Законы Украины

Новости Партнеров
 

Пояснення щодо деяких видів кузовів, вказаних у ДСТУ 2885-94

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 11/3-14-10206 від 27.12.2001
                     Начальникам регіональних
                     митниць
                     Начальникам митниць
 
 
 
   Для використання в роботі надсилаємо:
   - пояснення  щодо деяких видів кузовів, вказані у ДСТУ
2885-94;
   - автомобільні ресурси мережі інтернет;
   - копії технічних паспортів на ТЗ, які використовуються в
деяких країнах світу.
 
 Заступник Голови Служби                  О.Шейко
                              Додаток
 
   У стандарті, як довідкові, подано німецькі (de), англійські
(en),  французькі  (fr)  та  російські  (ru)  відповідники
стандартизованих термінів (а також визначення російською мовою),
взяті з відповідних міжнародних стандартів.
   Якщо визначення терміна російською мовою відсутнє в чинних
державних російськомовних стандартах, то  подається  переклад
терміна та визначення російською мовою в круглих дужках.
   У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською
мовою  та  абеткові  покажчики їхніх німецьких, англійських,
французьких і російських відповідників.
            1. Загальні поняття
 
1. Кузов легкового     de  Aufbau
автомобіля  -  частина en  car body
автомобіля,      яка fr  carroeserio de voiture
призначена для розміщення ru  particuliere (кузов легкового
двигуна, багажу, водія та    автомобиля - часть автомобиля,
пасажирів            предназначенная для размещения
                двигателя, багажа, водителя и
                пассажиров)
 
2. Кузов однооб'ємний -  de  Einraumaufbau
кузов, що складається з  en  one-compartment body
об'єднаних в одне ціле   fr  carrosserie a un compartements
пасажирського відсіку і  ru  (кузов однообъемный -
відсіків для двигуна та     кузов, состоящий из объединенных
багажу             в одно целое пассажирского отсека
                и отсеков для двигателя и багажа)
 
3. Кузов двооб'ємний    de  Zweiraumaufbau
кузов, що складається з  en  two-compartment body
двох об'ємів: перший -   fr  carrosserie a deux compartements
відсік для двигуна або   ru  (кузов двухобъемный -
багажу, другий - відсік     кузов, состоящий из двух объемов:
для розміщення пасажирів    первый - отсек для двигателя или
і багажу (двигуна)       багажа, второй - отсек для
                размещения пассажиров и
                багажа (двигателя)
 
4. Кузов трьохоб'ємний -  da  Dreiraumaufbau
кузов, що складається з  en  three-compartment body
трьох об'ємів: перший -  fr  carrosserie a troi compartements
відсік для двигуна або   ru  (кузов трехобъемный -
багажу, другий - відсік     кузов, состоящий из трех объемов:
для розміщення пасажирів,    первый - отсек для двигателя или
третій для багажу        багажа, второй - отсек для
(двигуна)            размещения пассажиров, третий -
                отсек для багажа (двигателя)
 
5. Кузов закритий -    de  Aufbau mit Decke
кузов, який має жорсткий  en  enclosed body
металевий дах       fr  carrosserie fermee
              ru  (кузов закрытый - кузов, имеющий
                жесткую металлическую крышу)
 
6. Кузов відкритий -    de  Aufbau ohne Decke
кузов, який має як дах   en  convertible body
м'який складний, тент   fr  carrosserie de kapotable
або знімний жорсткий дах  ru  (кузов открытый -
                кузов, имеющий в качестве крыши
                мягкий складывающийся тент или
                съемную жесткую крышу)
 
7. Кузов комбінований -  de  Aufbau in Verbund auwise
кузов, який має конструк- en  composite body
тивні особливості як    fr  Carrosserie combinatoire
відкритих, так і закритих ru  (кузов комбинированный -
кузовів             кузов, имеющий конструктивные
                особенности как открытых, так
                и закрытых кузовов)
            2. Закриті кузови
 
8. Седан -         de  Sedan
трьохоб'ємний пасажирсь-  en  sedan
кий кузов з двома або   fr  sedan
більше боковими дверима  ru  (седан - трехобъемный пасса-
                жирский кузов с двумя или более
                боковыми дверями)
 
9. Седан-хардтоп -    de  Sport Sedan
трьохоб'ємний кузов-   en  hardtop sedan
седан без середнього   fr  sport sedan
бокового стояка при    ru  (седан-хардтоп - трехобъемный
опущених бокових стеклах    кузов-седан без средней боковой
                стойки при опущенных боковых
                стеклах)
 
10. Купе -        de  Coupe
двохоб'ємний або     en  coupe
трьохоб'ємний       fr  coupe
пасажирський кузов    ru  (купе - двухобъемный или
з двома боковими        трехобъемный пассажирский
дверима і зі          кузов с двумя боковыми дверями
стисненими посадковими     и со стесненными посадочными
розмірами задніх сидінь     размерами задних сидений)
 
 
11. Купе-хардтоп -    de  Sport-coupe
кузов купе без      en  hardtop coupe
середнього бокового    fr  sport-coupe
стояка при опущених    ru  (купе-хардтоп - кузов купе
бокових стеклах         без средней боковой стойки
                при опущенных бокових стеклах)
 
12. Фастбек -       de  Fliessheck
двохоб'ємний пасажирський en  fastback
кузов з двома або     fr  fastback
чотирма дверима і дахом, ru  (фастбек - двухобъемный
що плавно опускається      пассажирский кузов с двумя
назад. Ізольований від     или четырьмя дверями и
салону багажник має       плавно опускающейся назад
проріз від краю заднього    крышей. Изолированный от
вікна до рівня підлоги     салона багажник имеет проем
                от кромки заднего окна
                до уровня пола)
 
13. Комбі -        de  Heckklappenlimousine
двохоб'ємний пасажирсь-  en  hatchback
кий кузов з двома або   fr  hatchback
чотирма дверима і дахом, ru  (комби - двухобъемный
який плавно опускається     кузов с двумя или четырьмя
назад. Призначений       боковыми дверями, с крышей,
для перевезення         плавно опускающейся назад.
пасажирів або вантажів     Предназначен для перевозки
(при складених задніх      пассажиров или грузов (при
сидіннях)            сложенных задних сидениях)
 
14. Універсал -      de  Wagon
двохоб'ємний кузов з   en  station wagon
задніми дверима, що    fr  station wagon
має постійний       ru  (универсал - двухобъемный
вантажний відсік, не      кузов с задней дверью,
відокремлений від        имеющей постоянный грузовой
пасажирського салону      отсек, не отделенный от
стаціонарною          пассажирского салона стацио-
перегородкою (задній      нарной перегородкой (задний
ряд сидінь складається)     ряд сидений складывающийся)
 
15. Лімузин -       de  Limousine
трьохоб'ємний пасажи-   en  limousine
рський кузов, який    fr  limousine
має перегородку за    ru  (лимузин - трехобъемный
першим рядом сидінь       пассажирский кузов, имеющий
з вікном, що відчиняється    перегородку за первым рядом
                сидений с открывающимся окном)
16. Безкапотний кузов -  de  Motorhaubenfreie Karosserie
однооб'ємний пасажирський en  hoodless body
кузов, центр рульового  fr  carroserie sans capot
колеса якого міститься  ru  (бескапотный кузов -
перед передньою віссю     однообъемный пассажирский кузов,
автомобіля           центр рулевого колеса которого
                находится перед передней осью
                автомобиля)
 
17. Фургон -       de  Kastenwagen
двооб'ємний кузов з    en  van
перегородкою, що відокре- fr  fourgonette
млює відсік для водія від ru  (фургон - двухобъемный кузов
відсіку, для перевезення    с перегородкой, отделяющей отсек
вантажу             для водителя от отсека для
                перевозки грузов)
            3. Відкриті кузови
 
18. Фаетон -       de  Phaeton
пасажирський кузов, без  en  phaeton
середнього стояка, що   fr  phaeton
має м'який складний    ru  (фаэтон - пассажирский кузов
тент та знімні бокові      без средней стойки с мягким
вікна              складывающимся тентом и со
                съемными, боковими окнами)
 
19. Фаетон-універсал -  de  Mehrzweckfahrzeug
"вантажопасажирський   en  universal
кузов, призначений для  fr  universal
перевезення пасажирів або ru  (фаэтон-универсал - грузопас-
вантажів, з м'яким       сажирский кузов, предназначен-
складним чи знімним;      ный для перевозки пассажиров
тентом та знімними       или грузов, с мягким складываю-
боковими вікнами        щимся или съемным тентом и со
(надставками дверей)"      съемными боковими окнами
                (надставками дверей)
 
20. Кабріолет -      de  Cabriolet
пасажирський кузов з   en  cabriolet
м'яким складним тентом  fr  cabriolet
та опускними боковими   ru  (кабриолет - пассажирский кузов
вікнами             с мягким складывающимся тентом
                и опускными боковыми окнами)
 
21. Кабріолет-лімузин -  de  Cabriolet-Limousine
кабріолет з перегородкою en  cabriolet-limousine
за першим рядом сидінь  fr  cabriolet-limousine
             ru  (кабриолет-лимузин - кабриолет
                с перегородкой за первым рядом
                сидений)
 
22. Кабріолет-хардтоп -  de  Sport-Cabriolet
пасажирський кузов із   en  hardtop-Cabriolet
знімним дахом та боковими fr  cabriolet hardtop
опускними вікнами     ru  (кабриолет-хардтоп - пассажирский
                кузов со съемной крышей и
                боковыми опускными окнами)
23. Родстер -       de  Spider (Roadster)
пасажирський кузов зі   en  Roadster
складним м'яким тентом,  fr  Roadster
двома боковими дверима,  ru  (родстер - пассажирский кузов
одним або двома рядами     со складывающимся мягким тентом,
сидінь (посадкові розміри    двумя боковими дверьми, одним или
задніх сидінь стиснені)     двумя рядами сидений (посадочные
                размеры задних сидений стеснены)
           4. Комбіновані кузови
 
24. Брогам -       de  Brougham
пасажирський кузов,    en  brougham
частина даху якого    fr  coupe de ville
відкривається над     ru  (брогам - пассажирский кузов
переднім рядом сидінь      с открывающейся частью крыши
                над передним рядом сидений)
 
25. Ландо -        de  Laundaulet
пасажирський кузов з   en  landaulet
м'яким складний тентом  fr  landau
над задніми рядами сидінь ru  (ландо - пассажирский кузов
                с мягким складывающимся тентом
                над задними рядами сидений)
 
26. Тарга -        de  Targa
пасажирський кузов з   en  targa
двома боковими дверима,  fr  targa
одним або двома рядами  ru  (тарга - пассажирский кузов
сидінь та зі стисненими     с двумя боковыми дверями,
посадковими розмірами      одним или двумя рядами
задніх сидінь          сидений и со стесненными
                посадочными размерами задних
                сидений)
 
27. Пікап -        de  Pick-up
вантажопасажирський кузов en  pic
з відкритою платформою  fr  pick-up
для перевезення вантажів ru  (пикап - грузопассажирский кузов
та кабіною водія,        с открытой платформой для
відокремленою від ван-     перевозки грузов и кабиной
тажної платформи стаці-     водителя, отделенной от грузовой
онарною перегородкою.      платформы стационарной
Допускається встановлен-    перегородкой. Допускается
ня сидінь для пасажирів     установка сидений для пассажиров
на вантажній платформі.     на грузовой платформе).
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка