відмінках згідно з розпорядженням Волинської обласної державної адміністрації від 29 січня 2001 року N 38) 

1. Управління зовнішніх зносин і зовнішньоекономічної діяльності (далі - управління) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації та створюється з метою забезпечення проведення єдиної державної зовнішньоекономічної політики на території області.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. 

3. Управління узагальнює практику застосування актів законодавства з питань, що належать до його компетенції, вносить пропозиції щодо їх удосконалення на розгляд обласної державної адміністрації.

4. Основними завданнями управління є:

4.1. Розроблення програм зовнішньоекономічної діяльності в області, заходів щодо підвищення її ефективності, поліпшення структури експорту та імпорту товарів, надання рекомендацій з цих питань суб'єктам господарської діяльності області.

4.2. Координація та аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств, організацій, установ та фізичних осіб області.

4.3. Забезпечення в межах своїх повноважень захисту прав та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

4.4. Контроль за дотриманням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності чинного законодавства України.

5. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

5.1. Аналізує стан виконання законодавства з питань зовнішньоекономічної діяльності в області та інформує про результати аналізу обласну державну адміністрацію. 

5.2. Бере участь у контролі за виконанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) суб'єктів підприємницької діяльності та відповідністю контрактних цін цінам на зовнішніх ринках.

5.3. Розробляє та практично здійснює заходи, спрямовані на створення привабливого інвестиційного іміджу області, активізацію інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання, мобілізацію в економіку області додаткових матеріальних і фінансових ресурсів з-за кордону та підвищення рівня їх використання.

5.4. Сприяє створенню і функціонуванню в області підприємств, створених за участю фізичних і юридичних осіб інших держав.

5.5. Сприяє у налагодженні торгово-економічного співробітництва суб'єктів господарювання області з фізичними і юридичними особами інших держав.

5.6. Співпрацює з Торгово-економічними місіями у складі Посольств України за кордоном у плані регулярного обміну інформацією комерційного характеру, її опрацюванням та розповсюдженням серед зацікавлених суб'єктів підприємництва.

5.7. Здійснює заходи щодо налагодження взаємодії з міжнародними фінансово-кредитними установами, організаціями та інституціями.

5.8. Бере участь у підготовці проектів, реалізація яких передбачається за рахунок залучення фінансово-технічної допомоги в рамках програм та ініціатив Європейського Союзу.

5.9. Розробляє заходи, метою яких є розширення різнопланового, передусім торгово-економічного співробітництва на міжрегіональному та прикордонному рівнях, зокрема в рамках транскордонного об'єднання "Єврорегіон "Буг".

5.10. Сприяє організації та проведенню міжнародних виставок і ярмарків.

5.11. Забезпечує обласну державну адміністрацію інформацією щодо напрямів розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, сприяє налагодженню та проведенню прикордонного та міжрегіонального співробітництва.

5.12. Бере участь у розробленні документів щодо створення і функціонування на території області спеціальних економічних зон, а також упровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на окремих територіях пріоритетного розвитку області.

5.13. Бере участь у розслідуванні фактів застосування або загрози застосування органами інших держав, митних союзів чи економічних угруповань антидемпінгових заходів до товарів походженням з України, а також імпорту товарів в Україну за демпінговими цінами. 

5.14. Контролює відповідно до чинного законодавства України дотримання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів України.

5.15. Інформує суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про економічні, комерційні, соціальні, екологічні та інші умови, необхідні для діяльності такого роду, формує з цією метою відповідні банки даних.

5.16. Веде облік і здійснює контроль за операціями суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальні санкції.

5.17. Надає консультаційну і методичну допомогу суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності.

5.18. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

6. Управління має право:

6.1. Взаємодіяти в межах своїх повноважень з органами та установами іноземних держав, міжнародними організаціями.

6.2. Залучати спеціалістів місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, організацій, установ та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до їх компетенції. 

6.3. Одержувати в установленому порядку від місцевих органів державної виконавчої влади, представницьких органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ необхідну інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до його компетенції, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

7. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними підрозділами обласної державної адміністрації, представницькими органами й органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, організаціями, установами та об'єднаннями громадян.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням з Міністерством економіки України.

Начальник управління має заступника, який за погодженням з відповідним заступником голови облдержадміністрації призначається на посаду і звільняється з посади начальником управління.

9. Начальник управління:

9.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління.

9.2. Видає у межах своїх повноважень накази, організує і контролює їх виконання.

9.3. Затверджує функціональні обов'язки працівників управління.

9.4. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління.

9.5. Призначає на посади і звільняє з посад працівників управління.

10. Накази начальника управління у разі порушення прав громадян, представницьких органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

11. Управління утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, структуру, штатний розпис та видатки на утримання управління затверджує голова обласної державної адміністрації.

12. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, печатку із зображенням Державного герба України зі своїм найменуванням.

____________


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка