Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.12.2001 р. N 1303

Про затвердження Положення про Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Херсонської обласної державної адміністрації
 від 25 жовтня 2002 року N 1013

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 N 1666 "Про затвердження Типового положення про Головне управління економіки обласної, Київської міської державної адміністрації та управління економіки Севастопольської міської державної адміністрації":

1. Затвердити Положення про Головне управління економіки обласної державної адміністрації (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 25.11.2000 N 1081 "Про затвердження Тимчасового положення про Головне управління економіки обласної державної адміністрації".

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Жарова О. П.

 

Голова
обласної державної адміністрації 

 
Ю. Ф. Кравченко 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Херсонської обласної державної адміністрації
від 29 грудня 2001 р. N 1303 

ПОЛОЖЕННЯ
про Головне управління економіки обласної державної адміністрації

1. Головне управління економіки обласної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що утворюється головою обласної державної адміністрації, підзвітне та підконтрольне голові обласної державної адміністрації і Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України з питань реалізації єдиної державної політики економічного і соціального розвитку України.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Основним завданням управління є участь у:

реалізації державної політики економічного і соціального розвитку України;

реалізації державної регуляторної політики і державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму;

формуванні і проведенні державної регіональної політики;

проведенні разом з іншими структурними підрозділами державної зовнішньоекономічної політики;

забезпеченні в межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів України, вітчизняних та іноземних суб'єктів господарювання;

забезпеченні реалізації державної політики у сфері розвитку внутрішньої торгівлі та послуг;

забезпеченні реалізації державної політики у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів;

проведенні структурних змін, а також державної інвестиційної та інноваційної політики;

забезпеченні реалізації державної цінової політики;

забезпеченні виконання завдань з приватизації державного майна;

забезпеченні реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку області, бере участь у визначенні його пріоритетів, у проведенні структурних змін, а також формуванні напрямів інвестиційної політики та готує голові обласної державної адміністрації і Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України пропозиції, спрямовані на забезпечення економічної безпеки держави, сталого розвитку і детінізації економіки.

4.2. Виконує роботи з прогнозування та підготовки програм економічного і соціального розвитку:

розробляє прогнози економічного і соціального розвитку області на середньостроковий період та програми економічного і соціального розвитку на короткостроковий період;

бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий період;

розробляє і подає Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України, іншим центральним органам виконавчої влади пропозиції до проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період, забезпечує виконання завдань, визначених цією Програмою, на обласному рівні;

забезпечує стратегічне планування, програмування та прогнозування економічного і соціального розвитку області.

4.3. Розробляє у межах своєї компетенції пропозиції до проекту Програми діяльності Кабінету Міністрів України, заходи щодо її реалізації та здійснює контроль за їх виконанням.

4.4. Готує спрямовані на виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо розвитку і реформування економіки та вживає заходів для їх реалізації.

4.5. Бере участь у розробленні проектів, державних, міжгалузевих, галузевих, регіональних і міжрегіональних програм.

4.6. Бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму, проводить моніторинг її реалізації та соціально-економічних результатів, сприяє розвитку на території області конкуренції, підвищенню ефективності функціонування об'єктів ринкової інфраструктури.

4.7. Бере участь у підготовці голові обласної державної адміністрації пропозицій з питань бюджетної політики, ефективного використання фінансових, кредитних і валютних ресурсів області.

4.8. Бере участь у складанні необхідних балансів (фінансових, грошових доходів і витрат населення, ринку праці та розвитку трудових ресурсів, попиту і пропонування на основні види паливно-енергетичних ресурсів, промислової продукції та продовольства).

4.9. Бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення порядку регулювання цін в окремих галузях, здійснює регулювання цін на продукцію монопольних утворень на регіональному ринку, забезпечує реалізацію державної цінової політики.

4.10. Розробляє і подає Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України графіки передачі об'єктів соціальної інфраструктури державних підприємств, установ, організацій області у комунальну власність.

4.11. Погоджує переліки об'єктів групи Ж, які підлягають приватизації, та переліки об'єктів соціально-культурного призначення, які можуть бути перепрофільовані.

4.12. Сприяє створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та розвитку підприємництва на території області, надає консультаційну інформаційну та іншу допомогу суб'єктам підприємницької діяльності, розробляє разом з громадськими організаціями підприємців регіональні програми підтримки підприємництва, сприяє їх виконанню.

4.13. Бере участь разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації у реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у світову економіку та розширення економічного і соціального співробітництва з ЄС, подає Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України відповідні пропозиції.

4.14. Бере участь у розробленні пропозицій щодо розвитку і поліпшення структури експорту та імпорту товарів (робіт, послуг).

4.15. Здійснює в межах делегованих йому повноважень регулятивні і реєстраційно-дозвільні функції за дорученням Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України.

4.16. Забезпечує в межах своїх повноважень захист економічних прав і законних інтересів суб'єктів господарювання України.

4.17. Бере участь разом з іншими структурними підрозділами в організації участі підприємств та організацій області у виставково-ярмаркових заходах.

4.18. Здійснює підготовку відповідних інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей області.

4.19. Проводить у встановленому порядку в межах своєї компетенції переговори з офіційними представниками іноземних держав, акредитованих в Україні.

4.20. Подає щороку до 1 лютого Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України пропозиції до програм міжнародної технічної допомоги згідно з напрямами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, відповідними регіональними та галузевими пріоритетами.

4.21. Визначає інвестиційний попит області та на основі визначених державою пріоритетів розробляє пропозиції щодо обсягів державних централізованих капітальних вкладень, здійснює контроль за їх ефективним використанням.

4.22. Розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в області, у тому числі готує і подає Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України пропозиції щодо інвестиційних проектів найважливіших будов виробничого призначення, природоохоронних об'єктів та об'єктів соціальної сфери.

4.23. Бере участь у роботі щодо залучення інвестицій та кредитних ресурсів на розвиток економічного потенціалу області.

4.24. Бере участь у підготовці пропозицій щодо створення і функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку, аналізує економічні та соціальні наслідки функціонування спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку і подає Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України відповідну інформацію в установленому порядку.

4.25. Уживає заходів до розширення міжрегіональних економічних зв'язків, готує проекти відповідних угод.

4.26. Аналізує тенденції розвитку фондового та страхових ринків області, бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення законодавства про страхову діяльність.

4.27. Аналізує стан і бере участь у розробленні пропозицій щодо розвитку в області споживчого ринку, ринку послуг та формування їх інфраструктури поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування і побуту; сприяє розвитку фірмової торговельної мережі та мережі підприємств побуту.

4.28. Бере участь у формуванні та реалізації державної аграрної політики, у розробленні пропозицій щодо забезпечення продовольчої безпеки України.

4.29. Проводить аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, що перебувають у комунальній власності, і за дорученням Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України - підприємств, що перебувають у державній власності.

4.30. Бере участь у розробленні довгострокових прогнозів чисельності населення області, його статево-вікової структури, програм зайнятості.

4.31. Готує голові обласної державної адміністрації пропозиції з питань розміщення на території області нових, реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об'єктів виробничого і невиробничого призначення, що належать до сфери її управління.

4.32. Бере участь у розробленні та впровадженні в області економічного механізму природокористування, раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, використання вторинних ресурсів.

4.33. Готує голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій на розвиток житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку, побутового, торговельного та інших видів обслуговування населення.

4.34. Розробляє пропозиції щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів закупівлі товарів, робіт і послуг для державних потреб за рахунок коштів державного бюджету; за поданням органів місцевого самоврядування розробляє пропозиції щодо закупівлі товарів, робіт і послуг для місцевих потреб за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування, а також формування регіональних замовлень.

4.35. Бере участь у здійсненні заходів щодо координації закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів, зокрема коштів місцевих бюджетів, у тому числі:

погоджує застосування замовником таких процедур: торгів з обмеженою участю, двоступеневих торгів та закупівель в одного виконавця;

розглядає та надає висновки щодо скарг, які виникли до моменту укладення угод про закупівлю;

здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель;

проводить моніторинг здійснення запланованих закупівель;

надає розпорядникам бюджетних коштів консультаційну та методичну допомогу з питань здійснення закупівель.

4.36. Сприяє розвитку науки і техніки, впровадженню нових технологій, підвищенню технічною рівня виробництва і якості продукції, створенню територіальних інноваційних центрів, технопарків.

4.37. Бере участь у розробленні пропозицій щодо проведення адміністративної реформи та реформи адміністративно-територіального устрою.

4.38. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки (перепідготовки) кадрів (спеціалістів) у сфері економіки та управління; бере участь у впровадженні заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва.

4.39. Бере участь у впровадженні програмного та методичного забезпечення функціонування інформаційно-аналітичних систем, що використовуються для дослідження стану економічного і соціального розвитку області.

4.40. Здійснює організаційно-методичне керівництво, координує та забезпечує діяльність структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій з питань розроблення прогнозів економічного і соціального розвитку районів і міст на середньостроковий період та програм економічного і соціального розвитку районів і міст на короткостроковий період, забезпечує взаємодію з ними під час розроблення місцевих, національних, державних, регіональних, галузевих і науково-технічних програм, а також під час розв'язання інших проблем комплексного розвитку продуктивних сил відповідної території.

4.41. Бере участь у виконанні заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, планує, організовує і контролює мобілізаційну підготовку економіки області.

4.42. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності і державної статистики.

4.43. Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в управлінні.

4.44. Узагальгаоє практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції управління, розробляє і подає на розгляд голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

4.45. Виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями.

5. Управління має право:

5.1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням з Державним секретарем Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України.


Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації за поданням начальника управління та погодженням з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції.

(частина друга пункту 7 в редакції розпорядження
 Херсонської обласної державної адміністрації від 25.10.2002 р. N 1013)

8. Начальник управління:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає функції та ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників його структурних підрозділів;

видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

затверджує структуру управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників управління;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання управління.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, в управлінні може утворюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії) та заступників начальника управління, а також інших працівників управління. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації.

Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням начальника управління.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника управління.

10. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо реалізації основних напрямів діяльності управління та вирішення інших питань в управлінні можуть утворюватися наукові ради і комісії.

Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджує начальник управління.

11. Управління утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління в межах виділених асигнувань визначає голова обласної державної адміністрації.

Кошторис доходів і видатків, штатний розпис управління затверджує голова обласної державної адміністрації.

12. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

Заступник голови, керівник апарату
 обласної державної адміністрації 

 
О. С. Стасюк 

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.71387
EUR30.24277
RUB0.41406
PLN7.06673
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка