Законы Украины

Новости Партнеров
 

Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
 N 5.10/29250 від 29.12.2001
 
               Висновок
      державної санітарно-гігієнічної експертизи
 
                   Головне
                   санітарно-епідеміологічне
                   управління   Міністерства
                   охорони здоров'я  України
                   Київ, вул. Грушевського, 7
                   Затверджено
                   Перший заступник головного
                   державного   санітарного
                   лікаря
                   С.П. Бережнов
                   (прізвище, ім'я, по батькові)
 
   Об'єкти зовнішньо-економічної діяльності за кодами УКТ ЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) (перелік у додатку), а
також об'єкти, на які проведена державна санітарно-гігієнічна
експертизи на етапі їх державної реєстрації в Україні (медична
техніка, вироби медичного призначення, пестициди, агрохімікати
тощо)________________________________________ (назва    об'єкта
експертизи )
   1. Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Усі
сфери ____________________________________________________________
    (сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)
   2. Код за УКТЗЕД: Перелік кодів у додатку ___________________
______________________________________
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД , артикул)
   3. Країна походження: Усі країни ____________________________
__________________________________________________________________
   (країна походження об'єкта експертизи)
   4. Виробник: Усі виробники __________________________________
__________________________________________________________________
(найменування та реквізити виробника, розробника, власника або
його представника в Україні, місцезнаходження, телефон, факс,
Е-mail, www,
   За результатами державної санітарно-гігієнічної експертизи
Об'єкти  зовнішньо-економічної  діяльності за кодами УКТ ЗЕД
(Перелік у додатку), а також об'єкти, на які проведена державна
санітарно-гігієнічна експертизи на етапі їх державної реєстрації в
Україні (медична техніка, вироби медичного призначення, пестициди,
агрохімікати тощо) можуть бути ввезеними та реалізованими в
Україні за умови дотримання  вимог  цього  висновку. У разі
необхідності   рішення   щодо   проведення   державної
санітарно-гігієнічної експертизи конкретної продукції приймається
відповідним головним державним санітарним лікарем
 
Термін дії висновку            до 01.01.2003 р.
 
Відповідальність за дотримання вимог
цього висновку несе            власник
(власник, заявник, виробник)
   Санітарно-епідеміологічний контроль    на    кордоні:
радіологічний, на відповідність НРБ, додержання протиепідемічних
заходів
   Санітарно-епідеміологічний контроль при розмитненні -  не
потребує
   Поточний санітарно-епідеміологічний нагляд щодо поводження з
об'єктами на території України здійснювати згідно відповідних
санітарних правил і норм
   Протокол експертизи N 2 від 28.12.2001 р. ___________________
_____________________ (N протоколу, дата його затвердження)
 
 Голова експертної комісії               Ю.І.Кундієв
 інституту медицини праці
 академік НАН і АМН України
 
 Голова експертної комісії               А.М.Сердюк
 інституту гігієни та медичної екології
 академік АМН України
 
 Голова експертної комісії              М.Г.Проданчук
 інституту екогігієни та токсикології
 професор
                   Додаток
                   до висновку   державної
                   санітарно-гігієнічної
                   експертизи від 29.12.2001 р.
                   N 5.10/29250
               Перелік
  об'єктів зовнішньоекономічної діяльності за кодами УКТ ЗЕД
 
0101       Коні, віслюки, мули та лошаки, живі:
0102       Велика рогата худоба жива:
0103       Свині живі:
0104       Вівці або кози живі:
0105       Свійська птиця жива (півні, кури, качки, гуси,
         індики, індички та цесарки):
0106 00      інші тварини живі:
2509 00 00 00   Крейда
2512 00 00 00   Землі  інфузорні  [гірська  мука]  кремнисті
         (наприклад, кізельгур, трепел та діатоміт) та
         аналогічні крем'яні землі з питомою вагою не
         більш як 1, кальциновані або некальциновані
2513       Пемза;  наждак;  корунд  природний,  гранат
         природний та інші природні абразивні матеріали,
         термічно оброблені або необроблені:
2514 00 00 00   Сланець, начорно оброблений або необроблений,
         розпиляний  або нерозпиляний, чи  розділений
         інакше на блоки або плити прямокутної  або
         квадратної форми
2515       Мармур, травертин [вапняковий туф], екаусин та
         інші  види  вапняків  для  монументів  або
         будівництва з питомою вагою не менш як 2,5 та
         алебастр, начорно оброблені або необроблені,
         розпиляні або нерозпиляні чи розділені інакше
         на блоки або плити прямокутної або квадратної
         форми:
2516       Граніт,  порфір, базальт, пісковик та  інші
         камені для монументів або будівництва, начорно
         оброблені  або  необроблені,  розпиляні  або
         нерозпиляні, або розділені інакше на блоки або
         плити прямокутної або квадратної форми:
2517       Галька, гравій, щебінь або подрібнене каміння,
         що  звичайно використовуються як  наповнення
         бетону або для мостіння шосейних доріг  та
         залізниць, або інших видів баласту, галька та
         гравій,  термічно оброблені або необроблені;
         макадам [дорожні покриття з щебеню] з шлаку,
         окалини чи аналогічних промислових відходів, з
         вмістом  або  без  вмісту  матеріалів,  які
         перелічені на початку цієї товарної позиції;
         гудронований  макадам, гранули,  дрібняк  та
         порошок з каменю товарної позиції 2525 або
         2516, термічно оброблені або необроблені:
2518       Доломіт,  кальцинований або  некальцинований;
         доломіт  обтесаний  або  грубо  оброблений,
         розпиляний або розділений інакше на блоки або
         плити прямокутної або квадратної форми; доломіт
         агломерований (включаючи гудронований):
2519       Карбонат магнію природний (магнезит); магнезія
         плавлена; магнезія перепалена (агломерована) з
         вмістом  або без вмісту невеликої кількості
         інших оксидів, доданих перед агломерацією; інші
         оксиди магнію, з домішками або без домішок:
2526       Стеатит  природний, начорно  оброблений  або
         необроблений; розпиляний або нерозпиляний чи
         розділений  інакше  на  блоки  або  плити
         прямокутної або квадратної форми; тальк:
2527 00 00 00   Кріоліт природний; хіоліт природний
2528       Борати  натрію  природні та їх  концентрати
         (кальциновані  або  некальциновані),  крім
         боратів,  виділених  з  природних  сольових
         розчинів; борна кислота природна з вмістом не
         більш як 85 мас.% Н3ВО3 у перерахунку на суху
         речовину:
2529       Польовий  шпат; лейцит; нефелін  та  сієніт
         нефеліновий; флюорит [плавиковий шпат]:
2530       Мінеральні речовини, не включені  до  інших
         угруповань:
2701       Вугілля кам'яне; брикети, котуни та аналогічні
         види твердого палива, виготовлені з кам'яного
         вугілля:
2702       Лігніт  (буре  вугілля)  агломерований  або
         неагломерований, крім гагату:
2704 00      Кокс та напівкокс з кам'яного вугілля, лігніту
         (бурого вугілля) або з торфу, агломеровані або
         неагломеровані; вугілля ретортне:
2705 00 00 00   Газ кам'яновугільний, водяний, генераторний та
         подібні види газів, крім нафтових газів та
         інших газо-подібних вуглеводнів
2709 00      Нафта або нафтопродукти сирі з бітумінозних
         мінералів:
2711       Газ нафтовий та інші вуглеводні у газоподібному
         стані:
2716 00 00 00   Електроенергія
2804 61 00 00   -- з вмістом не менш як 99,99 мас.% кремнію
2812       Галогеніди та галогенідоксиди неметалів:
2818 20 00 00   - оксид алюмінію, крім штучного корунду
2843       Метали  дорогоцінні  у  колоїдному  стані;
         органічні або неорганічні сполуки дорогоцінних
         металів, з точно визначеним чи не визначеним
         хімічним  складом;  амальгами  дорогоцінних
         металів:
2851 00      інші   неорганічні   сполуки   (включаючи
         дистильовану або кондуктометричну воду та воду
         аналогічної  чистоти); зріджене  повітря  (з
         вилученням або без вилучення інертних газів);
         стиснене  повітря; амальгами, крім  амальгам
         дорогоцінних металів:
2933       Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом(ами)
         азоту:
2935 00      Сульфонаміди:
2942 00 00 00   інші органічні сполуки
3001       Залози  та  інші  органи,  призначені  для
         органотерапевтичних цілей, висушені, подрібнені
         або не подрібнені у порошок; екстракти залоз
         або інших органів або їх секретів, призначені
         для органотерапевтичних цілей; гепарин та його
         солі; інші речовини людського або тваринного
         походження, призначені для терапевтичного або
         профілактичного застосування, не включені до
         інших угруповань:
3002       Кров  людей; кров тварин, приготовлена  для
         терапевтичного,    профілактичного    або
         діагностичного застосування; сироватки імунні
         (антисироватки),  інші  фракції  крові  та
         модифіковані імунологічні продукти,  у  тому
         числі  одержані  біотехнологічним  процесами;
         вакцини, токсини, культури мікроорганізмів (за
         винятком дріжджів) та аналогічна продукція:
3003       Лікарські засоби [ліки] (за винятком товарів,
         включених до товарних позицій 3002, 3005 або
         3006), що складаються із змішаних продуктів для
         терапевтичного    або    профілактичного
         застосування, але не у дозованому вигляді і не
         розфасовані для роздрібної торгівлі:
3004       Лікарські засоби [ліки] (за винятком товарів,
         включених до товарних позицій 3002, 3005 або
         3006),  що  складаються  із  змішаних  або
         незмішаних продуктів для терапевтичного  або
         профілактичного  застосування,  у  дозованому
         вигляді  або  розфасовані  для  роздрібної
         торгівлі:
3212 10 90 00   -- інші
3601 00 00 00   Порох
3602 00 00    Готові вибухові речовини, крім пороху:
3701       Фотоплатівки   та   фотоплівки   плоскі,
         сенсибілізовані, неекспоновані,  з  будь-яких
         матеріалів, крім паперу, картону чи тканини;
         плівки  плоскі для моментальної  фотографії,
         сенсибілізовані, неекспоновані, в упаковках або
         без них:
3801       Графіт  штучний;  графіт  колоїдний  або
         напівколоїдний; вироби з графіту або інших форм
         вуглецю у вигляді паст, брусків, пластинок або
         інших напівфабрикатів:
3821 00 00 00   Середовища   культурні   для   вирощування
         мікроорганізмів
3822 00 00 00   Реагенти  діагностичні  або  лабораторні  на
         підкладках  і приготовлені діагностичні  або
         лабораторні реагенти на підкладці або без неї,
         крім перелічених у товарній позиції 3002 або
         3006
3919 10 90 00   --- інші
3923 40 10    - - бобіни, котушки та аналогічні вироби для
         намотування фото- та кіноплівок або стрічок,
         плівок тощо, зазначені у товарних позиціях 8523
         і 8524
3923 50 90 00   - - інші
3923 90      - інші:
3926 90 99 00   ---- інші
4006 10 00 00   - протекторні заготівки для відновлення гумових
         шин
4010       Конвеєрні  стрічки  або  привідні  паси  з
         вулканізованої гуми:
4011       Шини пневматичні гумові нові:
4012       Шини пневматичні гумові, відновлені або ті, що
         вже використовувались; литі шини або еластик-
         шини  із  змінними протекторами  та  ободні
         стрічки, гумові:
4013       Камери гумові:
4016 10 90 00   - - інші
4016 93      - - прокладки, шайби тощо:
4016 94 00 00   -  -  амортизатори для причалювання човнів,
         надувні або
         ненадувні
4016 99      - - інші:
4017 00 99 00   - - інші
4401       Деревина паливна у вигляді колод, полін, хмизу,
         гілок тощо; деревна тріска або стружка; тирса,
         тріска, стружка, уламки та відходи деревини та
         скрап,  агломеровані або  неагломеровані,  у
         вигляді полін, брикетів, гранул тощо:
4403       Лісоматеріали  необроблені,  обкоровані  або
         необкоровані,   начорно   брусовані   або
         небрусовані:
4404       Деревина  бондарна; колоди колоті; дерев'яні
         палі та кілки, загострені, але не розпиляні
         вздовж; деревина обтесана або закруглена, але
         не обточена, не вигнута і не оброблена іншим
         способом,  використовувана  для  виробництва
         палиць,  парасольок, ручок для  інструментів
         тощо; деревина у вигляді трісок, пластинок,
         стрічок тощо:
4406       Шпали дерев'яні для залізничних або аналогічних
         колій:
4407       Лісоматеріали розпиляні або стругані уздовж,
         колоті або лущені, обтесані або необтесані,
         шліфовані  або нешліфовані, з'єднані  а  бо
         нез'єднані у шип, завтовшки понад 6 мм:
4409       Деревина,  пиломатеріали (включаючи незібрані
         паркетні  дощечки  та  фриз)  у  вигляді
         профільованого погонажу (з гребенями, пазами,
         шпунтовані, із скісними краями, із з'єднанням у
         вигляді  напівкруглої  кальовки,  фасонні,
         закруглені тощо) вздовж будь-яких країв  чи
         площин, стругані або нестругані, шліфовані або
         нешліфовані, з'єднані або нез'єднані у шип:
4414 00      Рами дерев'яні для картин, фотографій, дзеркал
         тощо:
4415 10 90 00   - - барабани для кабелів
4415 20      - піддони, дерев'яні піддони з бортами та інші
         завантажувальні  щити; дерев'яні  борти  для
         піддонів:
4415 20 20 00   - - піддони плоскі; борти для піддонів
4415 20 90 00   - - інші
4416 00 10 00   - клепка, розпиляна або не розпиляна по одній
         основній поверхні, але не оброблена інакше
4417 00      інструменти, оправи та ручки для інструментів з
         деревини, частини та ручки для мітел або щіток;
         дерев'яні  форми, колодки та  розтяжки  для
         взуття:
4418 40 00 00   - опалубка для бетонування
4418 50 00 00   - гонт і дранка для покрівель
4418 90      - інші:
4421       інші вироби з дерева:
4504 90 99 00   - - - інші
4601       Плетенки та аналогічні вироби з матеріалів для
         плетіння, зібрані або не зібрані у  смуги;
         матеріали для плетіння, плетенки та аналогічні
         вироби з матеріалів для плетіння, зв'язані у
         паралельні пасма або зіткані у вигляді листів,
         закінчені або незакінчені вироби (наприклад,
         циновки, солом'яні мати та ширми):
4602       Плетені   та  інші  вироби,  виготовлені
         беспосередньо з матеріалів для плетіння або
         виробів товарної позиції 4601; вироби з луфи:
4701 00      Маса з деревини механічна:
4702 00 00 00   Целюлоза з деревини, розчинні сорти
4802 20 00 00   -  папір та картон, що використовуються як
         основа для світлочутливого, теплочутливого чи
         електрочутливого паперу або картону
4802 30 00 00   -  папір та картон, що використовуються як
         основа для
         копіювального паперу
4817       Конверти,  закриті поштові листівки  (листи-
         секретки), поштові листівки без малюнків  з
         паперу або картону та поштовий папір; коробки,
         сумки, пакувальні конверти та аналогічні вироби
         для пакування з паперу або картону, що містять
         поштові набори:
4819 10 00 00   -  коробки та ящики з паперу або  картону
         гофрованих
4819 20 90 00   -- з масою 1 м2 паперу або картону 600 г або
         більше
4822       Бобіни,  котушки,  планшетки,  шпульки  та
         аналогічні основи для намотування з паперової
         маси,  паперу або картону, перфоровані  або
         неперфоровані,  армовані  або  неармовані:
         світлочутливому папері та копії, виконані за
         допомогою копіювального паперу, зазначених вище
         планів, креслень або рукописів
4907 00      Поштові  марки, акцизні марки та аналогічні
         вироби, непогашені, що перебувають в обігу або
         мають  бути  в обігу у країні призначення;
         гербовий  папір;  банкноти;  чеки;  акції,
         облігації та аналогічні цінні папери:
4909 00      Листівки  поштові друковані або ілюстровані;
         друковані листівки з побажаннями або особистими
         повідомленнями, ілюстровані або неілюстровані,
         з конвертами або без конвертів, у наборах або з
         прикрасами:*
4910 00 00 00   Друковані  календарі різноманітні,  включаючи
         відривні*
4911       інші друковані видання, включаючи репродукції,
         гравюри та фотографії: світлочутливому папері
         та копії, виконані за допомогою копіювального
         паперу, зазначених вище планів, креслень або
         рукописів
4907 00      Поштові  марки, акцизні марки та аналогічні
         вироби, непогашені, що перебувають в обігу або
         мають  бути  в обігу у країні призначення;
         гербовий  папір;  банкноти;  чеки;  акції,
         облігації та аналогічні цінні папери:
4909 00      Листівки  поштові друковані або ілюстровані;
         друковані листівки з побажаннями або особистими
         повідомленнями, ілюстровані або неілюстровані,
         з конвертами або без конвертів, у наборах або з
         прикрасами:*
4910 00 00 00   Друковані  календарі різноманітні,  включаючи
         відривні*
4911       інші друковані видання, включаючи репродукції,
         гравюри та фотографії:
5001 00 00 00   Кокони шовкопряда, придатні для розмотування
5002 00 00 00   Шовк-сирець (некручений)
5501       Джгути з синтетичних ниток:
5502 00      Джгути з штучних ниток:
5306       Пряжа лляна:
5609 00 00 00   Вироби з пряжі, стрічкових та подібної форми
         ниток товарні позиції 5404 або 5405 шпагату,
         мотузок, канатів або тросів, не включені до
         інших угруповань
5806       Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції
         5807; вузькі тканини безутокові, що складаються
         з основи, скріпленої склеюванням (болдюкс)
5807       Етикетки,  емблеми та аналогічні  вироби  з
         текстильних матеріалів у куску,  у  вигляді
         стрічок або розрізані за формою або розміром,
         але не вишиті:
5808       Тасьма   плетена  у  куску;  декоративні
         оздоблювання  у  куску  без  вишивки,  крім
         трикотажних; китиці, помпони та подібні вироби:
5810       Вишивка у куску, у вигляді стрічок або окремих
         орнаментів:
5903 20 10 00   -- просочені
5903 90 99 00   --- інші
5909 00      Шланги для насосів та аналогічні шланги  з
         текстильних матеріалів, з арматурою або без
         арматури, з пристроями з інших матеріалів або
         без них:
6307 90      - інші:
6310       Ганчір'я,  мотузки та троси, з  текстильних
         матеріалів, у вигляді решток або не придатних
         для використання речей:
6602 00 00 00   Палиці,  палиці-сидіння, хлисти  та  подібні
         вироби
6603       Частини,  пристосування до виробів  товарної
         позиції 6601 або 6602:
6801 00 00 00  Бруківка,  бордюрний камінь  та  плити  для
         брукування з природного каменю (крім сланцю)
6802       Оброблений камінь (крім сланцю) для пам'ятників
         або будівництва та вироби з цього каменю, за
         винятком виробів товарної позиції 6801; кубики
         для мозаїки та аналогічні вироби з природного
         каменю (включаючи сланець), на основі або без
         неї;  гранули, кришка і порошок  природного
         каменю (включаючи сланець), штучно забарвлені:
6803 00 00    Сланець оброблений та вироби із сланцю  чи
         агломерованого сланцю:
6804       Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та
         аналогічні вироби без обрамлення, призначені
         для  шліфування,  заточування,  подрібнення,
         полірування,  розрізування або  розпилювання,
         камені для ручного точіння або полірування та
         їх частини з природного каменю, з агломерованих
         натуральних  чи  штучних  абразивів  або  з
         кераміки, у поєднанні з частинами з  інших
         матеріалів або без них:
6805       Порошок або зерно абразивні, натуральні або
         штучні на текстильній, паперовій, картонній або
         іншій  основі,  розрізаній  або  зшитій  чи
         обробленій іншим способом для одержання певної
         форми, або яка необроблена:
6813       Набори фрикційні (наприклад, пластини, рулони,
         стрічки, сегменти, диски, шайби, прокладки),
         немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-яких
         пристроїв на основі азбесту, інших мінеральних
         речовин  або  целюлози, комбіновані  чи  не
         комбіновані з текстилем або іншими матеріалами
         або без них:
6901 00      Цегли, блоки, плитки та інші керамічні вироби з
         кремнеземистого кам'яного борошна (наприклад,
         кизельгур,  триполіт  чи  діатоміт)  або  з
         аналогічних кремнеземистих порід:
6902       Цегли вогнетривкі, блоки, плитки та аналогічні
         вогнетривкі  керамічні будівельні  матеріали,
         крім  виробів  з  кремнеземистого  кам'яного
         борошна або з аналогічних кремнеземистих порід:
6903       інші вироби з вогнетривкої кераміки (наприклад,
         реторти,  тиглі, муфелі, насадки,  глушники,
         підпірки,  пробірні  чашки,  труби,  трубки,
         кожухи,  прутки, стрижні), крім  виробів  з
         кремнеземистого  кам'яного   борошна   або
         аналогічних кремнеземистих порід:
6913       Статуетки та інші декоративні керамічні вироби:
7001 00      Склобій, скрап скляний та інші відходи скла;
         скло у блоках:
7002       Скло у вигляді куль (крім мікросфер товарної
         позиції 7018), дротиків, паличок або трубок,
         необроблене:
7009       Дзеркала скляні, у рамах або без рам, включаючи
         дзеркала заднього огляду:
7011       Колби із скла відкриті та їх частини із скла,
         для  електричних  ламп, електронно-променевих
         трубок або аналогічних виробів:
7012 00      Скляні колби для посудин Дьюара або для інших
         вакуумних посудин:
7014 00 00 00   Скляні  вироби для сигналізації та  оптичні
         елементи із скла (крім перелічених у товарній
         позиції 7015), оптично не оброблені
7016       Блоки для брукування, плитка, цегла, кахлі,
         черепиця тощо, з пресованого або литого скла,
         армованого чи ні, для будівництва або споруд;
         кубики, квадратики та інші шматочки скла, на
         основі  чи без неї, для мозаїк або  інших
         аналогічних оздоблень; скло для вітражів; скло
         пористе  або  піноскло у  блоках,  панелях,
         пластинах тощо:
7018       Намистини скляні, вироби, що імітують природні
         або культивовані перли, дорогоцінне каміння та
         аналогічні  вироби із скла, крім біжутерії;
         скляні очі, крім протезів; статуетки та інші
         декоративні  вироби із скла,  вироблені  за
         допомогою склодувної трубки, крім біжутерії;
         скляні мікросфери діаметром не більш як 1 мм:
7020 00 10 10   --- тиглі з плавленого кварцу
7101       Перли природні або культивовані, оброблені або
         необроблені, підібрані або непідібрані,  але
         ненанизані,  неоправлені  і  незакріплені;
         природні  або культивовані перли,  тимчасово
         нанизані для зручності транспортування:
7102       Діаманти,  оброблені  або  необроблені,  але
         неоправлені і незакріплені:
7103       Дорогоцінне каміння (крім діамантів), оброблене
         або необроблене, підібране або непідібране, але
         ненанизане,  неоправлене  і  незакріплене;
         дорогоцінне   каміння  (крім   діамантів),
         непідібране і тимчасово нанизане для зручності
         транспортування:
7104       Дорогоцінне  або  напівдорогоцінне  каміння
         синтетичне чи реконструйоване, оброблене або
         необроблене, підібране або непідібране,  але
         ненанизане,  неоправлене  і  незакріплене;
         непідібране  синтетичне  або  реконструйоване
         дорогоцінне  або  напівдорогоцінне  каміння,
         тимчасово    нанизане   для   зручності
         транспортування:
7105       Кришка та порошок з природного або синтетичного
         дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння:
7106       Срібло (включаючи позолочене срібло та срібло,
         плаковане  платиною),  у  необробленому  або
         напівобробленому  вигляді,  або  у  вигляді
         порошку:
7107 00 00 00   Метали  недорогоцінні,  плаковані  сріблом,
         напівоброблені
7108       Золото (включаючи золото, плаковане платиною),
         необроблене,  напівоброблене або  у  вигляді
         порошку:
7109 00 00 00  Метали  недорогоцінні або срібло,  плаковані
         золотом, необроблені або напівоброблені
7110       Платина  необроблена, напівоброблена  або  у
         вигляді порошку:
7111 00 00 00   Метали  недорогоцінні,  срібло  або  золото,
         плаковані   платиною,   необроблені   або
         напівоброблені
7112       Відходи або брухт дорогоцінних металів  або
         металів,  плакованих дорогоцінними  металами;
         інші відходи або або у вигляді порошку:
7113       Ювелірні вироби та їх частини з дорогоцінних
         металів  або  з  металів,  плакованих  або
         дубльованих дорогоцінними металами:
7114       Вироби майстрів золотих і срібних справ та
         частини цих виробів з дорогоцінних металів або
         металів,  плакованих чи дубльованих  дорого-
         цінними металами:
7115       інші вироби з дорогоцінних металів або металів,
         плакованих  або  дубльованих  дорогоцінними
         металами:
7116       Вироби з природних або культивованих перлів, з
         дорогоцінних або напівдорогоцінних природних,
         штучних чи реконструйованих каменів: формах (за
         винятком заліза товарної позиції 7203):
7201       Чавун переробний та дзеркальний чавун у чушках,
         болванках або інших первинних формах:
7202       Феросплави:
7203       Продукти прямого відновлення залізних руд та
         інші  губчасті залізні матеріали у  кусках,
         котунах або подібних формах; залізо, яке має
         мінімальну чистоту за масою 99,94 % у кусках,
         котунах або подібних формах:
7204       Відходи та брухт чорних металів; залізні або
         сталеві  відходи у зливках  для  переплавки
         (шихтові зливки):
7205       Гранули  та  порошки  з  переробного  та
         дзеркального чавуну, заліза або сталі:
7206       Залізо та нелегована сталь у зливках або інших
         первинних
7207       Напівфабрикати з заліза та нелегованої сталі:
7208       Прокат плоский з заліза або нелегованої сталі
         завширшки 600 мм або більше, гарячої прокатки,
         неплакований, без будь-якого покриття:
7209       Плоский прокат з заліза або нелегованої сталі,
         завширшки 600 мм або більше, холодної прокатки
         (обтиснений у холодному стані), неплакований,
         без будь-якого покриття:
7210       Прокат плоский із заліза або нелегованої сталі,
         завширшки 600 мм або більше, плакований з будь-
         яким покриттям:
7211       Прокат плоский з заліза або нелегованої сталі,
         завширшки менш як 600 мм, неплакований, без
         будь-якого покриття: формах (за винятком заліза
         товарної позиції 7203):
7212       Прокат плоский з заліза або нелегованої сталі,
         завширшки менш як 600 мм, плакований, з будь-
         яким покриттям:
7213       Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені
         в бунти, вироблені із заліза або нелегованої
         сталі:
7214       Інші прутки та бруски із заліза або нелегованої
         сталі, без подальшої обробки, окрім кування,
         прокатки,  гарячого волочіння  або  гарячого
         пресування,  включаючи ті, що були  піддані
         крученню після прокатки:
7215       Інші прутки та бруски із заліза або нелегованої
         сталі:
7216       Кутки, фасонні та спеціальні профілі з заліза
         або нелегованої сталі:
7217       Дріт із заліза або нелегованої сталі:
7218       Сталь нержавіюча у вигляді зливків та в інших
         первинних формах; напівфабрикати з нержавіючої
         сталі:
7219       Прокат плоский з нержавіючої сталі, завширшки
         600 мм або більше:
7220       Прокат плоский з нержавіючої сталі, завширшки
         менш як 600 мм:
7221 00      Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені
         в бунти нержавіючої сталі:
7222       інші прутки та бруски з нержавіючої сталі;
         кутки  фасонні  та  спеціальні  профілі  з
         нержавіючої сталі:
7223 00      Дріт з нержавіючої сталі:
7224       інша  сталь легована у зливках  або  інших
         первинних  формах;  напівфабрикати  з  інших
         легованих сталей:
7225       Прокат  плоский  з  інших легованих  сталей
         завширшки 600 мм або більше:
7226       Прокат  плоский  з  інших легованих  сталей
         завширшки менш як 600 мм:
7227       Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені
         в бунти з інших легованих сталей:
7228       інші прутки та бруски з інших легованих сталей;
         кутки, фасонні та спеціальні профілі з іншої
         легованої сталі; порожнисті прутки та бруски
         для буріння з легованих або нелегованих сталей:
7229       Дріт з інших легованих сталей:
7301       Палі шпунтові з заліза або сталі, просвердлені
         або  непросвердлені,  перфоровані  або  не
         перфоровані, монолітні або зроблені зі збірних
         елементів; кутки фасонні та спеціальні профілі
         зварні з заліза або сталі:
7302       Вироби з заліза або сталі для залізничних або
         трамвайних колій: рейки, контррейки та зубчасті
         рейки, стрілки, хрестовини глухого перетинання,
         розпірки між рейками та інші елементи з'єднання
         та розведення рейок, шпали, накладки стикові і
         підкладки опорні, плити, крюкові рейкові болти,
         рейкові подушки та розтяжки, основи  рейок,
         розпірні  бруски, пластини та інші  деталі,
         спеціально призначені для укладання, з'єднання
         або закріплення рейок:
7302 10 90 00   - - - що використовувались
7303 00      Труби, трубки і профілі порожнисті, з чавунного
         литва:
7305       інші труби і трубки (наприклад, зварні, клепані
         або з'єднані аналогічним способом) з круглим
         поперечним перерізом, зовнішній діаметр яких
         понад 406,4 мм із заліза або сталі:
7306       Труби, трубки і профілі порожнисті (наприклад,
         з  відкритим швом або зварні, клепані  або
         з'єднані аналогічним способом) із заліза або
         сталі:
7307       Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти,
         коліна, втулки) із заліза або сталі:
7308       Металоконструкції,  за  винятком  будівельних
         конструкцій  товарної позиції 9406)  та  їх
         частини (наприклад, мости та їх секції, ворота
         шлюзів,  башти, решітчасті щогли,  покрівлі,
         каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх рами,
         пороги для дверей, заслони, балюстради, стовпи
         та колони), заліза або сталі; листи, стержні,
         кутки, фасонні профілі, труби та аналогічні
         вироби, із заліза або сталі, призначені для
         використання у металоконструкціях заліза або
         сталі:
7311 00      Ємності для стиснених або скраплених газів, із
         заліза або сталі:
7312       Кручений дріт, троси, канати, плетені шнури та
         аналогічні вироби із заліза або сталі, без
         електричної ізоляції:
7313 00 00 00   Дріт колючий із заліза або сталі; дріт кручений
         у хомути або плоский, з колючками або без них,
         та  вільно  двічі  кручений  дріт,  що
         використовується для огорож заліза або сталі
7314       Тканини  металеві  (включаючи  безперервну
         стрічку), грати, сітки та огорожі із заліза або
         стального дроту; просічно-витяжний  лист  із
         заліза або сталі:
7315       Ланцюги та їх частини із заліза або сталі:
7316 00 00 00   Якорі, гачки та їх частини із заліза або сталі
7317 00      Цвяхи,  цвяхи  оббивні, кнопки  креслярські,
         рифлені цвяхи, скоби (за винятком тих,  що
         відносяться  до товарної позиції  8305)  та
         аналогічні вироби із заліза або  сталі,  з
         головками чи без головок з іншого матеріалу, за
         винятком таких, що мають мідні головки:
7318       Гвинти,  болти, гайки, шурупи з  квадратною
         головкою (глухарі), гачки з різьбою, заклепки,
         шпонки,  шплінти, шайби (включаючи  пружинні
         шайби) та аналогічні вироби, заліза або сталі:
7319       Голки швейні, спиці в'язальні, шила, крючки
         в'язальні, голки декерні та аналогічні вироби
         для  ручної  роботи із заліза  або  сталі;
         англійські булавки та інші булавки заліза або
         сталі, не включені до інших угруповань:
7320       Пружини та листи для них із заліза або сталі:
7325       інші вироби ливарні з заліза або сталі:
7326       інші вироби з заліза або сталі:
7401       Штейн мідний; мідь цементаційна (осаджена):
7402 00 00 00   Мідь   нерафінована;  аноди  мідні   для
         електролітичного рафінування
7403       Мідь рафінована та мідні сплави необроблені:
7404 00      Відходи і брухт з міді:
7405 00 00 00   Лігатури на основі міді
7406       Порошки та луска з міді:
7407       Прутки, бруски та профілі з міді:
7408       Дріт мідний:
7409       Плити, листи та стрічки з міді, завтовшки понад
         0,15 мм:
7410       Фольга мідна (тиснена або ні, без основи або
         закріплена на папері, картоні, пластмасі чи
         аналогічних підосновах), завтовшки не більш як
         0,15 мм (не враховуючи основу):
7411       Труби та трубки з міді:
7412       Фітинги мідні для труб і трубок (наприклад,
         муфти, коліна, втулки):
7413 00      Провід  багатожильний, троси,  плетениці  та
         аналогічні вироби, електрично не ізольовані:
7414       Тканина  (включаючи  безперервні  стрічки),
         решітки та сітки з мідного дроту; мідні листи
         просічно-витяжні:
7415       Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, скоби
         для зшивання (за винятком тих, що включені до
         товарної позиції 8305) та аналогічні вироби з
         міді  або  із заліза або сталі з  мідними
         головками; гвинти, болти, гайки,  гаки,  що
         загвинчуються, заклепки, шпонки, шплінти, шайби
         (включаючи пружні) та аналогічні вироби з міді:
7416 00 00 00   Пружини мідні
7419       інші вироби з міді:
7501       Штейни з нікелю, агломерати оксидів нікелю та
         інші проміжні продукти металургії нікелю:
7502       Нікель необроблений:
7503 00      Відходи та брухт з нікелю:
7504 00 00 00   Порошки та луска з нікелю
7505       Прутки, бруски, профілі та дріт з нікелю:
7506       Плити, листи, стрічки та фольга з нікелю:
7507       Труби, трубки та фітинги для них (наприклад,
         муфти, коліна, втулки) з нікелю:
7508       інші вироби з нікелю:
7601       Алюміній необроблений:
7602 00      Відходи та брухт з алюмінію:
7603       Порошки та луска з алюмінію:
7604       Прутки, бруски та профілі з алюмінію:
7605       Дріт алюмінієвий:
7606       Плити, листи та стрічки з алюмінію, товщина
         яких понад 0,2 мм:
7608       Труби та трубки з алюмінію:
7609 00 00 00   Фітинги для труб або трубок (наприклад, муфти,
         коліна, втулки) з алюмінію
7610       Металоконструкції  алюмінієві  (крім  збірних
         конструкцій  товарної позиції 9406)  та  їх
         частини (наприклад, мости та їх секції, башти,
         решітчасті  щогли,  покрівлі,  каркаси  до
         покрівлі, двері, вікна та їх рами, пороги для
         дверей,  балюстради,  стовпи  та  колони);
         алюмінієві листи, бруски, профілі, труби тощо,
         призначені для використання під час будівництва
         споруд:
7613 00 00 00   Ємності для стисненого або скрапленого газу з
         алюмінію
7614       Провід багатожильний, троси, плетениці тощо з
         алюмінію, без електричної ізоляції:
7616       інші вироби з алюмінію:
7801       Свинець необроблений:
7802 00 00 00   Відходи та брухт із свинцю
7803 00 00 00   Прутки, бруски, профілі та дріт із свинцю
7804       Плити, листи, стрічки та фольга із свинцю;
         порошки та луска із свинцю:
7805 00 00 00   Труби, трубки та фітинги для них (наприклад,
         муфти, коліна, втулки) із свинцю
7806 00      інші вироби із свинцю:
7902 00 00 00   Відходи та брухт із цинку
7903       Пил, порошки та луска із цинку:
7904 00 00 00   Прутки, бруски, профілі та дріт із цинку
7905 00 00 00   Листи, пластини, стрічки та фольга із цинку
7907 00 00 00   інші вироби із цинку
8001       Олово необроблене:
8002 00 00 00   Відходи та брухт з олова
8003 00 00 00   Прутки, бруски, профілі та дріт з олова
8004 00 00 00   Пластини, листи та стрічки з олова, товщина
         яких понад 0,2 мм
8007 00 00 00   інші вироби з олова
8101       Вольфрам  і  вироби з вольфраму,  включаючи
         відходи та брухт:
8102       Молібден  і  вироби з молібдену,  включаючи
         відходи та брухт:
8103       Тантал і вироби з танталу, включаючи відходи та
         брухт:
8104       Магній і вироби з магнію, включаючи відходи та
         брухт:
8105       Штейни кобальтові та інші проміжні продукти
         металургії  кобальту; кобальт  і  вироби  з
         кобальту, включаючи відходи та брухт:
8106 00      Вісмут і вироби з вісмуту, включаючи відходи та
         брухт:
8107       Кадмій і вироби з кадмію, включаючи відходи та
         брухт:
8108       Титан і вироби з титану, включаючи відходи та
         брухт:
8109       Цирконій і вироби з цирконію, включаючи відходи
         та брухт:
8110 00      Сурма та вироби із сурми, включаючи відходи та
         брухт:
8111 00      Марганець  та вироби з марганцю,  включаючи
         відходи та брухт:
8112       Берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній
         (кельтій), індій, ніобій (колумбій), реній і
         талій, а також вироби із цих металів, включаючи
         відходи та брухт:
8113 00      Металокераміка  і  вироби з  металокераміки,
         включаючи відходи та брухт:
8201       інструменти ручні: лопати штикові та совкові,
         кирки, мотики, сапи, садові фрези, вила, граблі
         та шкребачки; сокири, садові ножі та аналогічні
         інструменти з лезом; секатори будь-якого типу;
         коси та серпи, ножі для різання сіна чи соломи,
         ножиці для підрізання огорожі, ножиці садові та
         інші  ручні  інструменти, використовувані  у
         сільському  господарстві,  садівництві  або
         лісовому господарстві:
8202       Пилки  ручні;  полотна для будь-яких  пилок
         (включаючи полотна фрезерних пилок та полотна
         лез беззубих пилок):
8203       Напилки, рашпілі, кліщі (включаючи кусачки),
         плоскогубці, щипці, пінцети, ножиці для різання
         металу, труборізи, болторізи, пробійники  та
         аналогічні ручні інструменти:
8204       Ключі  гайкові  ручні  (включаючи  гайкові,
         динамометричні  ключі); змінні  головки  для
         гайкових ключів з ручками або без них:
8205       інструменти ручні (включаючи алмазні склорізи),
         не  включені до інших груп; лампи паяльні;
         лещата, затискачі та аналогічні інструменти,
         крім обладнання або частин верстатів; кувалди;
         горни  переносні; точильні круги з опорними
         рамами, ручним або ножним приводом:
8206 00 00 00   інструменти  двох або більше назв  товарних
         позицій  8202-8205 у наборах для роздрібної
         торгівлі
8207       інструменти  змінні для ручних  знарядь,  з
         механічним приводом чи без нього  або  для
         верстатів   (наприклад,  для   пресування,
         штампування,  нарізування  різі,  свердління,
         розточування,   прошивання,   фрезерування,
         токарної обробки або загвинчування), включаючи
         інструмент для волочіння або пресування металу,
         інструменти для буріння скельних порід  або
         грунтів:
8209 00      Пластини,  бруски, наконечники та аналогічні
         вироби для інструментів, не встановлені на них,
         з металокераміки:
8212       Бритви та леза до них (включаючи заготовки у
         вигляді лез):
8213 00 00 00   Ножиці звичайні, кравецькі та аналогічні ножиці
         та леза для них
8214 90 00 00   - інші
8301       Замки висячі і врізні, замки та засуви (такі,
         що  замикаються  ключем,  електричні  або
         неелектричні),  з  недорогоцінних  металів;
         шпінгалети та рами з шпінгалетами, об'єднані із
         замками, з недорогоцінних металів; ключі до цих
         виробів з недорогоцінних металів:
8302       Арматура, кріплення та аналогічні вироби  з
         недорогоцінних металів, що використовуються для
         меблів, дверей, сходів, вікон, віконниць, у
         салонах транспортних засобів, для лимарських
         виробів, валіз, ящиків, скриньок та аналогічних
         виробів;  кронштейни,  вішалки  для  одягу,
         капелюхів, підставки та аналогічні вироби з
         недорогоцінних металів; ролики з оправою  з
         недорогоцінних металів; замикальні пристрої для
         автоматичних дверей з недорогоцінних металів:
8303 00      Сейфи  броньовані,  двері  та  секції  для
         банківських сховищ, контейнери, призначені для
         зберігання грошей і документів, та аналогічні
         вироби з недорогоцінних металів:
8304 00 00 00   Шафи для ділових паперів і картотек, коробки
         для зберігання печаток, ящики каталогові для
         паперів, пенали та аналогічне конторське чи
         канцелярське  обладнання  з  недорогоцінних
         металів,  крім  конторських меблів  товарної
         позиції 9403
8305       Пристосування  для  скріплення  аркушів  у
         швидкозшивачах  чи  папках,   канцелярські
         затискачі  і  скріпки,  індексні  карткові
         покажчики та аналогічні канцелярські вироби з
         недорогоцінних металів; скоби дротяні у блоках
         (наприклад, для канцелярських потреб, оббивання
         меблів, пакування):
8306       Дзвони, дзвоники, гонги та аналогічні вироби
         неелектричні  з  недорогоцінних   металів;
         статуетки та інші прикраси з недорогоцінних
         металів;  рамки для фотокарток, картин  або
         аналогічні  рамки з недорогоцінних  металів;
         дзеркала з недорогоцінних металів:
8307       Трубки  гнучкі з недорогоцінних металів,  з
         фітингами чи без них:
8308       Застібки, оправи із застібками, пряжки, пряжки-
         застібки, гачки, петлі, вушка та аналогічні
         вироби  з недорогоцінних металів для одягу,
         взуття, чохлів, шкіргалантерейних виробів або
         будь-яких готових швейних виробів та предметів
         екіпірування; заклепки трубчасті або роздвоєні
         з  недорогоцінних  металів;  намистини  та
         блискітки з недорогоцінних металів:
8310 00 00 00   Таблички   довідникові,  таблички-покажчики,
         таблички з адресами та аналогічні таблички,
         цифри,  літери  та різноманітні  вивіски  з
         недорогоцінних металів, крім виробів товарної
         позиції 9405
8311       Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та
         аналогічні вироби з недорогоцінних металів або
         вуглецевих сполук металів, з покриттям  або
         заповненням з травних або розплавних речовин,
         для паяння, зварювання або осадження металів,
         або вуглецевих сполук металів; дріт та прутки з
         агломерованого  порошку  з  недорогоцінних
         металів, для металізації напиленням:
8401       Реактори ядерні; неопромінені паливні елементи
         (твели) для ядерних реакторів; обладнання та
         пристрої для розділення ізотопів:
8402       Котли парові або інші парогенеруючі котли (крім
         водяних  котлів  для центрального  опалення,
         призначених для одночасного одержання гарячої
         води та пари низького тиску); водяні котли з
         пароперегрівом:
8403       Котли для центрального опалення, крім котлів
         товарної позиції 8402:
8404       Допоміжне обладнання для використання з котлами
         товарної  позиції 8402 або 8403 (наприклад,
         економайзери, пароперегрівники, пристрої  для
         чищення  паропроводів від сажі, рекуператори
         газів);  конденсатори  для  пароводяних  або
         паросилових установок:
8406       Турбіни  на  водяному парі та інші  водяні
         турбіни:
8409       Частини, призначені виключно або головним чином
         для двигунів товарної позиції 8404 чи 8407:
8410       Турбіни  гідравлічні, колеса гідравлічні  та
         регулятори для них:
8411       Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші
         газові турбіни:
8412       інші двигуни та силові установки:
8413 91      - - для насосів:
8413 91 10 00   - - - для цивільної авіації
8413 91 90    - - - інші:
8413 92 00 00   - - для підіймачів рідини
8414 20 91 00   --- насоси ручні для велосипедів
8414 20 99 00   --- інші
8416       Пальники топкові для рідкого палива, пальники
         пиловидного твердого палива або газу; топки
         механічні, включаючи їх механічні колосникові
         решітки,  механічні пристрої  для  вилучення
         попелу та аналогічні пристрої:
8419 39      - - інші:
8419 89      - - інші
8419 90      - частини:
8420 91      - - вали:
8420 99 00 00   - - інші
8422 90      - частини:
8423       Обладнання для зважування, включаючи ваги і
         терези для перевірки маси виготовлених товарів,
         крім терез, чутливих до маси 0,05 г або менше;
         гирі для будь-яких терезів:
8428 90      - інше обладнання:
8431       Частини, призначені виключно або головним чином
         для обладнання товарних позицій 8425- 8430:
 
 
8432 10      - плуги:
         -   борони,   розпушувачі,   культиватори,
         обладнання, для корчування та прополювання:
8432 21 00    -- борони дискові
84 32 29     -- інші:
84 32 90     - частини:
8433 90 00 00   - частини
8434 90 00 00   - частини
8435 90 00 00   - частини
         - частини:
8436 91 00    -  -  устаткування  для  птахівництва  або
         інкубаторів та брудерів
8437 90 00 00   - частини
8438 90 00 00   - частини
         - частини:
8439 91      - - машини або устаткування для виробництва
         маси з волокнистих целюлозних матеріалів:
8439 99      - - інші
8440 90 00 00   - частини
8441 90      - частини
8442 40 00 00   - частини до зазначених машин, апаратів або
         приладів
8442 50      - друкарські шрифти, кліше, набірні планки,
         циліндри  та  інші  друкарські  елементи;
         літографський камінь, планки,  пластинки  та
         циліндри, підготовлені до друкування (наприклад
         обточені, шліфовані або поліровані):
8443 90      - частини:
8448       Обладнання допоміжне для машин товарних позицій
         8444,  8445,  8446  або  8447  (наприклад,
         ремізопідіймальні каретки, жакардові  машини,
         переривники  утокової  та  основної  ниток,
         механізми  заміни  човників);  частини  та
         обладнання, які застосовуються головним чином
         для машин товарних позицій 8444, 8445, 8446 або
         8447 (наприклад, веретена, рогульки, оснащення
         кардів,   гребені,   філь'єри,   планки,
         нитковолочильники, човники, ремізки та ремізні
         рамки, трикотажні голки):
8450 90 00 00  - частини
8451 90 00 00  - частини
8452 30      - голки для швейних машин:
8452 90 00 00   - інші частини швейних машин
8453 20 00 00   - обладнання для виробництва або ремонту взуття
8453 90 00 00   - частини
8454       Конвертери, ливарні ковші та виливниці, ливарні
         тиглі та ливарні машини, використовувані  у
         металургії або ливарному виробництві:
8455       Стани прокатні та вали до них:
8466       Частини та приладдя, призначені винятково або
         головним чином для обладнання товарних позицій
         8456-8465, включаючи пристрої для  кріплення
         інструментів  або  деталей,  гвинтона-різні
         рознімні головки, ділильні головки та  інші
         спеціальні пристрої до верстатів; кріплення для
         інструментів будь-якого типу, використовуваних
         для ручних робіт:
         - частини:
8467 91 00 00   - - пилок ланцюгових
8467 92 00 00   - - пневматичних інструментів
8467 99 00 00   - - інші
8468 90 00 00   - частини
8471 50      - цифрові блоки оброблення даних інші, ніж у
         підпозиціях 8471 41 та 8471 49, що містять або
         не містять в одному корпусі один або два таких
         пристрої: запам'ятовувальні пристрої, пристрої
         введення та пристрої виведення:
8472       інше   обладнання  конторське  (наприклад,
         гектографічні  або трафаретні  розмножувальні
         апарати, машини для друкування адрес, пристрої
         для автоматичного видавання банкнотів, машини
         для сортування, рахування або пакування монет,
         машини  для  гостріння олівців, машини  для
         перфорації  або скріплення книг, документів,
         брошур):
8473       Частини та приладдя (крім футлярів,  чохлів
         тощо), призначені винятково або головним чином
         для машин товарних позицій 8469-8472:
8474 90      - частини:
8475 90 00 00   - частини
8476 90 00 00   - частини
8477 90      - частини
8478 90 00 00   - частини
8479 89      - інші
8479 90      - частини:
8480       Опоки  та  виливниці  для  металоливарного
         виробництва; піддони ливарні; моделі ливарні;
         форми  (крім виливниць) для лиття  металів,
         карбідів металів, скла, мінеральних матеріалів,
         гуми або пластмас:
8481 80      - інша арматура:
8481 80 19 00   - - - інші
8482       Підшипники кулькові або роликові, циліндричні
         або
         голкові:
8483       Вали  трансмісійні (включаючи  кулачкові  та
         колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників,
         підшипники  ковзання; зубчасті  передачі  та
         зубчасті колеса разом з валами, кулькові або
         роликові гвинтові передачі; коробки передач та
         інші варіатори швидкості, включаючи гідротранс-
         форматори;  маховики  та  шківи,  включаючи
         поліспасти;  муфти  та  з'єднувальні  вали
         (включаючи універсальні шарніри Гука, кардани):
8484       Прокладки та аналогічні ущільнення з листового
         металу в комбінації з іншими матеріалами або
         складені з двох чи більше шарів металу; набори
         чи комплекти прокладок різних за складом в
         упаковках, механічні ущільнення:
8485       Частини  обладнання, не включені  до  інших
         угруповань, що не мають електричних з'єднань,
         ізоляторів, контактів, котушок проводів  або
         інших електричних елементів:
8501       Двигуни  та  генератори,  електричні,  крім
         електрогенераторних установок:
8503 00      Частини, призначені виключно або головним чином
         для машин товарної позиції 8501 або 8502:
8504 50 90 00   -- інші
8504 90      - частини:
8505       Електромагніти; магніти постійні та  вироби,
         призначені для перетворення на постійні магніти
         після намагнічування; електромагнітні  та  з
         постійними  магнітами  затискні   патрони,
         затискачі та аналогічні пристрої для фіксації;
         електромагнітні зчеплення, з'єднання,  муфти,
         перемикачі   швидкостей   та    гальма;
         електромагнітні піднімальні головки:
8506       Первинні елементи та первинні батареї :
8507       Акумулятори електричні, включаючи  сепаратори
         для них, прямокутної (в тому числі квадратної)
         або будь-якої іншої форми:
8508 90 00 00   - частини
8509 90      - частини:
8510 90 00 00   - частини
8511       Електроприлади  для  запалювання  або  пуску
         двигунів внутрішнього згоряння з запаленням від
         іскри  або  компресійним методом  (наприклад
         магнетозапалювання,      магнітоелектричні
         генератори   постійного  струму,   котушки
         запалювання,   свічки   запалювання   або
         розжарювання, стартери); генератори (наприклад
         генератори постійного та змінного струму) та
         запобіжники, використовувані у цих двигунах:
8512       Електричне  освітлювальне  устаткування  або
         сигналізаційне (крім виробів товарної позиції
         8539),  склоочищувачі,  антиобмерзлювачі  та
         протизапітнювачі,  які  використовуються  для
         велосипедів або автомобілів:
8513       Ліхтарі електричні портативні, що діють  за
         допомогою власного джерела енергії (наприклад,
         на сухих батарейках, акумуляторах, магнето),
         крім освітлювальних приладів товарної позиції
         8512:
8514 90      - частини:
8515 90 00 00   - частини
8516 80      - елементи опору нагрівальні:
8516 90 00 00  - частини
8517 90      - частини:
8522       Частини та приладдя, призначені винятково або
         головним чином для апаратів товарних позицій
         8519-8521:
8523       Носії для запису звуку або аналогічного запису
         інших явищ, але незаписані, крім виробів групи
         37:
8524       Платівки, стрічки та інші носії для запису
         звуку  або  аналогічного  запису,  записані,
         включаючи  матриці та форми для виробництва
         платівок, крім виробів групи 37:
8529       Частини,  призначені  головним  чином  для
         апаратури товарних позицій 8525-8528:
8530 90 00 00  - частини
8531 90      - частини:
8532       Конденсатори електричні постійні, змінні або
         підстроювальні:
8533       Резистори електричні (включаючи реостати  та
         потенціометри), крім нагрівальних елементів:
8534 00      Схеми друковані:
8535       Електрична апаратура для вмикання, переривання,
         захисту та вимикання струму або для сполучення
         чи  підімкнення  електричних кіл  (наприклад
         вимикачі,    перемикачі,    роз'єднувачі,
         запобіжники, громовідводи, обмежувачі напруги,
         пристрої  для  гасіння  стрибків  напруги,
         штепсельні вилки і розетки, коробки з'єднання)
         для напруги понад 1000 В:
8536       Електрична апаратура для вмикання, переривання,
         захисту та вимикання струму або для сполучення
         чи  підімкнення  електричних кіл  (наприклад
         вимикачі,  роз'єднувачі,  перемикачі,  реле,
         гасителі коливань, штепсельні вилки і розетки,
         запобіжники,  патрони  для  ламп,  коробки
         з'єднання), для напруги не більш як 1 000 В:
8537       Пульти, панелі, консолі, підставки, шафи та
         інша  арматура  для  електричної  апаратури,
         обладнаної двома та більше пристроями товарної
         позиції 8535 або 8536, пристрої та прилади для
         розподілу електричного струму, або що входять
         до групи 90, та цифрові апарати керування, крім
         комутаційних пристроїв товарної позиції 8517:
8538       Частини, призначені тільки або головним чином
         для апаратури товарних позицій 8535, 8536 або
         8537:
8539 90      - частини:
         -частини
8540 91 00 00   - - трубок електронно-променевих
8540 99 00 00   - - інші
8541       Діоди,    транзистори   та   аналогічні
         напівпровідникові   пристрої;   фоточутливі
         напівпровідникові   пристрої,    включаючи
         фотогальванічні  елементи,  зібрані  або  не
         зібрані  у модулі, вмонтовані або не вмонтовані
         у   панелі;  світловипромінювальні  діоди;
         п'єзоелектричні кристали, зібрані:
8542       Схеми  інтегровані електронні та  електронні
         мікромодулі:
8543 90      - частини:
8544       Проводи   ізольовані,  кабелі   (включаючи
         емальовані або анодовані), кабелі (включаючи
         коаксіальні)  та інші ізольовані  електричні
         провідники зі з'єднувальними деталями або без
         них;  кабелі волоконно-оптичні,  складені  з
         волокон з індивідуальними оболонками, незалежно
         від того, зібрані вони чи ні з електричними
         провідниками або з'єднувальними елементами:
8546       ізолятори електричні з будь-яких матеріалів:
8547       Арматура  ізолювальна,  цілком  зроблена  з
         ізоляційних  матеріалів або з  застосуванням
         простих  металевих  з'єднувальних  деталей
         (наприклад муфт з гвинтовою нарізкою), крім
         ізоляторів товарної позиції 8546; ізоляційні
         трубки  та  їх  приєднувальні  деталі,  з
         недорогоцінних  металів,   з   внутрішньою
         ізоляцією:
8548       Залишки та лом первинних елементів, первинних
         батарей   та   електричних   акумуляторів;
         використані  (виснажені)  первинні  елементи,
         використані (виснажені) первинні батареї  та
         використані (виснажені) електричні акумулятори;
         електричні частини апаратури та обладнання, не
         включені до інших груп:
8607       Частини  до  залізничних  або  трамвайних
         локомотивів чи рухомого состава:
8706 00      Шасі з встановленими двигунами для автомобілів
         товарних позицій 8701-8705:
8707       Кузови,  включаючи  кабіни  для  автомобілів
         товарних позицій 8701-8705:
8708       Частини та пристрої для автомобілів, товарних
         позицій 8701-8705:
8709 90 00 00   - частини
8710 00 00 00   Танки та бронемашини, з озброєнням чи  без
         озброєння; їх частини
8714       Частини та пристрої для транспортних засобів
         товарних позицій 8711-8713:
8715 00 90 00   - частини
8716       Причепи та напівпричепи для всіх транспортних
         засобів; інші несамохідні транспортні засоби;
         їх частини:
8801       Аеростати та дирижаблі; планери, дельтаплани та
         інші літальні апарати, без двигуна:
8803       Частини  літальних апаратів товарної позиції
         8801 або 8802:
8907       інші засоби плавучі (наприклад плоти, плавучі
         баки, кесони, причали, буї та бакени):
9006 61 00 00   - - апарати (електронні) з розрядною лампою для
         створення світлового спалаху
9006 62 00 00   - - лампи-спалахи, у формі куба тощо
9006 69 00 00   -- інші
         -частини і приладдя:
9006 91 00 00   - - для фотоапаратури
9006 99      - - інші:
9007 91 00 00   - - для кіноапаратів
9007 92 00 00   - - для кінопроекторів
9008 90 00 00   - частини і приладдя
9010 90      - частини та приладдя:
9011 90      - частини і приладдя:
9012 90      - частини і приладдя:
9015       Прилади  та  апаратура геодезичні (включаючи
         фотограмметричні),  топографічні,  землемірні,
         гідрографічні,  океанографічні,  гідрологічні,
         метеорологічні або геофізичні,  за  винятком
         компасів; далекоміри:
9016 00      Терези, чутливі до маси в 0,05 г чи більше, з
         важками або без них:
9017 90      - частини та приладдя:
9022 30 00 00   - трубки рентгенівські
9022 90      - інші, включаючи частини і приладдя:
9025       Ареометри та аналогічні плавальні інструменти,
         термометри, пірометри, барометри, гігрометри та
         психрометри, із записувальними пристроями або
         без, комбіновані або не комбіновані між собою:
9026       Прилади  та  апаратура для вимірювання  або
         контролю витрат, рівня, тиску чи інших змінних
         характеристик  рідин або  газів  (наприклад,
         лічильники,  витратоміри,  покажчики  рівня,
         манометри, лічильники теплоти), крім приладів
         та апаратури товарних позицій 9014, 9015, 9028
         або 9035:
9027       Прилади та апаратура для фізичних або хімічних
         аналізів    (наприклад,    поляризатори,
         рефрактометри,  спектрометри-аналізатори  газу
         або диму); прилади та апаратура для визначення
         в'язкості,  пористості, розтягу, поверхневого
         тиску тощо, для калориметричних, акустичних або
         фотометричних вимірювань (включаючи покажчики
         часу витримки); мікротоми:
9028       Лічильники  газові,  лічильники  рідин  або
         лічильники електроенергії, включаючи ті,  що
         використовуються  для  стандартизації  цих
         величин:
9029       інші  лічильники (наприклад лічильники числа
         обертів  або кількості продукції, лічильники
         таксі, покажчики пройденого шляху, педометри);
         спідометри та тахометри, крім включених  до
         товарної позиції 9014 або 9015; стробоскопи:
9030       Осцилоскопи, спектроаналізатори та інші прилади
         й  апарати  для  вимірювання  або  контролю
         електричних  величин,  крім  вимірювальних
         приладів товарної позиції 9028; прилади  та
         апарати для вимірювання та виявлення альфа-,
         бета-, гамма-, рентгенівських, космічних  та
         інших іонізуючих випромінювань:
9031       Контрольно-вимірювальні прилади, апаратура та
         пристрої, не включені до інших груп; проектори
         профільні:
9032 90 90 00   Частини і приладдя до приладів та апаратури для
         автоматичного регулювання або контролю
9033 00 00 00   Частини  та  приладдя для машин,  апаратів,
         інструментів групи 90, не включені до інших
         груп
9103       Будильники  та малі настільні або  настінні
         годинники,  в  яких  встановлено  механізм
         годинників, призначених для носіння на собі або
         з собою:
9104 00      Годинники, встановлені на панелях приладів та
         аналогічні годинники для автомобілів, літаків,
         суден або інших транспортних засобів:
9106       Пристрої для контролю часу доби або лічильники
         для вимірювання, реєстрації інтервалів часу та
         індикації,  будь-яким способом  з  будь-яким
         годинниковим  механізмом  або  з  синхронним
         двигуном  (наприклад,  реєстратори   часу,
         годинники з датами, годинники, які записують
         час):
9107 00 00 00   Вимикачі, що діють в установлений час, та інші
         прилади, що дозволяють увімкнути механізм у
         зазначений час, з годинниковим механізмом або з
         синхронним двигуном
9108       Механізми  для  годинників, призначених  для
         носіння на собі або з собою, укомплектовані і
         зібрані:
9109       Механізми для годинників, не призначених для
         носіння на собі або з собою, укомплектовані і
         зібрані:
9110       Механізми  годинникові  укомплектовані,  не
         зібрані  або  частково  зібрані  (комплекти
         годинникових  механізмів);  неукомплектовані
         годинникові  механізми,  зібрані;  заготовки
         годинникових механізмів:
9111 10 00 00   - корпуси з дорогоцінних металів або з металів,
         плакованих дорогоцінними металами
9111 20 10 00   - - позолочені або покриті сріблом
9111 80 00 00   - інші корпуси
9113 10      -  з  дорогоцінних металів або  з  металу,
         плакованого дорогоцінними металами:
9114       інші частини годинникові:
9209       Частини   (наприклад,  механізми  музичних
         скриньок) та приладдя для музичних інструментів
         (наприклад,  картки, диски  та  валики  для
         механічних   інструментів);   різноманітні
         метрономи та камертони:
9301 00 00 00   Зброя військова, крім пістолетів, револьверів
         та холодної зброї
9302 00      Револьвери та пістолети, крім зазначених  у
         товарній позиції 9303 або підкатегорії
         9304 00 00 00:
9303       інша  зброя  вогнепальна  та  аналогічні
         вогнепальні засоби, що використовують згоряння
         пороху  (наприклад,  мисливські  рушниці  та
         карабіни, вогнепальна зброя, яка заряджається з
         дула,  ракетниці  та  інші  пристрої  пуску
         сигнальних ракет, пістолети та револьвери для
         стрільби холостими патронами, пістолети  для
         забою  худоби,  що  стріляють  стрижнями,
         лінемети):
9304 00 00 00   інша зброя (наприклад, пружинні, пневматичні чи
         газові рушниці, карабіни або пістолети, кийки),
         за винятком класифікованої у товарній позиції
         9307
9305       Частини та приладдя виробів товарних позицій
         9301-9304:
9306       Бомби, гранати, торпеди, міни, ракети, патрони
         та  інші  снаряди і боєприпаси для ведення
         бойових  дій  та  їх  частини,  включаючи
         мисливський дріб та пижі до патронів:
9307 00 00 00   Шаблі (палаші), шпаги, багнети, списи та інша
         холодна зброя, їх частини та футляри (піхви) до
         неї
9405 92 90 00   --- інші
9406 00 10 00   - з дерева
9504 40 00 00   - карти гральні
9507       Вудки, гачки та інші вироби для рибної ловлі;
         сачки  будь-якого призначення; прилади (крім
         включених до товарної позиції 9208 або 9705) та
         аналогічні вироби для полювання:
9601       Кістка  слонова  оброблена,  кістка,  панцир
         черепаховий, роги тварин, корали, перламутр та
         інші  матеріали  тваринного  походження  для
         різьблення,  оздоблення  та  вироби  з  цих
         матеріалів  (включаючи  вироби,  вироблені
         формуванням):
9607       Застібки- блискавки та їх частини:
9608 60      - стрижні для кулькових ручок або олівців, які
         складаються  з  кулькового  наконечника  та
         балончика з чорнилом:
9608 91 00 00   - - пера для ручок та наконечники для писання
9608 99      - - інші:
9612       Стрічки фарбувальні для друкарських машинок та
         аналогічні  фарбувальні  стрічки,  просочені
         фарбою або оброблені іншим способом, призначені
         для відбитків, на бобінах чи касетах або без
         них; подушечки штемпельні, просочені або не
         просочені фарбою, у футлярі чи без футляра:
9613       Запальнички  та  запалювачі  (за  винятком
         запалювачів товарної позиції 3603), механічні
         або електричні, та їх частини, крім камінців та
         гнотів:
9701       Картини, живопис та малюнки, повністю виконані
         вручну, за винятком малюнків товарної позиції
         4906 та готових виробів, розмальованих  або
         декорованих  вручну;  колажі  та  аналогічні
         зображення:*
9702 00 00 00   Оригінали гравюр, естампів та літографій*
9703 00 00 00   Оригінали скульптур або статуеток з будь-якого
         матеріалу*
9704 00 00 00   Марки поштові, гербові марки, знаки поштової
         оплати  гашені, у тому числі  першого  дня
         гашення, поштовий папір, гербовий папір  та
         аналогічні предмети, використані або, якщо не
         використані, то не знаходяться в обігу або не
         нового  випуску в країні,  для  якої  вони
         призначені
9705 00 00 00   Колекції   та   предмети   колекціонування
         зоологічні, ботанічні, з мінералогії, анатомії
         або предмети для таких колекцій, що становлять
         історичний,  археологічний,  палеонтологічний,
         етнографічний чи нумізматичний інтерес*
9706 00 00 00   Предмети антикваріату віком понад 100 років
   Доповнення:
   1. Зразки для наукових, лабораторних досліджень для потреб
державної санітарно-гігієнічної експертизи та тестування;
   2. Вантажі (продукція):
   - для особистого вживання;
   - як подарунок;
   - в   режимі   тимчасового   ввезення   (вивезення),
експресперевізки;
   - як інвестиції до статутного фонду суб'єктів підприємницької
діяльності або на підставі договорів про спільну інвестиційну
діяльність;
   - для проведення виставок;
   - у режимі реімпорту, реекспорту;
   - рекламного характеру;
   - міжнародні поштові відправлення;
   - запасні  та  комплектуючі  деталі,  що не ввійшли до
вищезазначеного додатку;
   - насіннєвий,  розсадковий  матеріал,  квіти, декоративні
рослини за наявності сертифікатів з  країни  виробника  про
відсутність обробки їх пестицидами та іншими хімічними речовинами;
   - хімічні реактиви, що не ввійшли до вищезазначеного додатку.
 
 Голова експертної комісії               Ю.І.Кундієв
 інституту медицини праці
 академік НАН і АМН України
 
 Голова експертної комісії               А.М.Сердюк
 інституту гігієни та медичної
 екології академік АМН України
 
 Голова експертної комісії              М.Г.Проданчук
 інституту екогігієни та
 токсикології професор
 
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка