Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу серед студентів і аспірантів вищих навчальних закладів з питань виборів та референдумів в Україні

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 64 від 27.12.2001
   м. Київ
      Про Всеукраїнський конкурс на кращу наукову
      роботу серед студентів і аспірантів вищих
       навчальних закладів з питань виборів та
           референдумів в Україні
 
   На реалізацію  Указу  Президента  України "Про Концепцію
підвищення правової культури учасників виборчого процесу  та
референдумів  в  Україні" від 8 грудня 2000 року N 1322/2000
( 1322/2000 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня
2001 року N 88 ( 88-2001-п ) "Про затвердження заходів щодо
реалізації Концепції підвищення правової  культури  учасників
виборчого процесу та референдумів в Україні", керуючись статтею 11
Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ),
Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
   1. Оголосити в 2002 році спільно з Міністерством освіти і
науки України Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу серед
студентів і аспірантів вищих навчальних закладів з питань виборів
та референдумів в Україні.
   2. Затвердити спільно з Міністерством освіти і науки України
Положення про Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу серед
студентів і аспірантів вищих навчальних закладів з питань виборів
та референдумів в Україні та склад оргкомітету цього Конкурсу.
   3. Затвердити кошторис видатків на організацію та проведення
Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу серед студентів і
аспірантів  вищих  навчальних  закладів з питань виборів та
референдумів в Україні за рахунок  коштів,  передбачених  у
Державному бюджеті України на підготовку та проведення виборів
народних депутатів України (додається).
   4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на члена
Центральної виборчої комісії Співака В.І.
 
 
 Голова Центральної виборчої комісії           М.РЯБЕЦЬ
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
            постановою Центральної виборчої комісії
                від 27 грудня 2001 р. N 64,
            наказом Міністерства освіти і науки України
            від 29 грудня 2001 р. N 825 ( v0825290-01 )
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Всеукраїнський конкурс на кращу наукову
      роботу серед студентів і аспірантів вищих
       навчальних закладів з питань виборів та
           референдумів в Україні
 
            1. Загальні засади
   1.1. Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу серед
студентів і аспірантів вищих навчальних закладів з питань виборів
та референдумів в Україні (далі - Конкурс) проводиться з метою
залучення творчої молоді вищих навчальних закладів до вивчення та
аналізу важливих проблем теорії виборчого права, законодавства про
вибори  і  референдуми, практики його реалізації громадянами
України.
   1.2. Конкурс оголошує Центральна виборча комісія разом з
Міністерством освіти і науки України.
   1.3. Завданнями Конкурсу є:
   - підвищення інтересу студентів і аспірантів вищих навчальних
закладів до вивчення та аналізу проблем теорії виборчого права,
законодавства про вибори і референдуми, практики його реалізації
громадянами України;
   - стимулювання  творчого  і  наукового  самовдосконалення
студентів і аспірантів вищих навчальних закладів.
            2. Учасники Конкурсу
   2.1. У Конкурсі можуть брати участь студенти та аспіранти
всіх форм навчання вищих навчальних закладів України  III - IV
рівнів акредитації незалежно від форм власності, що акредитовані
за спеціальністю "Правознавство".
   2.2. На Конкурс подаються закінчені науково-дослідні роботи
студентів і аспірантів, що є самостійно проведеними дослідженнями
з питань теорії виборчого права, законодавства про вибори і
референдуми, практики його реалізації громадянами України.
           3. Керівництво Конкурсом
   3.1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює його оргкомітет,
до складу якого входять представники Центральної виборчої комісії
та Міністерства освіти і науки України.
   3.2. Організаційне та науково-методичне керівництво Конкурсом
здійснює Науково-методичний центр вищої освіти Міністерства освіти
і науки України.
   3.3. Міністерство освіти і науки України визначає базовий
вищий навчальний заклад, у якому буде проводитися другий тур
Конкурсу.
   3.4. Для організації та проведення Конкурсу в базовому вищому
навчальному закладі відповідно до наказу ректора цього закладу
створюється конкурсна комісія.
   3.5. До  складу  конкурсної  комісії  входять  провідні
науково-педагогічні  працівники  базового  вищого  навчального
закладу, представники інших навчальних закладів, наукових установ
тощо. Головою конкурсної комісії є ректор або проректор базового
вищого навчального закладу.
   3.6. У складі конкурсної комісії можуть бути створені секції
за окремими напрямами. Конкурсна комісія на своїх засіданнях
розглядає представлені роботи та в разі потреби залучає до участі
в їх розгляді спеціалістів провідних вищих навчальних закладів,
наукових установ, організацій.
   3.7. Конкурсна комісія узагальнює матеріали робіт і подає
звіт  про  підсумки  проведення  другого  туру  Конкурсу до
Науково-методичного центру вищої освіти Міністерства освіти і
науки України для підведення підсумків Конкурсу.
    4. Порядок представлення та розгляду наукових робіт
            конкурсною комісією
   4.1. Конкурс проводиться у два тури:
   перший - з 1 січня до 1 квітня 2002 року - у вищих навчальних
закладах;
   другий - з 1 квітня до 1 травня 2002 року - у базовому вищому
навчальному закладі.
   4.2. Протягом першого туру студенти і аспіранти, які бажають
взяти участь у конкурсі, подають свої наукові роботи на розгляд
оргкомітету вищого навчального закладу, в якому вони навчаються.
   4.3. Оргкомітет вищого навчального закладу, відібравши кращі
наукові роботи, до 1 квітня 2002 року направляє їх до базового
вищого навчального закладу з проведення Конкурсу для участі у
другому турі.
   4.4. Наукові роботи переможців першого туру Конкурсу, які
надсилаються до базового вищого навчального закладу, шифруються
відповідним "девізом" і супроводжуються такими документами:
   - анотація наукової роботи (додаток 1).
   - відгук наукового керівника щодо самостійності виконаної
роботи (у довільній формі);
   - відомості про автора та наукового керівника, завірені
печаткою вищого навчального закладу (додаток 2).
   Прізвища, ініціали автора та наукового керівника,  назва
вищого навчального закладу в конкурсних роботах, відгуку наукового
керівника щодо самостійності виконаної роботи, а також в інших
документах,  які  підтверджують науковий рівень та практичне
значення роботи, замінюються "девізом".
   4.5. В окремому запечатаному пакеті під тим самим "девізом"
подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника
роботи.
   4.6. На Конкурс подаються оригінали наукових робіт студентів
і аспірантів, оформлення яких виконується за такими вимогами:
текст друкується через півтора інтервалу, шрифтом N 14 до 40
рядків на сторінку та зброшуровується. Обсяг конкурсної роботи не
повинен перевищувати 30 сторінок.
   До наукової роботи можуть додаватися акти про впровадження
результатів наукової роботи, копії наукових статей.
   У разі представлення наукових робіт з порушенням вимог цього
Положення, конкурсна комісія відхиляє такі роботи від участі в
конкурсі  та  повертає  (обов'язково  із  зазначенням причин
відхилення) до вищого навчального закладу.
   4.7. Наукові роботи студентів і аспірантів базового вищого
навчального закладу обов'язково повинні мати зовнішні рецензії.
   4.8. Наукові роботи студентів і аспірантів вищих навчальних
закладів не повинні направлятись на рецензування в ті вищі
навчальні заклади, в яких навчаються їх автори (форма рецензії
згідно з додатком 3).
   4.9. Конкурсна комісія приймає рішення щодо визначення кращих
робіт окремо серед студентів і аспірантів відкритим голосуванням
більшістю голосів за наявності на її засіданні не менше 2/3 складу
комісії. При рівній кількості голосів голос голови є вирішальним.
Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом (додаток 4).
   4.10. Конкурсна комісія базового вищого навчального закладу
до 1 травня 2002 року надсилає до Науково-методичного центру вищої
освіти звіт про підсумки проведення другого туру Конкурсу, до
якого долучаються такі документи:
   - склад конкурсної комісії, затверджений ректором базового
вищого навчального закладу;
   - протокол засідання конкурсної комісії, підписаний всіма її
членами, які брали участь у засіданні;
   - аналітичний матеріал підсумків Конкурсу згідно з переліком
питань (додаток 5);
   - роботи студентів та аспірантів, які є претендентами на
переможців Конкурсу.
   4.11. Оргкомітет Конкурсу підводить остаточні його підсумки і
визначає переможців.
   4.12. Наукові  роботи,  представлені  на  Конкурс,  не
повертаються.
        5. Визначення переможців Конкурсу
            та їх нагородження
   5.1. Переможці Конкурсу визначаються рішенням оргкомітету
Конкурсу окремо серед студентів і аспірантів та нагороджуються
Дипломами Міністерства освіти і науки України I, II, III ступеня,
заохочувальними дипломами та грошовими преміями:
   для студентів у розмірі:
   перша премія - 600 гривень;
   друга премія - 500 гривень;
   третя премія - 400 гривень;
   три заохочувальні премії - по 200 гривень;
   для аспірантів у розмірі:
   перша премія - 700 гривень;
   друга премія - 600 гривень;
   третя премія - 500 гривень;
   три заохочувальні премії - по 300 гривень.
   Оргкомітет Конкурсу представляє для нагородження 6 студентів
та 6 аспірантів.
   5.2. Переможці Конкурсу нагороджуються на науково-практичній
конференції в присутності представників Центральної  виборчої
комісії, Міністерства освіти і науки України, засобів масової
інформації.
 
 
 Секретар Центральної виборчої комісії        Я. ДАВИДОВИЧ
 
 Директор Науково-методичного центру
 вищої освіти Міністерства освіти і
 науки України                   К. ЛЕВКІВСЬКИЙ
 
                         Додаток 1
                     до Положення про Конкурс
               АНОТАЦІЯ
   В анотації  наукової роботи під девізом "______________"
зазначаються:
   - актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана
методика дослідження;
   - загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг,
кількість  малюнків,  схем,  таблиць,  використаних  наукових
джерел тощо).
   Завершується анотація  набором  ключових  слів  (сталих
термінологічних словосполучень), що вживаються у науковій роботі
та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів
повинна становити не менше трьох але не більше десяти. Ключові
слова подаються у називному відмінку, друкуються в рядок, через
кому.
   Текст анотації має бути лаконічним та відображати основний
зміст роботи.
 
                         Додаток 2
                     до Положення про Конкурс
              ВІДОМОСТІ
        про автора та наукового керівника
         конкурсної роботи під девізом
          "_________________________"
 
       АВТОР             НАУКОВИЙ КЕРІВНИК
1. Прізвище             1. Прізвище
_________________________________  ______________________________
2. Ім'я               2. Ім'я
_________________________________  ______________________________
3. По батькові           3. По батькові
_________________________________  ______________________________
4. Повна назва вищого навчального  4. Місце роботи, тел.
закладу, в якому навчається автор  ______________________________
_________________________________  ______________________________
_________________________________  ______________________________
5. Факультет            5. Посада
_________________________________  ______________________________
6. Курс (рік навчання)       6. Науковий ступінь
_________________________________  ______________________________
7. Результати роботи опубліковані  7. Вчене звання
_________________________________  ______________________________
(рік, місце, наукове видання)    ______________________________
8. Результати роботи впроваджено  8. Домашня адреса, тел.
_________________________________  ______________________________
(форма впровадження, місце, рік)  ______________________________
9. Домашня адреса, тел.
_________________________________
_________________________________
 
Науковий керівник                 ________________
                           (підпис)
 
Автор роботи                   ________________
                           (підпис)
 
Рішенням оргкомітету _____________________________________________
              (назва вищого навчального закладу)
 
Студент/ка (аспірант/ка)____________________ рекомендується  для
            (прізвище, ініціали)
участі у Всеукраїнському конкурсі на кращу наукову роботу серед
студентів і аспірантів вищих навчальних закладів з питань виборів
та референдумів в Україні.
 
 Голова оргкомітету вищого
 навчального закладу    _________ ____________________________
              (підпис) (посада, прізвище, ініціали)
           М. П.
 
"___" ____________ 200_ р.
 
                         Додаток 3
                     до Положення про Конкурс
               РЕЦЕНЗІЯ
   на наукову роботу під девізом "____________________________",
представлену на Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу
серед студентів і аспірантів вищих навчальних закладів з питань
виборів та референдумів в Україні.
 
Актуальність проблеми ____________________________________________
__________________________________________________________________
 
Наукова література та інші джерела інформації ____________________
__________________________________________________________________
   Ступінь новизни та оригінальність ідей, покладених в основу
роботи, методи дослідження _______________________________________
__________________________________________________________________
 
Основні наукові результати _______________________________________
__________________________________________________________________
             (теоретичні)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
            (експериментальні)
Значення роботи __________________________________________________
__________________________________________________________________
             (теоретичне)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 (практична можливість впровадження результатів роботи у практику)
 
Ступінь самостійності виконання роботи ___________________________
__________________________________________________________________
 
Якість оформлення ________________________________________________
 
Висновок _________________________________________________________
     (не рекомендується або рекомендується для нагородження
__________________________________________________________________
  Дипломом (I, II, III ступенів, заохочувальним) (конкретно)
 
Рецензент ________  ____________________________________________
      (підпис)  (вчене звання, науковий ступінь, посада,
                місце роботи)
 
Висновки конкурсної комісії:
 
__________________________________________________________________
 (про представлення або не представлення роботи для нагородження
     Дипломом (I, II, III ступенів, заохочувальним)
 
 
 Голова конкурсної комісії  __________  ________________________
               (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
 Секретар конкурсної
 комісії           __________  ________________________
               (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
 "___" ____________ 200_ р.
 
                         Додаток 4
                     до Положення про Конкурс
               ПРОТОКОЛ
      засідання конкурсної комісії Всеукраїнського
     конкурсу на кращу наукову роботу серед студентів
     і аспірантів вищих навчальних закладів з питань
        виборів та референдумів в Україні
         від "___" ____________ 200_ року
 
   Конкурсна комісія  розглянула  ___________ студентські та
                   (кількість)
___________ аспірантські наукові роботи, що надіслали з __________
(кількість)                      (кількість)
вищих навчальних закладів.
 
На підставі аналізу конкурсних робіт комісія пропонує нагородити:
            Дипломом I ступеня
------------------------------------------------------------------
Прізвище, ім'я та по | Тема роботи, девіз,  | Назва вищого
батькові студента   | прізвище та ініціали  | навчального
(аспіранта)      | наукового керівника  | закладу
----------------------+------------------------+------------------
----------------------+------------------------+------------------
------------------------------------------------------------------
            Дипломом II ступеня
------------------------------------------------------------------
Прізвище, ім'я та по | Тема роботи, девіз,  | Назва вищого
батькові студента   | прізвище та ініціали  | навчального
(аспіранта)      | наукового керівника  | закладу
----------------------+------------------------+------------------
----------------------+------------------------+------------------
------------------------------------------------------------------
            Дипломом III ступеня
------------------------------------------------------------------
Прізвище, ім'я та по | Тема роботи, девіз,  | Назва вищого
батькові студента   | прізвище та ініціали  | навчального
(аспіранта)      | наукового керівника  | закладу
----------------------+------------------------+------------------
----------------------+------------------------+------------------
------------------------------------------------------------------
           Заохочувальним дипломом
------------------------------------------------------------------
Прізвище, ім'я та по | Тема роботи, девіз,  | Назва вищого
батькові студента   | прізвище та ініціали  | навчального
(аспіранта)      | наукового керівника  | закладу
----------------------+------------------------+------------------
----------------------+------------------------+------------------
------------------------------------------------------------------
            Грамотою Конкурсу
------------------------------------------------------------------
N  | Прізвище, ім'я та по  | Посада, наукове | Назва вищого
п/п | батькові (повністю)  | звання      | навчального
  | наукового керівника  |         | закладу
  | студента (аспіранта) - |         |
  | переможця конкурсу   |         |
----+-------------------------+------------------+----------------
 1. |             |         |
----+-------------------------+------------------+----------------
 2. |             |         |
------------------------------------------------------------------
 
 
 Голова конкурсної комісії   __________  ______________________
                (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
 Члени конкурсної комісії:
 _____________________________        _____________________
   (прізвище, ініціали)              (підпис)
 _____________________________        _____________________
 _____________________________        _____________________
 _____________________________        _____________________
 
                         Додаток 5
                     до Положення про Конкурс
      Перелік питань щодо аналітичного матеріалу
      підсумків Всеукраїнського конкурсу на кращу
      наукову роботу серед студентів і аспірантів
      вищих навчальних закладів з питань виборів
          та референдумів в Україні
 
   1. Кількість студентських та аспірантських наукових робіт, що
надійшли до конкурсної комісії, в тому числі від базового вищого
навчального закладу.
   2. Кількість вищих навчальних закладів, що взяли участь у
конкурсі.
   3. Кількість членів конкурсної комісії.
   4. Кількість рецензентів, які залучаються до  роботи  в
комісії, в тому числі кандидатів наук, докторів наук, доцентів,
професорів.
   5. Кількість та назви секцій у складі комісій.
   6. Перелік вищих навчальних закладів і установ, у яких
рецензувалися студентські та аспірантські наукові роботи.
   7. Перелік вищих навчальних закладів і установ, у яких
рецензувалися наукові роботи студентів та аспірантів базового
вищого навчального закладу.
   8. Кількість студентських та аспірантських наукових робіт,
результати яких опубліковано.
   9. Кількість студентських та аспірантських наукових робіт,
результати яких впроваджено у практику.
   10. Аналіз актуальності тематики наукових робіт.
   11. Характерні недоліки наукових робіт.
   12. Пропозиції щодо практичного застосування окремих наукових
робіт.
 
 
 Голова конкурсної комісії __________  _________________________
               (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
 Секретар конкурсної    __________  _________________________
 комісії           (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
 "___" ____________ 200_ р.
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             постановою Центральної виборчої комісії
                від 27 грудня 2001 р. N 64,
            наказом Міністерства освіти і науки України
            від 29 грудня 2001 р. N 825 ( v0825290-01 )
               СКЛАД
       оргкомітету Всеукраїнського конкурсу на
       кращу наукову роботу серед студентів і
       аспірантів вищих навчальних закладів з
       питань виборів та референдумів в Україні
 
   РЯБЕЦЬ     - Голова Центральної виборчої комісії,
Михайло Михайлович  співголова оргкомітету Конкурсу;
   КРЕМЕНЬ    - Міністр освіти і науки України, співголова
Василь Григорович   оргкомітету Конкурсу;
   СПІВАК     - член Центральної виборчої комісії,
Василь Іванович    заступник співголови оргкомітету Конкурсу;
   СТЕПКО     - заступник Державного секретаря Міністерства
Михайло Филимонович  освіти і науки України, заступник співголови
           оргкомітету Конкурсу;
   ЛЕВКІВСЬКИЙ  - директор Науково-методичного центру
Казимир Михайлович  вищої освіти Міністерства освіти і науки
           України, заступник співголови оргкомітету
           Конкурсу;
   ЖУРАВЛЬОВА   - завідуюча сектором Науково-методичного
Наталія Василівна   центру вищої освіти Міністерства освіти
           і науки України, відповідальний секретар
           оргкомітету.
          Члени оргкомітету Конкурсу:
   ВОРОНОВ      - завідувач кафедри державного будівництва
Микола Павлович     і місцевого самоврядування в Україні
             Національної юридичної академії
             України ім. Ярослава Мудрого (за згодою);
   ДАВИДОВ      - член Центральної виборчої комісії;
Ренольд Костянтинович
   ДМИТРИЧЕНКО    - начальник Департаменту вищої освіти
Михайло Федорович    Міністерства освіти і науки України;
   ДОРОШЕНКО     - методист вищої кваліфікаційної категорії
Тетяна Миколаївна    Науково-методичного центру вищої освіти
             Міністерства освіти і науки України;
   МОВЧАН      - заступник директора Науково-методичного
Олександр Мартинович   центру вищої освіти Міністерства освіти
             і науки України;
   НЕЛЬГА      - член Центральної виборчої комісії;
Олександр В'ячеславович
   ПАНОВ       - проректор з наукової роботи Національної
Микола Іванович     юридичної академії України
             ім. Ярослава Мудрого (за згодою);
   РИБАЧУК      - член Центральної виборчої комісії;
Микола Филимонович
   СТАВНІЙЧУК    - член Центральної виборчої комісії;
Марина Іванівна
   ТОДИКА      - завідувач кафедри конституційного права
Юрій Миколайович     Національної юридичної академії
             України ім. Ярослава Мудрого (за згодою);
   ШЕМШУЧЕНКО    - ректор Київського університету
Юрій Сергійович     права (за згодою).
 
 
 Секретар Центральної виборчої комісії         Я.ДАВИДОВИЧ
 
 Директор Науково-методичного центру
 вищої освіти Міністерства
 освіти і науки України               К.ЛЕВКІВСЬКИЙ
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка