Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію постійного тендерного комітету Міністерства аграрної політики України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 280 від 25.09.2001
    ( Наказ скасовано на підставі Наказу Мінагрополітики
     N 197 ( v0197555-02 ) від 15.07.2002 )
 
 
  Про організацію постійного тендерного комітету Міністерства
          аграрної політики України
 
   Відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) та постанови Кабінету
Міністрів України від 27 вересня 2000 р. N 1469 ( 1469-2000-п )
"Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних
закупівель" Н А К А З У Ю:
   1. Створити постійний тендерний комітет Міністерства аграрної
політики України у складі згідно з додатком.
   2. Затвердити  Положення про постійний тендерний комітет
Міністерства аграрної політики України, що додається.
   3. Надати  право  Державному  секретарю  Мінагрополітики
Рижуку С.М. - голові тендерного комітету визначати уповноважених
осіб (посадових осіб відповідних   структурних   підрозділів
Мінагрополітики згідно з визначеною компетенцією) для проведення
попередніх переговорів, якщо прийнято рішення про застосування
процедури закупівлі в одного виконавця.
   4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                        І.Кириленко
                       Затвержено
                       Наказ Мінагрополітики
                       України
                       25.09.2001 N 280
              Положення
         про постійний тендерний комітет
       Міністерства аграрної політики України
           1. Загальні положення
   1.1. Це Положення визначає порядок  створення,  загальні
організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету
Міністерства аграрної політики України (далі - тендерний комітет),
а також права, обов'язки та відповідальність його членів.
   1.2 Тендерний комітет за своїм  типом  є  постійним  і
створюється наказом Мінагрополітнки України.
   1.3. У своїй роботі тендерний комітет керується Законом
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ), іншими нормативно-правовими  актами  з  питань
закупівель товарів, робіт і послуг, а також цим Положенням.
       2. Головні функції тендерного комітету
   Тендерний комітет  відповідає,  за  організацію  процедур
закупівлі на всіх етапах їх проведення. У процесі роботи він
забезпечує реалізацію таких функцій:
   планування здійснення процедур закупівель протягом бюджетного
року відповідно до затвердженого кошторису та пріоритетності
закупівель:
   вибір процедури закупівлі відповідно  до  вимог  чинного
законодавства у сфері державних закупівель:
   розміщення оголошення про здійснення  процедур  закупівлі
товарів, робіт і послуг, процедури попередньої кваліфікації у
бюлетені "Вісник державних закупівель" та, у разі потреби, в інших
друкованих засобах масової інформації, у тому числі в міжнародних,
на радіо, телебаченні, у мережі  електронного  зв'язку  або
розсилання запрошень постачальникам (виконавцям) щодо участі в них
та інформування учасників процедур закупівлі про їх результати;
   підготовлення та  розсилання  необхідної  для  проведення
процедур  закупівлі  чи  процедури  попередньої  кваліфікації
постачальників (виконавців) документації:
   надання роз'яснень постачальникам (виконавцям) щодо змісту
тендерної документації у разі отримання від останніх відповідних
запитів;
   проведення процедури попередньої кваліфікації постачальників
(виконавців) у разі її застосування;
   організація приймання,  зберігання,  розкриття  тендерних
пропозицій, забезпечення вибору найбільш  вигідної  тендерної
пропозиції виключно на підставі критеріїв та методики оцінки
тендерних пропозицій, визначених у тендерній документації;
   ведення необхідної  звітності  щодо  здійснення  процедур
закупівель відповідно до вимог чинного законодавства.
      3. Права та обов'язки тендерного комітету
   3.1 Тендерний комітет має право:
   від імені Міністерства аграрної політики України в межах
наданих повноважень та визначених функцій виступати організатором
проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів (робіт, послуг);
   готувати та подавати на затвердження Міністрові  проекти
наказів щодо складу тендерного комітету та з інших питань щодо
проведення торгів (тендерів);
   одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію,
необхідну для проведення процедур закупівлі;
   залучати без права голосу, у разі потреби, до роботи в
тендерному комітеті інших  працівників  міністерства  та  на
договірних засадах сторонніх експертів і консультантів, у тому
числі з громадських організацій (за їх згодою);
   використовувати необхідне для виконання покладених завдань
майно міністерства;
   у межах  затвердженого кошторису міністерства здійснювати
необхідні для проведення процедур закупівлі витрати;
   готувати пропозиції  Міністрові  щодо  покриття  витрат,
безпосередньо  пов'язаних  з  підготовкою,  друкуванням  і
підправленням  тендерної  документації,  за  рахунок платежів
претендентів відповідно до частини третьої статті 20 Закону
України  "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" ( 1490-14 ).
   3.2. Тендерний комітет зобов'язаний:
   організовувати проведення процедур закупівлі у відповідності
з чинним законодавством, установленими процедурами закупівлі та
термінами;
   забезпечити рівні умови для всіх постачальників (виконавців),
що беруть участь у процедурах закупівлі, об'єктивний та чесний
вибір переможця;
   зберігати конфіденційність інформації;
   своєчасно готувати письмові роз'яснення стосовно отриманих на
адресу Мінагрополітики скарг від постачальників (виконавців), що
беруть участь у торгах (тендерах), щодо можливих порушень процедур
закупівель;
   своєчасно оформляти відповідну звітність та забезпечувати її
подання на затвердження Міністрові.
   3.3. Рішення тендерного комітету щодо визначення переможця
приймається на його засіданнях відкритим голосуванням простою
більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів
тендерного комітету. У разі рівного розподілу голосів голос Голови
комітету є вирішальним.
   3.4. Протокол та звіт підписуються всіма членами тендерного
комітету, що брали участь у голосуванні, але не менше двох третин
членів тендерного комітету.
 
  4. Повноваження голови, секретаря та інших членів тендерного
               комітету
   4.1. Голова  тендерного  комітету  призначається  наказом
Міністерства аграрної політики України.
   4.2. Голова тендерного комітету:
   планує проведення засідань тендерного комітету  та  веде
засідання;
   пропонує порядок денний засідань тендерного комітету;
   вирішує питання стосовно забезпечення діяльності тендерного
комітету;
   призначає двох заступників голови та секретаря тендерного
комітету;
   приймає рішення  щодо створення комісій та робочих груп
тендерного комітету;
   вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо змін у складі
тендерного комітету;
   приймає рішення  щодо  проведення  позапланових  засідань
тендерного комітету;
   подає письмові роз'яснення Міністрові при виявленні порушень
у роботі тендерного комітету, зокрема внаслідок розгляду отриманої
у відповідності до чинного законодавства скарги від постачальників
(виконавців), що беруть чи брали участь у процедурах закупівлі.
   4.3. Секретар тендерного комітету призначається головою на
першому засіданні з членів тендерного комітету. Якщо секретар
тендерного комітету відсутній на засіданні тендерного комітету, то
голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену
тендерного комітету.
   4.4. До обов'язків секретаря тендерного комітету належать:
   ведення та  оформлення  протоколів  засідань  тендерного
комітету, забезпечення оперативного інформування членів тендерного
комітету  стосовно організаційних питань його діяльності, з
дорученням голови  тендерного  комітету  -  виконання  інших
організаційних робіт;
   складання за результатами роботи тендерного комітету звіту
щодо кожної процедури закупівлі.
   4.5. Члени тендерного комітету на засіданнях  тендерного
комітету беруть участь в обговоренні та приймають рішення щодо
результатів процедури попередньої кваліфікації  постачальників
(виконавців)  у разі її застосування, оцінки та зіставлення
тендерних пропозицій, визначення переможця процедур закупівлі.
   4.6. Члени тендерного комітету мають право: брати участь в
усіх засіданнях тендерного комітету та прийнятті його рішень,
ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо оцінки та зіставлення
тендерних пропозицій постачальників (виконавців), виносити питання
на розгляд тендерного комітету, а також мають право на занесення
своєї окремої думки до протоколів засідань тендерного комітету.
   4.7. Члени тендерного комітету зобов'язані додержуватись норм
чинного законодавства у сфері державних закупівель, відповідних
нормативно-правових актів Міністерства аграрної політики України,
цього Положення, об'єктивно та неупереджено розглядати тендерні
пропозиції постачальників (виконавців), забезпечувати збереження
конфіденційності інформації, що стосується предмета діяльності
тендерного комітету.
  5. Витрати на організацію та проведення процедур закупівлі
   5.1. Склад, обсяги та джерела покриття витрат на організацію
та проведення процедур закупівлі можуть визначатися у відповідному
кошторисі  витрат  щодо  організації та проведення процедури
закупівлі.  що  за  поданням  голови  тендерного  комітету
затверджується Міністром.
   5.2. Члени тендерного комітету рішенням Міністра за поданням
голови тендерного комітету в установленому законодавством порядку
можуть преміюватися за якісне та сумлінне виконання  робіт,
пов'язаних  з  організацією  процедур закупівель, зокрема за
виконання завдань у неробочий час.
   5.3. Витрати  на проведення процедур закупівлі можуть в
установленому законодавством порядку відшкодовуватися за рахунок
коштів, отриманих від постачальників (виконавців) за надання
тендерної документації відповідно до частини третьої статті 20
Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" ( 1490-14 ).
     6. Відповідальність членів тендерного комітету
   Голова тендерного комітету та інші члени тендерного комітету,
а також залучені експерти та консультанти відповідно до своїх
повноважень несуть відповідальність згідно з законодавством за
порушення,  допущені  під час здійснення процедур закупівлі,
правильність та об'єктивність прийнятих рішень, недотримання вимог
достовірності та збереження конфіденційності інформації, недоліки
у веденні звітності.
                     Додаток
                     до наказу Мінагрополітики
                     25.09.2001 N 280
               Склад
    постійного тендерного комітету Міністерства аграрної
             політики України
   Рижук Сергій     Державний секретар Мінагрополітики -
   Миколайович      голова комітету
   Члени тендерного комітету:
   Мельник Сергій    заступник Державного секретаря
   Іванович       Мінагрополітики
   Бенцаровський Дмитро директор Державного технологічного
   Миколайович      центру охорони родючості грунтів
   Бойко Микола     начальник Департаменту кадрової
   Федорович       політики, аграрної освіти та науки
   Бочковська Світлана  начальник Юридичного управління
   Михайлівна
   Гайдар Микола     начальник Департаменту розвитку
   Васильович      соціальної інфраструктури сільської
              місцевості
   Дробот Віталій    начальник Департаменту стратегії
   Іванович       розвитку аграрної політики
   Жилкін Володимир   заступник начальника Департаменту
   Андрійович      ринків продукції рослинництва
              та розвитку насінництва
   Зуб Григорій     начальник Департаменту
   Іванович       фінансово-кредитної та
              податкової політики
   Колісніченко     голова Державної інспекції захисту
   Василь Степанович   рослин
   Маласай        начальник Української державної
   Віктор Михайлович   насіннєвої інспекції
   Мельник        начальник Департаменту ринків
   Юрій Федорович    продукції тваринництва з Головною
              державною племінною інспекцією
   Мовчан        начальник Головної державної
   Олексій Миколайович  інспекції з карантину рослин
   Саченко        начальник Департаменту
   Володимир Ілліч    науково-технічної політики
   Скафа         начальник Відділу охорони праці,
   Віктор Михайлович   пожежної безпеки та безпеки дорожнього
              руху
   Сорока        начальник Департаменту ринків
   Василь Іванович    продукції рослинництва та розвитку
              насінництва
   Таран         радник Міністра аграрної політики
   Сергій Миколайович  України
   Шейко         начальник Департаменту
   Петро Володимирович  організаційної роботи
 

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.18591
EUR30.7962
RUB0.41037
PLN7.1136
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка