Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про управління з питань фізичної культури, спорту та туризму облдержадміністрації

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27.12.2000 р. N 685

Про затвердження Положення про управління з питань фізичної культури, спорту та туризму облдержадміністрації

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06.10.2000 N 495 "Про впорядкування структури обласної державної адміністрації та встановлення граничної чисельності працівників, фонду оплати праці та видатків на їх утримання":

1. Затвердити Положення про управління з питань фізичної культури, спорту та туризму облдержадміністрації (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 10.05.99 N 235 "Про затвердження положення про управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації".

 

Голова
обласної державної адміністрації 

 
О. Ю. Кучеренко 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Запорізької обласної державної адміністрації
від 27 грудня 2000 р. N 685 

ПОЛОЖЕННЯ
про управління з питань фізичної культури, спорту та туризму Запорізької облдержадміністрації

1. Управління з питань фізичної культури, спорту та туризму Запорізької обласної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом обласної держадміністрації, що утворюється головою обласної державної адміністрації і підпорядковується йому та Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму України (далі - Держкоммолодьспорттуризм).

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Держкоммолодьспорттуризму, актами відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийнятими в межах їх компетенції, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями управління є:

3.1. участь у формуванні та забезпечення реалізації державної політики на регіональному рівні з фізичної культури, спорту та туризму;

3.2. розроблення регіональних концепцій програм з питань розвитку фізичної культури, спорту та туризму;

3.3. підготовка інформаційно-аналітичних та статистичних матеріалів, організація проведення досліджень становища та перспектив розвитку фізичної культури, спорту та туризму;

3.4. розроблення та реалізація разом з місцевими органами виконавчої влади, громадянами, об'єднаннями громадян заходів, спрямованих на подальший розвиток фізичної культури, спорту, туризму;

3.5. забезпечення підготовки та проведення спортивних заходів, навчально-тренувальних зборів, заходів щодо участі спортсменів у спортивних змаганнях різних рівнів;

3.6. забезпечення фізичного виховання і фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах на принципах пріоритету оздоровчої спрямованості, використання сучасних засобів і форм розвитку фізичної культури населення;

3.7. організація і проведення фестивалів, конкурсів та інших заходів серед широких верств населення, підготовка та ефективне використання кадрів з фізичної культури, спорту та туризму, забезпечення пропаганди здорового способу життя, сприяння розвитку олімпійського та параолімпійського руху, виховання молоді в дусі олімпізму, залучення громадян до раціонального використання вільного часу засобами фізичної культури і спорту, проведення змістовного дозвілля, організація оздоровлення населення;

3.8. координація діяльності структурних підрозділів райдержадміністрацій і заінтересованих організацій та кооперування коштів, спрямованих на реалізацію фізкультурно-спортивних та туристичних програм;

3.9. забезпечення у межах своєї компетенції безпеки туристів, захист їх прав, інтересів та майна;

3.10. розширення міжнародного співробітництва з питань фізичної культури, спорту, туризму.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. розробляє разом з іншими місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування за участю об'єднань громадян концепції, програми з питань фізичної культури, спорту, туризму та в межах своєї компетенції забезпечує їх реалізацію на регіональному рівні;

4.2. розробляє регіональні комплексні та цільові програми розвитку фізичної культури, спорту та туризму, організовує роботу, пов'язану з їх реалізацією, та вносить в установленому порядку на розгляд відповідної держадміністрації пропозиції щодо їх фінансування та матеріально-технічного забезпечення зазначених програм;

4.3. координує свою роботу із структурними підрозділами обласної облдержадміністрації, відповідними органами місцевого самоврядування, а також співпрацює з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян;

4.4. порушує в установленому порядку перед Держкоммолодьспорттуризмом клопотання про нагородження спортсменів, тренерів, меценатів та фахівців фізичної культури, спорту і туризму, а також про призначення державних стипендій олімпійським та параолімпійським чемпіонам, видатним діячам фізичної культури і спорту, нагородження працівників сфери фізичної культури, спорту і туризму державними нагородами та присвоєння їм почесних звань;

4.5. забезпечує у межах своєї компетенції виконання соціальних програм і заходів з питань фізичної культури, спорту, туризму та здійснює контроль за виконанням коштів, що виділяються для їх реалізації;

4.6. готує та подає в установленому порядку статистичну звітність про становище фізичної культури, спорту, туризму;

4.7. розробляє пропозиції удосконалення нормативно-правових актів та в установленому порядку вносить їх на розгляд Держкоммолодьспорттуризму;

4.8. забезпечує дотримання стандартів, спортивної класифікації, нормативів з фізичної культури і спорту, контролює виконання туристичними підприємствами умов і правил впровадження господарської діяльності, пов'язаної з наданням туристичних послуг та організацією фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності;

4.9. сприяє розвитку олімпійського, параолімпійського руху та спорту ветеранів у регіоні;

4.10. забезпечує в межах своєї компетенції організацію самодіяльного масового спорту, спорту інвалідів, організовує надання закладами фізичної культури і спорту оздоровчих послуг населенню та вживає заходів до розширення їх мережі;

4.11. розробляє календарні плани та забезпечує проведення навчально-тренувальних зборів, спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів у межах коштів, передбачених на розвиток фізичної культури, спорту та туризму;

4.12. організує роботу з фізичного виховання і впровадження фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення та безперервності процесу;

4.13. вдосконалює форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій, соціально-побутовій сферах з метою залучення до занять фізичною культурою, спортом та туризмом широких верств населення;

4.14. перевіряє разом з іншими структурними підрозділами органів виконавчої влади стан роботи з фізичної культури, спорту та туризму в навчальних та позашкільних закладах, а також на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

4.15. вживає заходів щодо розвитку мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл олімпійського резерву, училищ фізичної культури, міжвідомчих та інших центрів олімпійської підготовки;

4.16. координує у межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності щодо організації фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи;

4.17. бере участь у розробленні та впровадженні заходів щодо забезпечення зростання виробництва спортивних товарів та обладнання, створенні та зміцненні матеріально-технічної бази об'єктів і споруд спортивного призначення, забезпечує утримання їх у належному стані, залучає до цієї роботи інвесторів;

4.18. здійснює контроль у межах своєї компетенції за станом впровадження в регіоні розвитку фізичної культури і спорту, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідних бюджетів на реалізацію програм та заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури, спорту та туризму в регіоні;

4.19. забезпечує контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями, що належить до сфери управління держадміністрації, законодавства з питань фізичної культури, спорту та туризму та узагальнює практику його застосування;

4.20. вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід у сфері фізичної культури, спорту та туризму, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції, інші заходи щодо обміну досвідом, рецензує методичну та іншу літературу про фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність;

4.21. веде облік суб'єктів туристичної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, які надають платні послуги населенню у сфері фізичної культури, спорту і туризму, вживає заходів щодо забезпечення захисту їх законних інтересів, реєструє обласні спортивні рекорди та досягнення, подає в установленому порядку Держкоммолодьспорттуризму відповідні документи для затвердження рекордів України, Європи та світу, встановлених спортсменами області;

4.22. сприяє впровадженню у практику науково обгрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищого рівня;

4.23. вивчає потребу у фахівців з питань фізичної культури, спорту, організовує підвищення їх кваліфікації;

4.24. вживає заходів щодо забезпечення соціального захисту спортсменів, тренерів та фахівців у сфері фізичної культури, спорту та туризму;

4.25. подає відповідній держадміністрації пропозиції щодо інвестування розвитку фізичної культури, спорту та туризму, умов оподаткування, одержання пільгових кредитів, визначення особливостей приватизації в соціально-культурній сфері, демонополізації підприємств, що виробляють спортивне обладнання та інвентар;

4.26. забезпечує реалізацію антимонопольної політики у сфері фізичної культури, спорту та туризму, сприяє створенню рівних можливостей на ринку туристичних послуг для всіх суб'єктів туристичної діяльності;

4.27. комплектує склад збірних команд області з видів спорту та забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях всіх рівнів, сприяє вирішенню житлово-побутових проблем та створення максимально сприятливих умов членам національних збірних команд України - кандидатам на участь в Олімпійських та Параолімпійських іграх;

4.28. залучає до розв'язання актуальних проблем фізкультурно-спортивного руху обласні громадські об'єднання фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості, добровільні спортивні товариства;

4.29. надає в установленому порядку осередкам (філіалам), відділенням національних спортивних федерацій, обласним громадським об'єднанням фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості, членам національних спортивних федерацій статус обласної спортивної федерації, веде облік та реєстр зазначених організацій;

4.30. організовує роботу з підготовки спортивних резервів, координує розвиток мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, центрів олімпійської підготовки та шкіл вищої спортивної майстерності, забезпечує та контролює організацію навчально-тренувального процесу, в установленому порядку сприяє створенню нових спортивних шкіл та відділень з видів спорту, планує розвиток пріоритетних видів спорту в області;

4.31. координує та надає методичну допомогу в організації навчально-тренувального процесу та виховної роботи командами майстрів вищої, першої та другої ліг України;

4.32. вживає заходів щодо розширення міжнародного співробітництва в сфері фізичної культури, спорту і туризму, подає в установленому порядку пропозиції щодо укладання міжнародних договорів з цих питань та забезпечує їх реалізацію; координує участь спортсменів, тренерів та команд у міжнародних взаємообмінах спортивними делегаціями;

4.33. в установленому порядку здійснює фінансування підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління, забезпечує контроль за станом їх фінансової та виконавської дисципліни, веденням обліку і звітності;

4.34. здійснює контроль за цільовим використанням і технічним станом об'єктів фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості в регіоні, виступає замовником будівництва зазначених об'єктів та відповідає за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

4.35. подає пропозиції щодо застосування дисциплінарних стягнень (дискваліфікація спортсменів, позбавлення кваліфікаційних і почесних спортивних звань та прав на провадження тренерської, суддівської діяльності) до спортсменів, тренерів та інших працівників сфери фізичної культури і спорту за порушення правил змагань, умов договорів (контрактів), а також за дії, що гальмують розвиток українського спорту;

4.36. сприяє створенню цільових благодійних фондів, надає організаційну та консультаційно-методичну допомогу громадським організаціям фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості або їх об'єднанням;

4.37. подає на засідання колегії управління інформацію про стан та перспективи розвитку фізичної культури і спорту на підприємствах, установах та організаціях фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості або їхні об'єднання, яким в установленому порядку надано статус обласної спортивної федерації;

4.38. бере участь у вирішенні питань транспортного обслуговування туристів, здійснює контроль за якістю та культурою їх обслуговування; подає пропозиції щодо облаштування туристичної інфраструктури у мережі транспортних коридорів, що пролягають через територію регіону;

4.39. бере участь в організації приміських зон короткочасного відпочинку, створенні нових рекреаційних зон місцевого значення;

4.40. разом з відповідними підрозділами органів виконавчої влади забезпечує в установленому порядку безпеку туристів, захист їх прав, інтересів та майна;

4.41. сприяє забезпеченню внутрішньої конвертованості туристичних послуг шляхом підвищення їх якості та розширення асортименту з метою задоволення потреб як внутрішнього, так і іноземного туризму, поліпшення умов обслуговування туристів;

4.42. аналізує та узагальнює практику роботи підприємств та організацій туристичної індустрії всіх форм власності; вживає в межах своєї компетенції заходів щодо створення ефективної системи туристичної та екскурсійної діяльності, розвитку нетрадиційних видів туризму (оздоровчо-спортивного, підводного, автомобільного, екологічного, зеленого тощо); координує діяльність підприємств та організацій туристичної індустрії з розроблення нових маршрутів і турів;

4.43. забезпечує своєчасний розгляд у встановленому порядку заяв, звернень і скарг громадян та вживає заходів щодо усунення причин, що їх породжують;

4.44. здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених на відповідну держадміністрацію завдань з питань фізичної культури, спорту та туризму.

5. Управління має право:

5.1. одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5.2. залучати спеціалістів інших підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

5.3. здійснювати фінансування програм і проектів у сфері фізичної культури, спорту та туризму, надавати фінансову допомогу громадським організаціям фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості або їх об'єднанням, спортивно-оздоровчим клубам, секціям тощо;

5.4. скликати в установленому порядку конференції, наради, семінари з питань, що належать до компетенції управління;

5.5. створювати творчі тимчасові колективи, групи для проведення молодіжних і дитячих фестивалів, спортивних заходів;

5.6. укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, молодіжними, жіночими, дитячими, спортивними, туристичними громадськими та благодійними організаціями.

Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної держадміністрації та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами. 

Управління очолює начальник, який призначається і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням з Держкоммолодьспорттуризмом.

Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади головою обласної державної адміністрації.

6. Начальник управління:

6.1. здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника, керівників структурних підрозділів, інших працівників управління;

6.2. затверджує положення про структурні підрозділи управління та розподіляє обов'язки між працівниками управління;

6.3. розпоряджається коштами у межах асигнувань, передбачених у відповідних бюджетах на розвиток фізичної культури, спорту і туризму та утримання апарату управління, і несе персональну відповідальність за їх цільове використання;

6.4. призначає на посади та звільняє з посад працівників управління; погоджує питання про призначення і звільнення керівників районних комітетів з питань фізичної культури, спорту і туризму;

6.5. видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює виконання.

Накази начальника управління, які зачіпають права свободи і законні інтереси громадян або мають загальний характер, підлягають державній реєстрації у Запорізькому обласному управлінні юстиції.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, в ньому може створюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії), заступника начальника за посадою, а також інших працівників управління. Засідання колегії збирається по мірі накопичення питань, але не менше одного разу на квартал. До її складу можуть входити керівники інших структурних підрозділів облдержадміністрації, керівники районних комітетів з питань фізичної культури, спорту і туризму, добровільно-спортивних товариств, об'єднань громадян.

Склад колегії затверджується головою обласної держадміністрації за поданням начальника управління.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника управління.

Для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності управління, вирішення найважливіших питань реалізації розвитку фізичної культури, спорту і туризму в управлінні можуть створюватися дорадчі органи.

Склад дорадчих органів та положення про них затверджуються начальником управління.

Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління затверджує голова обласної державної адміністрації.

Структуру та штатний розпис управління затверджує за поданням начальника управління перший заступник голови облдержадміністрації.

Управління є юридичне особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

Керівник апарату
обласної державної адміністрації 

 
Т. В. Чабаненко 

 

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка