Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про орієнтовний план підготовки найважливіших питань для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України у другому півріччі 2001 року

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
          від 31 липня 2001 р. N 320-р
                Київ
 
    Про орієнтовний план підготовки найважливіших питань
   для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України
          у другому півріччі 2001 року
 
   Затвердити орієнтовний план підготовки найважливіших питань
для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України у другому
півріччі 2001 р. (додається).
 
   Прем'єр-міністр України               А.КІНАХ
   Інд. 30
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
                від 31 липня 2001 р. N 320-р
 
             Орієнтовний план
         підготовки найважливіших питань
          для розгляду на засіданнях
          Кабінету Міністрів України
          у другому півріччі 2001 року
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  |Питання     | Відповідальні | Форма  | Термін   | Дата  | Доповідачі  | Запрошені
  |        | за підготовку | прийняття| подання   |розгляду |        |
  |        | матеріалів  | рішення |матеріалів  |     |        |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Про        Роговий В.В.   проект   липень    8 серпня Шлапак О.В. -  голови
  Загальнодержавну Мінекономіки   Закону               Міністр     Держбуду,
  програму     разом з іншими  України              економіки    Держкомзему,
  розвитку  малих центральними                            Держпідприємництва
  міст       та  місцевими
           органами
           виконавчої
           влади
           Управління
           експертизи
           та аналізу
           розвитку
           територій і
           Управління
           здійснення
           аграрної
           політики
           Секретаріату
           Кабінету
           Міністрів
 
 2. Про   основні Семиноженко В.П. постанова липень    8 серпня Кремень В.Г. - Голова Ради
  завдання     МОН разом  з  Кабінету              Міністр освіти міністрів
  Кабінету     іншими      Міністрів             і науки     Автономної
  Міністрів     центральними   України                      Республіки Крим,
  України   щодо та  місцевими                           голови обласних,
  подальшого    органами                              Київської та
  розвитку системи виконавчої                             Севастопольської
  освіти     у влади                                міських
  2001/2002     Департамент                             держадміністрацій
  навчальному році внутрішньої
           політики
           Секретаріату
           Кабінету
           Міністрів
 
 3. Про  підвищення Дубина О.В.   розпо-   липень    8 серпня Грищенко В.В. -
  рівня ядерної та Держатом-    рядження              Голова
  радіаційної    регулювання   Кабінету              Держатом-
  безпеки      разом з іншими  Міністрів             регулювання
           центральними   України
           органами
           виконавчої
           влади
           Департамент
           розвитку
           реального
           сектору
           економіки
           Секретаріату
           Кабінету
           Міністрів
 
 4. Про першочергові Роговий В.В.   постанова липень    21 серпня Шлапак О.В. -  Голова Ради
  заходи      Мінекономіки   Кабінету              Міністр     міністрів
  діяльності    разом з іншими  Міністрів             економіки    Автономної
  Кабінету     центральними   України                      Республіки Крим,
  Міністрів     органами                              голови обласних,
  України      виконавчої                             Київської та
           влади                                Севастопольської
           Департамент                             міських
           економічної                             держадміністрацій,
           політики                              перший віце-президент
           Секретаріату                            Українського союзу
           Кабінету                              промисловців і
           Міністрів                              підприємців (УСПП)
 
 5. Про  Концепцію Роговий В.В.   розпо-   липень    21 серпня Шлапак О.В. -  голови
  політики     Мінекономіки   рядження              Міністр     Фонду
  Кабінету     Фонд державного Кабінету              економіки    державного
  Міністрів     майна      Міністрів                     майна,
  України   щодо Мінпромполітики України                      Державної
  управління    Департамент                             податкової
  об'єктами     економічної                             адміністрації,
  державної     політики                              перший
  власності     Секретаріату                            віце-президент
           Кабінету                              УСПП
           Міністрів
 
 6. Про    засади Роговий В.В.   проект   липень    21 серпня Шлапак О.В. -  голови
  стимулювання   Мінекономіки   Закону               Міністр     Держбуду,
  розвитку     разом з іншими  України              економіки    Державної
  регіонів   та центральними та                           податкової
  депресивних    місцевими органами                         адміністрації,
  територій     виконавчої влади                          Начальник
           Управління                             Головдержслужби
           експертизи та
           аналізу розвитку
           територій
           Секретаріату
           Кабінету Міністрів
 
 7. Про   Програму Дубина О.В.   розпо-   1 серпня   21 серпня Шлапак О.В. -
  реструктуризації Мінекономіки   рядження              Міністр
  державних     разом з іншими  Кабінету              економіки
  підприємств    центральними   Міністрів
           органами     України
           виконавчої влади
           Департамент
           розвитку реального
           сектору економіки
           Секретаріату
           Кабінету
           Міністрів
 
 8. Про   Програму Дубина О.В.   постанова липень    21 серпня Сташевський С.Т.- голови
  "Українське    Мінпаливенерго  Кабінету              Міністр палива   Фонду
  вугілля"     разом з іншими  Міністрів             та енергетики   державного
           центральними та України                        майна,
           місцевими                               Державної
           органами                                податкової
           виконавчої                               адміністрації,
           влади                                 Держпідприємництва,
           Департамент                              Антимонопольного
           розвитку                                комітету,
           реального                               президент
           сектору                                Національної
           економіки                               академії наук,
           Секретаріату                              голови
           Кабінету                                облдержадміністрацій
           Міністрів                               вугільних регіонів,
                                               галузевих профспілок
 
 9. Про   основні Роговий В.В.   проект   липень    12 вересня Шлапак О.В. -   голови
  напрями      Мінекономіки   Указу                Міністр      Фонду
  детінізації    разом з іншими  Президента             економіки     державного
  економіки   на центральними   України                        майна,
  2001-2004 роки  органами                                Національного
           виконавчої                               банку,
           влади                                 Державної
           Департамент                              податкової
           економічної                              адміністрації,
           політики                                Держкомстату,
           Секретаріату                              Держмитслужби,
           Кабінету                                СБУ,
           Міністрів                               Державної
                                               комісії з цінних
                                               паперів та
                                               фондового ринку,
                                               Держпідприєм-
                                               ництва,
                                               перший віце-
                                               президент УСПП,
                                               президент
                                               Національної
                                               академії наук
 
10. Про першочергові Дубина О.В.   постанова 10 серпня   12 вересня Пустовойтенко В.П.-
  заходи   щодо Мінтранс     Кабінету              Міністр транспорту
  поновлення    Мінпромполітики Міністрів
  рухомого складу разом з іншими  України               Гуреєв В.М. -
  транспорту через центральними                     Міністр
  запровадження   органами                       промислової
  механізмів    виконавчої                      політики
  лізингу      влади
           Департамент
           розвитку
           реального
           сектору
           економіки
           Секретаріату
           Кабінету
           Міністрів
 
11. Про першочергові Козаченко Л.П.  розпоряд- 13 серпня   12 вересня Кириленко І.Г. -
  заходи   щодо Мінагрополітики ження                Міністр аграрної
  розв'язання    Українська    Кабінету              політики
  найважливіших   Академія     Міністрів
  завдань    з аграрних наук  України               Зубець М.В. -
  насінництва,   разом з іншими                    президент
  селекції     центральними                     Української
  сільсько     органами                       академії
  господарських   виконавчої                      аграрних
  культур  та  у влади                        наук
  тваринництві   Департамент
           розвитку
           реального
           сектору
           економіки
           Секретаріату
           Кабінету
           Міністрів
 
12. Про   основні Роговий В.В.   проект   15 серпня   12 вересня Мітюков І.О. -  Голова Ради
  напрями      Мінфін      Закону               Міністр фінансів міністрів
  бюджетно-     Мінекономіки   України                        Автономної
  податкової    разом з іншими                             Республіки
  політики   та центральними                              Крим, голови
  Державний бюджет органами                                обласних,
  України    на виконавчої                               Київської та
  2002 рік     влади                                 Севастопольської
           Департамент                              міських
           економічної                              держадміністрацій,
           політики                                Державної
           Секретаріату                              податкової
           Кабінету                                адміністрації,
           Міністрів                               Фонду державного
                                               майна,
                                               Держмитслужби,
                                               Національного
                                               банку, правління
                                               НАК
                                               "Нафтогаз України"
 
13. Про Державну   Роговий В.В.   проект   15 серпня   12 вересня Шлапак О.В. -   Голова Ради
  програму     Мінекономіки   Закону               Міністр      міністрів
  економічного і  Мінфін      України               економіки     Автономної
  соціального    Мін'юст                                Республіки Крим,
  розвитку     Мінпраці                                голови обласних,
  України      Мінпромполітики                            Київської та
  на 2002 рік    Мінпаливенерго                             Севастопольської
           Мінагрополітики                            міських
           Держкомстат                              держадміністрацій,
           Фонд державного                            Держкомстату,
           майна                                 Фонду державного
           Інститут                                майна,
           економічного                              Національного
           прогнозування                             банку,
           Рада міністрів                             перший віце-
           Автономної                               президент УСПП,
           Республіки Крим                            директор
           обласні, Київська                           Інституту
           та                                   економічного
           Севастопольська                            прогнозування
           міські                                 Національної
           держадміністрації                           академії наук
           разом з
           Національним
           банком
           Департамент
           економічної
           політики
           Секретаріату
           Кабінету
           Міністрів
 
14. Про заходи щодо  Роговий В.В.   постанова 15 серпня   12 вересня Шлапак О.В. -
  реалізації    Мінекономіки   Кабінету              Міністр
  Концепції     разом з іншими  Міністрів              економіки
  державної     центральними   України               голови
  регіональної   та місцевими                     Держбуду,
  політики     органами                       Держкомзему,
           виконавчої                      Державної
           влади                        податкової
           Управління                      адміністрації,
           експертизи                      Держ-
           та аналізу                      підприємництва,
           розвитку                       Начальник
           територій                      Головдержслужби
           Секретаріату
           Кабінету
           Міністрів
 
15. Про стан     Семиноженко В.П. розпо-   13 серпня   12 вересня Сахань І.Я. -   Голова
  зайнятості    Мінпраці     рядження              Міністр      Держкомстату
  населення та   разом з іншими  Кабінету              праці та
  заходи щодо    центральними   Міністрів              соціальної
  розв`язання    органами     України               політики
  проблеми     виконавчої
  безробіття    влади
           Рада міністрів
           Автономної
           Республіки Крим
           обласні, Київська
           та
           Севастопольська
           міські
           держадміністрації
           Департамент
           внутрішньої
           політики
           Секретаріату
           Кабінету
           Міністрів
 
16. Про удосконалення Дубина О.В.   постанова 10 серпня   12 вересня Станік С.Р. -
  законодавства з  Мін'юст     Кабінету              Міністр
  питань      Управління    Міністрів              юстиції
  примусової    експертизи    України
  реалізації    та аналізу
  майна       оборонно-
           мобілізаційної
           роботи,
           діяльності
           правоохоронних
           органів і
           органів юстиції
           Секретаріату
           Кабінету
           Міністрів
 
17. Про концептуальні Роговий В.В.   постанова 1 серпня   26 вересня Шлапак О.В. -   голови
  засади формування Мінекономіки   Кабінету              Міністр      Держкомстату,
  державного    Мінфін,     Міністрів              економіки     Держбуду,
  замовлення та   інші       України                        Держпідприємництва,
  закупівлі     центральні                               Держкомзв`язку,
  товарів, робіт і органи                                 Держкомінформу,
  послуг за     виконавчої                               Держкомархіву,
  державні кошти  влади -                                Держмитслужби,
           головні                                Держкомкордону
           розпорядники                              Начальник
           бюджетних                               Головдержслужби,
           коштів                                 голови
           Департамент                              НКАУ,
           економічної                              СБУ,
           політики                                президент
           Секретаріату                              Національної
           Кабінету                                академії наук,
           Міністрів                               начальник
                                               Управління
                                               державної
                                               охорони,
                                               директор
                                               Державного
                                               департаменту
                                               з питань
                                               виконання
                                               покарань
 
 
18. Про виконання   Дубина О.В.   постанова 21 серпня   26 вересня Грищенко В.В. -
  зобов'язань за  Держатомрегулю- Кабінету              Голова
  Конвенцією    вання разом з  Міністрів              Держатомрегулювання
  про ядерну    іншими      України
  безпеку      центральними
           органами
           виконавчої влади
           Департамент
           розвитку
           реального
           сектору
           економіки
           Секретаріату
           Кабінету
           Міністрів
 
19. Про мінімізацію  Дубина О.В.   проект   27 серпня   26 вересня Дурдинець В.В. - Голова
  наслідків     МНС разом з   Закону               Міністр з     Держатом-
  Чорнобильської  іншими      України               питань      регулювання,
  катастрофи    центральними                     надзвичайних   президент
           органами                       ситуацій     Національної
           виконавчої                      та у справах   академії наук
           влади                        захисту
           Департамент                     населення
           розвитку                       від наслідків
           реального                      Чорнобильської
           сектору                       катастрофи
           економіки
           Секретаріату
           Кабінету
           Міністрів
 
20. Про стан     Дубина О.В.   розпоряд- 27 серпня   26 вересня Станік С.Р. -   Начальник
  організації    Мін'юст     ження                Міністр      Головдержслужби
  правової роботи  Управління    Кабінету              юстиції
  у міністерствах, експертизи    Міністрів
  інших       та аналізу    України
  центральних    оборонно-
  органах      мобілізаційної
  виконавчої влади роботи,
           діяльності
           правоохоронних
           органів і
           органів
           юстиції
           Секретаріату
           Кабінету
           Міністрів
 
21. Про розмір    Семиноженко В.П. проект   27 серпня   26 вересня Сахань І.Я. -   голови
  внесків і     Мінпраці     Закону               Міністр      правління
  страхові     Мінфін      України               праці та     Пенсійного
  тарифи на деякі  Мінекономіки                     соціальної    фонду,
  види       Мін`юст                       політики     правління
  загально-     Департамент                              Фонду
  обов'язкового   внутрішньої                              загально-
  державного    політики                                обов'язкового
  соціального    Секретаріату                              державного
  страхування    Кабінету                                соціального
  на 2002 рік    Міністрів                               страхування
  та об`єднання                                      на випадок
  окремих функцій                                     безробіття,
  цих фондів                                        правління
                                               Фонду
                                               соціального
                                               страхування з
                                               тимчасової
                                               втрати
                                               працездатності
 
22. Про Концепцію   Роговий В.В.   розпо-   10 серпня   26 вересня Шлапак О.В. -   Голова Ради
  Програми     Мінекономіки   рядження              Міністр      міністрів
  діяльності    разом з     Кабінету              економіки     Автономної
  Кабінету     іншими      Міністрів                       Республіки
  Міністрів     центральними   України                        Крим,
  України      органами                                голови
           виконавчої                               обласних,
           влади                                 Київської та
           Департамент                              Севастопольської
           економічної                              міських
           політики                                держадмініст-
           Секретаріату                              рацій,
           Кабінету                                перший
           Міністрів                               віце-президент
                                               УСПП
 
23. Про вдосконалення Роговий В.В.   розпоряд- 3 вересня   26 вересня Шлапак О.В. -   Керівництво
  роботи,      Мінекономіки   ження                Міністр      Адміністрації
  пов`язаної    Мінпромполітики Кабінету              економіки     Президента
  із захистом    Мінагрополітики Міністрів                       України,
  інтересів     МЗС       України                        голови
  українських    Держмитслужба                             Держмитслужби,
  товаровиробників Держкомстат                              Держкомстату,
  на зовнішньому та за участю                               Держстандарту
  внутрішньому   Адміністрації
  ринку в рамках  Президента
  антидемпінгових  України та
  розслідувань   заінтересованих
           центральних
           органів
           виконавчої
           влади
           Департамент
           економічної
           політики
           Секретаріату
           Кабінету
           Міністрів
 
24. Про стан     Семиноженко В.П. розпоряд- 20 серпня   26 вересня Драч І.Ф. -    голова
  виконання     Держкомінформ  ження                Голова      Національної
  Закону      разом з іншими  Кабінету              Держкомінформу  спілки
  України "Про   центральними   Міністрів                       журналістів
  державну     органами     України                        України
  підтримку     виконавчої
  засобів      влади
  масової      Департамент
  інформації    внутрішньої
  та        політики
  соціальний    Секретаріату
  захист      Кабінету
  журналістів",   Міністрів
  указів
  Президента
  України,
  інших
  нормативних
  актів,
  спрямованих
  на створення
  умов для
  безперешкодної
  діяльності
  вітчизняних
  журналістів,
  підвищення їх
  соціального
  та правового
  захисту
 
25. Про засади    Дубина О.В.   проект   30 серпня   10 жовтня Сташевський С.Т. -
  функціонування  Мінпаливенерго  Закону               Міністр палива
  ринку       разом з іншими  України               та енергетики
  природного    центральними
  газу       та місцевими
           органами
           виконавчої
           влади
           Департамент
           розвитку
           реального
           сектору
           економіки
           Секретаріату
           Кабінету
           Міністрів
 
26. Про Концепцію   Дубина О.В.   проект   3 вересня   10 жовтня Гуреєв В.М. -
  державної     Мінпромполітики Указу                Міністр
  промислової    разом з іншими  Президента             промислової
  політики в    центральними   України               політики
  умовах      органами
  ринкової     виконавчої
  економіки     влади
           Департамент
           розвитку
           реального
           сектору
           економіки
           Секретаріату
           Кабінету
           Міністрів
 
27. Про заходи    Семиноженко В.П. постанова 7 вересня   10 жовтня Кремень В.Г. -
  щодо розвитку   МОН       Кабінету              Міністр освіти
  науково-     Мінекономіки   Міністрів              і науки
  технічної та   Мінфін      України
  інноваційної   Мін`юст
  діяльності    Департамент
           внутрішньої
           політики
           Секретаріату
           Кабінету
           Міністрів
 
28. Про Комплексну  Семиноженко В.П. постанова 10 вересня  10 жовтня  Сахань І.Я. -   голови
  програму     Мінпраці     Кабінету               Міністр праці   Держкомстату,
  подолання     Мінфін      Міністрів              та соціальної   Комітету
  бідності     Мінекономіки   України               політики     Верховної
           Мін`юст                                 Ради України
           Держкомстат                               у справах
           Держкоммолодь-                             пенсіонерів,
           спорттуризм                               ветеранів
           Держбуд                                 та інвалідів
           Департамент
           внутрішньої
           політики
           Секретаріату
           Кабінету
           Міністрів
 
29. Про Програму   Роговий В.В.   проект   11 вересня  10 жовтня Пухтинський М.О.  голови
  державної     Фонд сприяння  постанови              голова Фонду    Держкомінформу,
  підтримки     місцевому    Верховної              сприяння      Державної
  розвитку     самоврядуванню  Ради                місцевому     податкової
  місцевого     разом з іншими  України               самоврядуванню   адміністрації,
  самоврядування  центральними                              Начальник
           та місцевими                              Головдержслужби
           органами
           виконавчої
           влади
           Управління
           експертизи
           та аналізу
           розвитку
           територій
           Секретаріату
           Кабінету
           Міністрів
 
30. Про Програму   Дубина О.В.   постанова 30 вересня  10 жовтня Шлапак О.В. -
  розвитку     Мінекономіки   Кабінету              Міністр
  інвестиційної   разом з     Міністрів              економіки
  діяльності    іншими      України
  на 2002 - 2010  центральними
  роки       органами
           виконавчої
           влади
           Управління
           експертизи,
           аналізу та
           дерегуляції
           розвитку
           реального
           сектору
           економіки
           Секретаріату
           Кабінету
           Міністрів
 
31. Про Програму   Роговий В.В.   постанова 10 вересня  10 жовтня Шлапак О.В. -   голови
  стимулювання   Мінекономіки   Кабінету              Міністр      Держ-
  експорту     Мінпромполітики Міністрів              економіки     підприємництва,
  продукції, в   Мінагрополітики України                        Держмитслужби,
  тому числі    Мінфін разом з                             Держстандарту,
  високо-      іншими                                 перший
  технологічних   центральними                              віце-
  виробництв    органами                                президент УСПП
           виконавчої
           влади
           Департамент
           економічної
           політики
           Секретаріату
           Кабінету
           Міністрів
 
32. Про заходи    Роговий В.В.   проект   15 вересня  24 жовтня Леліков Г.І. -
  щодо       Головдержслужба Указу                Начальник
  подальшої     Мінфін      Президента             Головдержслужби
  реалізації    Мінекономіки   України
  Стратегії     Управління
  реформування   адміністративної
  системи      реформи
  державної     Департамент
  служби в     кадрового
  Україні      забезпечення
  на 2002 рік    та персоналу
           Секретаріату
           Кабінету
           Міністрів
 
33. Про генеральну  Дубина О.В.   проект   19 вересня  24 жовтня Череп В.І. -
  схему       Держбуд     Закону               Голова
  планування    разом з     України               Держбуду
  території     іншими
  України      центральними
           органами
           виконавчої
           влади
           Департамент
           розвитку
           реального
           сектору
           економіки
           Секретаріату
           Кабінету
           Міністрів
 
34. Про стан     Дубина О.В.   постанова 24 вересня  24 жовтня Кузьмук О.І. -
  фінансового,   Міноборони    Кабінету              Міністр
  матеріального   Мінекономіки   Міністрів              оборони
  та інших     Мінфін      України
  видів       Управління                      Шлапак О.В. -
  ресурсного    експертизи                      Міністр
  забезпечення   та аналізу                      економіки
  Збройних Сил,   оборонно-
  його вплив на   мобілізаційної                    Мітюков І.О. -
  бойову      роботи,                       Міністр
  готовність і   діяльності                      фінансів
  боєздатність   правоохоронних
  військ (сил) та  органів і
  заходи щодо    органів
  поліпшення    юстиції
  ефективності   Секретаріату
  їх        Кабінету
  функціонування  Міністрів
 
35. Про заходи    Семиноженко В.П. постанова 20 вересня  14 листопада Богуцький Ю.П. - Голова
  щодо       Мінкультури   Кабінету               Міністр     Держкоммолодь-
  підтримки     Мінфін      Міністрів               культури і    спорттуризму
  творчої      Мінекономіки   України                мистецтв
  молоді      Мінпраці
           МОН
           Мін'юст
           Держкоммолодь-
           спорттуризм
           Департамент
           внутрішньої
           політики
           Секретаріату
           Кабінету
           Міністрів
 
36. Про заходи    Семиноженко В.П. постанова 24 вересня  14 листопада Москаленко В.Ф. - Голова Ради
  щодо       МОЗ разом з   Кабінету               Міністр      міністрів
  забезпечення   іншими      Міністрів               охорони здоров'я Автономної
  населення     центральними   України                         Республіки
  життєво      органами                                 Крим, голови
  необхідними та  виконавчої                                обласних,
  найнеобхіднішими влади                                  Київської та
  лікарськими    Департамент                               Севастопольської
  засобами     внутрішньої                               міських
           політики                                 держадміністрацій,
           Секретаріату                               Голова
           Кабінету                                 Держпідприємництва
           Міністрів
 
37. Про заходи    Семиноженко В.П. постанова 25 жовтня   14 листопада Богуцький Ю.П. -
  щодо створення  Мінкультури   Кабінету               Міністр культури
  умов для     Мінагрополітики Міністрів               і мистецтв
  задоволення    Мін'юст     України
  культурних    Мінекономіки
  потреб      Мінпраці
  сільських     Департамент
  жителів      внутрішньої
           політики
           Секретаріату
           Кабінету
           Міністрів
 
38. Про структурну  Роговий В.В.   постанова 1 жовтня   28 листопада Шлапак О.В. -  голови
  перебудову    Мінекономіки   Кабінету               Міністр     Фонду
  економіки     разом з     Міністрів               економіки    державного
  України      іншими      України                        майна,
           центральними                              Антимонопольного
           органами                                комітету,
           виконавчої                               Держкомзв'язку,
           влади                                  Держкоменерго-
           Департамент                               збереження,
           економічної                               Держкомстату,
           політики                                перший віце-
           Секретаріату                              президент УСПП,
           Кабінету                                президент
           Міністрів                                Національної
                                               академії наук
 
39. Про Концепцію   Семиноженко В.П. проект   25 жовтня   28 листопада Драч І.Ф. -
  інформаційної   Держкомінформ  Указу                 Голова
  політики     Департамент   Президента              Держкомінформу
           внутрішньої   України
           політики
           Секретаріату
           Кабінету
           Міністрів
 
40. Про        Дубина О.В.   постанова 26 жовтня   28 листопада Продан Ю.В. -  голови
  вдосконалення   НКРЕ       Кабінету               Голова НКРЕ   Держпідприєм-
  платіжно-     Мінпаливенерго  Міністрів               Сташевський С.Т. ництва,      -
  розрахункових   разом з іншими  України                Міністр палива  Антимонопольного
  відносин на    центральними                      та енергетики  комітету,
  оптовому     та місцевими                              Держкоменерго-
  ринку       органами                                збереження,
  електроенергії  виконавчої                               директор
           влади                                  ДП "Енергоринок"
           Департамент
           розвитку
           реального
           сектору
           економіки
           Секретаріату
           Кабінету
           Міністрів
 
41. Про стан     Дубина О.В.   постанова 26 жовтня   28 листопада Шлапак О.В. -
  торговельно-   Мінекономіки   Кабінету               Міністр
  економічного   разом з     Міністрів               економіки
  співробітництва  іншими      України                Зленко А.М. -
  України з     центральними                      Міністр
  Російською    органами                        закордонних
  Федерацією та   виконавчої                       справ
  заходи щодо    влади
  забезпечення   Департамент
  його динамічного розвитку
  розвитку     реального
           сектору
           економіки
           Секретаріату
           Кабінету
           Міністрів
 
42. Про стан     Семиноженко В.П. проект   12 листопада 12 грудня Цибух В.І -   Голова Ради
  розвитку     Держкоммолодь-  Закону               Голова      міністрів
  туризму та    спорттуризм   України               Держкоммолодь-  Автономної
  проект      разом з іншими                    спорттуризму   Республіки
  Державної     центральними та                            Крим, голови
  програми     місцевими                               обласних,
  розвитку     органами                               Київської та
  туризму на    виконавчої                              Севастопольської
  період      влади                                 міських
  до 2010 року   Департамент                              держадміністрацій,
           внутрішньої                              Державної
           політики                               податкової
           Секретаріату                             адміністрації,
           Кабінету                               Держкомінформу,
           Міністрів                               Держкомкордону,
                                              Держмитслужби,
                                              Держстандарту,
                                              Держпідприємництва,
                                              профільного
                                              комітету
                                              Верховної
                                              Ради України
 
43. Про стан     Семиноженко В.П. постанова 12 листопада 12 грудня Кремень В.Г. -  президент
  матеріально-   МОН разом з   Кабінету              Міністр освіти  Національної
  технічної бази  іншими      Міністрів             і науки      академії наук,
  наукових     центральними   України                       Голова
  досліджень та   органами                               Держкомстату
  заходи щодо її  виконавчої влади
  зміцнення     Департамент
           внутрішньої
           політики
           Секретаріату
           Кабінету
           Міністрів
 
44. Про енергетичну  Дубина О.В.   постанова 12 листопада 12 грудня Сташевський С.Т. голови
  стратегію на   Мінпаливенерго  Кабінету              Міністр палива  профільного
  період до     Департамент   Міністрів             та енергетики   комітету
  2030 року     розвитку     України                       Верховної Ради
           реального                               України,
           сектору                                НАК "Нафто-газ
           економіки                               України",
           Секретаріату                             Держатомре-
           Кабінету                               гулювання,
           Міністрів                               Держкоменерго-
                                              збереження,
                                              начальник
                                              управління
                                              Ради
                                              національної
                                              безпеки і
                                              оборони України
 
45. Про Національну  Семиноженко В.П. постанова 14 листопада 26 грудня Кремень В.Г. -  Голова Ради
  доктрину     МОН разом з   Кабінету              Міністр освіти  міністрів
  розвитку освіти  іншими      Міністрів             і науки      Автономної
  у XXI столітті  центральними та України                       Республіки
           місцевими                               Крим, голови
           органами                               обласних,
           виконавчої                              Київської та
           влади                                 Севастопольської
           Департамент                              міських
           внутрішньої                              держадміністрацій
           політики
           Секретаріату
           Кабінету
           Міністрів
 
46. Про Державну   Дубина О.В.   проект   20 листопада 26 грудня Курикін С.І. -  президент
  програму     Мінекоресурсів  Закону               Міністр     Національної
  розвитку     разом з іншими  України               екології та   академії
  мінерально-    центральними                     природних    наук, голова
  сировинної бази  органами                       ресурсів     правління НАК
  на період до   виконавчої                              "Надра України"
  2010 року     влади
           Департамент
           розвитку
           реального
           сектору
           економіки
           Секретаріату
           Кабінету
           Міністрів
 
47. Про принципи   Козаченко Л.П.  розпоряд- 26 листопада 26 грудня Кириленко І.Г. - Голова
  розміщення    Мінагрополітики ження               Міністр аграрної Держкомзему,
  конкуренто-    разом з іншими  Кабінету              політики     президенти
  спроможного    центральними   Міністрів                      Національної
  виробництва    органами     України                       академії наук,
  сільсько-     виконавчої                              Української
  господарської   влади                                 академії
  продукції     Департамент                              аграрних наук
  залежно від    розвитку
  ринкової     реального
  кон'юнктури    сектору
  по природно-   економіки
  економічних    Секретаріату
  зонах       Кабінету
           Міністрів
 
48. Про        Козаченко Л.П.  розпоряд- 26 листопада 26 грудня Станік С.Р. -   голови
  запровадження   Мін'юст разом  ження               Міністр      Державної
  реєстрації прав  з іншими     Кабінету              юстиції      податкової
  власності     центральними   Міністрів             Даниленко А.С. - адміністрації,
  фізичних і    органами     України              Голова      Держпідприємництва
  юридичних     виконавчої                     Держкомзему
  осіб на земельні влади
  ділянки та інше  Департамент
  нерухоме майно,  розвитку
  формування ринку реального
  землі та його   сектору
  інфраструктури  економіки
           Секретаріату
           Кабінету
           Міністрів
 
49. Про Кодекс    Дубина О.В.   проект   26 листопада 26 грудня Пустовойтенко В.П. -
  внутрішньо-    Мінтранс     Закону               Міністр транспорту
  водного      разом з     України
  транспорту    іншими
  (основні засади) центральними
           органами
           виконавчої
           влади
           Департамент
           розвитку
           реального
           сектору
           економіки
           Секретаріату
           Кабінету
           Міністрів
 
50. Про Державний   Семиноженко В.П. постанова 26 листопада 26 грудня Богуцький Ю.П. -
  реєстр      Мінкультури   Кабінету              Міністр культури
  національного   Мінекономіки   Міністрів             і мистецтв
  культурного    Мінфін      України
  надбання     Національна
           академія наук
           Мін'юст
           Департамент
           внутрішньої
           політики
           Секретаріату
           Кабінету
           Міністрів
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.18591
EUR30.7962
RUB0.41037
PLN7.1136
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка