Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про спеціальну економічну зону "Миколаїв"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 28 грудня 2000 р. N 1901
                Київ
      Про спеціальну економічну зону "Миколаїв"
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 896 ( 896-2001-п ) від 26.07.2001
      N  9 (  9-2002-п ) від 10.01.2002 )
 
   З метою забезпечення функціонування спеціальної економічної
зони "Миколаїв" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити такі, що додаються:
   Порядок розгляду і затвердження інвестиційних проектів, що
реалізуються на території спеціальної економічної зони "Миколаїв",
визначення переліку та обсягів матеріалів і  сировини,  які
ввозяться  на її територію для потреб власного виробництва,
пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів;
   Порядок визначення переліку товарів та інших предметів (крім
підакцизних товарів), у разі вивезення яких з митної території
України на територію підприємств суднобудівної промисловості та їх
обігу  в  межах  спеціальної економічної зони "Миколаїв" за
міжзаводською кооперацією вивізне мито не справляється, а податок
на додану вартість справляється за нульовою ставкою.
   2. Державній митній службі визначити території зон митного
контролю та їх межі, а також установити режим переміщення на
територію та з території спеціальної економічної зони "Миколаїв"
товарів, транспортних засобів та громадян.
   3. Міністерству економіки разом з іншими заінтересованими
центральними органами виконавчої влади здійснювати моніторинг
функціонування спеціальної економічної зони "Миколаїв" і подавати
у разі потреби в установленому порядку Кабінетові Міністрів
України пропозиції щодо обмеження ввезення на митну територію
України з території спеціальної економічної зони "Миколаїв" та
вивезення з митної території України  на  територію цієї зони
окремих видів товарів.
 
        Перший
   віце-прем'єр-міністр України           Ю.ЄХАНУРОВ
   Інд. 19
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 28 грудня 2000 р. N 1901
 
               ПОРЯДОК
    розгляду і затвердження інвестиційних проектів, що
   реалізуються на території спеціальної економічної зони
   "Миколаїв", визначення переліку та обсягів матеріалів і
  сировини, які ввозяться на її територію для потреб власного
 виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів
 
   1. Цим  Порядком  установлюється  процедура  розгляду  і
затвердження  Миколаївською  облдержадміністрацією  (далі  -
облдержадміністрація) інвестиційних проектів, що  реалізуються
суб'єктами  підприємницької  діяльності  у пріоритетних видах
економічної діяльності на території спеціальної економічної зони
"Миколаїв" (далі - СЕЗ "Миколаїв"), а також визначення переліку та
обсягів матеріалів і сировини, які звільняються від  сплати
ввізного мита у разі ввезення на територію СЕЗ "Миколаїв" для
потреб  власного  виробництва,  пов'язаного  з  реалізацією
інвестиційних проектів.
   2. Суб'єкт  підприємницької  діяльності,  який має намір
реалізувати інвестиційний проект,  або  уповноважена  ним  в
установленому  порядку  особа  (далі  -  заявник)  подає до
облдержадміністрації такі документи:
   заяву про розгляд інвестиційного проекту за формою згідно з
додатком;
   інвестиційний проект (у трьох примірниках), який виконано
відповідно до затверджених облдержадміністрацією вимог, підписано
заявником і прошито з нумерацією аркушів. У разі коли для
реалізації інвестиційного проекту заявник передбачає ввезення
матеріалів, сировини, устатковання, обладнання та комплектуючих
виробів до них, проект повинен містити їх перелік із зазначенням
обсягів та обгрунтуванням, із зазначенням коду товару згідно з
Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності
(УКТЗЕД); ( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 896 ( 896-2001-п ) від 26.07.2001 )
   нотаріально засвідчені  копії  свідоцтва  про  державну
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та  установчих
документів юридичної особи;
   у разі коли заявником є іноземна юридична особа - документи,
що підтверджують реєстрацію іноземної юридичної особи у країні її
місцезнаходження (витяг з торговельного, банківського або судового
реєстру тощо). Ці документи повинні бути засвідчені відповідно до
законодавства країни, що їх видала, перекладені українською мовою
та легалізовані у консульській установі України, якщо міжнародними
договорами України не передбачено інше. Зазначені документи можуть
бути також засвідчені у посольстві відповідної держави в Україні
та легалізовані в МЗС;
   висновки щодо інвестиційного проекту, підготовлені органами,
на які покладено здійснення контролю за безпекою виробництва та
праці, протипожежною і екологічною безпекою, іншими органами та
організаціями відповідно до їх компетенції та за переліком,
установленим облдержадміністрацією;
   довідку, видану  органом  державної податкової служби за
місцезнаходженням заявника, про стан сплати податків, зборів
(обов'язкових платежів) - для юридичних осіб, зареєстрованих в
Україні.
   Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, що
міститься у підготовлених ним документах.
   3. Після перевірки комплектності документів, зазначених у
пункті 2 цього Порядку, облдержадміністрація реєструє їх  у
спеціальному журналі за порядковим номером і видає заявнику
письмове підтвердження про одержання від нього документів. Форма
ведення журналу встановлюється облдержадміністрацією.
   4. Копію заяви про розгляд інвестиційного проекту та копію
інвестиційного проекту облдержадміністрація в триденний термін з
дня їх реєстрації надсилає Мінекономіки для проведення за участю
Мінфіну, Мінпромполітики, Державної податкової адміністрації в
Миколаївській області експертизи інвестиційного проекту з метою
запобігання негативним наслідкам його реалізації, зокрема щодо
виконання державних програм економічного, науково-технічного та
соціального розвитку, обсягів надходжень до бюджетів, а також з
метою визначення джерел покриття можливих втрат. Відповідний
висновок надсилається в місячний термін  облдержадміністрації.
( Пункт 4  в  редакції  Постанови  КМ  N 9 ( 9-2002-п ) від
10.01.2002 )
   5. Облдержадміністрація розглядає зареєстровані  документи
заявника  разом  з  експертними  висновками  щодо визначення
доцільності реалізації інвестиційного проекту, у тому  числі
виходячи з програм соціально-економічного розвитку області, а
також щодо обгрунтованості переліків та обсягів ввезення сировини,
матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до
них.
   Рішення про  затвердження  або  відмову  у  затвердженні
інвестиційного проекту облдержадміністрація приймає в термін, який
не може перевищувати 45 календарних днів з дня  реєстрації
документів згідно з пунктом 2 цього Порядку.
   6. У разі затвердження інвестиційного проекту заявникові
видається витяг з відповідного рішення облдержадміністрації разом
з одним примірником інвестиційного проекту, на титульному аркуші
якого проставляється дата і номер цього рішення, що скріплюються
підписом   уповноваженої  посадової  особи  та  печаткою
облдержадміністрації.
   Якщо для реалізації інвестиційного проекту передбачається
ввезення  на  митну  територію України сировини, матеріалів,
устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них, один
примірник інвестиційного проекту з відповідним переліком сировини,
матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до
них  надсилається  облдержадміністрацією  відповідному митному
органу.
   7. У затвердженні інвестиційного проекту облдержадміністрація
відмовляє заявнику у разі, коли:
   інвестиційний проект  не  відповідає  пріоритетним  видам
економічної діяльності на території СЕЗ "Миколаїв", затвердженим
Кабінетом Міністрів України;
   одержано негативні експертні висновки щодо інвестиційного
проекту;
   у поданих  заявником  документах  виявлено  недостовірні
відомості;
   суб'єкт підприємницької  діяльності,  крім  підприємств
суднобудівної промисловості, має заборгованість сплати податків,
зборів (обов'язкових платежів).
   Рішення про відмову у затвердженні інвестиційного проекту з
обгрунтуванням причин надсилається заявнику у дводенний термін
після його прийняття.
   8. Заявник, якому відмовлено у затвердженні інвестиційного
проекту, має право після усунення недоліків і доопрацювання
інвестиційного  проекту  повторно  подати  його  на  розгляд
облдержадміністрації.
   9. Зміни до затвердженого інвестиційного проекту вносяться у
порядку, встановленому для його затвердження.
   10. Облдержадміністрація інформує у дводенний термін з дня
прийняття рішення про затвердження інвестиційного проекту або його
скасування  орган  господарського  розвитку  і  управління
СЕЗ "Миколаїв" та відповідний орган державної податкової служби.
   11. Рішення про затвердження  інвестиційного  проекту  є
підставою  для  укладення  органом господарського розвитку і
управління СЕЗ "Миколаїв" з суб'єктом підприємницької діяльності
договору (контракту) щодо умов реалізації інвестиційного проекту.
   12. Після укладення договору (контракту) щодо умов реалізації
інвестиційного проекту орган господарського розвитку і управління
СЕЗ "Миколаїв" реєструє суб'єкта підприємницької діяльності як
суб'єкта  СЕЗ  "Миколаїв"   у   порядку,   затвердженому
облдержадміністрацією, видає йому свідоцтво про реєстрацію та у
дводенний термін з дня реєстрації суб'єкта СЕЗ "Миколаїв" інформує
про це відповідний орган державної податкової служби і митний
орган.
   13. Суб'єкт СЕЗ "Миколаїв" звітує  про  хід  реалізації
інвестиційного проекту перед органом господарського розвитку і
управління СЕЗ "Миколаїв".
   Орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" до
другого числа місяця, що настає за звітним кварталом, подає
облдержадміністрації інформацію про стан реалізації інвестиційних
проектів, а облдержадміністрація подає до п'ятого числа місяця, що
настає за звітним кварталом, відповідну інформацію Мінекономіки.
                              Додаток
                            до Порядку
 
Зразок
               ЗАЯВА
        про розгляд інвестиційного проекту
__________________________________________________________________
             (назва проекту )
Заявник___________________________________________________________
  (найменування юридичної або прізвище фізичної особи, її адреса,
__________________________________________________________________
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, номери телефону, телефаксу,
__________________________________________________________________
найменування установи обслуговуючого банку, номер рахунка, номер
__________________________________________________________________
телефону установи банку, паспортні дані - для фізичних осіб)
 
Місце реалізації _________________________________________________
          (місто, район, підприємство)
 
Вид економічної діяльності _______________________________________
             (назва та код згідно з КВЕД ДК 009-96)
Розмір інвестиції ________________________________________________
 
Вид інвестиції ___________________________________________________
 
Створення нових робочих місць ____________
               (кількість)
Збереження робочих місць ______________
              (кількість)
 
Термін реалізації проекту ________, у тому числі монтаж та
                  налагодження обладнання
 
_______, функціонування виробництва _________, інше ______________
                          (розшифрування)
__________________________________________________________________
 
Найменування продукції (робіт, послуг) ___________________________
 
Річний обсяг виробництва _________________________________________
 
Ринок збуту ______________________________________________________
 
Обсяг експорту ___________________________________________________
 
Потреба у виробничих площах ______________________________________
 
Потреба в енергоносіях ___________________________________________
              (за видами)
 
Виконавці будівельно-монтажних робіт _____________________________
 
Постачальники:
 
устаткування, обладнання _________________________________________
 
сировини, матеріалів _____________________________________________
 
Середньомісячна заробітна плата одного працівника _________гривень
  Заявник ____________________       __________________
         (підпис)           (розшифрування)
      МП             "___" __________ 200__ р.
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 28 грудня 2000 р. N 1901
 
               ПОРЯДОК
    визначення переліку товарів та інших предметів (крім
    підакцизних товарів), у разі вивезення яких з митної
      території України на територію підприємств
     суднобудівної промисловості та їх обігу в межах
      спеціальної економічної зони "Миколаїв" за
      міжзаводською кооперацією вивізне мито не
      справляється, а податок на додану вартість
         справляється за нульовою ставкою
 
   1. Перелік товарів та інших предметів (крім підакцизних
товарів), у разі вивезення яких з митної території України на
територію підприємств суднобудівної промисловості та їх обігу в
межах спеціальної економічної зони "Миколаїв" за міжзаводською
кооперацією вивізне мито не справляється, а податок на додану
вартість  справляється  за нульовою ставкою (далі - перелік
товарів), затверджується Миколаївською облдержадміністрацією (далі
- облдержадміністрація).
   2. Перелік   товарів   за   формою,   встановленою
облдержадміністрацією,  складають  підприємства  суднобудівної
промисловості та інші суб'єкти підприємницької діяльності (далі -
суб'єкт  підприємницької  діяльності)  на  підставі  договору
(контракту) щодо будування і ремонту суден на експорт, договору
щодо постачання продукції за міжзаводською кооперацією.
   3. Суб'єкт  підприємницької   діяльності   подає   до
облдержадміністрації перелік товарів у трьох примірниках разом з
обгрунтуванням обсягів їх ввезення на територію СЕЗ "Миколаїв".
   4. Облдержадміністрація  розглядає  перелік  товарів  на
відповідність договору (контракту) щодо будування і ремонту суден
на експорт, договору щодо постачання продукції за міжзаводською
кооперацією та техніко-економічну обгрунтованість і за погодженням
з Мінфіном і Держпромполітики затверджує його у термін, що не може
перевищувати 30 календарних днів з дня подання переліку до
облдержадміністрації.
   По одному  примірнику  затвердженого  переліку  товарів
облдержадміністрацією   видається  суб'єкту  підприємницької
діяльності і надсилається відповідному митному органу.
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка