Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 12 від 11.01.2002         Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   6 лютого 2002 р.
                   за N 108/6396
 
 
    Про затвердження Положення про склад та структуру
       активів інституту спільного інвестування
 
    { Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної
        комісії з цінних паперів та фондового ринку
     N 459 ( z1061-05 ) від 30.08.2005
     N 1570 ( z0036-07 ) від 19.12.2006 }
 
 
 
   Відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), пункту 8 розділу XI
Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та
корпоративні інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ) Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Затвердити Положення про склад та структуру  активів
інституту спільного інвестування (додається).
 
   2. Управлінню  інвестиційної  діяльності (А. Рибальченко)
забезпечити державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві
юстиції України.
 
   3. Управлінню   організаційного   забезпечення  Комісії
забезпечити опублікування цього рішення відповідно до чинного
законодавства.
 
   4. Рішення  набирає  чинності  відповідно  до  чинного
законодавства.
 
   5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії - заступника Голови С.Бірюка.
 
 Голова Комісії                   О.Мозговий
 
                   Протокол засідання Комісії
                   від 11 січня 2002 р. N 3
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Рішення Державної комісії
                   з цінних паперів
                   та фондового ринку
                   11.01.2002 N 12
                   (у редакції рішення
                   Державної комісії з цінних
                   паперів та фондового ринку
                   від 19.12.2006 N 1570
                   ( z0036-07 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 лютого 2002 р.
                   за N 108/6396
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про склад та структуру активів
         інституту спільного інвестування
 
 
   Це Положення, розроблене відповідно до статей 4 та 34 Закону
України  "Про  інститути  спільного  інвестування (пайові та
корпоративні інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ), статей 3 та 6
Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ),
пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), установлює вимоги щодо
складу та структури активів інституту спільного інвестування (далі
- активи ІСІ) з метою ефективного розміщення фінансових ресурсів
інвесторів.
 
          Розділ I. Загальні положення
 
   1. Склад та структура активів ІСІ визначаються регламентом
ІСІ та проспектом емісії інвестиційних сертифікатів пайового
інвестиційного фонду та акцій корпоративного інвестиційного фонду
(далі - цінні папери ІСІ) відповідно до вимог цього Положення.
 
   2. Вимоги щодо складу та структури активів ІСІ, встановлені
цим Положенням, застосовуються через 6 місяців після реєстрації
ІСІ в установленому порядку в Державній комісії з цінних паперів
та фондового ринку.
 
       Розділ II. Загальні вимоги щодо складу
           та структури активів ІСІ
 
   1. Активи ІСІ складаються з грошових коштів, у тому числі в
іноземній валюті, на банківських поточних рахунках та депозитних
рахунках,  банківських  металів, об'єктів нерухомості, цінних
паперів, визначених Законом України "Про цінні папери та фондовий
ринок" ( 3480-15 ), цінних паперів іноземних держав та інших
іноземних емітентів, корпоративних прав, виражених в інших, ніж
цінні  папери,  формах,  а  також інших активів, дозволених
законодавством України з урахуванням  обмежень,  установлених
Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та
корпоративні інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ) безпосередньо для
конкретних типів та видів інвестиційних фондів.
   До складу активів ІСІ входять грошові кошти, цінні папери,
корпоративні права, нерухомість, грошові вимоги за реалізовані
активи ІСІ та видані позики, інші активи відповідно до вимог
законів України.
   Зазначені активи формуються (оплачуються) за рахунок коштів
спільного інвестування, до яких належать кошти, залучені від
інвесторів ІСІ, доходи від здійснення операцій з активами ІСІ та
доходи, нараховані за активами ІСІ.
 
   2. Активами ІСІ не можуть бути:
   а) цінні папери, випущені компанією з управління активами,
зберігачем, реєстратором та аудитором (аудиторською фірмою) цього
ІСІ та їх пов'язаними особами;
   б) цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб,
допущені до торгів менше ніж на двох провідних іноземних біржах чи
у торговельно-інформаційних системах, перелік яких визначається
Комісією;
   в) цінні папери інших ІСІ;
   г) векселі та ощадні (депозитні) сертифікати на суму більш як
10 відсотків вартості активів ІСІ, крім випадків, передбачених
пунктами 2 та 3 розділу IV цього Положення;
   ґ) похідні цінні папери (крім венчурного фонду), якщо інше не
встановлено нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку;
   д) цінні папери іноземних емітентів, якщо вартість таких
цінних паперів становить понад 20 відсотків загальної вартості
активів ІСІ.
 
   3. Для формування власних активів ІСІ можуть придбавати
іноземну валюту та банківські метали через банківські установи,
які мають відповідну ліцензію.
 
   4. При проведенні відкритої підписки на цінні папери ІСІ
відкритого та інтервального типу не менше 10 відсотків активів
таких ІСІ повинні утримуватися в грошових коштах, які зберігаються
на окремих депозитних банківських рахунках, відкритих для цього
ІСІ.
 
      Розділ III. Вимоги щодо складу та структури
         активів диверсифікованого ІСІ
 
   1. Активи  диверсифікованого  ІСІ складаються з грошових
коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних банківських
рахунках та депозитних рахунках, банківських металів, а також з
цінних паперів, крім сертифікатів фондів операцій з нерухомістю,
приватизаційних, похідних, товаророзпорядчих та заставних цінних
паперів.
   Активи корпоративного інвестиційного фонду можуть включати
об'єкти нерухомості,  необхідні  для  забезпечення  статутної
діяльності, за рахунок яких сформовано початковий статутний фонд
(капітал) такого ІСІ, з урахуванням вимог пункту 2 цього розділу.
 
   2. Структура активів диверсифікованого ІСІ має відповідати
одночасно таким вимогам:
   а) кількість цінних паперів одного емітента в активах ІСІ не
може становити більше 10 відсотків загального обсягу їх емісії;
   б) сумарна вартість цінних паперів, що становлять активи ІСІ
в кількості, більшій, ніж 5 відсотків загального обсягу їх емісії,
на момент їх придбання не може перевищувати 40 відсотків вартості
чистих активів ІСІ;
   в) не менш як 80 відсотків загальної вартості активів ІСІ
повинні становити:
   грошові кошти;
   банківські метали;
   ощадні (депозитні) сертифікати;
   облігації підприємств;
   облігації місцевих позик;
   державні цінні папери;
   іпотечні цінні папери;
   цінні папери,  що  допущені  до торгів на організаторах
торгівлі.
 
   3. Диверсифікованим ІСІ забороняється:
   а) тримати в грошових коштах, на банківських депозитних
рахунках, у  банківських  металах,  в  ощадних  (депозитних)
сертифікатах та облігаціях, емітентами яких є комерційні банки,
більше ніж 30 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
   б) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного
емітента більше ніж 5 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
   в) придбавати або додатково інвестувати в державні цінні
папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України,
більше ніж 25 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
   г) придбавати або додатково інвестувати в облігації місцевих
позик більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
   ґ) придбавати  або  додатково  інвестувати  в  облігації
підприємств, емітентами яких є резиденти України (крім комерційних
банків), більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
   д) придбавати або додатково інвестувати в акції українських
емітентів більше ніж 40 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
   е) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери,
доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав, більше ніж
20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
   є) придбавати або додатково інвестувати в акції та облігації
іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих
фондових ринках іноземних держав, більше ніж  20  відсотків
загальної вартості активів ІСІ;
   ж) придбавати або додатково інвестувати в інші  активи,
дозволені законодавством України, більше ніж 5 відсотків активів
ІСІ;
   з) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери,
доходи за якими гарантовано урядом однієї іноземної держави,
більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
   и) придбавати або обмінювати цінні папери, емітентами яких є
пов'язані особи ІСІ, компанії з управління активами або зберігача.
 
    Розділ IV. Вимоги щодо складу та структури активів
           недиверсифікованого ІСІ
 
   1. Активи недиверсифікованого ІСІ можуть  становити  всі
активи, визначені в пункті 1 розділу II цього Положення.
   До складу активів недиверсифікованого ІСІ не можуть входити
об'єкти нерухомості, відчуження яких заборонено законодавством
України.
 
   2. Структура  активів  недиверсифікованого  ІСІ  повинна
відповідати таким вимогам:
   а) вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на
фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі та які не
отримали рейтингову оцінку відповідно до закону, та нерухомості не
може становити більш як 50 відсотків загальної вартості активів
недиверсифікованого ІСІ (крім венчурних фондів).
   б) активи не можуть включати векселі та ощадні (депозитні)
сертифікати  на  суму  більше  як  30  відсотків  активів
недиверсифікованого ІСІ.
 
   3. Активи венчурного фонду можуть повністю, але не менше ніж
на 50 відсотків, складатися з акцій, боргових цінних паперів,
іпотечних  цінних паперів, похідних цінних паперів, а також
корпоративних прав, виражених в інакших, ніж цінні папери, формах.
Цінні папери, які входять до складу активів венчурного фонду
можуть бути недопущені до торгів на організаторах торгівлі та/або
можуть не отримувати рейтингову оцінку.
   До складу активів венчурного фонду можуть входити боргові
зобов'язання емітентів, частка у корпоративних правах яких входить
до складу активів цього фонду. Такі зобов'язання можуть бути
оформлені векселями, облігаціями (у тому числі конвертованими) та
договорами позики.
 
     Розділ V. Відповідальність за порушення вимог
        щодо складу та структури активів ІСІ
 
   У разі порушення вимог цього Положення та регламенту ІСІ щодо
складу та структури активів ІСІ компанія з управління активами
повинна усунути порушення протягом 30 днів від дня його виникнення
або протягом 2 місяців, якщо  порушення  виникло  внаслідок
припинення на організаторах торгівлі котирувань цінних паперів, що
складають активи ІСІ.
   У разі, якщо кредитний рейтинг цінних паперів, які входять до
активів ІСІ (крім венчурного фонду), знизився до спекулятивного
рівня за Національною рейтинговою шкалою, ІСІ (крім венчурного
фонду), зобов'язані привести свої активи у відповідність до вимог
цього Положення протягом року.
 
{ Положення в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1570 ( z0036-07 ) від 19.12.2006 }
 
 Заступник начальника управління
 інвестиційної діяльності -
 начальник відділу                   Є.Р.Іванов

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка