Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Тимчасового положення про управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.12.2000 р. N 692

Про затвердження Тимчасового положення про управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації

Згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 06.10.2000 N 495 "Про впорядкування структури облдержадміністрації та встановлення граничної чисельності працівників, фонду оплати праці та видатків на їх утримання":

1. Затвердити Тимчасове положення про управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження Представника Президента України у Запорізькій області від 07.10.93 N 517 "Про управління по пресі обласної державної адміністрації".

 

Голова обласної
державної адміністрації 

 
О. Ю. Кучеренко 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Запорізької обласної державної адміністрації
від 28 грудня 2000 р. N 692 

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації

1. Управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що створюється головою обласної державної адміністрації і підпорядковується голові обласної державної адміністрації та Державному комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України (далі - Держкомінформ України).

Управління забезпечує проведення державної політики в інформаційній та видавничій сферах на території області.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Держкомінформу України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями органів місцевого самоврядування, прийнятими в межах їх компетенції, а також цим Тимчасовим положенням.

3. Основними завданнями управління є:

3.1. реалізація державної політики в інформаційній та видавничій сферах;

3.2. аналіз тенденцій розвитку регіонального інформаційного простору та ринку друкованої продукції;

3.3. розроблення та здійснення заходів щодо розвитку і захисту регіонального інформаційного простору та видавничої справи. 

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. визначає в області засади інформаційного розвитку та видавничої справи, виконання актів законодавства у цій сфері;

4.2. готує пропозиції до проектів обласного бюджету і обласної програми економічного та соціального розвитку щодо інформаційної і видавничої діяльності;

4.3. координує діяльність державних засобів масової інформації та видавничих структур, сприяє поширенню в засобах масової інформації області офіційної інформації державних органів та органів місцевого самоврядування;

4.4. аналізує діяльність засобів масової інформації, видавничих структур в області і при потребі надає виконавчій владі відповідні висновки;

4.5. надає державним засобам масової інформації, іншим суб'єктам інформаційної діяльності всіх форм власності методичну, організаційно-практичну, консультативну допомогу;

4.6. здійснює у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації;

4.7. забезпечує ведення статистики зареєстрованих в області друкованих засобів масової інформації;

4.8. веде Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції;

4.9. надає консультативні, довідкові послуги засновникам, редакціям засобів масової інформації, видавцям, виготівникам та розповсюджувачам видавничої продукції з питань реєстрації друкованих видань та видавничих структур області;

4.10. розробляє заходи щодо надання державної підтримки засобам масової інформації, захисту прав журналістів та споживачів інформаційної продукції;

4.11. готує і подає у встановленому порядку пропозиції щодо пільгового оподаткування суб'єктів інформаційної та видавничої діяльності, одержання ними кредитів, визначення особливостей приватизації, демонополізації видавництв, підприємств поліграфії;

4.12. бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної політики в інформаційній та видавничій сферах;

4.13. визначає потребу у фахівцях для інформаційної та видавничої сфер, організовує їх перепідготовку і підвищення кваліфікації;

4.14. забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави у межах визначених законодавством повноважень;

4.15. забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в управлінні, на підприємствах і в організаціях, що належать до сфери його управління;

4.16. здійснює відповідно до законодавства України функції з управління об'єктами комунальної власності, що належать до сфери його управління;

4.17. виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань; 

4.18. реалізує в межах своєї компетенції державну політику з охорони державних таємниць.

5. Управління має право:

5.1. залучати спеціалістів інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції;

5.2. одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5.3. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

5.4. одержувати в установленому порядку обов'язкові безоплатні примірники друкованих видань, що зареєстровані і виходять в області або виготовляються видавництвами, підприємствами, установами за її межами;

5.5. в установленому порядку засновувати друковані засоби масової інформації або бути їх співзасновником;

5.6. відповідно до законодавства здійснювати видавничу діяльність;

5.7. звертатися до органів виконавчої влади, органів прокуратури, подавати позови до суду про порушення чинного законодавства України суб'єктами інформаційної діяльності. 

6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами та установами області. 

7. Управління в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

8. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду і звільняє з посади голова обласної державної адміністрації за погодженням з Держкомінформом України.

Начальник управління має заступника, якого за його поданням призначає на посаду і звільняє з посади голова обласної державної адміністрації.

9. Начальник управління:

9.1. здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління та інших працівників управління;

9.2. видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

9.3. накази начальника управління, які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають загальний характер, підлягають державній реєстрації в Запорізькому обласному управлінні юстиції;

9.4. накази начальника управління в разі порушення прав громадян, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій можуть бути оскаржені в судовому порядку;

9.4. затверджує функціональні обов'язки працівників управління;

9.5. розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління;

9.6. призначає на посади і звільняє з посад працівників управління;

9.7. погоджує призначення та звільнення з посад керівників підпорядкованих підприємств, що належать до сфери його управління, укладає контракти з ними у випадках, передбачених законодавством;

9.8. вносить голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо структури та штатного розпису управління.

10. Для розгляду наукових рекомендацій та інших важливих пропозицій щодо напрямів розвитку та вдосконалення інформаційної сфери в управлінні можуть створюватися дорадчі ради та інші консультативні органи.

Склад цих органів та положення про них затверджує голова обласної державної адміністрації за поданням начальника управління.

11. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання встановлює голова обласної державної адміністрації.

Подає пропозиції щодо структури та штатного розпису управління у межах граничної чисельності і фонду оплати праці.

12. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

Керівник апарату
обласної державної адміністрації 

 
Т. В. Чабаненко 

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка