Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про порядок претензійної та позовної роботи у Комітеті України з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
    КОМІТЕТ УКРАЇНИ З МОНОПОЛІЇ НА ВИРОБНИЦТВО ТА ОБІГ
     СПИРТУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ І ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ
              Н А К А З
 
 N 197 від 30.12.99
   м.Київ
 
 vd991230 vn197
 
      Про Положення про порядок претензійної та
      позовної  роботи у Комітеті України з
      монополії на виробництво та обіг спирту,
      алкогольних напоїв і тютюнових виробів
 
   З метою  поліпшення  претензійної  та  позовної  роботи,
запобігання непродуктивних витрат і збитків та  встановлення
обгрунтованості претензійних і позовних вимог Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про порядок претензійної та позовної
роботи у Комітеті України з монополії на виробництво та обіг
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів (додається).
   2. Керівникам структурних підрозділів Комітету України з
монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів забезпечити неухильне дотримання вимог Положення
про порядок претензійної та позовної роботи у Комітеті України з
монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів.
   3. Начальнику юридичного відділу (Дедела Д.Ю.) забезпечити
контроль  за веденням претензійних та позовних проваджень у
Комітеті України з монополії на виробництво та обіг спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
   4. Начальнику Управління державної політики та юридичної
роботи (Колєв Р.Г.) забезпечити контроль за претензійною та
позовною роботою у Комітеті України з монополії на виробництво та
обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова Комітету                   В.Я.Гончарук
                        Затверджено
                    наказом Комітету України з
                    монополії на виробництво та
                    обіг спирту, алкогольних
                    напоїв і тютюнових виробів
                    від 30 грудня 1999 р. N 197
      Положення про порядок ведення претензійної
      та позовної роботи у Комітеті України з
      монополії на виробництво та обіг спирту,
       алкогольних напоїв і тютюнових виробів
           1. Загальні положення
   1.1. Це положення визначає порядок ведення претензійної та
позовної роботи у Комітеті України з монополії на виробництво та
обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів і розроблено
на підставі п. 1.5 рекомендацій Міністерства юстиції України "Про
порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в
установі, організації" від 15.01.96 N 2 ( v0002323-96 ).
   1.2. Претензійно-позовна робота спрямована на:
   - забезпечення виконання договірних зобов'язань у всіх сферах
діяльності;
   - економію  та  раціональне  використання  матеріальних,
трудових, фінансових та інших видів ресурсів;
   - зниження непродуктивних витрат та усунення причин і умов,
що їх спричиняють;
   - забезпечення захисту і відновлення порушених майнових прав
та інтересів Комітету України з монополії на виробництво та обіг
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів (далі - Комітет),
що охороняються законом;
   - забезпечення  відповідальності  порушників  договірних
зобов'язань;
   - ефективне використання чинного законодавства України та
запобігання його порушенням.
   1.3. До претензійно-позовної роботи відносяться:
   - підготовка, одержання та складання документів, необхідних
для пред'явлення і розгляду претензій та позовів;
   - пред'явлення і розгляд претензій та підготовка позовів;
   - підготовка відповідей (відзивів) та заяв про перегляд
рішень, ухвал, постанов суду в порядку нагляду;
   - захист  інтересів  Комітету  при  розгляді  майнових,
переддоговірних та інших спорів в арбітражному та інших судах;
   - здійснення  організаційно-технічних заходів (реєстрація,
облік, зберігання та відправка претензійно-позовних матеріалів);
   - забезпечення контролю за претензійно-позовним провадженням;
   - розгляд,    аналіз,    узагальнення    результатів
претензійно-позовної роботи;
   - підготовка  висновків,  пропозицій  щодо  поліпшення
претензійно-позовної роботи.
   1.4. Структурні підрозділи Комітету та юридична служба ведуть
журнали обліку претензій та позовних заяв, пред'явлених Комітетом
та до нього.
      2. Порядок пред'явлення претензій Комітетом
   2.1. Комітет з метою безпосереднього врегулювання спору з
порушником його прав та інтересів звертається до відповідача з
письмовою претензією.
   2.2. При наявності підстав та обгрунтованих вимог матеріали
для пред'явлення претензії готує структурний підрозділ Комітету
відповідно до покладених на нього повноважень.
   2.3. У претензії зазначаються:
   - повне найменування і поштові реквізити заявника претензії
та підприємства, якому вона пред'являється;
   - номер і дата;
   - обставини, на підставі яких пред'явлена претензія і докази,
що їх підтверджують;
   - посилання на відповідні нормативні акти;
   - вимоги заявника;
   - сума та розрахунок претензії, якщо претензія підлягає
грошовій оцінці;
   - платіжні реквізити заявника претензії;
   - перелік документів, що додаються до претензії, а також
інших доказів;
   - документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в
оригіналах або належним чином засвідчених копіях.
   2.4. Претензія  після  правової  оцінки юридичної служби
підписується керівництвом Комітету та надсилається адресатові
рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.
   2.5. Структурний підрозділ та юридична служба реєструють
претензію в журналі обліку, здійснюють контроль за своєчасним
надходженням відповідей на претензії.
   У разі необхідності може бути надіслано нагадування про
прискорення надання відповіді на претензію, яке підписується в
тому ж порядку, що і сама претензія.
   2.6. Претензія має бути розглянута відповідачем у місячний
строк з дня її одержання, якщо інше не визначене законодавством.
   2.7. Про фактичне виконання претензії структурний підрозділ
та юридична служба здійснюють відповідний запис в журналі обліку
претензій, пред'явлених Комітетом.
   2.8. Якщо  претензія відповідачем відхилена повністю або
частково без належних підстав, залишена без відповіді, претензійні
матеріали  з  висновком  та  документами,  що  обгрунтовують
безпідставність  цього  відхилення,  передаються  відповідними
структурними підрозділами в юридичну службу для підготовки позову.
Необхідна кількість екземплярів документів визначається в кожному
окремому  випадку залежно від числа відповідачів та ведення
позовного провадження.
         3. Порядок розгляду претензій
   3.1. Керівництво Комітету при надходженні претензій розглядає
їх та направляє на перевірку юридичній службі та відповідному
структурному підрозділу для виконання.
   3.2. При перевірці матеріалів претензії слід з'ясувати такі
обставини:
   - наявність всіх документів, що підтверджують обгрунтованість
претензії;
   - правильність складання розрахунку;
   - наявність правових підстав для визнання чи відхилення
претензії.
   3.3. Якщо до претензії не додані всі документи, необхідні для
її розгляду, вони витребуються у заявника із зазначенням строку їх
подання, який не може бути менше п'яти днів, не враховуючи часу
поштового обігу.
   Якщо у встановлений строк відомості чи документи не одержані,
претензія розглядається за наявними документами.
   3.4. Після первинної правової оцінки претензійні матеріали у
п'ятиденний строк передаються юридичною службою у відповідні
підрозділи для надання висновку по суті претензійних вимог.
Матеріали передаються під розписку через канцелярію.
   3.5. Структурний  підрозділ,  який  отримав  претензійні
матеріали, повинен у десятиденний строк перевірити їх та надати
письмовий висновок щодо обгрунтованості претензійних вимог.
   3.6. У разі необхідності структурний підрозділ проводить
звірку розрахунків, службову  перевірку  та  інші  дії,  що
забезпечують врегулювання спору в претензійному порядку. Висновок
повинен бути підтверджений відповідними документами.
   3.7. Висновок  з  претензійними  матеріалами  в  строк,
передбачений п. 3.5, передається в юридичну службу.
   3.8. Юридична служба з урахуванням висновку готує проект
відповіді про відхилення або визнання (повне, часткове) претензії.
   3.9. У проекті відповіді про відмову в задоволенні претензії
повинні бути вказані мотиви, з яких претензія відхиляється з
посиланням на відповідні нормативні акти. До нього додаються у
необхідних випадках документи, що спростовують претензійні вимоги
повністю  або  частково  (копія  платіжного  доручення  про
перерахування заборгованості та ін.).
   Проект відповіді повинен містити: найменування та адреси
заявника і Комітету, дату і номер претензії, на яку дається
відповідь.
   3.10. При  відмові  в  задоволенні  претензії  заявнику
повертаються подані до неї оригінали документів.
   3.11. У проекті відповіді про визнання претензії визначається
строк і спосіб її задоволення (перерахування суми заборгованості
тощо).  Керівництву  Комітету  надається  письмовий  висновок
структурного підрозділу, який перевіряв претензію, та необхідні
документи, що підтверджують підстави задоволення претензійних
вимог.
   3.12. Відповідь на  претензію  підписується  керівництвом
Комітету після візування її керівником структурного підрозділу,
головним бухгалтером та юридичною службою.
   3.13. Бухгалтерія (фінансова служба) у встановлений строк
надає  юридичній  службі  копію  платіжного  доручення  про
перерахування заборгованості,   а   відповідний  структурний
підрозділ - копію  документа  про відправлення  матеріальних
цінностей в залежності від способу задоволення претензійних вимог.
   3.14. Відповідь на претензію надсилається рекомендованим або
цінним листом чи вручається під розписку.
   3.15. Претензія  з  копією  відповіді  та  доказами  її
відправлення (квитанція про рекомендований або цінний лист чи
розписка про вручення) залишаються в юридичній службі.
   3.16. Результати  розгляду  вносяться  в  журнал  обліку
претензій, пред'явлених Комітету.
   3.17. Залишення претензії без відповіді не допускається.
       4. Ведення позовної роботи у Комітеті
   4.1. Позовна робота, включаючи підготовку матеріалів для
пред'явлення позовів та відзивів на них, здійснюється юридичною
службою.
   4.2. Порядок пред'явлення позовів.
   4.2.1. Позов пред'являється у випадках, визначених чинним
законодавством України.
   4.2.2. Юридична  служба  дає  правову оцінку документів,
переданих їй відповідним структурним  підрозділом,  щодо  їх
обгрунтованості та законності.
   4.2.3. Юридична служба у процесі підготовки позовної заяви
має  право  вимагати  від  структурних підрозділів додаткові
матеріали, які підтверджують вимоги позивача.
   4.2.4. Якщо переданих документів виявляється недостатньо чи
вони будуть неправильно оформлені, юридична служба зобов'язана у
письмовому висновку встановити строк для усунення недоліків.
   У разі, коли структурний підрозділ не передав необхідні
документи, Голова Комітету має право накласти стягнення на винних
осіб у відповідності з чинним законодавством.
   4.2.5. Позовна заява повинна містити найменування та адреси
арбітражного суду, сторін, ціну позову (якщо позов підлягає
грошовій оцінці), зміст позовних вимог, виклад обставин, на яких
грунтуються вимоги, та документи, що їх підтверджують, розрахунок
сум позову та законодавство, на підставі якого подається позов,
відомості про вжиття заходів доарбітражного врегулювання спору.
   4.2.6. До позовної заяви додаються всі необхідні докази, що
підтверджують вимоги позивача, в т. ч. платіжне доручення про
сплату державного мита у встановленому порядку і розмірі, та
докази про те, що копія позовної заяви надіслана відповідачу.
   4.2.7. Позовна  заява  подається до арбітражного суду в
письмовій формі  і  підписується  керівництвом  Комітету  та
реєструється  в  журналі  обліку позовних заяв, пред'явлених
підприємством.
   4.2.8. Позовна заява надсилається арбітражному суду (копія
відповідачеві) рекомендованим або цінним листом.
   4.2.9. Після одержання ухвали арбітражного суду про порушення
провадження у справі за резолюцією керівництва Комітету юридична
служба з відповідним структурним підрозділом виконує вимоги цієї
ухвали у строки, визначені арбітражним судом.
   4.2.10. Рішення,  ухвала,  постанова  арбітражного  суду
аналізується відповідним структурним підрозділом та юридичною
службою. За результатами цього аналізу керівнику підприємства або
його заступнику вносяться пропозиції:
   - подання до арбітражного суду заяви про перегляд рішення,
ухвали, постанови в порядку нагляду;
   - про відшкодування збитків за рахунок винних осіб.
   4.2.11. Заява про перевірку рішення,  ухвали,  постанови
повинна містити:
   - найменування арбітражного суду, що прийняв рішення, ухвалу,
постанову;
   - номер справи та дату прийняття рішення, ухвали, постанови;
   - найменування сторін;
   - ціну позову;
   - вимоги заявника;
   - підстави, з яких порушено питання про перевірку рішення,
ухвали, постанови в порядку нагляду з посиланням на законодавство
і матеріали справи.
   4.2.12. Заява про перевірку рішення, ухвали, постанови в
порядку нагляду підписується керівництвом Комітету.
   4.2.13. Заява про перевірку рішення, ухвали, постанови в
порядку нагляду подається не пізніше двох місяців з дня їх
прийняття.
   4.2.14. Заява про перевірку рішення,  ухвали,  постанови
подається до арбітражного суду, який розглянув справу. Копія заяви
надсилається другій стороні (сторонам).
   4.2.15. Сторона  після  одержання  копії,  поданої  до
арбітражного суду, заяви про перевірку рішення, ухвали, постанови
в порядку нагляду або протесту прокурора, надсилає відзив до
арбітражного суду, що здійснює перевірку, іншим сторонам чи
прокурору, який приніс протест. Відзив підписується керівництвом
Комітету.
   4.3. Порядок підготовки Комітетом відзивів на пред'явлені до
нього позови.
   4.3.1. Позовні заяви,  одержані  Комітетом,  реєструються
канцелярією і в той же день передаються для резолюції керівництву
Комітету, потім - в юридичну службу для виконання.
   4.3.2. Юридична служба реєструє позовні заяви в журналі
обліку, вивчає вимоги, викладені в позовній заяві, аналізує їх.
   4.3.3. При необхідності юридична служба передає позовну заяву
у відповідний структурний підрозділ, який у десятиденний строк
зобов'язаний надати висновок та необхідні документи по суті
позовних вимог.
   4.3.4. На основі одержаних документів юридична служба готує
мотивований відзив, який підписує керівництво  Комітету,  та
надсилає його не пізніше 3-х днів з дня одержання ухвали про
порушення справи:
   а) арбітражному  суду  - разом з усіма документами, що
підтверджують заперечення проти позову;
   б) позивачу та іншим відповідачам копію відзиву.
   4.3.5. Відзив повинен містити:
   - найменування позивача і номер справи;
   - мотиви повного або часткового відхилення вимог позивача з
посиланням на законодавство;
   - докази, що обгрунтовують відхилення позовної вимоги;
   - перелік документів та інших доказів, що додаються до
відзиву (в тому числі про надіслання копій відзиву і доданих до
нього документів позивачеві, іншим відповідачам, в залежності від
обставин - прокурору).
   4.3.6. Після  одержання  рішення,  ухвали,  постанови
арбітражного суду виконуються пп. 4.2.9 - 4.2.15 цього Положення.
   4.4. Комітет  здійснює  контроль  щодо  реалізації вимог
виконавчих документів.
   Про надходження  грошових  сум за претензіями, визнаними
відповідачами за рішеннями арбітражного суду, а  також  про
перерахування Комітетом сум у випадках визнання претензій та
грошових стягнень за рішеннями арбітражного суду бухгалтерія
(фінансовий відділ) повідомляє юридичну службу протягом 3-х днів,
про що вносяться відповідні відмітки в журнали обліку претензій та
позовних заяв.
      5. Аналіз претензійної та позовної роботи
   5.1. Юридична  служба  аналізує стан претензійно-позовної
роботи за квартал, рік. Структурні підрозділи надають їй необхідні
для цього дані.
   5.2. Результати аналізу  юридичною  службою  викладаються
письмово з цифровими даними.
   5.3. Аналіз здійснюється в такому порядку:
   - з кожного виду претензій, позовів наводяться найчастіші
випадки  порушень,  допущені  структурними   підрозділами,
найхарактерніші претензії, позови на значні суми, причини та умови
їх виникнення;
   - вносяться пропозиції щодо вжиття конкретних заходів та
здійснення організаційних дій для поліпшення претензійно-позовної
роботи,  запобігання  непродуктивних  витрат  та  збитків,
відшкодування шкоди, заподіяної Комітету, за рахунок винних осіб.
   У необхідних випадках за погодженням з керівництвом Комітету
за аналізом претензійної та позовної роботи додається проект
наказу, погоджений з відповідними структурними підрозділами.
   5.4. Результати аналізу претензійної та позовної  роботи
подаються керівництву Комітету.
   5.5. Керівництво Комітету розглядає за участю керівників
структурних підрозділів аналіз претензійної та позовної роботи та
приймає відповідне рішення.
   5.6. Юридична  служба  періодично  проводить  заняття  з
працівниками інших структурних підрозділів Комітету щодо вивчення
норм  чинного законодавства з питань укладання та виконання
договорів прийому та відпуску продукції (товарів), економії,
раціонального  використання матеріальних, трудових, фінансових
ресурсів.
    6. Реєстрація та зберігання претензійних і позовних
              матеріалів
   6.1. Претензійні   та   позовні  матеріали,  одержані
підприємством, реєструються в журналі вхідної кореспонденції, а
ті, що ним надсилаються - у журналі вихідної кореспонденції.
   6.2. Особа,  яка працює з кореспонденцією, що надійшла,
повинна до претензійних та позовних матеріалів додати конверт,
який має штамп пошти з датою відправки, що може бути єдиним
доказом своєчасної чи несвоєчасної їх відправки.
   6.3. При реєстрації претензій перевіряється наявність всіх
документів, зазначених в додатку до них. При відсутності або
невідповідності документів, зазначених в додатку, працівниками
канцелярії складається акт за підписом не менше ніж 3-х осіб.
   6.4. Канцелярія після реєстрації претензії чи позовної заяви
і резолюції керівництва Комітету в той же день передає ці
документи в юридичну службу і структурному підрозділу, якому
доручено перевірку претензії або підготовку відзиву на позовну
заяву, вони здійснюють їх реєстрацію в журналі обліку і первинну
правову оцінку, формують претензійну справу, готують відзив на
позовну заяву.
   6.5. Претензійні та позовні матеріали Комітету і ті, що
надійшли до нього, зберігаються в окремих папках (незакінчені
претензії; незакінчені позовні матеріали; закінчені претензії;
закінчені позовні матеріали).
   6.6. Закінчені претензійні та позовні матеріали зберігаються
юридичною  службою  протягом трьох років до передачі їх на
збереження в архів. Ці матеріали підшиваються у відповідні папки в
тій послідовності, у якій вони були зареєстровані.
     7. Розподіл претензійної роботи між структурними
           підрозділами Комітету
   7.1. Головне управління ліцензування та державних реєстрів
готує та перевіряє претензії з питань, що виникають з ліцензування
підприємницької діяльності у сфері виробництва та обігу спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
   7.2. Головне управління контролю за виробництвом спирту,
алкогольних  напоїв  і тютюнових виробів готує та перевіряє
претензії з питань, що виникають при здійсненні Комітетом контролю
за виробництвом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
   7.3. Головне  фінансово-економічне  управління  готує  та
перевіряє претензії з питань організації фінансової діяльності,
направленої на виконання функцій, покладених на Комітет.
   7.4. Управління контролю за оптовою і роздрібною торгівлею та
рекламою спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів готує та
перевіряє  претензії  з питань, що виникають при здійсненні
Комітетом контролю за оптовою і роздрібною торгівлею та рекламою
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
   7.5. Відділ бухгалтерського обліку, звітності та відомчого
контролю готує та перевіряє претензії про стягнення дебіторської
та кредиторської заборгованості і за неналежним чином проведені
розрахункові операції.
   7.6. Управління справами готує та перевіряє претензії з
питань  балансоутримання  споруд  і  приміщень  Комітету,
матеріально-технічного  та  соціально-побутового  забезпечення
діяльності Комітету, та інших питань, що випливають із покладених
на управління функцій.
   7.7. Інші підрозділи готують та перевіряють претензії, що
виникають у зв'язку з виконанням покладених на них завдань.
                          Додаток 1
                       до пп. 1.4, 2.7, 4.4
                       Положення
             Журнал обліку
        претензій, пред'явлених Комітетом
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дата | Найменування  |  Сума  |  Суть  |  Дата  | Дата і  |  Результати   |  Дата  | Дата і  |  Дата   |
|п/п | і  |юридичної особи, |претензії |претензії |відповіді, |  номер  |розгляду претензії | передачі |  номер  | передачі  |
|  |номер |якій пред'явлена | (якщо  |     |  яка  | відповіді |          |відповіді у |платіжного |претензійних |
|  |   | претензія та її |  вона  |     | передба- |  та її  |          |структурний | документа |матеріалів в |
|  |   |місцезнаходження | підлягає |     | чається |реєстрації |          | підрозділ |  про  | юридичну  |
|  |   |         | грошовій |     |      |   в   |-------------------| Комітету | перераху- |  службу  |
|  |   |         | одиниці) |     |      |канцелярії | в якій | в якій |      |  вання  |       |
|  |   |         |     |     |      | Комітету | мірі |  мірі  |      |  суми,  |       |
|  |   |         |     |     |      |      |визнана |відхилена |      |визначеної |       |
|  |   |         |     |     |      |      |    |     |      |   у   |       |
|  |   |         |     |     |      |      |    |     |      | відповіді |       |
|----+------+-----------------+----------+----------+-----------+-----------+--------+----------+------------+-----------+-------------|
| 1 | 2  |    3     |  4   |  5   |  6   |  7   |  8  |  9   |  10   |  11   |   12   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         Додаток 2
                       до пп. 1.4, 3.16, 4.4
                       Положення
             Журнал обліку
         претензій, пред'явлених Комітету
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дата і | Дата і | Найменування  |  Сума  |  Суть  | Дата для |Структурний | Дата і | Результати розгляду | Дата і номер |
|п/п |вхідний | номер  |  заявника,  |претензії |претензії |відповіді | підрозділ, | номер  |   претензії    | платіжного |
|  | номер |претензії |місцезнаходження | (якщо  |     |     |  який  |відповіді |           |документа про |
|  |    |     |         |претензія |     |     | перевіряє |     |----------------------|перерахування |
|  |    |     |         | підлягає |     |     |претензію і |     | в якій  | в якій |  суми,   |
|  |    |     |         | грошовій |     |     |  готує  |     |  мірі  |  мірі  | визначеної у |
|  |    |     |         | одиниці) |     |     | відповідь |     |задоволена |відхилена | відповіді  |
|----+--------+----------+-----------------+----------+----------+----------+------------+----------+-----------+----------+--------------|
| 1 |  2  |  3   |    4     |  5   |  6   |  7   |   8   |  9   |  10   |  11   |   12    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Додаток 3
                      до пп. 1.4, 4.2.7, 4.4
                      Положення
             Журнал обліку
       позовних заяв, пред'явлених Комітетом
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Дата   |Найменування | Ціна | Суть  | Дата і |Найменування |Дата та | Дата і |Результати |  Дата   |
|п/п | отримання |відповідача, |позову |позовних | номер |арбітражного | суть | номер  | розгляду | передачі  |
|  |претензійних |місцезнаход- |    | вимог |позовної | суду, номер |рішення |заяви про |  заяви  | наказу та |
|  | матеріалів |  ження  |    |     | заяви | арбітражної |    | перегляд |      |  рішення  |
|  | юридичною |       |    |     |     |  справи  |    | рішення |      |арбітражного |
|  |  службою  |       |    |     |     |       |    | та кому |      |  суду до  |
|  |       |       |    |     |     |       |    |  вона  |      | бухгалтерії |
|  |       |       |    |     |     |       |    |подається |      |(фінансового |
|  |       |       |    |     |     |       |    |     |      | відділу), |
|  |       |       |    |     |     |       |    |     |      |відмітка про |
|  |       |       |    |     |     |       |    |     |      | зарахування |
|  |       |       |    |     |     |       |    |     |      |  суми на  |
|  |       |       |    |     |     |       |    |     |      |  рахунок  |
|  |       |       |    |     |     |       |    |     |      | Комітету  |
|----+-------------+-------------+-------+---------+---------+-------------+--------+----------+-----------+-------------|
| 1 |   2    |   3    | 4  |  5   |  6   |   7    |  8  |  9   |  10   |   11   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         Додаток 4
                      до пп. 1.4, 4.3.2, 4.4
                      Положення
             Журнал обліку
        позовних заяв, пред'явлених Комітету
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дата  | Дата і | Найменування  | Ціна | Суть  |Найменування | Дата, | Дата і суть |  Дата  |Результати | Відмітка |
|п/п | надход- | номер |  позивача,  |позову |позовних |арбітражного | номер і |  рішення  | направ- | розгляду |  про  |
|  | ження і |позовної |місцезнаходження |    | вимог  | суду, номер |короткий |арбітражного | лення  | заяви  |стягнення |
|  | вхідний | заяви |         |    |     | арбітражної | зміст |  суду   |заяви про |      |  суми  |
|  | номер |     |         |    |     |  справи  | відзиву |       |перевірку |      |позову за |
|  |позовної |     |         |    |     |       |     |       |рішення в |      | рішенням |
|  | заяви |     |         |    |     |       |     |       | порядку |      |арбітраж- |
|  |     |     |         |    |     |       |     |       | нагляду |      |ного суду |
|  |     |     |         |    |     |       |     |       |     |      |  та  |
|  |     |     |         |    |     |       |     |       |     |      | судових |
|  |     |     |         |    |     |       |     |       |     |      | витрат |
|----+---------+---------+-----------------+-------+---------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+----------|
| 1 |  2   |  3   |    4     | 5  |  6   |   7    |  8   |   9    |  10   |  11   |  12  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка