Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


     АДМІНІСТРАТИВНА РАДА ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ
             ФІЗИЧНИХ ОСІБ
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 1 від 14.01.2002          Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   8 лютого 2002 р.
                   за N 118/6406
 
       Про затвердження Положення про порядок
        нарахування і сплати зборів до Фонду
        гарантування вкладів фізичних осіб
 
   Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) адміністративна рада Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб В И Р І Ш И Л А:
   1. Затвердити Положення про порядок нарахування і сплати
зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додається).
   2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на
виконавчу дирекцію.
   3. Це рішення набирає чинності  відповідно  до  чинного
законодавства.
 
 Голова Адміністративної ради               Я.Солтис
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Рішення адміністративної
                   ради Фонду гарантування
                   вкладів фізичних осіб
                   14.01.2002 N 1
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   8 лютого 2002 р.
                   за N 118/6406
              Положення
     про порядок нарахування і сплати зборів до Фонду
        гарантування вкладів фізичних осіб
           1. Загальні положення
   1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України
"Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) і
визначає порядок надання розрахунків і сплати банками України
зборів до Фонду.
   1.2. Дія цього Положення поширюється на банки - учасники
(тимчасові учасники) Фонду.
   Учасниками Фонду є банки - юридичні особи, які зареєстровані
в Державному реєстрі банків, який ведеться Національним банком
України,  та  мають банківську ліцензію на право здійснення
банківської діяльності. Банки - учасники (тимчасові учасники)
Фонду  повинні  дотримуватись  стандартів  Фонду,  виконувати
встановлені Національним банком України економічні нормативи щодо
достатності  капіталу і платоспроможності та виконувати свої
зобов'язання перед вкладниками.
     2. Порядок нарахування і сплати зборів до Фонду
   2.1. Банки сплачують до Фонду:
   початковий збір;
   регулярний збір;
   спеціальний збір.
   Банки самостійно нараховують та сплачують збори до Фонду,
визначені в даному пункті.
   У разі переведення банку - учасника до категорії тимчасового
учасника Фонду банк, вклади фізичних осіб до якого залучені до дня
його переведення до цієї категорії, зобов'язаний  сплачувати
регулярний і спеціальний збори до Фонду до повного виконання
зобов'язань перед вкладниками з виплати  їхніх  вкладів  та
нарахованих відсотків.
   2.2. Початковий збір перераховується банком - учасником на
рахунок Фонду протягом 30-ти календарних днів з дня одержання
банківської ліцензії на здійснення банківської діяльності.
   Розмір початкового  збору  складає  1  відсоток  від
зареєстрованого статутного капіталу банку на день отримання ним
ліцензії від Національного банку України на здійснення банківської
діяльності.
   Протягом тижня після отримання від  Національного  банку
України ліцензії на здійснення банківської діяльності банк -
учасник повинен  надати  Фонду  документи,  які  засвідчують
обов'язковість і правочинність сплати банком початкового збору до
Фонду.
   Такими документами є:
   а) нотаріально засвідчена копія ліцензії Національного банку
України на право здійснення банківської діяльності;
   б) розрахунок суми початкового збору (додаток 1).
   Розрахунок суми  початкового  збору  подається  Фонду на
паперових носіях і має бути завірений підписами керівника і
головного бухгалтера банку та відбитком печатки банку.
   Зі свого боку Національний банк України зобов'язаний  у
тижневий строк інформувати Фонд про надання банку банківської
ліцензії на право здійснення банківської діяльності.
   Банки, створені в результаті реорганізації шляхом їх злиття,
приєднання або перетворення (у разі сплати початкового збору до
Фонду банками, які реорганізувалися), звільняються від сплати
початкового збору  та  набувають  усіх  прав  і  обов'язків
реорганізованих банків щодо участі у Фонді.
   2.3. Регулярний  збір  нараховується  банком - учасником
(тимчасовим учасником) двічі на рік у розмірі по 0,25 відсотка від
загальної суми вкладів, включаючи нараховані за вкладами відсотки,
за станом на 31 грудня року, що передує поточному, та 30 червня
поточного року. Для проведення нарахування регулярного збору за
вкладами в іноземній валюті вони перераховуються у національну
валюту  України за офіційним (обмінним) курсом, установленим
Національним банком України, відповідно на 31 грудня року, що
передує поточному, та 30 червня поточного року.
   У строк до 1 березня та 1 вересня поточного року банк -
учасник  (тимчасовий  учасник),  надає Фонду розрахунок суми
регулярного збору (додаток 2), що підлягає сплаті  протягом
поточного року. Розрахунок заповнюється у гривнях і надається в
електронному вигляді  та  на  паперових  носіях.  Розрахунок
регулярного збору в паперовому вигляді завіряється підписами
керівника і головного бухгалтера банку та відбитком печатки банку.
Сплата  нарахованих  регулярних  зборів  проводиться  банком
щокварталу, рівними частками, до 15-го числа місяця, наступного за
кварталом.
   2.4. Застосування спеціального збору до Фонду здійснюється,
якщо поточні доходи Фонду є недостатніми для виконання ним у
повному обсязі своїх зобов'язань щодо обслуговування та погашення
залучених кредитів, спрямованих на відшкодування коштів вкладникам
банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду. Рішення про
встановлення спеціального збору приймає адміністративна рада Фонду
за погодженням з Національним банком України.
   Унесення спеціального збору банками - учасниками (тимчасовими
учасниками) Фонду проводиться у строки та згідно з умовами,
установленими адміністративною радою Фонду.
   Загальний розмір  спеціальних  зборів,  сплачених банками
-учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду протягом року (у разі
вичерпання фінансових можливостей Фонду для виконання покладених
на нього завдань), не повинен перевищувати розміру щорічного
регулярного збору з банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду.
   2.5. При  реорганізації банків - учасників Фонду шляхом
злиття, приєднання або перетворення банк - правонаступник набуває
всі права і обов'язки щодо участі в Фонді в обсягах, які мали
банки - учасники Фонду, права яких він наслідує.  Банк  -
правонаступник повинен протягом тижня з дня реєстрації відповідних
змін Національним банком України письмово повідомити Фонд про
проведену реорганізацію з посиланням на відповідний документ
Національного банку України і подати уточнені розрахунки сум
зборів, які підлягають сплаті до Фонду.
   У разі зміни місцезнаходження або статусу банк письмово
повідомляє Фонд про ці зміни у тижневий строк.
      3. Контроль за нарахуванням і сплатою зборів
   3.1. Контроль за правильністю нарахування та повнотою і
своєчасністю сплати банками - учасниками  зборів  до  Фонду
здійснюється самими банками - учасниками Фонду.
   3.2. Фонд здійснює контроль за достовірністю наданих йому
звітів та повнотою і своєчасністю сплати банками - учасниками
зборів на підставі:
   а) розрахунків і звітів, що надаються банками Фонду;
   б) даних, отриманих від Національного банку України;
   в) матеріалів, отриманих під час перевірок банків - учасників
(тимчасових учасників) Фондом.
   3.3. Після закінчення терміну сплати зборів до Фонду Фонд
протягом 10-ти робочих днів, на підставі отриманих від банків
звітів, проводить звіряння розрахунків зі сплати банками зборів і
приймає такі заходи:
   а) у разі несвоєчасної або неповної сплати суми зборів Фонд
виставляє до банку відповідні вимоги про сплату збору і нараховує
пеню;
   б) надає Національному банку України інформацію про стан
розрахунків банків за зборами до Фонду;
   в) вживає інші, передбачені чинним законодавством України,
заходи щодо стягнення з банків сум несплачених зборів та пені за
несвоєчасну сплату зборів.
        4. Відповідальність платників зборів
   За несвоєчасне  або  неповне  перерахування  початкового,
регулярного або спеціального зборів банки - учасники (тимчасові
учасники) протягом місяця сплачують пеню в розмірі подвійної
облікової  ставки  Національного  банку  України від розміру
неперерахованої суми за кожний день прострочення.
   У разі невиконання банком - учасником (тимчасовим учасником)
Фонду вимог частини третьої статті 6 Закону України "Про Фонд
гарантування вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) керівники банку
підлягають адміністративній відповідальності відповідно до закону.
 
 Головний бухгалтер -
 фінансовий директор                  С.Б. Борса
                   Додаток 1
                   до Положення про порядок
                   нарахування і сплати зборів
                   до Фонду гарантування
                   вкладів фізичних осіб
   Найменування банку
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
   Код за ЄДРПОУ           Дата подання розрахунку
 ----------------------         --------------------------
 ----------------------         --------------------------
 Номер за реєстром
 ----------------------
 ----------------------
             Розрахунок суми
       початкового збору, що підлягає сплаті до
       Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 
------------------------------------------------------------------
|Дата отримання  |    Сума     |    Сума      |
|та номер     |  зареєстрованого  |   нарахованого    |
|ліцензії     | статутного капіталу | початкового збору,  |
|         | на день отримання  | яка підлягає сплаті  |
|         |   ліцензії    |  (графа 2х0,01)   |
|         |    (грн.)    |    (грн.)     |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|   1      |      2     |     3       |
|-----------------+---------------------+------------------------|
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник банку   _____________    ______________
            (підпис)       (прізвище)
 Головний бухгалтер _____________    ______________
            (підпис)       (прізвище)
   м. п.
 
 Головний бухгалтер -
 фінансовий директор                  С.Б. Борса
                   Додаток 2
                   до Положення про порядок
                   нарахування і сплати зборів
                   до Фонду гарантування
                   вкладів фізичних осіб
   Найменування банку
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
   Код за ЄДРПОУ           Дата подання розрахунку
 ----------------------         --------------------------
 ----------------------         --------------------------
 Номер за реєстром
 ----------------------
 ----------------------
              Розрахунок
     суми регулярного збору, що підлягає сплаті до
       Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
          протягом _________ року
               (грн.)
 
---------------------------------------------------------------------------
|  1    |  2    | 3   |  4    |  5   |  6   |
|-------------+-----------+---------+-------------+-----------+-----------|
|Сума вкладів |Розмір   |Розмір  |Сума вкладів |Розмір   |Розмір   |
|фізичних   |регулярного|регуляр- |фізичних   |регулярного|регулярного|
|осіб за   |збору, що |ного   |осіб за   |збору, що |збору, що |
|станом на  |підлягає  |збору, що|станом на  |підлягає  |підлягає  |
|31.12.хх   |сплаті до |підлягає |30.06.хх   |сплаті до |сплаті до |
|       |15.04.хх  |сплаті до|       |15.10.хх  |15.01.хх  |
|       |      |15.07.хх |       |      |      |
|-------------+-----------|     |-------------|      |      |
|Рах. N|Сума |      |     |Рах. N|Сума |      |      |
|------+------+-----------+---------+------+------+-----------+-----------|
|Разом:|   |      |     |Разом:|   |      |      |
---------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник банку   _____________    ______________
            (підпис)       (прізвище)
 Головний бухгалтер _____________    ______________
            (підпис)       (прізвище)
   м. п.
 
 Головний бухгалтер -
 фінансовий директор                  С.Б. Борса
                   Продовження додатка 2
               Порядок
     заповнення розрахунку суми регулярного збору,
     що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів
       фізичних осіб протягом поточного року
   Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб протягом поточного року,
заповнюється в гривнях.
   У графі 1 Розрахунку відображається фактична сума залишків за
вкладами, включаючи нараховані за вкладами відсотки, за станом на
31 грудня року, що передує поточному, у розрізі рахунків, на яких
обліковуються вклади і нараховані за ними відсотки.
   У графах 2 і 3 Розрахунку наводиться план сплати регулярного
збору протягом 1-го і 2-го кварталів поточного року, рівними
частками, з розрахунку загальної суми регулярного збору в розмірі
0,25 відсотка від суми залишків вкладів і нарахованих відсотків,
що відображені в графі 1.
   У графі 4 Розрахунку відображається фактична сума залишків за
вкладами фізичних осіб, а також сума нарахованих за цими вкладами
відсотків за станом на 30 червня поточного року у розрізі
рахунків, на яких обліковуються вклади і нараховані за ними
відсотки.
   У графі  5  і  6 Розрахунку відображається план сплати
регулярного збору протягом 3-го і 4-го кварталів поточного року
рівними частками, з розрахунку загальної суми регулярного збору у
розмірі 0,25 відсотка від суми залишків вкладів і нарахованих
відсотків, що відображені в графі 4.
 
 Головний бухгалтер -
 фінансовий директор                  С.Б. Борса
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка