Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 318 від 01.08.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 вересня 2001 р.
                   за N 818/6009
 
 
    Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові
      розрахунки в Україні в національній валюті
 
 
   Відповідно до Закону України "Про Національний банк України"
( 679-14 ) та з метою приведення діючого порядку здійснення
безготівкових розрахунків у відповідність до норм Закону України
"Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" ( 2346-14 )
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління
Національного банку України від 29.03.2001 N 135 ( z0368-01 ) і
зареєстрованої в  Міністерстві  юстиції України 25.04.2001 за
N 368/5559 (додаються).
 
   2. Департаменту платіжних систем (В.М.Кравець) довести Зміни
до вищезазначеної Інструкції до відома територіальних управлінь
Національного банку України та комерційних банків для використання
в роботі.
   Комерційним банкам довести зазначені Зміни до відома своїх
клієнтів.
 
   3. Територіальним управлінням Національного банку України та
комерційним банкам з метою забезпечення процедури перевірки номера
рахунку платника/одержувача  та  його  ідентифікаційного  коду
(номера), що зазначені в електронному документі, унести відповідні
зміни в програмне забезпечення системи "клієнт - банк".
 
   4. Постанова набирає чинності через десять днів після її
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
 
                   Затверджено
                   Постанова Правління
                   Національного банку
                   України 01.08.2001 N 318
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 вересня 2001 р.
                   за N 818/6009
 
  Зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні
        в національній валюті ( z0368-01 )
 
   1.  У розділі I "Загальні положення":
   1.1. У пункті 4:
   термін "розрахунковий документ  в  електронному  вигляді"
замінити терміном "електронний розрахунковий документ";
   терміни "одержувач" і "безспірне  стягнення  (безакцептне
списання)  коштів" замінити термінами "одержувач/отримувач" і
"списання примусове", виклавши їх у такій редакції:
   "одержувач/отримувач - особа, на рахунок якої зараховується
сума переказу або яка отримує суму переказу в готівковій формі";
   "списання примусове (далі - примусове списання (стягнення)
коштів) - списання коштів, що здійснюється стягувачем без згоди
платника на підставі встановлених законом виконавчих документів у
випадках, передбачених законом";
   викласти терміни в такій редакції:
   "дата валютування - зазначена платником у розрахунковому
документі або в документі на переказ готівки дата, починаючи з
якої  гроші,  переказані  платником отримувачу, переходять у
власність отримувача. До настання дати валютування сума переказу
обліковується в банку, що обслуговує отримувача, або в установі -
члені платіжної системи;
   операційний день - частина робочого дня банку або іншої
установи - члена платіжної системи, протягом якої приймаються
документи на переказ і документи на відкликання та можна за
наявності  технічної  можливості  здійснити  їх  оброблення,
передавання  та  виконання.  Тривалість  операційного  дня
встановлюється банком або іншою установою - членом платіжної
системи самостійно та зазначається в їх внутрішніх правилах;
   операційний час - частина операційного дня банку або іншої
установи - члена платіжної системи, протягом якої приймаються від
клієнтів документи на переказ і документи на відкликання, що мають
бути оброблені, передані та виконані цим банком протягом цього
самого робочого дня. Тривалість операційного часу встановлюється
банком або іншою установою - членом платіжної системи самостійно
та зазначається в їх внутрішніх правилах;
   ордер меморіальний  (далі  -  меморіальний  ордер)  -
розрахунковий документ, який у випадках,  передбачених  цією
Інструкцією,   складається   банком   для   оформлення
внутрішньобанківських операцій, операцій щодо списання коштів з
рахунку платника, здійснення договірного списання коштів з рахунку
свого  клієнта  на  підставі  його письмового доручення або
розпорядження стягувача про списання коштів з рахунку платника;
   платник - особа, з рахунку якої ініціюється переказ грошей
або яка ініціює переказ шляхом подання до банку або іншої установи
- члена платіжної системи документа на переказ готівки разом з
відповідною сумою грошей;
   доповнити пункт такими термінами:
   ініціатор - особа, яка на законних підставах ініціює переказ
коштів шляхом формування та подання відповідного документа на
переказ  або  використання  спеціального  платіжного  засобу.
ініціатором переказу може бути платник, отримувач  (у  разі
ініціювання переказу за допомогою платіжної вимоги при договірному
списанні та в інших випадках, передбачених законодавством) і
стягувач (державний виконавець, який отримує відповідне право
виключно на підставі визначених законом виконавчих документів) та
в інших випадках, передбачених законом;
   неналежний стягувач - особа, що не має визначених законом
підстав для ініціювання переказу грошей з рахунку платника;
   переказ грошей (далі - переказ) - рух певної суми грошей з
метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому в
готівковій формі. Переказ вважається завершеним з часу зарахування
суми  переказу на рахунок отримувача або її видачі йому в
готівковій формі;
   платіжна вимога - розрахунковий документ, що містить вимогу
стягувача або при договірному списанні отримувача до банку, що
обслуговує платника, здійснити без погодження з платником переказ
визначеної суми коштів з рахунку платника на рахунок отримувача;
   розрахунково-касове обслуговування - надання банком клієнту
на підставі укладеного між ними договору послуг, які пов'язані з
переказом коштів з рахунку/на рахунок цього клієнта, видачею йому
грошей у готівковій формі, а також здійсненням інших операцій,
передбачених договором;
   списання договірне (далі - договірне списання) - списання
грошей, що банк здійснює згідно з дорученням його клієнта та в
порядку, передбаченому в укладеному ними договорі;
   сума переказу - відповідна сума коштів, яка в результаті
переказу має бути зарахована на рахунок отримувача або видана йому
в готівковій формі";
   виключити термін "стягувач".
   1.2. У  пункті  8  у другому і третьому абзацах слова
"розрахункового документа в електронному вигляді" у всіх відмінках
замінити  словами  "електронного  розрахункового документа" у
відповідних відмінках.
   1.3. Пункт 12 викласти в такий редакції:
   "12. Банк  (установа  банку),  який  не  може  виконати
розрахунковий документ на списання/примусове списання (стягнення)
коштів  з  рахунку  клієнта  банку  в  установлений  чинним
законодавством термін через відсутність/недостатність коштів на
своєму кореспондентському рахунку, зобов'язаний:
   взяти розрахунковий   документ   платника/стягувача  на
обліковування за відповідним позабалансовим рахунком;
   надіслати письмове  повідомлення  платнику/стягувачу  про
невиконання його розрахункового документа із зазначенням причини:
"Відсутність/недостатність коштів на кореспондентському рахунку
банку" (додаток 25);
   вжити заходів  для  відновлення  своєї платоспроможності.
   Платник/стягувач, отримавши  повідомлення  банку,   для
забезпечення своїх прав щодо розрахунків може вжити заходів
відповідно до чинного законодавства".
   1.4. Пункт 15 доповнити абзацами такого змісту:
   "Банк, що  обслуговує  ініціатора,  у  разі  виникнення
обгрунтованої підозри ініціювання переказу без законних підстав ,
має право надіслати (письмово або в електронному вигляді) вказівку
банку,  що  обслуговує отримувача, зупинити зарахування суми
переказу на рахунок отримувача або, якщо вона вже зарахована,
заблокувати на строк до п'яти робочих днів відповідну суму коштів
на рахунку отримувача до з'ясування всіх обставин. Вказівка має
довільну  форму  та  засвідчується підписами керівника (його
заступника) і головного бухгалтера (його заступника) банку, що
обслуговує ініціатора.
   Банк, що  обслуговує  отримувача,  зобов'язаний  виконати
вказівку  банку,  що  обслуговує  ініціатора,  про зупинення
зарахування суми переказу на рахунок отримувача або, якщо вона вже
зарахована, заблокувати цю суму на рахунку отримувача на строк до
п'яти робочих днів.
   Відповідальність за  невиконання такої вказівки банк, що
обслуговує отримувача, і його керівництво несуть відповідно до
законодавства України. У разі відсутності коштів на рахунку
отримувача на час надходження такої вказівки банк, що обслуговує
отримувача, і його керівництво відповідальності не несуть".
   1.5. Пункт 16 доповнити абзацом такого змісту:
   "Платник несе  відповідальність  перед  банком,  що його
обслуговує, згідно з укладеним між ними договором".
   1.6. Пункт 20 після абзацу першого доповнити абзацом другим
такого змісту:
   "Відповідальність за відповідність інформації, зазначеної в
розрахунковому документі, суті операції, за якою здійснюється
переказ,  несе платник, який у разі її невідповідності має
відшкодовувати банку завдану внаслідок цього шкоду".
   У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно
абзацами третім - п'ятим.
 
   2. У розділі II "Загальні правила документообігу":
   2.1. Пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:
   "У разі недотримання банками вимог, викладених у цьому пункті
та в пункті 4 цього розділу, відповідальність за шкоду, завдану
платнику (отримувачу, стягувачу), покладається на  банк,  що
обслуговує платника (отримувача, стягувача)".
   2.2. У пункті  10  слова  "розрахункових  документів  в
електронному вигляді" замінити словами "електронних розрахункових
документів".
   2.3. Пункт 14 доповнити абзацом такого змісту:
   "Ініціювання переказу вважається завершеним з часу прийняття
банком платника розрахункового документа на виконання".
   2.4. Пункт 16 доповнити абзацом такого змісту:
   "Напис про причину повернення без виконання розрахункового
документа про примусове списання (стягнення) коштів за виконавчим
документом засвідчується підписами керівника (його заступника) і
головного бухгалтера (його заступника) установи банку".
   2.5. У пункті 18 абзац перший доповнити таким реченням:
   "За порушення цих строків банк, що обслуговує платника, несе
відповідальність згідно з чинним законодавством України".
   2.6. У пункті 20 в абзаці третьому слова "в електронному
вигляді" замінити словами "електронних розрахункових документів".
   2.7. Пункт 22 доповнити такими словами:
   "якщо це  визначено  в  договорі про розрахунково-касове
обслуговування".
   2.8. Пункт 23:
   доповнити абзацами восьмим, дев'ятим і десятим такого змісту:
   "списання банком коштів з рахунку свого клієнта відповідно до
наказу про примусову сплату боргового зобов'язання (додаток 22) у
разі несвоєчасного погашення клієнтом кредиту або відсотків за
його користування, якщо це передбачено в кредитному договорі. У
реквізиті "Призначення платежу" меморіального ордера, який банк
складає для оформлення цієї операції, зазначаються назва, номер і
дата наказу банку, номер і дата кредитного договору, за яким
видавався кредит, а також назва і стаття закону, який передбачає
таке списання;
   здійснення банком-кредитором договірного списання коштів з
рахунку  свого клієнта на підставі його доручення про таке
списання, обумовленого  в  договорі  про  розрахунково-касове
обслуговування або іншому договорі про надання банківських послуг.
У реквізиті меморіального ордера "Призначення платежу"  банк
зазначає номер, дату і пункт договору, яким передбачено можливість
застосування договірного списання;
   документального оформлення внутрішньобанківських операцій".
   У зв'язку з цим абзаци восьмий і дев'ятий цього пункту
вважати відповідно абзацами одинадцятим і дванадцятим;
   абзац одинадцятий доповнити таким реченням:
   "Меморіальний ордер засвідчується підписами відповідального
виконавця банку, який його оформив, і працівника, на якого
покладено функції контролера, та відбитком штампа банку".
   2.9. Пункт 27 після абзацу третього  доповнити  абзацом
четвертим такого змісту:
   "Банк платника не має права на списання з рахунку платника
коштів за розрахунковим документом після отримання листа про його
відкликання. Якщо всупереч отриманому листу про відкликання суму
переказу списано з рахунку платника та перераховано отримувачу, то
повернення платником цієї суми здійснюється у судовому порядку.
Банк, що не виконав лист про відкликання або прострочив строк його
передавання банку платника, несе відповідальність  згідно  з
законодавством".
   У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий цього пункту
вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим.
   2.10. Пункт 28 доповнити абзацом другим такого змісту:
   "Банк ініціатора зобов'язаний на вимогу ініціатора письмово
повідомити про стан виконання його доручення, що міститься на
відповідному документі на переказ".
   2.11. У пункті 29:
   в абзаці  першому  слова  "розрахунковими  документами в
електронному  вигляді"  замінити   словами   "електронними
розрахунковими документами";
   абзац другий викласти в такій редакції:
   "Банк, що  обслуговує  платника,  зобов'язаний перевірити
відповідність номера рахунку платника і його коду (номера), що
зазначені в електронному розрахунковому документі, і приймати цей
документ до виконання тільки, якщо вони належать цьому платнику";
   доповнити пункт абзацом третім такого змісту:
   "Банк, що обслуговує отримувача, зобов'язаний  перевірити
відповідність номера рахунку отримувача і його коду (номера), що
зазначені в електронному розрахунковому документі, і приймати цей
документ до виконання тільки, якщо вони належать цьому отримувачу.
У разі їх невідповідності банк має право затримати суму переказу
на  строк  до двох робочих днів для встановлення належного
отримувача цих коштів. У разі неможливості встановлення належного
отримувача, банк зобов'язаний повернути кошти, переказані за цим
документом, банку, що обслуговує платника, із зазначенням причини
їх повернення (у порядку відповідно до пунктів 15 і 16 цього
розділу). У разі недотримання цих вимог відповідальність за шкоду,
завдану суб'єктам переказу, покладається на банк, що обслуговує
отримувача".
   У зв'язку з цим абзац третій вважати відповідно абзацом
четвертим, змінивши його редакцію на таку:
   "Банк, що обслуговує отримувача, може здійснювати додатковий
контроль за зарахуванням коштів на його рахунок (контроль за
інформацією про призначення платежу під час зарахування на рахунки
нерезидентів тощо) за електронними розрахунковими документами,
якщо  це  передбачено  в  договорі  про  розрахунково-касове
обслуговування цього отримувача".
   2.12. У пункті 30:
   в абзаці  першому  слова  "розрахункових  документів  в
електронному вигляді або, якщо договором передбачено здійснення
додаткового контролю" замінити словами "електронних розрахункових
документів";
   в абзацах  другому,  третьому  і  четвертому  слова
"розрахункового документа в електронному вигляді" у всіх відмінках
замінити словами "електронного  розрахункового  документа"  у
відповідних відмінках.
   2.13. У пункті 33:
   абзац перший після першого речення доповнити другим реченням
такого змісту:
   "У разі невиконання банком цієї вимоги одержувач, якому
призначалися кошти, має право у порядку, установленому законом,
вимагати від банку-порушника сплати пені в розмірі, визначеному
чинним законодавством України".
   Речення друге  цього  абзацу вважати відповідно реченням
третім;
   змінити редакцію абзацу другого:
   "Одночасно банк, який помилково переказав кошти, зобов'язаний
негайно   надіслати  повідомлення  неналежному  одержувачу
(безпосередньо або через банк, що обслуговує цього одержувача) про
здійснення йому помилкового переказу та про необхідність повернути
зазначену суму протягом трьох робочих днів з дати надходження
такого повідомлення. Форма повідомлення про здійснення помилкового
переказу (далі у цьому розділі - повідомлення), яке надсилає банк
неналежному одержувачу, наведена в додатку 23 до цієї Інструкції";
   доповнити пункт абзацом четвертим такого змісту:
   "Переказану неналежним одержувачем згідно з повідомленням
суму  коштів  банк  направляє  на  погашення  дебіторської
заборгованості.  У  разі  несвоєчасного повернення неналежним
одержувачем коштів банк, що надсилав повідомлення, має право
вимагати в установленому законом порядку сплати цим одержувачем
пені у визначеному чинним законодавством розмірі. Спори між
банком, з вини якого здійснено помилковий переказ коштів, та
неналежним одержувачем цих коштів вирішуються у судовому порядку".
   2.14. У пункті 34:
   в абзаці першому продовжити речення:
   "а також сплатити неналежному платнику пеню у визначеному
чинним законодавством розмірі, якщо договором не передбачено іншу
відповідальність";
   доповнити пункт абзацом другим такого змісту:
   "Повернення платнику коштів, що списані банком з рахунку
платника без законних підстав або за ініціативою неналежного
стягувача, або в разі порушення банком умов розпорядження платника
про здійснення договірного списання, або внаслідок інших помилок
банку, здійснюється у судовому порядку. При цьому за списання
коштів з рахунку платника без законних підстав банк має сплатити
платнику пеню у визначеному законодавством розмірі, якщо договором
не передбачено іншу відповідальність".
   2.15. Доповнити розділ пунктом 35 такого змісту:
   "35. Працівники банку, з вини яких здійснено помилковий
переказ  коштів,  несуть  відповідальність  згідно  з чинним
законодавством".
 
   3. У розділі III "Розрахунки із застосуванням платіжних
доручень":
   3.1. Пункт 2 доповнити абзацом другим такого змісту:
   "Банк, що  обслуговує отримувача, зобов'язаний зарахувати
кошти на рахунок отримувача в операційний день, дата якого
збігається з датою валютування".
   3.2. У пункті 11 абзац третій виключити.
   У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно
абзацами третім і четвертим.
   3.3. У пункті 14 абзац четвертий викласти в такій редакції:
   "Якщо банк не здійснив виплату готівкою коштів, що переказані
отримувачу (фізичній особі) на відповідний рахунок, через його
неявку протягом 30 робочих днів з дня надходження цих коштів до
банку, то банк отримувача зобов'язаний протягом трьох робочих днів
повернути їх платнику (ініціатору) меморіальним ордером.  За
недотримання цих строків банк отримувача несе відповідальність
згідно з чинним законодавством".
 
   4. У розділі V "Розрахунки платіжними вимогами в  разі
здійснення примусового списання (стягнення) коштів":
   4.1. Назву розділу викласти в такій редакції:
   "Розділ V. Розрахунки платіжними вимогами в разі здійснення
примусового списання (стягнення) коштів на підставі рішень судів
та інших державних і недержавних органів".
   4.2. У пункті 3:
   слова "а  саме:  на  підставі  виконавчих  документів,
установлених законами України, рішень податкових органів  та
визнаних претензій" виключити;
   доповнити пункт абзацами другим, третім і четвертим такого
змісту:
   "Примусове списання (стягнення) суми боргового зобов'язання
за  кредитним  договором  здійснюється  банком  на  підставі
відповідного наказу в разі несвоєчасного погашення позичальником,
що  є клієнтом цього банку, кредиту або відсотків за його
користування. Наказ про примусову сплату боргового зобов'язання
(додаток 22), який видає банк-кредитор, засвідчується підписом
голови правління банку або інших службових осіб, які мають
повноваження  на  такий  підпис відповідно до вимог чинного
законодавства. Відповідальність за достовірність даних, зазначених
у наказі, несе банк, який видав цей наказ.
   Списання коштів з рахунку боржника на підставі наказу про
примусову сплату боргового зобов'язання банк оформляє меморіальним
ордером у порядку, передбаченому пунктом 23 розділу II цієї
Інструкції.
   Наказ про примусову сплату боргового зобов'язання може бути
пред'явлений до виконання протягом одного року з наступного дня
після його видачі банком. Банк-кредитор має право скасувати свій
наказ до часу стягнення суми боргового зобов'язання і вжити до
позичальника інших заходів щодо повернення цієї суми".
   4.3. Пункт 4 доповнити абзацом другим такого змісту:
   "Платіжна вимога про примусове списання (стягнення) коштів на
підставі виконавчого документа оформляється та подається державним
виконавцем, а на списання  податкового  боргу  за  рішенням
податкового органу - податковим органом, на підставі визнаної
претензії - підприємством-кредитором, при договірному списанні -
отримувачем коштів".
   4.4. Пункт 9 доповнити абзацом третім такого змісту:
   "Платіжну вимогу на примусове списання (стягнення) коштів на
підставі виконавчого документа приймає від стягувача безпосередньо
керівник банку (установи банку) або уповноважена ним особа".
   4.5. У пункті 13 слова "повертаються  банком  платника"
замінити словами "повертаються банком стягувача".
   4.6. Пункт 15 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
   "До настання дати валютування сума переказу, яка надійшла
отримувачу,  не  може  бути  об'єктом  примусового  списання
(стягнення), що застосовується до отримувача".
 
   5. Унести зміни в додатки:
   5.1. У додатку 1  "Меморіальний  ордер"  реквізит  "Код
розрахункового документа" (номер поля 2) за N 0410001 замінити на
N 0410009.
   5.2. У  додатках 1 "Меморіальний ордер", 1-а та 1-б -
"Зведений меморіальний ордер" у правому нижньому куті слова
"Підпис та" виключити.
   5.3. У додатку 8 "Правила заповнення реквізитів розрахункових
документів на паперових носіях, їх реєстрів і заяви на відкриття
акредитива" у колонці "Вимоги щодо заповнення реквізиту":
   у реквізиті  "Дата валютування" (номер поля 5) замінити
редакцію цієї колонки на таку:
   "Зазначається дата,  починаючи  з якої гроші, переказані
платником отримувачу, переходять у власність отримувача";
   у реквізиті "Сума" (номер поля 7) слова "зазначається "00
копійок" або "00 коп." замінити  словами  "замість  копійок
проставляється два нулі "00";
   у реквізиті "Код платника" (номер поля 8) в абзаці другому
слова "код (номер)" замінити словами "номер фізичній особі";
   у реквізиті "Код одержувача" (номер поля 16) абзац другий
викласти в такій редакції:
   "Якщо ідентифікаційний номер фізичній особі не присвоєний,
або він невідомий платнику, то ставиться дев'ять нулів".
 
   6. Доповнити текст Інструкції ( z0368-01 ) новим розділом VI
"Договірне списання" такого змісту:
 
         "РОЗДІЛ VI. ДОГОВІРНЕ СПИСАННЯ
 
   1. Фізичні та юридичні особи, що укладають  між  собою
договори,  передбачають у них право отримувача на договірне
списання коштів з рахунку платника за його дорученням. Це право
отримувач  може використати в разі настання строку платежу,
обумовленого в договорі з платником, або прострочення платником
цього строку.
   2. Право банку на здійснення договірного списання з рахунку
платника  за  його  дорученням обумовлюється у договорі про
розрахунково-касове обслуговування або іншому договорі про надання
банківських послуг.
   3. Доручення платника банку, що його обслуговує, складається
у формі розпорядження про списання коштів зі свого рахунку, яке
засвідчується підписами відповідальних осіб платника та відбитком
печатки,  що мають відповідати зразкам підписів та відбитка
печатки, заявленим у картці із зразками підписів та відбитка
печатки.
   4. Розпорядження на списання коштів  (додаток  24)  має
вміщувати інформацію, яка потрібна для належного виконання банком,
що обслуговує платника, його доручення, зокрема:
   умови, за  якими  банк  повинен  здійснити (здійснювати)
договірне списання;
   номер рахунку платника, з якого має здійснюватися договірне
списання;
   назву отримувача;
   номер і дату договору з отримувачем, яким передбачене його
право на договірне списання;
   перелік документів, що мають бути надані отримувачем банку,
що обслуговує платника (якщо вони передбачені в договорі).
   5. Отримувач для здійснення договірного списання оформляє
платіжну вимогу і подає її до банку, що обслуговує платника, у
порядку, визначеному пунктом 13 розділу II цієї Інструкції.
   Платіжна вимога оформляється за формою додатка 4 згідно з
вимогами до заповнення реквізитів розрахункових документів, що
викладені в додатку 8 до цієї Інструкції. У реквізиті "Призначення
платежу" отримувач зазначає назву, номер і дату договору з
платником, за яким передбачене право отримувача на договірне
списання, а також назву і статтю закону, що передбачає договірне
списання.
   6. Платіжні вимоги про здійснення договірного списання коштів
з рахунків платників банки приймають і виконують у порядку,
установленому розділом II цієї Інструкції.
   7. Платник  може в будь-який час до здійснення платежу
відкликати з банку, що його обслуговує, розпорядження про списання
коштів зі свого рахунку.
   У разі внесення в договір з отримувачем змін щодо строку
сплати платник замість раніше виданого виписує нове розпорядження,
яке подає до банку, що його обслуговує.
   Якщо договором передбачено поетапну сплату в різні строки, то
платник виписує і подає до банку окремі розпорядження на сплату
кожного платежу.
   8. Якщо кредитором за договором є банк, що  обслуговує
платника, то право цього банку на проведення договірного списання
передбачається в договорі про розрахунково-касове обслуговування
або іншому договорі про надання банківських послуг.
   Банк, що обслуговує  платника,  здійснюючи  на  підставі
розпорядження платника (згідно з додатком 24-а) договірне списання
коштів з його рахунку, оформляє меморіальний ордер у порядку,
передбаченому пунктом 23 розділу II цієї Інструкції".
 
   У зв'язку з цим розділи VI, VII, VIII, IX, X вважати
відповідно розділами VII, VIII, IX, X, XI.
 
   7. У розділі XI "Особливості розрахунків в  електронних
системах типу "клієнт - банк":
   у пунктах 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17 слова "розрахункові
документи в електронному вигляді" у всіх відмінках замінити
словами "електронні  розрахункові  документи"  у  відповідних
відмінках.
 
   8. Доповнити Інструкцію ( z0368-01 ) додатками 22 "Наказ
банку  про  примусову  сплату  боргового  зобов'язання",  23
"Повідомлення про помилковий переказ", 24 і 24-а "Розпорядження на
списання коштів", 25 "Повідомлення про невиконання розрахункового
документа".
 
 Заступник директора Департаменту
 платіжних систем - начальник
 управління                     Л.В.Письменна
 
                   Додаток 22
                   до Інструкції про
                   безготівкові розрахунки
                   в Україні в національній
                   валюті
 
               НАКАЗ
      про примусову сплату боргового зобов'язання
 
   від "___"_________200__р.              N ______
 
   У зв'язку із закінченням________строку сплати______________
                (дата)         (назва
__________________________________________________________________
 юридичної/фізичної особи-боржника, її ідентифікаційний код/номер)
кредиту (або відсотків за його користування), наданого згідно з
кредитним договором від __________________________________ N ____,
               (дата договору)
пунктом______________________________якого передбачено право банку
       (номер пункту)
здійснити примусову сплату заборгованості, та керуючись статтею 49
Закону України "Про банки і банківську діяльність", ( 2121-14 )
Н А К А З У Ю:
 
   1. Здійснити  примусову  сплату  боргового  зобов'язання,
списавши з рахунку________________________________________________
               (номер рахунку боржника)
у банку___________________________________________________________
         (назва установи банку, її код)
заборгованість у загальній сумі_____________, у тому числі кредиту
                 (сума)
_________та відсотків за його користування _________.
(сума)                   (сума)
 
   2. Наказ набирає чинності з дня його підписання і може бути
пред'явлений до виконання протягом одного року.
 
   3. Наказ  може  бути  оскаржений  у  судовому  порядку.
Відповідачем у цьому разі є банк, який видав наказ.
 
 Керівник банку ___________________          ___________
        (прізвище, ініціали)           (підпис)
 М.П.
 _____________
 * Наказ про примусову сплату боргового зобов'язання оформляється
на фірмовому бланку установи банку.
 
                   Додаток 23
                   до Інструкції про
                   безготівкові розрахунки
                   в Україні в національній
                   валюті
 
              ПОВІДОМЛЕННЯ
           про помилковий переказ
 
   від "____"______________200__ р.           N ______
 
   кому_________________________________________________________
     (назва юридичної/фізичної  особи  або  банку,  якій
   __________________________________.
    надсилається це повідомлення)
 
   1. Банком_______________________________ помилково переказані
       (назва установи банку, її код)
_________кошти в сумі________ за розрахунковим документом_________
(дата)        (сума)
__________________________________________________________________
        (назва документа, його дата і номер)
з рахунку___________ платника ____________________________________
      (номер)         (назва платника, його код)
на рахунок __________ одержувача _________________________________
      (номер)       (назва неналежного одержувача,
_______________.
його код)
 
   2. Прошу  протягом трьох днів від дати одержання цього
повідомлення повернути суму ________банку_________________________
              (сума)    (назва установи банку,
_______________________________________________________на рахунок
що помилково переказала кошти, її код)
__________________________________________________________________
   (номер внутрішнього рахунку, з якого банк за рахунок власних
______________________________________________ .
 коштів перерахував їх належному одержувачу)
 
 Підписи банку* ________________
        ________________
  М.П.     ________________
                     Отримано банком
                     неналежного одержувача **
                     _________________________
                       (дата, підпис)
 _____________
 * Повідомлення засвідчується підписами головного бухгалтера (його
заступника), працівника, на якого покладено функції контролю, та
відповідального виконавця банку.
 ** Заповнюється у разі надсилання повідомлення через банк, що
обслуговує неналежного одержувача.
 
                   Додаток 24
                   до Інструкції про
                   безготівкові розрахунки
                   в Україні в національній
                   валюті
 
             РОЗПОРЯДЖЕННЯ
            на списання коштів
 
   від "___"_________ 200__ р.              N_____
 
   1. Платник __________________________________________________
        (назва юридичної/фізичної особи,
__________________________________________________________________
         її ідентифікаційний код/номер)
доручає банку списати кошти з рахунку_____________________________
                    (номер рахунку платника)
у  банку __________________________________ у  разі надходження
       (назва установи банку, її код)
від отримувача ___________________________________________________
              (назва  юридичної/фізичної
__________________________________________________________________
        особи, її ідентифікаційний код/номер)
платіжної вимоги  та супровідних документів (якщо їх надання
передбачено в договорі  між  платником  та  отримувачем)  і
перерахувати кошти на рахунок _______________________________ у
                  (номер рахунку отримувача)
банку ____________________________________________________________
           (назва установи банку, її код)
у день  отримання цього розпорядження або в разі закінчення
операційного дня наступного дня.
 
   2. Право отримувача _________________________________________
             (назва юридичної/фізичної особи,
__________________________________________________________________
         її ідентифікаційний код/номер)
на договірне списання передбачено в договорі від__________________
_______________________________ N ______.
(дата укладення договору)
 
   3. Строк сплати заборгованості в сумі________________________
                        (сума)
настає за умови __________________________________________________
           (у  разі настання строку платежу або
_________________________________________________________________.
несплати нами зазначеної суми в установлений договором строк)
 
    4. Розпорядження набирає чинності з дня настання строку
платежу за договором і може бути пред'явлене до виконання протягом
строку дії договору.
 
 Підписи платника ________________
         ________________
     М.П.                Підпис та штамп банку
 
                   Додаток 24-а
                   до Інструкції про
                   безготівкові
                   розрахунки в Україні
                   в національній валюті
 
             РОЗПОРЯДЖЕННЯ
            на списання коштів
 
   від "___"_________200__ р.              N______
 
   1. Платник __________________________________________________
               (назва юридичної/фізичної
__________________________________________________________________
      особи, її ідентифікаційний код/номер)
доручає банку ________________________________ списати з рахунку
        (назва установи банку, її код)
________________________ кошти в сумі __________________ у разі
(номер рахунку платника)         (сума)
настання умов договору____________________________________________
              (договір про розрахунково-касове
__________________________________________________________________
обслуговування або інший договір про надання банківських послуг)
від ________________ N _____ .
  (дата договору)
 
   2. Розпорядження набирає чинності з дня настання строку
платежу за договором і може бути пред'явлене до виконання протягом
строку дії договору.
 
 Підписи платника ________________
         ________________
     М.П.
                       Підпис та штамп банку
 
 Заступник директора Департаменту
 платіжних систем - начальник
 управління                     Л.В.Письменна
 
                   Додаток 25
                   до Інструкції про
                   безготівкові розрахунки
                   в Україні в національній
                   валюті
 
              ПОВІДОМЛЕННЯ
       про невиконання розрахункового документа
 
   від "___" _________200__р.               N_____
 
   кому_________________________________________________________
     (назва юридичної/фізичної особи, якій надсилається
   ___________________.
   це повідомлення)
 
   Банком___________________________________________ у зв'язку з
      (назва установи банку, її код)
відсутністю/недостатністю коштів на  своєму  кореспондентському
рахунку   невиконано     розрахунковий       документ
_________________________________ від ________________ N ________,
(назва розрахункового документа)      (дата)
який _______________________ взято банком до обліковування за
       (дата)
відповідним позабалансовим рахунком.
 
 Підписи банку* ________________
        ________________
   М.П.               Отримано банком
                    платника/стягувача**
                    _________________
                    (дата, підпис)
 _____________
 * Повідомлення засвідчується підписами головного бухгалтера (його
заступника), працівника, на якого покладено функції контролю, та
відповідального виконавця банку.
 ** Заповнюється у разі надсилання повідомлення через банк, що
обслуговує платника/стягувача.
 
 Заступник директора Департаменту
 платіжних систем - начальник
 управління                     Л.В.Письменна


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка