Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про утворення Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 26 грудня 2000 р. N 1888
                Київ
   Про утворення Комісії з питань діяльності підприємств та
     організацій громадських організацій інвалідів
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 293 ( 293-2001-п ) від 28.03.2001 )
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Утворити Комісію з питань діяльності підприємств  та
організацій громадських організацій інвалідів у складі згідно з
додатком.
   2. Затвердити Положення про Комісію з питань діяльності
підприємств  та організацій громадських організацій інвалідів
(додається).
   3. Міністерству праці  та  соціальної  політики  сприяти
визначенню  у  двотижневий  термін громадськими організаціями
інвалідів кандидатури представника до Комісії з питань діяльності
підприємств та організацій громадських організацій інвалідів.
 
   Прем'єр-міністр України             В.ЮЩЕНКО
   Інд. 26
                      Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 26 грудня 2000 р. N 1888
 
               СКЛАД
       Комісії з питань діяльності підприємств
     та організацій громадських організацій інвалідів
 
 
САХАНЬ           - Міністр праці та соціальної політики
Іван Якович          України, співголова Комісії
 
СУШКЕВИЧ          - Голова  Комітету  Верховної  Ради
Валерій Михайлович      України  у  справах  пенсіонерів,
               ветеранів та інвалідів, співголова
               Комісії
 
ХАБАРОВ           - виконавчий директор Фонду  України
Валерій Васильович      соціального  захисту  інвалідів,
               перший заступник співголів Комісії
 
ПРИСЯЖНЮК          - заступник  начальника  управління
Таїсія Іванівна        Мінфіну, заступник співголів комісії
 
ВІТРЕНКО          - начальник управління Мінекономіки
Юрій Миколайович
 
ШЕЙКО            - заступник Голови Держмитслужби
Олександр Петрович
 
ДЕМИДЕНКО          - заступник Міністра транспорту
Аркадій Федорович
 
ОПЕРЕНКО          - заступник   Голови   Державної
Григорій Миколайович     податкової адміністрації
 
КОРСУН           - начальник  управління  Держкомзему
Микола Васильович
 
МОЛЧАНОВ          - народний депутат України (за згодою)
Борис Якович
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 26 грудня 2000 р. N 1888
 
              ПОЛОЖЕННЯ
  про Комісію з питань діяльності підприємств та організацій
        громадських організацій інвалідів
 
   1. Комісія з питань діяльності підприємств та організацій
громадських організацій інвалідів (далі - Комісія) є спеціально
уповноваженим державним органом, утвореним з метою визначення
доцільності надання громадським  організаціям  інвалідів,  їх
підприємствам і організаціям державної допомоги у формі пільг з
оподаткування, фінансової допомоги,  кредитування,  визначення
пріоритетів при розміщенні державного замовлення та в інших
формах, а також ведення обліку і  здійснення  контролю  за
використанням такої допомоги.
   Комісія утворює свої регіональні (територіальні) органи -
комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських
організацій інвалідів в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі (далі - регіональні комісії).
   2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
   3 . Основними завданнями Комісії є:
   визначення доцільності   надання   державної   допомоги
всеукраїнським   громадським  організаціям  інвалідів,  їх
підприємствам та організаціям, а також громадським організаціям
інвалідів і їх підприємствам та організаціям, що не входять до
всеукраїнських громадських організацій інвалідів, у яких працює не
менш як 50 відсотків інвалідів і які за попередній податковий рік
отримали валовий дохід в обсязі не меншому 8400 мінімальних
заробітних плат та мають загальну кількість працюючих понад
25 чоловік;
   комплексне вирішення питань, пов'язаних з наданням державної
допомоги підприємствам та організаціям громадських організацій
інвалідів, (далі - підприємства  та  організації),  зокрема
фінансової допомоги, кредитування, визначення пріоритетів при
розміщенні державного замовлення;
   впровадження комплексних засад вирішення питань соціальної
реабілітації, інтеграції, працевлаштування та соціального захисту
інвалідів.
   4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
   1) розглядає подані підприємствами та організаціями документи
для  отримання  дозволів  на  право користування пільгами з
оподаткування, у разі потреби отримує додаткову інформацію щодо їх
діяльності;
   ( Підпункт 2 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 293 ( 293-2001-п ) від 28.03.2001 )
   3) надає  дозвіл  на  право  користування  пільгами  з
оподаткування або відмовляє у його наданні;
   4) готує пропозиції Кабінетові Міністрів України щодо надання
фінансової допомоги підприємствам та організаціям для створення
нових та збереження наявної кількості робочих місць для інвалідів;
   5) визначає пріоритети щодо розміщення державного замовлення
на підприємствах та в організаціях;
   6) у межах своєї компетенції вирішує питання щодо надання
підприємствам та організаціям інших форм державної допомоги;
   ( Підпункт 7 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 293 ( 293-2001-п ) від 28.03.2001 )
   ( Підпункт 8 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 293 ( 293-2001-п ) від 28.03.2001 )
   ( Підпункт 9 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 293 ( 293-2001-п ) від 28.03.2001 )
   10) приймає рішення про  скасування  дозволу  на  право
користування  підприємством  та  організацією  пільгами  з
оподаткування у разі:
   отримання заяви від громадської організації інвалідів  -
засновника  підприємства  або  організації  щодо  скасування
зазначеного дозволу;
   отримання подання від органів державної податкової служби та
інших відповідних державних органів про порушення підприємством
або організацією законодавства;
   встановлення Комісією випадків порушення підприємствами та
організаціями законодавства України щодо державної допомоги;
   ліквідації громадської організації інвалідів, її підприємства
чи організації;
   11) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти
рішень з питань, що належать до її компетенції;
   12) надає  регіональним  комісіям  методичну і практичну
допомогу в організації роботи, проводить перевірки її стану;
   13) контролює діяльність регіональних комісій;
   14) подає пропозиції щодо удосконалення законодавства  з
питань діяльності підприємств та організацій;
   15) отримує від регіональних комісій інформацію щодо наданих
і скасованих ними дозволів на право користування підприємствами та
організаціями пільгами з оподаткування;
   16) скасовує  рішення  регіональних  комісій  у разі їх
невідповідності законодавству;
   17) виконує інші функції, що випливають з покладених на неї
завдань.
   5. Комісія має право:
   залучати спеціалістів  центральних  і  місцевих  органів
виконавчої влади, підприємств, установ  та  організацій  (за
погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до
ЇЇ компетенції;
   отримувати від центральних і місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій інформацію, документи, матеріали і статистичні дані,
необхідні для виконання покладених на неї завдань;
   скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до її компетенції.
   6. Персональний склад  Комісії  затверджується  Кабінетом
Міністрів України.
   Комісію очолюють два співголови, якими є за посадою Міністр
праці та соціальної політики і Голова Комітету Верховної Ради
України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.
   До складу  Комісії  входять  по одному представнику від
Мінпраці,  Фонду  соціального  захисту  інвалідів,  Державної
податкової  адміністрації,  Держмитслужби, Мінтрансу, Мінфіну,
Мінекономіки, Держкомзему, а також народний депутат України -
представник профільного Комітету Верховної Ради України з питань
соціального захисту  інвалідів  та  представник,  делегований
громадськими організаціями інвалідів.
   Представник громадських  організації інвалідів делегується
дорадчою радою громадських організацій інвалідів, до складу якої
входить по одному представнику від всеукраїнських організацій
інвалідів, зареєстрованих відповідно до законодавства. Дорадча
рада  утворюється  за  ініціативою всеукраїнських громадських
організацій інвалідів як консультативний представницький орган з
метою співпраці громадських організацій інвалідів з органами
державної влади у сфері соціального захисту інвалідів.
   Дорадча рада  самостійно  визначає  принципи,  терміни
делегування представника громадських організацій інвалідів до
складу Комісії та механізм ротації.
   Співголови Комісії мають право у разі потреби вносити зміни
та доповнення до складу Комісії. ( Пункт 6 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 293 ( 293-2001-п ) від 28.03.2001 )
   7. Для забезпечення вирішення питань, пов'язаних з роботою
Комісії,  утворюється секретаріат, склад якого затверджується
співголовами  Комісії.  Керівник  секретаріату  за посадою є
секретарем Комісії і входить до складу Комісії. ( Пункт 7 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 293 ( 293-2001-п ) від
28.03.2001 )
   8. Штатний розпис та кошторис на утримання секретаріату
Комісії затверджується співголовами Комісії.
   9. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, що
проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на
квартал. У разі потреби можуть скликатися позачергові засідання.
Рішення щодо проведення засідань приймають співголови Комісії, а в
разі їх відсутності - перший заступник або заступник співголів.
   10. Рішення Комісії є правоможним, якщо на засіданні були
присутні не менше 2/3 її членів і за його прийняття проголосувало
понад 50 відсотків присутніх на засіданні.
   11. Секретаріат Комісії:
   1) готує необхідні для проведення засідань Комісії матеріали,
веде протоколи засідань;
   2) проводить аналіз діяльності підприємств та організацій, що
звернулися за наданням державної допомоги;
   3) розробляє пропозиції Комісії щодо надання  фінансової
допомоги підприємствам та організаціям для створення нових і
збереження наявної кількості робочих місць для інвалідів;
   4) вносить на розгляд Комісії пропозиції щодо пріоритетного
розміщення  державного  замовлення  на  підприємствах  та  в
організаціях;
   5) веде облік надання підприємствам та організаціям державної
допомоги у формі пільг з оподаткування, фінансової допомоги,
кредитування та інших; здійснює контроль за використанням цієї
допомоги;
   6) здійснює контроль за цільовим використанням підприємствами
та організаціями державної допомоги;
   7) веде окремі реєстри наданих підприємствам та організаціям
і скасованих дозволів на право користування пільгами;
   8) готує для розгляду Комісією проекти нормативно-правових
актів з питань, що належать до її компетенції;
   9) займається кореспонденцією в межах повноважень Комісії,
забезпечує зберігання документації;
   10) виконує інші покладені на нього Комісією функції, що
випливають з  її  завдань,  а  також  проводить  роботу  з
організаційно-технічного забезпечення її діяльності.
( Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 293 ( 293-2001-п ) від
28.03.2001 )
   12. Комісія є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
Герба України і своїм найменуванням,  бланк  для  поточного
листування.
   13. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності
Комісії здійснюється за рахунок цільових коштів Фонду соціального
захисту інвалідів.
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка