Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо дальшого вдосконалення діяльності Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 402/2003 ( 402/2003 ) від 13.05.2003 )
 
    Про заходи щодо дальшого вдосконалення діяльності
    Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і
          організованою злочинністю
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N 108/2000 від 28.01.2000
     N 155/2000 від 02.02.2000
     N 943/2000 від 01.08.2000 
     N 266/2001 від 19.04.2001
     N 398/2001 від 02.06.2001 
     N 837/2001 ( 837/2001 ) від 13.09.2001 
     N 561/2002 ( 561/2002 ) від 19.06.2002 
     N 852/2002 ( 852/2002 ) від 23.09.2002 )
    ( Додатково див. Указ Президента
     N 1122/2002 ( 1122/2002 ) від 02.12.2002 )
    
 
   З метою дальшого вдосконалення діяльності Координаційного
комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при
Президентові України,  підвищення  ефективності  його  роботи
п о с т а н о в л я ю:
   1. Затвердити  новий  персональний  склад Координаційного
комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при
Президентові України (додається).
   2. Затвердити Тимчасове положення про Координаційний комітет
по боротьбі з корупцією  і  організованою  злочинністю  при
Президентові України (додається).
   Тимчасове положення є чинним до затвердження Верховною Радою
України відповідного Положення.
   3. Внести зміни і доповнення до таких Указів Президента
України:
   ( Підпункт "а" пункту 3 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 155/2000 від 02.02.2000 ) а) в Указі від 30 грудня
1994 року N 829 ( 829/94 ) "Про заходи щодо вдосконалення
діяльності Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і
організованою злочинністю":
   у частині першій статті 1 слова "та заступників Голови"
виключити;
   статті 3 і 4 визнати такими, що втратили чинність;
   у статті 5 слова "Група" і "про неї" замінити відповідно
словами "Апарат" і "про нього";
   б) в Указі від 31 січня 1996 року N 102 ( 102/96 ) "Про
внесення змін і доповнень до Указу Президента  України  від
30 грудня 1994 року N 829":
   статтю 1 визнати такою, що втратила чинність;
   у Тимчасовому  положенні  про  Координаційний комітет по
боротьбі з корупцією і організованою злочинністю відповідно при
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській,
Севастопольській міських державних адміністраціях, затвердженому
цим Указом:
   у пункті 6:
   абзац другий після слів "правоохоронних органів" доповнити
словами "(крім прокурорів, а також голів судів)";
   доповнити пункт абзацом такого змісту:
   "порушувати у встановленому порядку питання про притягнення
посадових  осіб  до  відповідальності за неналежне виконання
покладених на них обов'язків щодо запобігання злочинності та
зміцнення правопорядку";
   у пункті  7 слова "попереднього слідства у кримінальних
справах" замінити словами "досудового слідства у кримінальних
справах, діяльність прокурорів і судів".
 
 
 Президент України                Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 31 грудня 1999 року
     N 1659/99
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Указом Президента України
                 від 31 грудня 1999 року N 1659/99
               СКЛАД
       Координаційного комітету по боротьбі з
       корупцією і організованою злочинністю
           при Президентові України
 
   ПОТЕБЕНЬКО      - Генеральний прокурор України, голова
Михайло Олексійович     Координаційного комітету
( Звільнено з посади згідно з Указом Президента N 1122/2002
( 1122/2002 ) від 02.12.2002 )
   АЗАРОВ        - Голова   Державної   податкової
Микола Янович        адміністрації України
   СТЕЛЬМАХ       - Голова Національного банку України
Володимир Семенович     (за згодою)
   ТАЦІЙ         - президент Академії правових  наук,
Василь Якович        ректор   Національної   юридичної
               академії  України  імені  Ярослава
               Мудрого
   РАДЧЕНКО       - Голова Служби безпеки України
Володимир Іванович
   СМИРНОВ        - Міністр внутрішніх справ України
Юрій Олександрович
   ГЕРМАНЧУК       - Голова Головного 
Петро Кузьмович       контрольно-ревізійного управління
               України
   ВАНДІН        - заступник Голови Служби безпеки
Юрій Олександрович      України - начальник Головного
               управління по боротьбі з корупцією
               та організованою злочинністю
   КАЛЕНСЬКИЙ      - Голова Державної митної служби
Микола Миколайович      України
   ДЖИГА         - перший заступник Державного
Микола Васильович      секретаря Міністерства внутрішніх
               справ України - начальник Головного
               управління по боротьбі з
               організованою злочинністю
   ЛАВРИНОВИЧ      - Міністр юстиції України
Олександр Володимирович
   ЛИТВИН        - Голова Державного комітету у справах
Микола Михайлович      охорони державного кордону України
   ЮШКО         - Міністр фінансів України
Ігор Олегович
   ЛІЩИШИН        - секретар Координаційного комітету.
Петро Вікторович
 
(  Склад із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 108/2000 від 28.01.2000, N 266/2001 від 19.04.2001, N 837/2001
( 837/2001 ) від 13.09.2001, N 561/2002 ( 561/2002 ) від
19.06.2002, N 852/2002 ( 852/2002 ) від 23.09.2002 )
 
 Глава Адміністрації
 Президента України               В.ЛИТВИН
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Указом Президента України
                 від 31 грудня 1999 року N 1659/99
            ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
    про Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і
    організованою злочинністю при Президентові України
 
   1. Координаційний  комітет  по  боротьбі  з корупцією і
організованою злочинністю при Президентові України  (далі  -
Координаційний комітет) є державним органом, спеціально утвореним
для здійснення координації діяльності всіх державних органів, на
які  відповідно до Закону України "Про організаційно-правові
основи  боротьби  з  організованою злочинністю" ( 3341-12 )
покладено обов'язки вести цю боротьбу.
   2. У  своїй  діяльності Координаційний комітет керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та законами України, указами і
розпорядженнями Президента України та цим Тимчасовим положенням.
   3. Основними завданнями Координаційного комітету є:
   забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері
боротьби з корупцією і організованою злочинністю;
   координація та сприяння діяльності всіх державних органів,
які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю;
   розроблення стратегії та рекомендацій щодо тактики боротьби з
організованою злочинністю;
   комплексна оцінка  криміногенної  обстановки  в  державі,
виявлення тенденцій її ускладнення, визначення на цій основі
стратегії та пріоритетних напрямів боротьби з організованими
формами  злочинності, розроблення заходів щодо запобігання і
нейтралізації їх та зміцнення законності і правопорядку;
   розроблення заходів   щодо   запобігання   встановленню
корумпованих  зв'язків  кримінальних  елементів  з державними
службовцями та іншими посадовими особами,  втягненню  їх  у
протиправну діяльність;
   організація співробітництва з питань боротьби з організованою
злочинністю з  відповідними  органами  іноземних  держав  та
міжнародними організаціями;
   надання практичної  та методичної допомоги координаційним
комітетам по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та
Севастопольській міських державних адміністраціях у вдосконаленні
їх  діяльності,  проведення навчання та семінарів голів цих
комітетів, вивчення та поширення позитивного досвіду їх роботи;
   інформування населення про заходи, які  вживаються  щодо
боротьби з корупцією і організованою злочинністю.
   4. Відповідно до покладених на нього завдань Координаційний
комітет:
   1) об'єднує зусилля державних органів і громадськості у
здійсненні спільних, скоординованих заходів щодо усунення причин і
умов, які сприяють корупції і організованій злочинності, та
запобігання цим проявам;
   накопичує та аналізує інформацію з питань організованої
злочинності; ( Підпункт 1 пункту 4 доповнено абзацом другим згідно
з Указом Президента N 398/2001 від 02.06.2001 )
   2) контролює  виконання  правоохоронними, іншими органами
виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями усіх
форм  власності законодавства України, рішень Координаційного
комітету щодо захисту прав, свобод, законних інтересів, життя і
здоров'я громадян та юридичних осіб, вживає заходів до недопущення
паралелізму в роботі цих органів; ( Підпункт 2 пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 398/2001 від
02.06.2001 )
   3) узагальнює  досвід,  у тому числі й міжнародний, та
розробляє рекомендації щодо тактики боротьби з організованою
злочинністю в цілому та з окремими її видами;
   надає  допомогу  спецслужбам  у виявленні та припиненні
діяльності організованих злочинних угруповань; ( Підпункт 3 пункту
4 доповнено абзацом другим згідно з Указом Президента N 398/2001
від 02.06.2001 )
   4) готує щорічні доповіді про стан організованої злочинності
та корупції в Україні, основні напрями та результати боротьби з
нею, вносить їх до 20 лютого наступного року на розгляд Президента
України та Верховної Ради України. В  разі  потреби  готує
Президентові  України  або Верховній Раді України спеціальні
доповіді та інформації з цих питань;
   5) організовує за дорученням Президента України проведення
комплексних перевірок стану додержання законодавства з питань
боротьби з корупцією і  організованою  злочинністю  окремими
міністерствами,  іншими  центральними  і  місцевими  органами
виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями;
   6) керує  Міжвідомчим  центром  з  проблем  боротьби  з
організованою злочинністю, який функціонує при Координаційному
комітеті;
   7) взаємодіє з комітетами Верховної Ради України, Радою
національної безпеки і оборони України, Адміністрацією Президента
України, Кабінетом Міністрів України, Генеральною прокуратурою
України, Верховним Судом України, Вищим арбітражним судом України
у вирішенні завдань щодо зміцнення законності та правопорядку в
державі.
   5. Для виконання покладених на нього завдань і функцій
Координаційний комітет має право:
   1) заслуховувати інформації керівників міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади та Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, голів обласних, Київської та Севастопольської
міських  державних  адміністрацій з питань стану боротьби з
корупцією і організованою злочинністю;
   2) давати обов'язкові для виконання органами виконавчої влади
і  посадовими  особами,  до яких вони звернені, керівниками
підприємств, установ і організацій усіх форм власності доручення
та рекомендації щодо усунення причин і умов, які сприяли злочинним
проявам;
   3) утворювати робочі групи для розроблення пропозицій з
питань,  що  входять до його компетенції, залучати фахівців
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, наукових
установ і навчальних закладів; ( Підпункт 3 пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 943/2000 від 01.08.2000 )
   4) одержувати  безкоштовно від органів виконавчої влади,
підприємств, установ, організацій усіх форм власності необхідну
інформацію і документи з питань, які ним розглядаються, вивчати
документи, інші матеріали, організацію роботи державних органів,
які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю і
корупцією;
   5) брати участь у розгляді органами виконавчої влади питань,
пов'язаних з боротьбою з корупцією і організованою злочинністю;
   6) доручати  правоохоронним  та контролюючим органам або
створюваним  ним  комісіям  проведення  перевірок  додержання
відповідними органами, підприємствами, установами, організаціями
всіх форм власності вимог законодавства,  фінансово-кредитної
дисципліни, порядку сплати податків та внесення інших обов'язкових
платежів до бюджету;
   7) порушувати у встановленому порядку питання про притягнення
посадових  осіб  до  відповідальності за неналежне виконання
покладених на них обов'язків щодо запобігання  корупції  та
організованій  злочинності  на  підприємствах, в установах і
організаціях;
   8) засновувати у встановленому порядку друкований орган.
   6. Координаційний   комітет   не   втручається   в
оперативно-розшукову  діяльність  правоохоронних  органів  та
проведення досудового слідства у кримінальних справах, діяльність
прокурорів і судів.
   7. Координаційний комітет утворюється у складі голови, членів
Комітету та секретаря. Персональний склад Комітету затверджує
Президент України.
   8. У засіданнях Координаційного комітету можуть брати участь
Голова Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності та боротьби з організованою
злочинністю і корупцією, Генеральний прокурор України, які мають
право  вносити пропозиції щодо включення до порядку денного
засідання Координаційного комітету відповідних питань.
   9. Основною організаційною формою діяльності Координаційного
комітету є його засідання, які проводяться згідно з планом роботи.
   Про день і місце засідання Координаційного комітету його
члени та запрошені повідомляються не пізніш як за три доби. В
такий самий строк члени Координаційного комітету і запрошені
знайомляться з матеріалами з питань, що вносяться на розгляд
Комітету.
   Засідання Координаційного комітету є правомочним, якщо на
ньому присутні не менше двох третин його членів. На засіданні
головує голова Координаційного комітету.
   Присутність членів  Координаційного  комітету  на  його
засіданнях є обов'язковою. Делегування ними своїх повноважень
іншим посадовим особам не допускається.
   Керівники центральних органів виконавчої влади та інші особи,
запрошені на розгляд окремих питань, можуть брати участь в їх
обговоренні.
   10. Рішення Координаційного комітету приймаються відкритим
голосуванням більшістю голосів членів Комітету, які беруть участь
у засіданні. Рішення, прийняті в межах компетенції Координаційного
комітету, є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади
і посадовими особами, до яких вони звернені.
   11. Координаційний комітет використовує в роботі бланки зі
своїм найменуванням.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України               В.ЛИТВИН
 
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка