Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 28 грудня 2000 р. N 1919
                Київ
 
        Про порядок відчуження та реалізації
         військового майна Збройних Сил
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 158 ( 158-2002-п ) від 15.02.2002 
      N 428 ( 428-2002-п ) від 29.03.2002 
      N 983 ( 983-2002-п ) від 11.07.2002 
      N 628 ( 628-2003-п ) від 26.04.2003
      N 705 ( 705-2003-п ) від 15.05.2003
      N 373 ( 373-2005-п ) від 19.05.2005
      N 802 ( 802-2005-п ) від 23.08.2005
      N 1020 ( 1020-2005-п ) від 14.10.2005
      N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006
      N 314 ( 314-2007-п ) від 01.03.2007 }
 
 
 
   Відповідно до статті 6 Закону України "Про правовий режим
майна у Збройних Силах України" ( 1075-14 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Положення про порядок відчуження та реалізації
військового майна Збройних Сил, що додається.
 
   2. Міністерству оборони разом з Міністерством економіки та з
питань європейської інтеграції, Міністерством фінансів та Фондом
державного майна за участю Державної компанії "Укрспецекспорт"
подати  у II кварталі 2001 р. Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо внесення змін до Методики визначення залишкової
вартості майна Збройних Сил України та інших військових формувань,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня
1998 р. N 759 ( 759-98-п ).
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 158
( 158-2002-п ) від 15.02.2002 )
 
   3. Міноборони провести у I кварталі 2001 р. інвентаризацію
наявного військового майна і до 1 червня 2001 р. подати Кабінетові
Міністрів України узагальнені дані про результати інвентаризації
та перелік військового майна Збройних Сил, яке  може  бути
відчужено.
 
   4. Поширити  дію затвердженого згідно з пунктом 1 цієї
постанови Положення на інші утворені відповідно до законів України
військові формування та Державну службу спеціального зв'язку та
захисту інформації.
{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1700
( 1700-2006-п ) від 08.12.2006 }
 
   5. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   постанову Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1997 р.
N 1420 ( 1420-97-п ) "Про затвердження  Положення про порядок
реалізації  майна  Збройних Сил України та інших військових
формувань";
 
   постанову Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 р.
N 907 ( 907-98-п ) "Про погашення заборгованості Міністерства
оборони з оплати речового майна, послуг" (Офіційний  вісник
України, 1998 р., N 24, ст. 882);
 
   постанову Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1998 р.
N  1456 ( 1456-98-п ) "Про створення умов для розрахунків
Міністерства оборони з виконавцями робіт з державного оборонного
замовлення".
 
 
        Перший
   віце-прем'єр-міністр України            Ю.ЄХАНУРОВ
 
   Iнд. 29
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 28 грудня 2000 р. N 1919
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про порядок відчуження та реалізації
         військового майна Збройних Сил
 
 
   1. Згідно з цим Положенням установлюється порядок відчуження
та реалізації військового майна, закріпленого за військовими
частинами Збройних Сил.
 
   Дія цього Положення не поширюється на передачу військового
майна до сфери управління інших органів виконавчої влади, а також
у власність територіальних громад сіл, селищ та міст.
 
   2. У цьому Положенні наведені нижче поняття вживаються у
такому значенні:
 
   військова частина - військова частина, заклад, установа,
організація, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету
і входять до складу Збройних Сил;
 
   військове майно - державне майно, закріплене за військовими
частинами Збройних Сил.
 
   До військового майна, яке може бути предметом відчуження,
належать цілісні майнові комплекси, у тому числі військових
містечок, будинки, споруди та інше нерухоме майно, передавальні
пристрої, всі види озброєння, бойова та інша техніка, боєприпаси,
пально-мастильні матеріали, продовольство, технічне, аеродромне,
шкіперське, речове, культурно-просвітницьке, медичне, ветеринарне,
побутове, хімічне, інженерне майно, майно зв'язку тощо; ( Абзац
четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 373 ( 373-2005-п ) від 19.05.2005 )
 
   відчуження військового майна - вилучення військового майна із
Збройних Сил у результаті його реалізації через уповноважені
підприємства (організації); { Абзац п'ятий пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 314 ( 314-2007-п ) від
01.03.2007 }
 
   реалізація військового майна - господарська операція, що
здійснюється уповноваженим підприємством (організацією) згідно з
договорами  купівлі-продажу,  міни,  поставки  та  іншими
цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав
власності на військове майно іншим юридичним або фізичним особам
на платній або компенсаційній основі;
 
   уповноважені підприємства  (організації)   -   суб'єкти
підприємницької діяльності, яким в установленому порядку рішенням
Кабінету Міністрів України надані повноваження на реалізацію
військового майна на внутрішньому та/або зовнішньому ринку;
   військове майно, яке не користується попитом, - майно, що
протягом п'яти останніх років включалося в установленому порядку
до переліків військового майна, яке пропонується до реалізації,
але не реалізувалося уповноваженими підприємствами (організаціями)
через відсутність на нього попиту. ( Пункт 2 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 428 ( 428-2002-п ) від 29.03.2002 )
 
   3. Повноваження  суб'єктам  підприємницької діяльності на
реалізацію військового майна, яке є придатним для подальшого
використання,  але  не може бути застосоване у повсякденній
діяльності військ, надлишкового майна (крім майна, зазначеного у
пункті 4 цього Положення), а також цілісних майнових комплексів, у
тому числі військових містечок, та іншого нерухомого майна надає
Кабінет Міністрів України у встановленому порядку.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 373
( 373-2005-п ) від 19.05.2005 )
 
   4. Повноваження суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності на
право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення
та  товарів,  які містять відомості, що становлять державну
таємницю, надаються згідно з порядком, визначеним постановою
Кабінету Міністрів  України  від  8  червня  1998 р. N 838
( 838-98-п ).
 
   Міжнародні передачі   зазначеного   майна   провадяться
уповноваженими підприємствами (організаціями) на підставі дозволу,
що видається Держекспортконтролем.
 
   5. Повноваження суб'єктам підприємницької  діяльності  на
реалізацію військового майна (крім майна, зазначеного у пунктах 3
і 4 цього Положення), списаного військового майна та військового
майна, яке підлягає утилізації, надає Кабінет Міністрів України за
пропозицією  Міноборони  відповідно до результатів проведених
конкурсів  (тендерів)  з визначення серед суб'єктів тих, що
реалізуватимуть військове майно. ( Абзац перший пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 705 ( 705-2003-п ) від
15.05.2003 )
 
   Для організації і проведення конкурсів (тендерів) утворюється
комісія, до складу якої входять фахівці Міноборони, Мінекономіки.
 
   Умови і  порядок  проведення   конкурсів   (тендерів)
затверджуються Міноборони за погодженням з Мінекономіки та Фондом
державного майна і реєструються Мін'юстом.
 
   6. Рішення про відчуження військового майна, зазначеного у
пунктах 3 і 4 цього Положення, приймає Кабінет Міністрів України
із  затвердженням  за  пропозицією  Міноборони погодженого з
Мінекономіки переліку такого майна за формою згідно з додатком 1.
( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 983 ( 983-2002-п ) від 11.07.2002, N 628 ( 628-2003-п ) від
26.04.2003 )
 
   У разі коли внаслідок скорочення та реорганізації Збройних
Сил, переформування військових частин, їх переозброєння, планового
поновлення військового майна тощо вивільняється військове майно,
Міноборони за необхідності, але не рідше ніж один раз на квартал,
подає Кабінетові Міністрів України погоджений з Мінекономіки
додатковий перелік військового майна, яке може бути відчужено, за
формою згідно з додатком 2. ( Абзац другий пункту 6 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 983 ( 983-2002-п ) від
11.07.2002, N 628 ( 628-2003-п ) від 26.04.2003 )
 
   Додаткові переліки військового майна затверджуються Урядовим
комітетом з питань правової політики та оборони. ( Абзац третій
пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1020
( 1020-2005-п ) від 14.10.2005 )
 
   Термін дії  рішення  Кабінету  Міністрів  України  щодо
затвердження переліку військового майна, яке може бути відчужено,
становить три роки від дати його видання. Додаткові переліки
військового майна, яке може бути відчужено, чинні до закінчення
терміну  чинності  переліку  військового майна, затвердженого
рішенням Кабінету Міністрів України. ( Пункт 6 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 983 ( 983-2002-п ) від 11.07.2002 )
 
   Не відчужене протягом встановленого терміну військове майно
включається Міноборони до нового переліку для відчуження такого
майна в наступні роки. Цей перелік складається не пізніше ніж за
30 днів до закінчення терміну, протягом якого майно, зазначене у
переліку, може бути відчужено, і подається Міноборони до Кабінету
Міністрів України після погодження з Мінекономіки. ( Пункт 6
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 983 ( 983-2002-п ) від
11.07.2002, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 628
( 628-2003-п ) від 26.04.2003 )
 
   7. Рішення про відчуження списаного військового майна приймає
Міноборони із затвердженням його переліку станом на 1 вересня
поточного  року. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 705 ( 705-2003-п ) від 15.05.2003 )
 
   8. Витяги із затверджених переліків військового майна, яке
може бути відчужено, надсилаються Міноборони до уповноважених
підприємств (організацій) для організації ними його реалізації.
Разом із зазначеними витягами Міноборони надсилає до уповноважених
підприємств (організацій) витяг із затвердженого Міністром оборони
орієнтовного  переліку  військового  майна,  що  планується
запропонувати до відчуження в наступні два роки, за формою згідно
з додатком 1.
 
   Уповноважені підприємства (організації) аналізують одержану
інформацію і до 1 липня поточного року інформують Міноборони про
прогнозний обсяг коштів, що можуть надійти від реалізації майна в
наступному році.
( Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 983 ( 983-2002-п ) від
11.07.2002 )
 
   9. Залишкова  вартість  військового  майна  визначається
Міноборони за методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів
України.
 
 
   {  Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ N 314
( 314-2007-п ) від 01.03.2007 }
 
 
   11. Відносини Міноборони з уповноваженими  підприємствами
(організаціями)  регулюються  генеральними  угодами,  окремими
договорами комісії та іншими цивільно-правовими договорами, в яких
визначаються номенклатура, кількість та категорія військового
майна, його залишкова вартість, порядок,  умови  і  терміни
підготовки до реалізації, проведення розрахунків тощо.
 
   12. Реалізація військового майна проводиться уповноваженими
підприємствами (організаціями) за ринковими цінами, які склалися
на  відповідний  період.  Ціна  реалізації військового майна
визначається з урахуванням кон'юнктури ринку, залишкової вартості
та витрат, пов'язаних з реалізацією майна, у тому числі з
підготовкою його до продажу, маркетингом, спеціальним супроводом
органами  СБУ експортно-імпортних договорів, транспортуванням,
страхуванням тощо.
 
   Реалізація  цілісних  майнових комплексів, у тому числі
військових  містечок, та іншого нерухомого військового майна
здійснюється за процедурою торгів (тендерів), що визначається
Міноборони за погодженням з Мінекономіки та Мінфіном. ( Пункт 12
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 373 ( 373-2005-п ) від
19.05.2005 )
 
   13. У разі коли військове майно не користується попитом і
його реалізація можлива лише за ціною, меншою від залишкової
вартості та витрат, пов'язаних з його реалізацією, уповноважені
підприємства (організації) або Міноборони погоджують можливу ціну
майна з Мінекономіки, крім випадків, коли реалізація військового
майна, яке підлягає утилізації, здійснюється за конкурсом або на
аукціоні. ( Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 705 ( 705-2003-п ) від 15.05.2003 )
 
   Військове  майно,  яке  не  користується  попитом, може
реалізуватися, у тому числі на безоплатній основі, у випадках,
коли це сприятиме закріпленню відповідних українських товарів на
світових ринках озброєнь, з відшкодуванням набувачем такого майна
лише витрат з передпродажної підготовки майна і його поставки.
Рішення про таку реалізацію із затвердженням переліку відповідного
майна у кожному окремому випадку приймається Кабінетом Міністрів
України за поданням Міноборони та уповноваженого підприємства
(організації) за погодженням з Мінекономіки. ( Пункт 13 доповнено
абзацом  згідно з Постановою КМ N 428 ( 428-2002-п ) від
29.03.2002 )
{ Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 314
( 314-2007-п ) від 01.03.2007 }
 
 
   {  Пункт 14 виключено на підставі Постанови КМ N 314
( 314-2007-п ) від 01.03.2007 }
 
 
   {  Пункт 15 виключено на підставі Постанови КМ N 314
( 314-2007-п ) від 01.03.2007 }
 
 
 
   16. Рішення про відчуження та реалізацію закріпленого за
апаратом військових аташе військового майна, що перебуває на
території інших держав і придатне для використання, але не
знаходить  застосування у повсякденній діяльності зазначеного
апарату через застарілість зразків, невідповідність встановленим
вимогам щодо його експлуатації, неможливість модернізації (далі -
військове  майно),  приймає  Кабінет  Міністрів  України  із
затвердженням за пропозицією Міноборони погодженого з Мінекономіки
окремого переліку такого майна, що складається за формою згідно з
додатком 1, та наданням повноважень на його реалізацію військовій
частині, що забезпечує діяльність військових аташе. ( Положення
доповнено пунктом 16 згідно з Постановою КМ N 802 ( 802-2005-п )
від 23.08.2005 )
 
   17. Для визначення потреби у відчуженні  та  реалізації
військового майна командир військової частини, що забезпечує
діяльність військових аташе, утворює комісію.
 
   Складений комісією  акт  обстеження  військового  майна
затверджується Міністром оборони і є підставою для складення
окремого переліку військового майна Збройних Сил, яке може бути
відчужено.
( Положення доповнено пунктом 17 згідно з Постановою КМ N 802
( 802-2005-п ) від 23.08.2005 )
 
   18. Реалізація військового майна проводиться за процедурою
відкритих  торгів  (тендеру)  за  ринковими  цінами  держави
перебування, що склалися на відповідний період, співробітниками
апарату військових аташе, уповноваженими для цього в установленому
порядку військовою частиною, що забезпечує діяльність військових
аташе. 
( Положення доповнено пунктом 18 згідно з Постановою КМ N 802
( 802-2005-п ) від 23.08.2005 )
 
   19. Кошти,   отримані   уповноваженими   підприємствами
(організаціями), військовою частиною, що забезпечує діяльність
військових аташе, від реалізації військового майна (за винятком
витрат на його реалізацію та винагороди, що визначаються у
договорах, укладених з Міноборони), перераховуються у 5-денний
термін  зазначеними підприємствами (організаціями), військовою
частиною, що забезпечує діяльність військових аташе, до державного
бюджету  згідно із Законом про Державний бюджет України на
відповідний  рік.  (  Пункт із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 373 ( 373-2005-п ) від 19.05.2005, N 802
( 802-2005-п ) від 23.08.2005 )
 
 
   {  Пункт 20 виключено на підставі Постанови КМ N 314
( 314-2007-п ) від 01.03.2007 }
 
 
   21. Міноборони  веде  облік  договорів,  укладених  з
уповноваженими  підприємствами (організаціями), а також облік
коштів від реалізації військового майна і щокварталу подає Мінфіну
та Мінекономіки звіт про обсяги відчуженого військового майна у
кількісному та вартісному виразі.
{ Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 314
( 314-2007-п ) від 01.03.2007 }
 
   22. Міноборони щороку узагальнює відомості про відчужене
військове майно і до 1 квітня року, що настає за звітним періодом,
надсилає їх Кабінетові Міністрів  України,  Мінекономіки  та
уповноваженим підприємствам (організаціям).
 
   23.  Уповноважені  підприємства  (організації), військова
частина,  що забезпечує діяльність військових аташе, подають
Держкомстату  статистичну  звітність  про  обсяги  реалізації
військового майна в установленому ним порядку. ( Пункт 23 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 802 ( 802-2005-п ) від
23.08.2005 )
 
   24. Металобрухт,  що  утворився  у  військових частинах,
реалізується згідно  з  Положенням  про  порядок  реалізації
металобрухту, утвореного у військових формуваннях, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2287
( 2287-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р , N 50, ст. 468).
 
 
Зразок                         Додаток 1
                           до Положення
 
               ПЕРЕЛIК
   військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено
 
----------------------------------------------------------------------------------
 N ¦Найме- ¦Одини-¦Кіль-¦Рік виго-¦Термін ¦Категорія¦Первинна¦Залишкова ¦Місце-
з/п¦нування¦ця  ¦кість¦товлення ¦викорис-¦якісного ¦вартість¦(балансова)¦знаход-
  ¦    ¦виміру¦   ¦(будівни-¦тання  ¦(техніч- ¦одиниці,¦вартість, ¦ження
  ¦    ¦   ¦   ¦цтва)  ¦(збері- ¦ного)  ¦тис.  ¦тис.    ¦
  ¦    ¦   ¦   ¦     ¦гання), ¦стану,  ¦гривень ¦гривень  ¦
  ¦    ¦   ¦   ¦     ¦років  ¦ступінь ¦    ¦-----------¦
  ¦    ¦   ¦   ¦     ¦    ¦придат- ¦    ¦оди- ¦разом¦
  ¦    ¦   ¦   ¦     ¦    ¦ності * ¦    ¦ниці ¦   ¦
----------------------------------------------------------------------------------
 
 
------------
Усього
 
_______________
   * Для цілісних майнових комплексів, іншого нерухомого майна
зазначаються загальна площа будинків і споруд, кількість поверхів,
інші технічні характеристики.
 
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 983
( 983-2002-п ) від 11.07.2002 )
 
 
 
Зразок                         Додаток 2
                           до Положення
 
   ПОГОДЖЕНО              ЗАТВЕРДЖЕНО
               рішенням Урядового комітету з питань
Міністр економіки       правової політики та оборони
та з питань європейської   
інтеграції          
________ _____________
(підпис) (розшифрування)   від "___" _____ 200_ р. (протокол N)
 
"___" _______ 200_ р.
 
            ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛIК N
   військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено
 
-----------------------------------------------------------------------------------
 N ¦Найме- ¦Одиниця¦Кіль-¦Рік виго-¦Термін ¦Категорія¦Первинна¦Залишкова ¦Місце-
з/п¦нування¦виміру ¦кість¦товлення ¦викорис-¦якісного ¦вартість¦(балансова)¦знаход-
  ¦    ¦    ¦   ¦(будівни-¦тання  ¦(техніч- ¦одиниці,¦вартість, ¦ження
  ¦    ¦    ¦   ¦цтва)  ¦(збері- ¦ного)  ¦тис.  ¦тис.    ¦
  ¦    ¦    ¦   ¦     ¦гання), ¦стану,  ¦гривень ¦гривень  ¦
  ¦    ¦    ¦   ¦     ¦років  ¦ступінь ¦    ¦-----------¦
  ¦    ¦    ¦   ¦     ¦    ¦придатно-¦    ¦оди-¦разом ¦
  ¦    ¦    ¦   ¦     ¦    ¦сті *  ¦    ¦ниці¦   ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
 
 
-----------
Усього
 
   Міністр оборони  ________   _______________
            (підпис)   (розшифрування)
 
   "___" _____________ 200_ р.
 
_______________
   * Для цілісних майнових комплексів, іншого нерухомого майна
зазначаються загальна площа будинків і споруд, кількість поверхів,
інші технічні характеристики.
 
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 158
( 158-2002-п ) від  15.02.2002, N 983 ( 983-2002-п ) від
11.07.2002, N 1020 ( 1020-2005-п ) від 14.10.2005 )

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка