Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про організаційний відділ апарату обласної державної адміністрації

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.12.2000 р. N 1044/А-2000

Про затвердження Положення про організаційний відділ апарату обласної державної адміністрації

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2000 року N 821 "Про упорядкування структури місцевих державних адміністрацій", розпорядження обласної державної адміністрації від 16 жовтня 2000 року N 825/А-2000 "Про ліквідацію секретаріату і утворення апарату обласної державної адміністрації", для організаційного забезпечення діяльності обласної державної адміністрації та забезпечення її взаємодії з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування області:

1. Затвердити Положення про організаційний відділ апарату обласної державної адміністрації (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження облдержадміністрації від 26 жовтня 1998 року N 857/А-98 "Про затвердження Положення про організаційний відділ секретаріату облдержадміністрації".
 

 Голова
обласної державної адміністрації  

 
С. Р. Гриневецький    

 

Додаток
до розпорядження Одеської обласної державної адміністрації 
від  29 грудня 2000 р. N 1044/А-2000   

ПОЛОЖЕННЯ
про організаційний відділ апарату обласної державної адміністрації

1. Організаційний відділ апарату обласної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату обласної державної адміністрації і підпорядковується голові облдержадміністрації та заступнику голови, який керує роботою апарату.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами і Розпорядженнями Президента України, декретами, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями обласної державної адміністрації та іншими нормативними актами.

3. Відділ здійснює свою діяльність на основі квартальних планів роботи облдержадміністрації, місячних планів роботи відділу, що затверджуються керівником апарату, місячних планів роботи заступника завідуючого відділом та консультантів відділу, що затверджуються завідуючим відділом.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Є центром координації взаємодії обласної державної адміністрації з центральними та місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, забезпечує взаємодію структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування області.

4.2. Забезпечує вивчення, проведення аналізу форм та методів організаційної роботи органів місцевої виконавчої влади, готує пропозиції голові облдержадміністрації щодо удосконалення діяльності райдержадміністрацій, поглиблення їх взаємодії з органами місцевого самоврядування у спільному вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій, надання їм методичної допомоги з даних питань.

4.3. Забезпечує вивчення та узагальнення передового досвіду організаційної роботи райдержадміністрацій та вносить пропозиції щодо його розповсюдження.

4.4. На основі рекомендацій вищих органів виконавчої влади, за пропозиціями керівництва облдержадміністрації, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, секретаріату обласної ради, райдержадміністрацій забезпечує підготовку проектів розпоряджень щодо затвердження квартальних планів роботи облдержадміністрації, готує інформації про їх виконання.

4.5. Щомісячно складає перелік організаційно-методичних заходів за участю структурних підрозділів облдержадміністрації.

4.6. Забезпечує підготовку та проведення засідань колегій при голові облдержадміністрації, нарад, семінарів та інших організаційних заходів.

4.7. Здійснює перевірку роботи структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, територіальних підрозділів органів центральної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань дотримання ними вимог законодавчих актів, доручень Президента України і Кабінету Міністрів України, розпоряджень облдержадміністрації.

4.8. Організує контроль за роботою органів місцевого самоврядування по здійсненню ними делегованих повноважень органів виконавчої влади.

4.9. Спільно з відділом кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації організує і здійснює роботу з добору кадрів і просування їх по службі за діловими якостями та професійною компетенцією.

4.10. Розглядає матеріали, готує документи для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік. Подає їх на розгляд комісії з державних нагород України при голові обласної державної адміністрації. Погоджені документи направляє до Адміністрації Президента України.

4.11. Організує урочисте вручення державних нагород головою обласної державної адміністрації. Подає повідомлення про нагородження працівників до засобів масової інформації.

4.12. Готує проекти розпоряджень облдержадміністрації та надає пропозиції щодо нагородження працівників відзнакою голови обласної державної адміністрації і Почесною Грамотою облдержадміністрації, веде відповідний облік нагороджених.

4.13. Забезпечує спільно з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування підготовку матеріалів для інформування Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, голови облдержадміністрації, керівника апарату облдержадміністрації про стан справ в області.

4.14. Забезпечує розгляд звернень громадян щодо роботи райдержадміністрацій, структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, а також з інших питань, що входять до компетенції відділу.

4.15. Готує проекти розпоряджень облдержадміністрації з організаційних питань.

4.16. Координує роботу відділів апарату, управлінь, комітетів та відділів облдержадміністрації з організаційного забезпечення підготовки проектів рішень обласної ради.

4.17. Згідно з номенклатурою справ веде облік документів з організаційних питань.

4.18. Виконує іншу роботу, пов'язану із застосуванням Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

5. Відділ має право:

5.1. Згідно з планом роботи або за погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації - керівником апарату, з метою виконання службових доручень і посадових обов'язків безперешкодно перевіряти і контролювати виконання положень Конституції і законів України, постанов Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів облдержадміністрації в апараті обласної державної адміністрації, її структурних підрозділах та в підпорядкованих облдержадміністрації установах.

5.2. Залучати спеціалістів інших підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, а також вчених і фахівців для вирішення питань, що належать до компетенції відділу.

5.3. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування області інформацію, документи, інші матеріали, а від органів державної статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.4. Користуватися інформаційними банками даних, наявних в облдержадміністрації, райдержадміністраціях, органах місцевого самоврядування області, отримувати консультації в юридичному та інших відділах апарату обласної державної адміністрації.

5.5. Брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться в обласній, районних державних адміністраціях, обласній раді та інших органах місцевого самоврядування (пленарних засіданнях рад, постійних комісій тощо) з питань, що відносяться до компетенції відділу.

6. Відділ очолює завідуючий, який повинен бути фахівцем з вищою освітою, магістром державного управління, мати трирічний досвід роботи в організаційному відділі, стаж роботи на державній службі в органах виконавчої влади не менше 5 років, відповідний допуск до державної таємниці.

7. Завідуючого відділом, його заступника, консультантів відділу призначає на посади та звільняє з посад голова обласної державної адміністрації в установленому порядку.

8. Структура відділу та Положення про відділ затверджуються головою обласної державної адміністрації.

9. Завідуючий відділом:

9.1. Організовує роботу відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій, аналізує результати роботи відділу, вживає заходів щодо підвищення її ефективності, встановлює ступінь відповідальності працівників відділу за доручені ділянки роботи.

9.2. Представляє відділ в органах державної влади і самоврядування, установах і організаціях, забезпечує взаємодію відділу з ними у вирішенні питань, що належать до компетенції відділу.

9.3. Періодично звітує перед заступником голови облдержадміністрації - керівником апарату про виконання планів роботи, стан справ з питань, віднесених до компетенції відділу.

9.4. Забезпечує виконання працівниками відділу розпоряджень обласної державної адміністрації, доручень голови обласної державної адміністрації, керівника апарату обласної державної адміністрації.

9.5. Вирішує питання про взаємодію відділу з відповідними структурами Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, обласної ради, відділами, управліннями, іншими підрозділами облдержадміністрації, органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування.

9.6. Організовує здійснення контролю за виконанням органами виконавчої влади Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень обласної ради, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, його заступників з питань, віднесених до компетенції відділу, в тому числі контролює сам ці питання у взаємодії з відділами: юридичним, загальним, контролю, відділом кадрової роботи та з питань державної служби, господарським, роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації; інформує голову облдержадміністрації, заступника голови облдержадміністрації - керівника апарату про стан цієї роботи.

9.7. Розробляє і вносить на розгляд заступника голови облдержадміністрації - керівника апарату пропозиції щодо структури, чисельності, підбору і розстановки кадрів працівників відділу.

9.8. Бере участь у вирішенні організаційних питань проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, референдумів та опитувань населення у межах, визначених законодавством.

9.9. Бере участь у роботі комісій, консультативних рад, робочих груп.

9.10. Запитує і одержує в установленому порядку від підприємств, установ та організацій області необхідну для виконання покладених на відділ завдань інформацію.

9.11. Готує і подає керівнику апарату для подальшого затвердження головою облдержадміністрації Положення про організаційний відділ.

9.12. Розробляє посадові інструкції працівників відділу та подає їх на затвердження заступнику голови облдержадміністрації - керівнику апарату.

10. Завідуючий відділом має право:

- з метою забезпечення ефективнішої реалізації завдань і повноважень відділу у разі потреби здійснювати частковий перерозподіл посадових обов'язків працівників відділу;

- надавати керівництву обласної державної адміністрації пропозиції щодо заохочення працівників відділу, структурних підрозділів облдержадміністрації, працівників райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування;

- користуватися всіма правами працівників відділу, передбаченими Положенням про організаційний відділ.

11. Обласна державна адміністрація створює умови для ефективної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує відділ приміщеннями, обладнанням, сучасними засобами оргтехніки і зв'язку, транспортом для виконання службових обов'язків, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з питань роботи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

12. На працівників відділу поширюються основні обов'язки і основні права державних службовців, передбачені Законом України "Про державну службу", іншими нормативними актами, що стосуються державних службовців. Покладення на відділ обов'язків, що не передбачені цим Положенням, і таких, що не стосуються питань організаційної роботи, не допускається.

 

Заступник голови обласної державної адміністрації 

 
М. О. Богоявленський 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка