Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про виконання у 2002-2005 роках науково-технічних проектів, підготовлених відповідно до Державної програми "Екологічно чиста геотермальна енергетика України"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 27 грудня 2001 р. N 600-р
                Київ
 
    Про виконання у 2002-2005 роках науково-технічних
       проектів, підготовлених відповідно до
        Державної програми "Екологічно чиста
         геотермальна енергетика України"
 
   Погодитися з пропозицією МОН щодо виконання у 2002-2005 роках
науково-технічних  проектів  згідно з додатком, підготовлених
відповідно до Державної програми "Екологічно чиста геотермальна
енергетика  України", схваленої постановою Кабінету Міністрів
України від 17 січня 1996 р. N 100 ( 100-96-п ).
 
   Прем'єр-міністр України               А.КІНАХ
   Інд. 28
 
                    Додаток
           до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 27 грудня 2001 р. N 600-р
 
               ПЕРЕЛІК
       науково-технічних проектів, прийнятих
      до виконання в 2002-2005 роках відповідно
       до Державної програми "Екологічно чиста
         геотермальна енергетика України"
 
------------------------------------------------------------------
 N | Назва проектів та їх |Строки|Міні-  |    Очікувані
п/п|  основних етапів  |вико- |стер-  |    результати
  |           |нання,|ства,  |
  |           |роки |інші  |
  |           |   |цент-  |
  |           |   |ральні |
  |           |   |органи |
  |           |   |вико-  |
  |           |   |навчої |
  |           |   |влади, |
  |           |   |що фі- |
  |           |   |нансують|
  |           |   |проекти |
------------------------------------------------------------------
     РОЗДІЛ 1. РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КОМБІНОВАНОГО
      ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОГЕНЕРУЮЧИХ АГРЕГАТІВ ТА
    ТЕРМАЛЬНИХ ВОД В АВТОНОМНИХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
 
1. Розроблення  технології  2002- МОН розроблення  технологій
  та дослідження технічних  2005    комплексного
  параметрів               використання
  демонстраційної системи        нетрадиційних   джерел
  автономного              енергії  у  Криму  та
  енергопостачання   за        Закарпатті      для
  рахунок   комплексного        децентралізованого
  використання   енергії        енергопостачання
  вітру, сонця, біомаси,        об'єктів.   Створення
  термальної води та їх        бізнес-планів     на
  техніко-економічного          спорудження в зазначених
  обгрунтування             регіонах
                     енергогенеруючих
   Збирання, обробка  та        установок,      які
   систематизація            комплексно
   відомостей    щодо        використовують
   ресурсів нетрадиційних        нетрадиційні   джерела
   джерел енергії у Криму        енергії
   та Закарпатті з метою
   вибору об'єктів  для
   комплексного
   використання
   нетрадиційних  джерел
   енергії
   Розроблення технології
   комплексного
   використання
   нетрадиційних  джерел
   енергії  для сталого
   теплопостачання
   споживачів
   Розрахунок
   технологічних
   показників  установок
   комплексного
   використання
   нетрадиційних  джерел
   енергії,      що
   створюються     в
   конкретних   умовах
   Криму та Закарпаття.
   Економічні розрахунки
   та      розробки
   бізнес-планів    на
   спорудження установок
   комплексного
   використання
   нетрадиційних  джерел
   енергії
 
2. Розроблення    пакета  2002- МОН розроблення   системи
  комп'ютерних програм для  2003    автоматизованого
  автоматизованого            проектування      і
  проектування              комп'ютерних програм для
  геотермальних             технічних    проектів
  теплогенеруючих            геотермальних
  установок               теплогенеруючих
                     установок.      При
   Аналіз    методики        розробленні    таких
   проектування             програм    планується
   геотермальних            використання   системи
   теплогенеруючих           комп'ютерної оптимізації
   установок  з  метою        технологічних    схем
   створення      її        геотермальних установок,
   комп'ютерного            що проектуються
   алгоритму. Розроблення
   комп'ютерних програм,
   що реалізують алгоритм
   проектування
   геотермальних
   теплогенеруючих
   установок
   Створення    пакета
   інформаційно-рекламних
   матеріалів     для
   впровадження
   автоматизованого
   проектування
   геотермальних
   теплогенеруючих
   установок
 
3. Дослідження   процесу  2002- МОН дослідження   процесів
  закачування        2003    закачування
  відпрацьованих             відпрацьованого
  геотермальних  вод  з        геотермального
  метою    розроблення        теплоносія в поглинальні
  технології  підвищення        свердловини.  Виявлення
  прийомистості свердловин        динаміки  зміни  тиску
                     закачування залежно від
   Створення  дослідної        мінералізації, хімічного
   установки     для        складу    теплоносія,
   автоматизованих           характеристики розкриття
   вимірів   параметрів        пласта,   конструкції
   поглинальних             призабійної   частини
   свердловин.   Монтаж        свердловини. Розроблення
   установки      на        рекомендацій     та
   свердловинах             технологій  підвищення
   Косинського родовища.        поглинальних
   Проведення              властивостей підземного
   експериментів    із        колектора та технологій
   закачування             підвищення прийомистості
   відпрацьованих   вод        свердловин
   Вимірювання     за
   допомогою  створеної
   автоматизованої
   установки  параметрів
   свердловин.   Аналіз
   одержаних результатів
   з метою  розроблення
   рекомендацій   щодо
   технології проведення
   закачування
   відпрацьованих
   термальних вод
   РОЗДІЛ 2. РОЗРОБЛЕННЯ ПАЛИВНО-ГЕОТЕРМАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
         ВИРОБНИЦТВА ТЕПЛОТИ ТА ЕЛЕКТРИКИ
 
1. Розроблення,  створення  2002- МОН розроблення      та
  та     випробування  2005    встановлення на одному з
  експериментального           геотермальних  родовищ
  модуля    автономної        Криму
  установки для тепло- та        дослідно-експерименталь-
  електропостачання           ного       модуля
                     геотермальної установки
   Збирання   вихідних        для   тепло-    та
   відомостей, необхідних        електропостачання.
   для    розроблення        Теплопостачання   буде
   проекту   дослідного        здійснюватися за рахунок
   модуля                теплоти  безпосередньо
                     геотермальної води,  а
   Розроблення  проекту        також   за   рахунок
   дослідного модуля та        використання розчиненого
   методики  визначення        в  цій  воді газу. В
   його  експлуатаційних        результаті   дослідних
   характеристик            випробувань    будуть
                     доведені    технічні
   Створення  дослідного        характеристики
   модуля   на   базі        установки, досліджено її
   Медведівського            економічні  параметри.
   родовища  термальних        Потреба України в цих
   вод,   що  містять        установках   становить
   розчинений газ            близько 10..15 установок
                     щороку
   Проведення  наукових
   досліджень     та
   експериментів    з
   вивчення    режимів
   експлуатації  модуля,
   режимів     роботи
   свердловин,   іншого
   наземного обладнання
 
2. Розроблення    нових  2002- МОН створення     нових
  технологій використання  2004    технологій використання
  некондиційних   газів        газу    некондиційних
  малих   родовищ  для        газових  родовищ,  за
  децентралізованого           допомогою яких можливе
  тепло-         і        використання   газових
  електропостачання та їх        свердловин з  низькими
  техніко-економічного          гирловими
  обгрунтування             термогідродинамічними
                     характеристиками газу та
   Обробка       та        газу   з   домішками
   систематизація            корозійно-шкідливих
   геологічних     та        речовин (на даний час в
   технологічних            Україні   налічується
   відомостей    щодо        близько       100
   існуючих некондиційних        некондиційних  газових
   газових родовищ           родовищ, на базі яких
                     буде споруджено тепло- і
   Розроблення             електрогенеруючі
   технологічних   схем        установки    сумарною
   установок,     що        потужністю майже  6000
   використовуються:          МВт)
   а) газ  з  низьким
   тиском  на   гирлі
   свердловини
   б) газ, що вміщує сірку
   в) газ,   що   має
   надмірну вологість
   Техніко-економічні
   дослідження
   доцільності
   використання
   запропонованих
   технологічних схем
   Вибір об'єкта   для
   створення
   демонстраційної
   установки
 
3. Створення       та  2002- МОН створення       та
  випробування        2004    встановлення на одному з
  експериментального           геотермальних  родовищ
  модуля   геотермальної        Криму експериментального
  сушильної установки          модуля   геотермальної
                     сушильної установки. Під
   Розроблення             час дослідних робіт на
   технологічної схеми та        цьому  модулі  будуть
   технічного   проекту        розроблені  оптимальні
   експериментального          режими  сушіння різних
   модуля.     Вибір        видів
   придатного     для        сільськогосподарської
   дослідження об'єкта         продукції.    Потреба
                     України  в  зазначених
   Монтаж   дослідного        установках   становить
   модуля  на вибраному        близько     20...30
   об'єкті               установок щороку
   Дослідження визначення
   параметрів дослідного
   модуля   з   метою
   подальшого
   вдосконалення   його
   конструкції
     РОЗДІЛ 3. РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ
     ТЕРМАЛЬНИХ ВОД У ПОЄДНАННІ З ТЕПЛОВИМИ НАСОСАМИ
 
1. Розроблення    нових  2002- МОН розроблення    нових
  технологій використання  2005    технологій та технічної
  геотермальної енергії у        документації     на
  агропромисловому            обладнання, що дозволить
  комплексі               за       допомогою
                     використання
   Розроблення технології        геотермальної  енергії
   комплексного             організувати обробку та
   використання             консервування
   термальних  вод  для        сільгосппродукції,  її
   тепло-,               тривале зберігання  та
   холодопостачання           переробку, а також не
                     тільки значно зменшити
   Створення  технічної        використання органічного
   документації    на        палива, а й  створити
   дослідну    систему        установки її комплексної
   комплексного             переробки
   геотермального тепло-,
   холодопостачання
   технологічної лінії з
   переробки
   сільгосппродукції  у
   селищі     Янтарне
   (Автономна Республіка
   Крим)
   Прив'язка  створеної
   технології     та
   обладнання     на
   вибраному   об'єкті.
   Оцінка   економічної
   ефективності
   використання
   запропонованої
   технології     та
   обладнання
   Розроблення
   рекомендацій     з
   використання
   геотермальної енергії
   у   агропромисловому
   комплексі
 
2. Розроблення        2002- МОН розроблення   основних
  технологічної   схеми,  2005    науково-технічних
  техніко-економічного          принципів  проектування
  обгрунтування     та        об'єктів  геотермальної
  технічної пропозиції для        теплоенергетики
  проекту  геотермального        планується   обчислити
  теплопостачання   смт        основні економічні  та
  Красногвардійське           технологічні  параметри
  (Автономна  Республіка        зазначеного   об'єкта,
  Крим)                 обгрунтувати  переваги
                     використання
   Збирання   вихідних        геотермальної  енергії
   відомостей              порівняно з традиційними
                     видами палива
   Розроблення
   технологічної  схеми
   системи геотермального
   теплопостачання
   Розроблення
   техніко-економічного
   обгрунтування
   доцільності створення
   зазначеної системи
   Аналіз
   техніко-економічних
   показників,
   розроблення технічної
   пропозиції
   РОЗДІЛ 4. РОЗРОБЛЕННЯ ТА ОСВОЄННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЗЕМНОГО
         АКУМУЛЮВАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
 
  Розроблення,  створення  2002- МОН розроблення,
  та     випробування  2005    проектування     та
  експериментального           встановлення на одному з
  модуля   комбінованої        об'єктів
  геліогеотермальної           дослідно-експерименталь-
  установки      для        ної      установки
  теплопостачання            акумулювання  сонячної
                     енергії  в  підземних
   Аналіз                проникних     шарах.
   геолого-кліматичних         Планується   дослідити
   умов України з метою        можливість створення в
   вибору місця створення        Україні      систем
   експериментального          підземного акумулювання
   модуля  комбінованої        сонячної  енергії,  а
   геліогеотермальної          також      основні
   установки              технологічні   режими
                     експлуатації, економічні
   Розроблення             показники       та
   технологічної схеми та        геолого-гідрогеотермічні
   технічного   проекту        параметри   підземного
   дослідного модуля          колектора-акумулятора.
                     Планується  створити в
   Виготовлення    та        Україні     системи
   встановлення             акумулювання  сонячної
   дослідного модуля          енергії потужністю  12
                     тис. МВт
   Проведення  наукових
   експериментів    на
   дослідному модулі  з
   метою      оцінки
   технологічних
   характеристик подібних
   комбінованих  систем,
   експериментальне
   отримання  емпіричних
   коефіцієнтів    та
   параметрів, необхідних
   для    проектування
   комбінованих
   геліогеотермальних
   систем теплопостачання
    РОЗДІЛ 5. РОЗРОБЛЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
       ПІДЗЕМНОГО АКУМУЛЮВАННЯ СКИДНОЇ ТЕПЛОТИ
           ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
  Створення бази вихідних  2002- МОН аналіз гідрогеотермічних
  відомостей     щодо  2004    умов   на  території
  термоводоносних            найбільших міст України
  горизонтів,              з   метою  виділення
  перспективних    для        неглибоко   залягаючих
  використання як сезонні        водоносних  горизонтів,
  акумулятори   теплової        придатних для створення
  енергії                систем    підземного
                     акумулювання теплоти. На
   Збирання   вихідних        підставі    виділених
   відомостей     та        водоносних  горизонтів
   створення бази даних        буде створено базу даних
   щодо  всіх  областей        для проектування систем
   України               підземного акумулювання
                     теплоти
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка