Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2001 році

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 28 грудня 2000 р. N 1911
                Київ
      Про переліки товарів, експорт та імпорт яких
     підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2001 році
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 264 ( 264-2001-п ) від 22.03.2001
      N 318 ( 318-2001-п ) від 04.04.2001
      N 734 ( 734-2001-п ) від 27.06.2001
      N 1492 ( 1492-2001-п ) від 16.11.2001 )
 
 
   З метою формування раціональної структури експорту та імпорту
окремих видів товарів, виконання відповідних міжнародних угод
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити на 2001 рік:
   загальні обсяги  квот  товарів,  експорт  яких  підлягає
ліцензуванню, згідно з додатком 1;
   перелік товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з
додатком 2;
   обсяги квот на окремі категорії металопродукції, експорт якої
до країн - членів Європейського співтовариства з вугілля та сталі
підлягає ліцензуванню і квотуванню, згідно з додатком 3;
   перелік товарів, експорт яких до США і до країн - членів
Європейського Союзу, Індонезії та Угорської Республіки підлягає
ліцензуванню  (з квотуванням до США, Індонезії та Угорської
Республіки), згідно з додатком 4; ( Абзац п'ятий пункту 1 в
редакції Постанови КМ N 1492 ( 1492-2001-п ) від 16.11.2001 )
   перелік сталеливарних виробів, які експортуються з України до
країн - членів Європейського співтовариства з вугілля та сталі у
2001 році і до яких застосовується подвійна перевірка  без
кількісних обмежень, згідно з додатком 5;
   перелік озоноруйнівних  речовин,  експорт та імпорт яких
підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 6;
   перелік продукції, яка може містити озоноруйнівні речовини і
експорт та імпорт якої підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 7.
   Не підлягає ліцензуванню експорт та імпорт зазначеної у
додатку 7 продукції, яка перевозиться у контейнерах з особистим
майном та предметами побуту; ( Абзац дев'ятий пункту 1 в редакції
Постанови КМ N 318 ( 318-2001-п ) від 04.04.2001 )
   обсяги квот на деякі види безшовних труб із заліза чи
нелегованої сталі для експорту до країн - членів Європейського
співтовариства, згідно з додатком 9;
   перелік категорій текстильної продукції, експорт якої до
країн - членів Європейського Союзу підлягає ліцензуванню, згідно з
додатком 10; ( Абзац одинадцятий пункту 1 в редакції Постанови КМ
N 734 ( 734-2001-п ) від 27.06.2001 )
   перелік категорій  товарів  та  обсяги  квот на експорт
текстильної продукції до США згідно з додатком 11;
   перелік  товарів,  експорт яких підлягає ліцензуванню у
2001 році, згідно з додатком 13. ( Пункт 1 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 1492 ( 1492-2001-п ) від 16.11.2001 )
   2. Установити, що:
   перенесення не використаних у 2000 році залишків квот на
2001 рік, зменшення або збільшення обсягів квот, визначених у
додатках 3, 4, 10 та 11 може здійснюватися згідно з умовами
відповідних міжнародних договорів України;
   не реалізовані  у  2000  році суб'єктами підприємницької
діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, визначених
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня
2000 р. N 4 ( 4-2000-п ) "Про переліки товарів, експорт та імпорт
яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2000 році" (Офіційний
вісник України, 2000 р., N 2, ст. 32, N 5, ст. 160, N 25,
ст. 1059, N 48, ст. 2086), діють до 1 березня 2001 р., якщо інше
не передбачено відповідними міжнародними договорами України.
   3. Взяти до відома, що згідно з вимогами Монреальського
протоколу ( 995_215 ) щодо озоноруйнівних речовин експорт та
імпорт таких речовин і продукції, яка може містити такі речовини,
визначених у додатках 6 і 7 до цієї постанови, дозволяється лише
до країн, а також з країн, зазначених у додатку 12.
   4. Міністерству економіки:
   забезпечити ліцензування  експорту  та  імпорту  товарів,
визначених відповідно до цієї постанови;
   з метою запобігання застосуванню  антидемпінгових  та/або
компенсаційних процедур здійснювати разом з Державною митною
службою контроль за цінами перелічених у додатках 3 і 4 товарів,
які  експортуються  до  країн - членів Європейського Союзу,
Європейського співтовариства з вугілля та сталі, США, Індонезії.
   5. Державній митній службі щомісяця подавати Міністерству
економіки  інформацію  про  обсяги  здійсненого  суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності України експорту продукції, яка
підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2001 році.
 
       Перший
   віце-прем'єр-міністр України           Ю.ЄХАНУРОВ
   Інд. 27
                    Додаток 1
            до постанови Кабінету Міністрів України
               від 28 грудня 2000 р. N 1911 
        (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
         від 16 листопада 2001 р. N 1492 ( 1492-2001-п )
             ЗАГАЛЬНІ ОБСЯГИ
        квот товарів, експорт яких підлягає
          ліцензуванню у 2001 році*
 
------------------------------------------------------------------
   Найменування товару  | Код згідно | Одиниця | Експортна
              | з УКТ ЗЕД |  виміру |квота на рік
------------------------------------------------------------------
Бурштин**          253090 95 00 кілограмів   4500
 
Руди   і    концентрати   2616     тонн    25000
дорогоцінних металів
 
Метали   дорогоцінні   в   2843   кілограмів    120
колоїдному  стані; сполуки
неорганічні або  органічні
дорогоцінних    металів,
визначеного       або
невизначеного   хімічного
складу;      амальгами
дорогоцінних металів**
 
Діаманти  оброблені  або   7102    тис.       8
необроблені, але неоправлені        каратів
і   незакріплені   (крім
діамантів  із  завершеним
симетричним огрануванням)**
 
Дорогоцінне каміння  (крім   7103   кілограмів    900
діамантів)         і
напівдорогоцінне   каміння
оброблене або необроблене**
 
Срібло (включаючи срібло з   7106     -"-     1000
гальванічним    покриттям
золотом  або   платиною)
необроблене, напівоброблене
або у вигляді порошку**
 
Золото (включаючи золото з   7108   кілограмів    80
гальванічним    покриттям
платиною)    необроблене,
напівоброблене або у вигляді
порошку**
 
Платина     необроблена,   7110     -"-      200
напівоброблена або у вигляді
порошку**
 
Відходи   та    брухт   7112     -"-      500
дорогоцінних  металів  і
металів,     оплакованих
дорогоцінними металами**
 
Монети   (тільки     з   7118     -"-      200
дорогоцінних металів)**
 
_______________
   Примітка. Квоти, зазначені в пунктах 3, 6, 7, 8, 9 і 10,
установлено в перерахунку на чисту вагу дорогоцінного металу.
 
_______________
* Ліцензії видаються за погодженням з Мінфіном.
 
** Експорт зазначеного товару безпосередньо Державним сховищем
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, Державною скарбницею
та Банкнотно-монетним двором Національного банку здійснюється без
квот та ліцензій.
 
( Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 1492 ( 1492-2001-п ) від
16.11.2001 )
 
                    Додаток 2
            до постанови Кабінету Міністрів України
               від 28 грудня 2000 р. N 1911 
        (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
         від 16 листопада 2001 р. N 1492 ( 1492-2001-п )
               ПЕРЕЛІК
         товарів, імпорт яких підлягає
           ліцензуванню у 2001 році
 
------------------------------------------------------------------
   Найменування товару   |    Код згідно з УКТ ЗЕД
------------------------------------------------------------------
Інсектициди,   родентициди, 3808 10, 3808 20, 3808 30, 3808 90
фунгіциди, гербіциди, засоби, (крім окремих партій, які ввозяться
що запобігають  проростанню безоплатно з дозволу Мінекоресурсів
паростків,  та  регулятори виключно для державних випробувань,
росту рослин*;  інсектициди наукових    досліджень    та
для  боротьби з побутовими демонстраційних дослідів)
комахами,  родентициди  для
боротьби  з  мишоподібними
гризунами**
 
Препарати косметичні, засоби 3302 90 10 00, 3302 90 90 00, 3303,
особистої      гігієни, 3304,   3305,   3306 10 00 00,
поверхнево-активні органічні 3306 20 00 00, 3306 90 00 00,
речовини та препарати, засоби 3307 10 00 00, 3307 20 00 00,
для прання та засоби  для 3307 30 00 00, 3401 11 00 00,
чищення (крім препаратів, які 3401 19 00 00, 3402 (крім соусів та
зареєстровані   МОЗ   як ароматизаторів  для  виробництва
лікарські засоби)***      сигарет та тютюну для паління за
                кодом 3302 90 90 00, емульгатора за
                кодом   3402 11 00 00   та
                піностабілізаторів,       які
                використовуються  для виробництва
                пінополіуретану   за    кодом
                3402 13 00 00, 3402 90 10 00)
 
Ветеринарні препарати****   3002 30 00 00,  3002 90 30 00,
                300290 50 00, 3002 90 90 00
 
Диски для  лазерних  систем 8523 90 00 00,  8524 31 00 00,
зчитування*****        8524 32 00 00, 8524 39 00 00
 
 
Майстер-диски    (еталонні 8524 91 10 00,  8524 91 90 00,
скляні  або  золоті  диски 8524 99 00 00
материнські та  батьківські
матриці),   які   містять
інформацію та призначені для
виготовлення  дисків  для
лазерних        систем
зчитування*****
 
Полікарбонат для виготовлення 3907 40 00 00
оптичних        носіїв
інформації*****
 
Негашені поштові марки, марки 4907 00 10 00, 4907 00 99 00
держмита чи аналогічні марки
поточного чи нового випуску в
країні,  для  якої  вони
призначені, папір гербовий,
чекові книжки******
 
_______________
   Примітки:
   1. Ліцензії видаються:
 
* за погодженням з Головною державною інспекцією захисту рослин
Мінагрополітики;
 
** за погодженням з Мінекоресурсів;
 
*** за погодженням з МОЗ, а на косметичні засоби та засоби
особистої гігієни в аерозольній упаковці - також з Мінекоресурсів
(крім продукції, виробленої після 1 січня 1996 року в країнах -
членах  Організації  економічного співробітництва і розвитку,
перелік яких наведено у додатку 8);  на  поверхнево-активні
речовини, які застосовуються у сільському господарстві разом з
пестицидами, - також з Головною державною інспекцією захисту
рослин Мінагрополітики;
 
**** за  погодженням  з  Державним департаментом ветеринарної
медицини;
 
***** за погодженням з МОН;
 
****** за погодженням з Національним банком.
   2. Імпорт товарів за кодами 3402 11 00 00 та 3402 13 00 00
безпосередньо Банкнотно-монетним двором та фабрикою банкнотного
паперу Національного банку для власних потреб здійснюється без
ліцензій.
 
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 264
(  264-2001-п ) від 22.03.2001, N 318 ( 318-2001-п ) від
04.04.2001, в редакції Постанови КМ N 1492 ( 1492-2001-п ) від
16.11.2001 )
                     Додаток 3
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 28 грудня 2000 р. N 1911
               ОБСЯГИ
   квот на окремі категорії металопродукції, експорт якої
   до країн - членів Європейського співтовариства з вугілля
   та сталі підлягає ліцензуванню і квотуванню у 2001 році
------------------------------------------------------------------
 Найменування товару |   Категорія * |   Обсяг квоти, тонн
------------------------------------------------------------------
Плоский прокат:        SA
 
рулонний           SA1          33653
 
товстолистовий        SA2          116135
 
інший             SA3          15222
 
Сортовий прокат:       SB
 
балки             SB1           9452
 
катанка            SB2          24876
 
інший             SB3          64298
   Усього                     263636
 
--------------------
* Коди виробів - згідно з Угодою між Європейським співтовариством
з вугілля та сталі та Урядом України від 15 липня 1997 р. про
торгівлю деякими сталеливарними виробами та постановою Кабінету
Міністрів України від 3 березня 1998 р. N 267 ( 267-98-п ).
                    Додаток 4
            до постанови Кабінету Міністрів України
                від 28 грудня 2000 р. N 1911 
        (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
        від 16 листопада 2001 р. N 1492 ( 1492-2001-п )
               ПЕРЕЛІК
     товарів, експорт яких до США і до країн - членів
   Європейського Союзу, Індонезії та Угорської Республіки
   підлягає ліцензуванню (з квотуванням до США, Індонезії
        та Угорської Республіки) у 2001 році
 
------------------------------------------------------------------
     Найменування товару     |   Код   |Обсяг квоти
                   |  згідно з  |
                   |  УКТ ЗЕД  |
------------------------------------------------------------------
Феросилікомарганець           7202 30 00 00
 
Окремі види  прокату  плоского  з  7208, 7210,   147985
вуглецевої сталі, гарячої прокатки,  7211, 7212   метричних
неплакованого, без  електролітичного          тонн
або іншого металевого покриття, не в
рулонах, завширшки більш як 150 мм -
до США
 
Прокат плоский гарячої  прокатки  в   7208     15432
рулонах та не в рулонах із заліза та          метричні
нелегованої сталі - до Індонезії             тонни
   у тому числі:
   ВАТ "Запоріжсталь"                  6330
                            метричних
                             тонн
   ВАТ "Маріупольський                  9102
   металургійний комбінат імені            метричні
   Ілліча"                       тонни
 
Сталеві троси - до країн - членів 7312 10 82 00
Європейського Союзу           7312 10 84 00
                    7312 10 86 00
                    7312 10 88 00
                    7312 10 99 00
 
Плити деревноволокнисті   щільністю 4411 11 00 00   100
понад  0,8  г/куб.  см не піддані          тис. кв.
механічній обробці і без облицювання -          метрів
до Угорської Республіки.
 
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 318
( 318-2001-п ) від 04.04.2001, в редакції Постанови КМ N 1492
( 1492-2001-п ) від 16.11.2001 ) 
                     Додаток 5
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 28 грудня 2000 р. N 1911
               ПЕРЕЛІК
      сталеливарних виробів, які експортуються з
    України до країн-членів Європейського співтовариства
   з вугілля та сталі у 2001 році, і до яких застосовується
      подвійна перевірка без кількісних обмежень *
------------------------------------------------------------------
     Найменування товару      |Код згідно з комбінованою
                    |  номенклатурою ЄС *
------------------------------------------------------------------
Холоднокатана вузька стрічка            72112399
завширшки не більш як 500 мм            72112950
                          72112990
                          72119090
 
Нетекстурований тонкий               72112391
електротехнічний лист               72251910
                          72251990
                          72261910
                          72261930
                          72261990
 
Текстурований тонкий                72261190
електротехнічний лист
 
--------------------
* Угода між Європейським співтовариством з вугілля та сталі та
Урядом  України від 15 липня 1997 р. про торгівлю деякими
сталеливарними виробами. Перелік кодів  визначено  постановою
Кабінету Міністрів  України  від  3  березня 1998 р. N 267
( 267-98-п ).
                    Додаток 6
            до постанови Кабінету Міністрів України
               від 28 грудня 2000 р. N 1911 
        (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
         від 16 листопада 2001 р. N 1492 ( 1492-2001-п )
               ПЕРЕЛІК
      озоноруйнівних речовин, експорт та імпорт
       яких підлягає ліцензуванню у 2001 році
 
------------------------------------------------------------------
   Найменування речовини           | Код згідно з
                        |   УКТ ЗЕД
------------------------------------------------------------------
Чотирихлористий вуглець або тетрахлорметан (ЧХВ) 2903 14 00 00
 
Метилхлороформ або 1, 1, 1-трихлоретан (МХФ)   2903 19 10 00
 
Бромистий метил                  2903 30 33 00
 
Трихлорфторметан (ХФВ-11)             2903 41 00 00
 
Дихлордифторметан (ХФВ-12)            2903 42 00 00
 
1, 1, 2-трихлортрифторетан (ХФВ-113)       2903 43 00 00
 
Хлорпентафторетан (ХФВ-115)            2903 44 90 00
 
Хлортрифторметан (ХФВ-13)             2903 45 10 00
Пентахлорфторетан (ХФВ-111)            2903 45 15 00
Гептахлорфторпропан (ХФВ-211)           2903 45 25 00
Гексахлордифторпропани (ХФВ-212)         2903 45 30 00
Пентахлортрифторпропани (ХФВ-213)         2903 45 35 00
Тетрахлортетрафторпропапи (ХФВ-214)        2903 45 40 00
Трихлорпентафторпропани (ХФВ-215)         2903 45 45 00
Дихлоргексафторпропани (ХФВ-216)         2903 45 50 00
Хлоргептафторпропани (ХФВ-217)          2903 45 55 00
 
Дихлорфторметан (ГХФВ-21), хлордифторметан    2903 45 90 00
(ГХФВ-22), хлорфторметап (ГХФВ-31),
тетрахлорфторетан (ГХФВ-121), трихлордифторетан
(ГХВФ-122), дихлортрифторетан (ГХФВ-123),
хлортетрафторетан (ГХФВ-124), трихлорфторетан
(ГХФВ-131), дихлортрифторетан (ГХФВ-132),
хлортрифторетан (ГХФВ-133), дихлорфторетан
(ГХФВ-141), 2-дихлорфторетан (ГХФВ-141-b),
хлордифторетан (ГХФВ-142), хлордифторетан
(ГХФВ-142-b), хлорфторетан (ГХФВ-151),
гексахлорфторпропан (ГХФВ-221),
пентахлордифторпропан (ГХФВ-222),
тетрахлортрифторпропан (ГХФВ-223),
трихлортетрафторпропан (ГХФВ-224),
дихлорпентафторпропан (ГХФВ-225), 1-трифтор,
2-дифтор, З-дихлорпропап (ГХФВ-225 ca),
1-хлордифтор, 2-дифтор, З-хлорфторпропан
(ГХФВ-225-cb), хлоргексафторпропан (ГХФВ-226),
пентахлорфторпропан (ГХФВ-231),
тетрахлордифторпропан (ГХФВ-232),
трихлортрифторпропан (ГХФВ-233),
дихлортетрафторпропан (ГХФВ-234),
хлорпентафторпропан (ГХФВ-235),
тетрахлорфторпропан (ГХФВ-241),
трихлордифторпропан (ГХФВ-242),
дихлортрифторпропан (ГХФВ-243),
хлортетрафторпропан (ГХФВ-244),
трихлорфторпропан (ГХФВ-251), дихлордифторпропан
(ГХФВ-252), хлортрифторпропан (ГХФВ-253),
дихлорфторпропан (ГХФВ-261), хлордифторпропан
(ГХФВ-262), хлорфторпропан (ГХФВ-271),
1, 1, 2, 2-дихлортетрафторетан (ХФВ-114),
тетрахлордифторетан (ХФВ-112)
 
Бромхлордифторметан (галон 1211)         2903 46 10 00
 
Бромтрифторметан (галон 1301)           2903 46 20 00
 
1, 1, 2, 2-дибромтетрафторетан (галон 2402)    2903 46 90 00
 
Дибромфторметан, бромдифторметан, бромфторметан, 2903 47 00 00
тетрабромфторетан, трибромдифторетан,
дибромтрифторетан, бромтетрафторетан,
трибромфторетан, дибромдифторетан,
бромтрифторетан, дибромфторетан, бромдифторетан,
бромфторетан, гексабромфторпропан,
пентабромдифторпропан, тетрабромтрифторпропан,
трибромтетрафторпропан, дибромпентафторпропан,
бромгексафторпропан, пентабромфторпропан,
тетрабромдифторпропан, трибромтрифторпропан,
дибромтетрафторпропан, бромпентафторпропан,
тетрабромфторпропан, трибромдифторпропан,
дибромтрифторпропан, бромтетрафторпропан,
трибромфторпропан, дибромдифторпропан,
бромтрифторпропан, дибромфторпропан,
бромдифторпропан, бромфторпропан
 
_______________
   Примітки: 1.  Ліцензії  видаються  за  погодженням  з
 
Мінекоресурсів.
   2. Імпорт товарів за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2903 19 10 00
безпосередньо Банкнотно-монетним двором та фабрикою банкнотного
паперу Національного банку для власних потреб здійснюється без
ліцензій.
 
( Додаток 6 в редакції Постанов КМ N 318 ( 318-2001-п ) від
04.04.2001, КМ N 1492 ( 1492-2001-п ) від 16.11.2001 )
 
                    Додаток 7
            до постанови Кабінету Міністрів України
                від 28 грудня 2000 р. N 1911 
        (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
        від 16 листопада 2001 р. N 1492 ( 1492-2001-п )
               ПЕРЕЛІК
    продукції, яка може містити озоноруйнівні речовини і
   експорт та імпорт якої підлягає ліцензуванню у 2001 році
 
------------------------------------------------------------------
        Найменування продукції        | Код згідно з
                          |  УКТ ЗЕД
------------------------------------------------------------------
Продукція, яка надходить в аерозольній упаковці:
 
фарби та лаки на основі синтетичних полімерів або   3208
хімічних  модифікованих  природних  полімерів,
дисперговані або розчинні в неводних середовищах
 
фарби та лаки на основі синтетичних полімерів або   3209
хімічних  модифікованих  природних  полімерів,
дисперговані або розчинні у водних середовищах
 
фарби та лаки інші; готові водні пігменти гатунків,  3210 00
що  використовуються для остаточного оздоблення
шкіри
 
пігменти (уключаючи металеві порошки та металеві   3212
пластівці), дисперговані в неводних середовищах, у
вигляді рідини, пасти або густої маси, гатунків,
які використовують для виробництва фарб; листки для
таврування; фарбувальні засоби та інші барвники,
розфасовані у форми або пакування для роздрібної
торгівлі
 
замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні,   3214
сполуки  для  ущільнення  та  інші  замазки;
грунтувальні  засоби  для  малярних  робіт;
невогнетривкі  суміші  для підготовки поверхонь
фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, стель
тощо
 
косметичні засоби або засоби для макіяжу та догляду   3304
за шкірою (крім лікарських), уключаючи засоби проти
і для загару; препарати для манікюру та педикюру
 
засоби для догляду за волоссям              3305
 
засоби для гігієни порожнини  рота  та  зубів,   3306
уключаючи порошки та пасти для зубних протезів;
нитки, використовувані для очищення проміжків між
зубами (зубоочисні нитки), упаковані для роздрібної
торгівлі
 
засоби, які використовують перед, підчас або після   3307
гоління;  дезодоранти  для  тіла,  засоби  для
приготування ванн, депілятори, інші парфумерні або
туалетні і косметичні препарати, не включені до
інших угруповань;  дезодоранти  для  приміщень,
ароматизовані або неароматизовані, з дезінфікуючими
властивостями чи без них
 
речовини поверхнево-активні органічні (крім мила);   3402
засоби  поверхнево-активні,  мийні  препарати
(уключаючи допоміжні мийні засоби) та засоби для
чищення, з вмістом або без вмісту мила (крім
уключених до товарної позиції 3401)
 
засоби змащувальні                    3403
 
вакси та креми для чищення взуття, воскові мастики,   3405
полірувальні  засоби  для  догляду за меблями,
підлогою, кузовами транспортних засобів, склом або
металом, пасти для чищення, порошки та аналогічні
засоби (у тому числі папір, вата, повсть, фетр,
неткані матеріали, пластмаси або гума пориста,
просочені або вкриті цими речовинами), за винятком
восків товарної позиції 3404
 
речовини клейкі (адгезиви), вироблені на основі 3506 91 00 00
каучуку або пластмаси (уключаючи штучні смоли)
 
інсектициди, родентициди,  фунгіциди,  гербіциди,   3808
засоби, що запобігають проростанню паростків, та
регулятори росту рослин, дезінфікуючі речовини та
аналогічні речовини, у пакуваннях, призначені для
роздрібної торгівлі або у вигляді готових виробів,
наприклад, стрічки, оброблені сіркою, свічки і
папір липкий від мух
 
засоби для оздоблення, засоби  для  прискорення   3509
фарбування або закріплення барвників, а також інші
речовини та готові засоби (наприклад речовини та
засоби для оброблення і травлення), гатунків, які
використовують у текстильній, паперовій, шкіряній
промисловості  або аналогічних виробництвах, не
включених до інших груп
 
антидетонатори, антиоксиданти,      інгібітори   3811
смолоутворення, згущувачі, антикорозійні речовини
та інші готові присадки, добавки для нафтопродуктів
(уключаючи  бензин)  або для інших рідин, які
використовують із тією ж метою, що й нафтопродукти
 
прискорювачі вулканізації каучуку готові: складові   3812
пластифікатори  для  каучуку  або пластмас, не
включені до інших угруповань; антиоксиданти та
стабілізатори інші для каучуку або пластмас
 
суміші та заряди для вогнегасників, гранати та 3813 00 00 00
бомби для гасіння вогню
 
розчинники та розріджувачі складні органічні, не   3814
включені до інших угруповань; готові суміші для
видалення фарб або лаків
 
антифризи та готові рідкі суміші проти обмерзання  3820 00 00 00
 
суміші вогнезахисні, водонепроникні та інші захисні 3824 90 70 00
сполуки, що застосовуються в будівництві; суміші 3824 90 95 00
галогенованих похідних антициклічних вуглеводнів
 
силікони в первинних формах              3910 00 00
 
Установки для кондиціонування повітря, до складу   8415
яких входять вентилятори з двигуном та прилади для
вимірювання температури  і  вологості  повітря,
включаючи  кондиціонери,  в  яких вологість не
регулюється окремо
 
Холодильники, морозильники та інше холодильне і   8418
морозильне обладнання, електричне або інших типів;
теплові насоси, крім установок для кондиціонування
повітря, товарної позиції 8415
 
Вогнегасники заряджені                 8424 10
 
Автомати для  торгівлі  з  обігрівальними  або 8476 21 00 00
холодильними пристроями               8476 81 00 00
 
Зброя інша (засоби  індивідуального  захисту  в 9304 00 00 00
аерозольній упаковці)
 
_______________
   Примітки: 1. Ліцензії  видаються   за  погодженням  з
Мінекоресурсів. У разі відсутності озоноруйнівних речовин  у
переліку продукції, яка підпадає під зазначені коди УКТ ЗЕД, митне
оформлення вантажів здійснюється на підставі листів-роз'яснень
Мінекоресурсів (його територіальних органів) про те, що така
продукція не містить озоноруйнівних речовин і ліцензування не
потребує.
   2. Імпорт товарів за кодами згідно з УКТ ЗЕД 3402 11 00 00,
3402 13 00 00 та 3403 безпосередньо Банкнотно-монетним двором та
фабрикою банкнотного паперу Національного банку для власних потреб
здійснюється без ліцензій.
   3. Не підлягає ліцензуванню продукція, яка експортується до
країн - членів СНД, а також вироблена після 1 січня 1996 р. в
країнах - членах Організації економічного співробітництва  і
розвитку, перелік яких зазначено у додатку 8 (крім продукції,
зазначеної у додатку 2).
   4. У разі наявності в складі продукції за кодами згідно з
УКТ ЗЕД  8415  та 8418 речовин за кодом згідно з УКТ ЗЕД
2903 45 15 00,  2903 45 25 00,  2903 45 30 00,  2903 45 35 00,
2903 45 40 00,  2903 45 45 00,  2903 45 50 00,  2903 45 55 00,
2903 45 90 00, митне оформлення зазначеної продукції здійснюється
на підставі листа Мінекоресурсів (його територіальних органів) про
те, що така продукція ліцензуванню не підлягає.
 
( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 318
( 318-2001-п ) від 04.04.2001, в редакції Постанови КМ N 1492
( 1492-2001-п ) від 16.11.2001 )
                     Додаток 8
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 28 грудня 2000 р. N 1911
               ПЕРЕЛІК
       країн - членів Організації економічного
          співробітництва і розвитку
 
 
1. Австралія
 
2. Австрійська Республіка
 
3. Грецька Республіка
 
4. Ірландія
 
5. Республіка Ісландія
 
6. Королівство Іспанія
 
7. Італійська Республіка
 
8. Канада
 
9. Королівство Бельгія
 
10. Королівство Данія
 
11. Королівство Нідерланди
 
12. Королівство Норвегія
 
13. Королівство Швеція
 
14. Велике Герцогство Люксембург
 
15. Мексиканські Сполучені Штати
 
16. Нова Зеландія
 
17. Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії
 
18. Португальська Республіка
 
19. Республіка Корея
 
20. Республіка Польща
 
21. Сполучені Штати Америки
 
22. Турецька Республіка
 
23. Угорська Республіка
 
24. Федеративна Республіка Німеччина
 
25. Фінляндська Республіка
 
26. Французька Республіка
 
27. Чеська Республіка
 
28. Швейцарська Конфедерація
 
29. Японія
                    Додаток 9
            до постанови Кабінету Міністрів України
               від 28 грудня 2000 р. N 1911 
        (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
        від 16 листопада 2001 р. N 1492 ( 1492-2001-п )
               ОБСЯГИ
     квот на деякі види безшовних труб* із заліза чи
    нелегованої сталі** для експорту до країн - членів
       Європейських Співтовариств у 2001 році
 
------------------------------------------------------------------
     Назва виробника-експортера     |   Обсяги
                       |   квот***,
                       |    тонн
------------------------------------------------------------------
Нижньодніпровський трубопрокатний завод        19500
 
Дніпропетровський трубний завод            7500
 
Нікопольський завод безшовних труб "Ніко Т'юб"     3000
------------------------------------------------------------------
 
Усього                        30000
 
_______________
   * Класифікація товарів згідно з рішенням Комісії Європейських
Співтовариств від 17 лютого 2000 р. N 2000/137/ЕС здійснюється за
кодами  згідно  з  CN  7304 10 10 і 7304 10 30, 7304 31 99,
7304 39 91, 7304 39 93, які відповідають таким кодам УКТ ЗЕД
7304 10 10 00,  7304 10 30 00,  7304 31 99 00,  7304 39 91 00,
7304 39 93 00
   ** Експорт здійснюється на підставі сертифікатів виробника,
засвідчених управлінням зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної
діяльності Дніпропетровської облдержадміністрації, із щомісячним
інформуванням Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції.
   *** За  домовленістю виробництв-експортерів можливі зміни
пайових квот, якщо це здійснюється в межах загальної квоти та за
попереднім  повідомленням  управління  зовнішніх  зносин  та
зовнішньоекономічної     діяльності     Дніпропетровської
облдержадміністрації,  Міністерства  економіки  та  з  питань
європейської інтеграції і Комісії Європейських Співтовариств.
 
( Додаток 9 в редакції Постанови КМ N 1492 ( 1492-2001-п ) від
16.11.2001 )
  
                  Додаток 10
           до постанови Кабінету Міністрів України
             від 28 грудня 2000 р. N 1911
         (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
            від 27 червня 2001 р. N 734 ( 734-2001-п )
               ПЕРЕЛІК
         категорій текстильної продукції,
         експорт якої до країн - членів
          Європейського Союзу підлягає
           ліцензуванню у 2001 році*
 
    * Зазначені категорії можуть змінюватися згідно з умовами
міжнародних угод України.
 
------------------------------------------------------------------
    Найменування товару     | Категорія | Одиниця виміру
------------------------------------------------------------------
Матеріали ткані з бавовни, крім      2     кілограмів
марлі, махрових тканин, вузьких
тканих матерій, ворсових тканин,
синельних тканин, тюлю та інших
сітчастих тканин
в тому числі інші, крім невідбілених   2 (а)     - " -
чи відбілених
 
Сорочки, футболки, легкі джемпери і    4      штук
тонкі пуловери з м'яким або високим
комірцем (інші, ніж з вовни або з
тонкого волосу тварин), натільні
сорочки і подібні вироби, трикотажні
машинного або ручного в'язання
 
Светри, пуловери, кофти, жилети,      5      - " -
кардигани, нічні кофти, джемпери,
крім курток і блейзерів, теплі
куртки, вітрівки, короткі куртки та
подібні вироби, трикотажні машинного
або ручного в'язання
 
Бриджі з тканини, шорти, крім плавок,   6      - " -
і штани,
у тому числі
слакси для чоловіків та хлопчиків;
штани і слакси з вовни, бавовни або
хімічних волокон для жінок та
дівчаток;
нижні частини спортивних костюмів
з підкладкою, крім зазначених у
категоріях 16 та 29, з бавовни або
хімічних волокон
 
Блузки, сорочки і батники для жінок    7      - " -
та дівчаток, як трикотажні машинного
або ручного в'язання, так і
нетрикотажні, з вовни, бавовни або
хімічних волокон
 
Сорочки для чоловіків або хлопчиків,    8      - " -
крім трикотажних машинного або
ручного в'язання з вовни, бавовни або
хімічних волокон
 
Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки,   12      пар
підслідники тощо трикотажні машинного
або ручного в'язання, крім таких
виробів для немовлят, включаючи
панчохи для хворих на варікозне
розширення вен, крім продукції
категорії 70
 
Кальсони і труси для чоловіків та     13      штук
хлопчиків, панталони і труси для
жінок та дівчаток трикотажні
машинного або ручного в'язання
з вовни, бавовни і хімічних ниток
 
Вироблені з тканини пальта, дощовики,   15      - " -
плащі, накидки для жінок та дівчаток;
куртки і блейзери з вовни, бавовни і
хімічних текстильних волокон (крім
парок категорії 21)
 
Костюми і комплекти для чоловіків та   16      - " -
хлопчиків, крім трикотажних машинного
або ручного в'язання, з вовни,
бавовни або хімічних волокон, за
винятком лижних костюмів; спортивні
костюми з підкладкою для чоловіків та
хлопчиків, із зовнішньою нашивкою з
тієї ж тканини, з бавовни або
хімічного волокна
 
Парки, теплі куртки, вітрівки,      21      - " -
короткі куртки тощо, крім трикотажних
машинного або ручного в'язання з
вовни, бавовни або хімічних волокон;
верхня частина костюмів з підкладкою,
крім тих, що належать до категорій
16 або 29, з бавовни або хімічних
волокон
 
Нічні сорочки, піжами, купальні і     24      - " -
домашні халати і подібні трикотажні
вироби для чоловіків та хлопчиків
машинного або ручного в'язання.
Нічні сорочки, піжами, пеньюари,
купальні і домашні халати та подібні
трикотажні вироби машинного або
ручного в'язання для жінок та
дівчаток
 
Сукні для жінок та дівчаток з вовни,   26/27     штук
бавовни або хімічних волокон.
Спідниці для жінок та дівчаток,
у тому числі спідниці-штани
 
Костюми і комплекти для жінок та     29      - " -
дівчаток, крім трикотажних машинного
або ручного в'язання з вовни, бавовни
або хімічних волокон, крім лижних
костюмів; спортивні костюми для жінок
та дівчаток з підкладкою, із
зовнішньою нашивкою з тієї ж тканини,
з бавовни або хімічних волокон
 
Матеріали ткані з вовни овець або     50     кілограмів
ягнят або з тонкого волосу тварин
 
Пальта, куртки, блейзери та інший     83      - " -
одяг, включаючи лижні костюми,
трикотажні машинного або ручного
в'язання, за винятком одягу
категорій 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27,
28, 68, 69, 72, 73, 74, 75
 
Матеріали ткані з льону або з      117      - " -
волокна рами
 
( Додаток 10 в редакції Постанови КМ N 734 ( 734-2001-п ) від
27.06.2001 )
                     Додаток 11
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 28 грудня 2000 р. N 1911
               ПЕРЕЛІК
      категорій товарів та обсяги квот на експорт
       текстильної продукції до США у 2001 році
 
------------------------------------------------------------------
  Найменування товару  |Категорія|  Одиниця  | Обсяг квот
             |     |  виміру  |
------------------------------------------------------------------
Верхній одяг для жінок та   435   дюжин/штук  93740/1124880
дівчаток
 
Спідниці для жінок та     442     -"-    15606/187272
дівчаток
 
Костюми для жінок та     444     штук     67626
дівчаток
 
Штани, бриджі та шорти для  448   дюжин/штук  67626/811512
жінок та дівчаток
                     Додаток 12
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 28 грудня 2000 р. N 1911
               ПЕРЕЛІК
   країн - сторін Монреальського протоколу, експорт/імпорт
     озоноруйнівних речовин до/з яких дозволяється
 
 
1.  Австралія
 
2.  Австрійська Республіка
 
3.  Республіка Азербайджан
 
4.  Алжирська Народна Демократична Республіка
 
5.  Албанія
 
6.  Антигуа і Барбуда
 
7.  Ангола
 
8.  Арабська Республіка Єгипет
 
9.  Співдружність Багамських Островів
 
10. Народна Республіка Бангладеш
 
11. Барбадос
 
12. Держава Бахрейн
 
13. Беліз
 
14. Республіка Бенін
 
15. Республіка Болівія
 
16. Республіка Боснія і Герцеговина
 
17. Республіка Ботсвана
 
18. Держава Бруней-Даруссалам
 
19. Буркіна-Фасо
 
20. Республіка Бурунді
 
21. Республіка Вануату
 
22. Республіка Вірменія
 
23. Лівійська Арабська Джамахірія
 
24. Республіка Венесуела
 
25. Габонська Республіка
 
26. Кооперативна Республіка Гайана
 
27. Республіка Гаїті
 
28. Республіка Гамбія
 
29. Республіка Гана
 
30. Республіка Гватемала
 
31. Гвінейська Республіка
 
32. Республіка Гондурас
 
33. Гренада
 
34. Грецька Республіка
 
35. Держава Ізраїль
 
36. Республіка Джибуті
 
37. Співдружність Домініки
 
38. Домініканська Республіка
 
39. Республіка Еквадор
 
40. Естонська Республіка
 
41. Ефіопія
 
42. Республіка Заїр
 
43. Республіка Замбія
 
44. Республіка Зімбабве
 
45. Ісламська Республіка Іран
 
46. Ірландія
 
47. Республіка Ісландія
 
48. Королівство Іспанія
 
49. Італійська Республіка
 
50. Йорданське Хашемітське Королівство
 
51. Єменська Республіка
 
52. Республіка Камерун
 
53. Республіка Киргизстан
 
54. Канада
 
55. Держава Катар
 
56. Республіка Кенія
 
57. Республіка Кіпр
 
58. Республіка Кірибаті
 
59. Китайська Народна Республіка
 
60. Республіка Колумбія
 
61. Федеральна Ісламська Республіка Коморські Острови
 
62. Республіка Конго
 
63. Корейська Народно-Демократична Республіка
 
64. Королівство Бельгія
 
65. Королівство Данія
 
66. Королівство Нідерланди
 
67. Королівство Норвегія
 
68. Королівство Швеція
 
69. Республіка Коста-Ріка
 
70. Республіка Кот-д'Івуар
 
71. Латвійська Республіка
 
72. Королівство Лесото
 
73. Республіка Ліберія
 
74. Ліванська Республіка
 
75. Литовська Республіка
 
76. Князівство Ліхтенштейн
 
77. Велике Герцогство Люксембург
 
78. Республіка Маврикій
 
79. Ісламська Республіка Мавританія
 
80. Республіка Мадагаскар
 
81. Республіка Малаві
 
82. Малайзія
 
83. Республіка Малі
 
84. Мальдівська Республіка
 
85. Республіка Мальта
 
86. Королівство Марокко
 
87. Республіка Маршальські (Маршаллові) Острови
 
88. Мексиканські Сполучені Штати
 
89. Республіка Мозамбік
 
90. Князівство Монако
 
91. Монголія
 
92. Союз М'янма
 
93. Республіка Намібія
 
94. Королівство Непал
 
95. Республіка Нігер
 
96. Федеративна Республіка Нігерія
 
97. Республіка Нікарагуа
 
98. Нова Зеландія
 
99. Танзанія
 
100. Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
 
101. Об'єднані Арабські Емірати
 
102. Оман
 
103. Ісламська Республіка Пакистан
 
104. Республіка Панама
 
105. Незалежна Держава Папуа - Нова Гвінея
 
106. Республіка Парагвай
 
107. Республіка Перу
 
108. Південно-Африканська Республіка
 
109. Португальська Республіка
 
110. Аргентинська Республіка
 
111. Республіка Білорусь
 
112. Республіка Болгарія
 
113. Республіка Казахстан
 
114. Республіка Грузія
 
115. Республіка Індія
 
116. Республіка Індонезія
 
117. Республіка Корея
 
118. Республіка Куба
 
119. Держава Кувейт
 
120. Республіка Молдова
 
121. Республіка Польща
 
122. Республіка Узбекистан
 
123. Республіка Хорватія
 
124. Російська Федерація
 
125. Румунія
 
126. Республіка Ель-Сальвадор
 
127. Самоа
 
128. Незалежна Держава Західна Самоа
 
129. Королівство Саудівська Аравія
 
130. Сент-Вінсент і Гренадіни
 
131. Королівство Свазіленд
 
132. Республіка Сейшельські Острови
 
133. Республіка Сенегал
 
134. Федерація Сент-Кітс і Невіс
 
135. Сент-Люсія
 
136. Республіка Сінгапур
 
137. Сирійська Арабська Республіка
 
138. Словацька Республіка
 
139. Республіка Словенія
 
140. Соломонові Острови
 
141. Соціалістична Республіка В'єтнам
 
142. Союзна Республіка Югославія
 
143. Сполучені Штати Америки
 
144. Республіка Судан
 
145. Республіка Таджикистан
 
146. Королівство Таїланд
 
147. Тоголезька Республіка
 
148. Республіка Трінідад і Тобаго
 
149. Тувалу
 
150. Туніська Республіка
 
151. Турецька Республіка
 
152. Туркменістан
 
153. Республіка Уганда
 
154. Угорська Республіка
 
155. Україна
 
156. Східна Республіка Уругвай
 
157. Федеративні Штати Мікронезії
 
158. Федеративна Республіка Бразилія
 
159. Федеративна Республіка Німеччина
 
160. Суверенна Демократична Республіка Фіджі
 
161. Республіка Філіппіни
 
162. Фінляндська Республіка
 
163. Французька Республіка
 
164. Центральноафриканська Республіка
 
165. Республіка Чад
 
166. Чеська Республіка
 
167. Республіка Чилі
 
168. Швейцарська Конфедерація
 
169. Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка
 
170. Республіка Македонія
 
171. Ямайка
 
172. Японія
 
                    Додаток 13
            до постанови Кабінету Міністрів України
               від 28 грудня 2000 р. N 1911 
               ПЕРЕЛІК
   товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2001 році
 
------------------------------------------------------------------
     Найменування товару    |  Код згідно з УКТ ЗЕД
------------------------------------------------------------------
Диски для   лазерних   систем 8523 90 00 00, 8524 31 00 00,
зчитування              8524 32 00 00, 8524 39 00 00
 
Майстер-диски (еталонні скляні або 8524 91 10 00, 8524 91 90 00,
золоті  диски  материнські  та 8524 99 00 00
батьківські матриці), які містять
інформацію  та  призначені  для
виготовлення дисків для лазерних
систем зчитування
 
Полікарбонат для    виготовлення 3907 40 00 00
оптичних носіїв інформації
 
_______________
   Примітка. Ліцензії видаються за погодженням з МОН.
 
( Постанову доповнено додатком 13 згідно з Постановою КМ N 1492
( 1492-2001-п ) від 16.11.2001 )
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка