Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку підготовки та проведення робочих поїздок Прем"єр-міністра України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 27 грудня 2001 р. N 1747
                Київ
    Про затвердження Порядку підготовки та проведення
       робочих поїздок Прем'єр-міністра України
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Порядок підготовки та проведення робочих поїздок
Прем'єр-міністра України (додається).
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
   Інд. 39
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 27 грудня 2001 р. N 1747
               ПОРЯДОК
       підготовки та проведення робочих поїздок
           Прем'єр-міністра України
 
   1. Цей Порядок визначає загальні принципи та вимоги щодо
організації робочих поїздок Прем'єр-міністра України в межах
держави (далі - робочі поїздки), участі центральних і місцевих
органів виконавчої влади в їх підготовці та проведенні.
   2. Робочі поїздки проводяться відповідно до квартального
плану, який затверджується Прем'єр-міністром України за 10 днів до
початку наступного кварталу, з метою забезпечення розгляду питань,
що мають актуальний характер для конкретного регіону чи певної
галузі.
   3. Пропозиції до проекту квартального плану робочих поїздок
можуть  подавати  Перший   віце-прем'єр-міністр   України,
віце-прем'єр-міністри  України,  керівники центральних органів
виконавчої влади, Голова Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, голови обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій не пізніше ніж за 15 днів до початку кожного
кварталу.
   4. Квартальний   план   робочих  поїздок  уточнюється
Прем'єр-міністром України за  поданням  Державного  Секретаря
Кабінету Міністрів України та керівника Служби Прем'єр-міністра
України за 5 днів до початку кожного місяця.
   5. Затверджений квартальний план робочих поїздок доводиться
до відома відповідних центральних та місцевих органів виконавчої
влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим для підготовки
матеріалів і здійснення організаційних заходів, пов'язаних із
робочими поїздками.
   6. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
за 10 днів до початку робочої поїздки вносять Кабінетові Міністрів
України пропозиції до її програми.
   7. Узгоджена  Прем'єр-міністром  України програма робочої
поїздки за 8 днів до початку поїздки надсилається за його
дорученням визначеним центральним та місцевим органам виконавчої
влади, які у триденний термін подають до Секретаріату Кабінету
Міністрів  України матеріали для розгляду питань на нарадах
(зустрічах), передбачених програмою робочої поїздки.
   Зміни до програми робочої поїздки можуть бути внесені не
пізніше ніж за 5 днів до її початку.
   8. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади
можуть у разі необхідності відряджати до регіону відповідальних
працівників для вивчення на місці стану справ у відповідних
галузях або на підприємствах.
   9. Матеріали для розгляду питань на нарадах (зустрічах) під
час робочої поїздки Прем'єр-міністра України повинні містити:
   порядок проведення нарад (зустрічей);
   список учасників;
   тези виступу Прем'єр-міністра України;
   таблиці, в яких наводяться статистичні дані про основні
показники,  що  характеризують  стан  справ у галузі,  про
підприємства, динаміку їх розвитку в порівнянні із середніми
показниками по Україні та з показниками за регіонами,  які
перебувають у подібних соціально-економічних умовах, і довідкові
матеріали про керівників, які їх очолюють;
   аналіз стану справ у відповідній галузі або на території
регіону (з порівнянням показників із середніми по Україні та з
показниками  за  регіонами,  які  перебувають  у  подібних
соціально-економічних умовах), а також причини, що гальмують їх
розвиток, із зазначенням конкретних прикладів їх некваліфікованих
рішень та прорахунків в організації роботи;
   пропозиції щодо  шляхів  усунення негативних тенденцій у
розвитку галузі або території регіону.
   10. Погоджені керівниками центральних органів  виконавчої
влади, Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
матеріали робочої поїздки подаються до Секретаріату Кабінету
Міністрів України за 5 днів до її початку.
   11. Структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів
України проводиться експертиза матеріалів для робочої поїздки,
поданих міністерствами, іншими центральними органами виконавчої
влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, та у
разі потреби - їх доопрацювання.
   Опрацьовані та  погоджені  матеріали для робочої поїздки
передаються за 4 дні до її початку Управлінню з питань взаємодії з
місцевими органами влади Секретаріату Кабінету Міністрів України
для систематизації та комплектування.
   Скомплектовані матеріали для робочої поїздки подаються Службі
Прем'єр-міністра України за 3 дні до її початку.
   12. Остаточна  підготовка матеріалів для робочої поїздки
Прем'єр-міністра України покладається на його Службу.
   Служба Прем'єр-міністра України:
   розробляє проект  квартального  плану  робочих  поїздок
Прем'єр-міністра України;
   узгоджує списки  посадових  осіб і представників засобів
масової інформації,  які  супроводжуватимуть  Прем'єр-міністра
України в робочій поїздці, та несе відповідальність за своєчасне
повідомлення їм дати і порядку від'їзду до регіону;
   координує вирішення питань щодо організації транспортного
забезпечення робочої поїздки (крім транспортного забезпечення у
регіоні);
   подає Прем'єр-міністрові України за 2 дні до початку робочої
поїздки   її   програму  і  відповідні  аналітичні  та
інформаційно-довідкові матеріали;
   організовує за участю міністерств, інших центральних органів
виконавчої  влади,  місцевих держадміністрацій, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів Секретаріату
Кабінету Міністрів України доопрацювання доручень Прем'єр-міністра
України за підсумками його робочої поїздки, а також подає їх на
підпис, як правило, у п'ятиденний термін після завершення поїздки;
   залучає народних депутатів України за їх згодою, працівників
Адміністрації Президента України до участі у робочих поїздках
Прем'єр-міністра України в регіони у разі надходження відповідних
пропозицій.
   13. Висвітлення робочих поїздок Прем'єр-міністра України у
засобах масової інформації забезпечує Прес-служба Прем'єр-міністра
України.
   14. Рада міністрів Автономної Республіки Крим,  обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації з метою
забезпечення належної організації перебування Прем'єр-міністра
України в регіоні, створення відповідних умов для ефективної його
роботи:
   подають Секретаріатові Кабінету Міністрів України електронною
поштою за 6 днів до початку робочої поїздки документи за переліком
згідно з додатком 1 до цього Порядку;
   здійснюють організаційні заходи  для  підготовки  робочої
поїздки згідно з додатком 2 до цього Порядку;
   забезпечують неухильне виконання програми робочої поїздки;
   сприяють працівникам  Служби  Прем'єр-міністра  України,
Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління державної
охорони, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в
їх попередньому ознайомленні з  об'єктами,  відвідання  яких
передбачене  програмою робочої поїздки, а також під час її
проведення;
   подають Службі Прем'єр-міністра України, Управлінню з питань
взаємодії  з  місцевими органами влади Секретаріату Кабінету
Міністрів України електронною поштою протокол наради (зустрічі) на
другий день після її проведення.
   15. Позапланові  робочі  поїздки  готуються Секретаріатом
Кабінету Міністрів України за окремим дорученням Прем'єр-міністра
України або Державного Секретаря Кабінету Міністрів України у
терміни, встановлені у дорученні, з дотриманням вимог, визначених
у пунктах 9-12 цього Порядку.
   16. За підсумками робочої поїздки Прем'єр-міністра України
заінтересовані центральні органи виконавчої  влади  разом  з
відповідною  обласною держадміністрацією готують проекти його
доручень та подають їх до Секретаріату Кабінету Міністрів України
у дводенний термін після її завершення. Опрацювання проектів
доручень Прем'єр-міністра України Секретаріатом Кабінету Міністрів
України здійснюється у триденний термін.
   У разі потреби Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації в
установленому порядку подають проекти рішень Кабінету Міністрів
України.
   17. Відповідальність за підготовку матеріалів для робочих
поїздок  Прем'єр-міністра  України та забезпечення реалізації
прийнятих  рішень  покладається  на  керівників  відповідних
центральних та місцевих органів виконавчої влади.
   18. Контроль за виконанням доручень Прем'єр-міністра України
за підсумками його робочих поїздок здійснюється структурними
підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України. Підготовлені
матеріали узагальнюються Управлінням моніторингу  Секретаріату
Кабінету Міністрів України.
 
                            Додаток 1
                            до Порядку
               ПЕРЕЛІК
  документів, які Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
      обласні, Київська та Севастопольська міські
       держадміністрації подають електронною
         поштою Секретаріатові Кабінету
            Міністрів України
 
   1. Списки посадових осіб, які зустрічатимуть Прем'єр-міністра
України під час прибуття його до регіону.
   2. Довідки-об'єктивки:
   Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови
обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації;
   Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голови
обласної ради, Київського, Севастопольського міського голови;
   міського голови (міста - обласного центру), Сімферопольського
міського голови.
   3. Список посадових осіб:
   Ради міністрів Автономної Республіки Крим - Голова, заступник
Голови;
   обласної, Київської   та   Севастопольської   міської
держадміністрації - голова, перший заступник голови, заступник
голови (прізвище, ім'я та по батькові, посада, дата призначення на
посаду).
   4. Список  народних  депутатів  України  від  Автономної
Республіки Крим, області, міста (прізвище, ім'я та по батькові,
рік народження, професія, посада, місце роботи і проживання,
партійність, виборчий округ, від якого обрано депутата).
   5. Список посадових осіб:
   Верховної Ради Автономної Республіки Крим - Голова, перший
заступник Голови, заступник Голови;
   обласної ради - голова, заступник голови;
   Севастопольської міської  ради  -  міський  голова, його
заступник;
   Київської міської ради - міський голова, заступник міського
голови - секретар Київської міської ради (прізвище, ім'я та по
батькові, посада, дата обрання).
   6. Список голів районних держадміністрацій в  Автономній
Республіці  Крим,  області;  голів районних у мм. Києві та
Севастополі держадміністрацій (прізвище, ім'я та по батькові, дата
призначення на посаду).
   7. Список голів районних рад в Автономній Республіці Крим,
області, районних у мм. Києві та Севастополі рад (прізвище, ім'я
та по батькові, дата обрання).
   8. Список міських голів міст республіканського (Автономної
Республіки Крим) та обласного значення (місто, прізвище, ім'я та
по батькові, дата обрання).
   9. Соціально-економічний паспорт регіону.
   10. Зведена     таблиця    основних    показників
соціально-економічного розвитку регіону в розрізі районів і міст
республіканського  (Автономної  Республіки Крим) та обласного
значення (темпи приросту (+), зниження (-) з початку поточного
року до відповідного періоду минулого року (у відсотках) з
визначенням рейтингу району, міста щодо кожного показника).
   11. Довідка про організаторську, контрольну та кадрову роботу
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та
Севастопольської міської держадміністрації.
   12. Довідка про останні події, що відбулися в регіоні.
   13. Інформація про стан виконання раніше даних доручень та
рішень Президента України і Кабінету Міністрів України щодо
стабілізації соціально-економічної ситуації в регіоні.
   14. Коротка характеристика об'єктів, на яких  планується
перебування Прем'єр-міністра України:
   паспорт підприємства, організації або установи;
   довідка про стан заборгованості з виплати заробітної плати;
   характеристика та автобіографічні дані керівників.
   15. Сценарій відвідування об'єктів.
   16. Матеріали, зазначені у пункті 9 Порядку, затвердженого
цією постановою.
 
                            Додаток 2
                            до Порядку
           ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ,
     які повинні здійснити Рада міністрів Автономної
       Республіки Крим, обласні, Київська та
       Севастопольська міські держадміністрації
        під час підготовки робочої поїздки
           Прем'єр-міністра України
 
   1. Визначити  кількість  автотранспорту  (в  тому  числі
резервного),  необхідного  для обслуговування Прем'єр-міністра
України та посадових осіб, які його супроводжують під час робочої
поїздки,  а  також  визначити  посадових  осіб,  які несуть
відповідальність за технічний стан автотранспорту, забезпечити
своєчасну  перевірку  технічного  стану кожного автомобіля і
затвердити порядок їх руху в колоні.
   2. Затвердити та здійснити заходи щодо забезпечення безпеки
Прем'єр-міністра України і посадових осіб, які його супроводжують.
   3. Виконати роботи з підготовки приміщень до проведення нарад
(зустрічей) під керівництвом Прем'єр-міністра України або за його
участю, зокрема:
   забезпечити приведення у належний санітарний стан, освітлення
та озвучення приміщень, протипожежну та іншу безпеку учасників;
   облаштувати робоче місце Прем'єр-міністра України;
   установити Державний Прапор України у приміщенні та  на
будинку, в якому проводиться нарада (зустріч);
   затвердити схему розміщення учасників.
   4. Підготувати список представників місцевих засобів масової
інформації, які будуть запрошені для висвітлення питань, що
розглядатимуться на нараді (зустрічі); визначити за погодженням з
прес-службою Прем'єр-міністра України порядок їх роботи.
   5. Визначити посадових осіб, які відповідатимуть за:
   виготовлення перепусток та їх своєчасне вручення особам,
запрошеним на нараду (зустріч);
   реєстрацію учасників та осіб, які повинні взяти участь в
обговоренні питань, а також за вручення учасникам відповідних
матеріалів;
   розміщення учасників у приміщенні згідно із затвердженою
схемою;
   стенографування (технічний запис) та складання  протоколу
наради (зустрічі).
   6. Забезпечити підготовку приміщення, в якому проводитиметься
прес-конференція Прем'єр-міністра  України  для  представників
засобів  масової інформації, та визначити за погодженням із
прес-службою Прем'єр-міністра України порядок її проведення.
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка