Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо сприяння підприємствам в організації професійного навчання кадрів на виробництві

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
          від 24 січня 2001 р. N 13-р
                Київ
 
       Про заходи щодо сприяння підприємствам
        в організації професійного навчання
           кадрів на виробництві
 
   1. Затвердити  заходи  щодо  сприяння  підприємствам  в
організації  професійного  навчання  кадрів  на  виробництві
(додаються).
   Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській  міським державним адміністраціям забезпечити
реалізацію зазначених заходів.
   2. Мінпраці здійснювати координацію роботи щодо організації
професійного навчання кадрів на виробництві.
   3. Держкомінформу забезпечити висвітлення в засобах масової
інформації питань професійного навчання кадрів на виробництві.
 
        Перший
   вице-прем'єр-міністр України            Ю.ЄХАНУРОВ
   Інд. 26
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
                 від 24 січня 2001 р. N 13-р
               ЗАХОДИ
      щодо сприяння підприємствам в організації
      професійного навчання кадрів на виробництві
 
 
------------------------------------------------------------------
       Захід            | Виконавець| Термін
                      |      | виконання
------------------------------------------------------------------
1. Розробити і затвердити в установленому  Мінпраці  2001-2005
  порядку необхідні нормативно-правові,  МОН      роки
  інструктивні та методичні матеріали з
  питань професійного навчання кадрів на
  виробництві
 
2. Організувати розроблення  і  видання  Мінпраці    -"-
  навчальних  програм  та  методичної  МОН
  документації з питань  професійного  інші
  навчання кадрів на виробництві      заінтере-
                       совані
                       центральні
                       органи
                       виконавчої
                       влади
 
3. Сприяти впровадженню  в  навчальний  Мінпраці    -"-
  процес гнучких модульних технологій  МОН
  підготовки кадрів  на  виробництві,
  зокрема  за  методикою  Міжнародної
  організації праці
 
4. Організувати проведення     циклу  Мінпраці    -"-
  науково-дослідних  робіт  з  питань  МОН
  підготовки кадрів на виробництві з
  метою  підготовки  пропозицій  щодо
  удосконалення цього напряму діяльності
  підприємств
 
5. Утворити міжвідомчу   консультативну  Мінпраці  1 квартал
  раду з питань підготовки кадрів на  МОН     2001 року
  виробництві та сприяти її діяльності   інші
                       заінтере-
                       совані
                       центральні
                       органи
                       виконавчої
                       влади
 
6. Розробити рекомендації щодо:       Мінпраці   II
                       МОН     квартал
  забезпечення належного      рівня  Держпід-  2001 року
  професійного  навчання  кадрів  на  приємниц-
  виробництві;               тва
  створення і діяльності  регіональних
  асоціацій  підприємств  недержавної
  форми власності з питань професійного
  навчання кадрів на виробництві
 
 7. Розробити механізм    стимулювання  Мінпраці   до 1
  персоналу  підприємств  з  метою  Мінфін    грудня
  посилення  їх  заінтересованості  в        2001 року
  безперервному  удосконаленні  своїх
  знань та вмінь
 
8. Проаналізувати та  в  разі  потреби  Мінпраці  2001 рік
  внести зміни у державну статистичну  Держкомстат
  звітність щодо інформації про стан
  підготовки та підвищення кваліфікації
  кадрів у регіонах та галузях економіки
 
9. Розробити і впровадити заходи  щодо  центральні щороку
  підвищення якості кадрового потенціалу  і місцеві
  підприємств,       удосконалення  органи
  професійного  навчання персоналу на  виконавчої
  виробництві               влади
 
10. Організовувати для     працівників  центральні постійно
  кадрових служб підприємств семінарські  і місцеві
  заняття з питань професійного навчання  органи
  персоналу в умовах ринкової економіки  виконавчої
                       влади
 
11. Забезпечувати вивчення,  узагальнення  Мінпраці    -"-
  та  поширення   досвіду   роботи  Деркомінформ
  підприємств  з  питань професійного  інші заінте-
  навчання кадрів на виробництві      ресовані
                       центральні
                       органи
                       виконавчої
                       влади
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка