Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Методичні рекомендації щодо порядку реєстрації та статусу офіційних спостерігачів від політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у депутати на виборах народних депутатів України 31 березня 2002 року

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 44 від 15.01.2002
   м. Київ
         Про Методичні рекомендації щодо
         порядку реєстрації та статусу
       офіційних спостерігачів від політичних
      партій, виборчих блоків політичних партій,
      кандидатів у депутати на виборах народних
       депутатів України 31 березня 2002 року
 
   Керуючись пунктом 1 частини другої статті 22 Закону України
"Про вибори народних депутатів України" ( 2766-14 ) та керуючись
статтями 11, 12, пунктами 1, 3, 6 статті 14 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ), Центральна виборча
комісія п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Методичні рекомендації щодо порядку реєстрації
та статусу офіційних спостерігачів від політичних партій, виборчих
блоків  політичних партій, кандидатів у депутати на виборах
народних депутатів України 31 березня 2002 року (додаються).
   2. Ці Методичні рекомендації  надіслати  Верховній  Раді
Автономної   Республіки  Крим,  обласним,  Київській  та
Севастопольській міським радам, окружним виборчим комісіям для
використання в роботі.
 
 
 Голова Центральної виборчої комісії           М.РЯБЕЦЬ
 
                     Додаток
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 15 січня 2002 року N 44
           МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
        щодо порядку реєстрації та статусу
     офіційних спостерігачів від політичних партій,
     виборчих блоків політичних партій, кандидатів
     у депутати на виборах народних депутатів України
            31 березня 2002 року
 
   Здійснення незалежного  спостереження  за  виборами  має
надзвичайно  важливе значення. Виконанню завдань об'єктивного
спостереження за виборами спрямовані відповідні положення Закону
України "Про вибори народних депутатів України" ( 2766-14 ) (далі
- Закон), а також Указ Президента України "Про забезпечення
реалізації прав громадян, принципів демократичного суспільства,
відкритості і прозорості у процесі підготовки та проведення
виборів 2002 року" ( 1022/2001 ) від 30 жовтня 2001 року.
   Враховуючи зазначене та з метою забезпечення  однакового
застосування  виборчого  Закону,  розроблено  ці  Методичні
рекомендації.
   Відповідно до частини першої статті 59 Закону у виборчому
процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі:
   1) від політичних партій, виборчих блоків політичних партій
(далі  -  партії  (блоки),  кандидати  у депутати від яких
зареєстровані в багатомандатному загальнодержавному  виборчому
окрузі (далі - багатомандатний округ);
   2) від кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих
в одномандатних виборчих округах (далі - одномандатні округи);
   3) від іноземних держав і міжнародних організацій*.
_______________
   * Роз'яснення щодо порядку реєстрації та статусу цієї групи
офіційних спостерігачів викладені в окремому документі).
   Частина перша статті 60 Закону визначає,  що  офіційним
спостерігачем від партії (блоку), від кандидата у депутати може
бути громадянин України, який має право голосу.
   Як зазначено у частині другій статті 59 Закону, повноваження
офіційних  спостерігачів  починаються  з  дня  їх реєстрації
відповідною виборчою комісією і припиняються після встановлення
Центральною  виборчою  комісією  результатів виборів народних
депутатів України. Кількісної межі цих осіб Закон не встановлює.
   Відповідно до частини другої статті 60 Закону офіційний
спостерігач від партії (блоку), кандидата у депутати реєструється
окружною виборчою комісією за поданням відповідно керівних органів
республіканських в Автономній Республіці Крим, обласних, міських у
місті Києві чи Севастополі організацій партій (організацій партій,
що входять до виборчого блоку), кандидата у депутати.
   У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів зазначаються
їх прізвища, імена та по батькові, громадянство, адреса місця
проживання, номери телефонів. До подання обов'язково додаються
заяви цих осіб про згоду бути офіційними спостерігачами від
відповідної партії (блоку), кандидата у депутати.
   Подання про реєстрацію спостерігача від партії (блоку) за
підписом керівника республіканської в Автономній Республіці Крим,
обласної, міської в місті Києві чи Севастополі організації партії
(організацій партій, що входять до блоку), кандидата у депутати,
зареєстрованого в одномандатному окрузі, вноситься до відповідної
окружної виборчої комісії в будь-який час після  реєстрації
кандидата у депутати, але не пізніш як за п'ять днів до дня
виборів, тобто не пізніше 25 березня 2002 року.
   При оформленні зазначених документів доцільно користуватися
зразками їх форм, схваленими протокольним рішенням Центральної
виборчої комісії від 20 листопада 2001 року N 1 і рекомендованими
суб'єктам виборчого процесу (Збірник нормативно-правових актів з
питань організації та проведення виборів народних  депутатів
України 31 березня 2002 року).
   У разі реєстрації офіційного спостерігача відповідна окружна
виборча комісія приймає постанову про це і видає йому посвідчення
за формою, встановленою Центральною виборчою комісією (додатки 7,
8 до постанови Центральної виборчої комісії від 30 листопада
2001 року N 49 ( v0049359-01 ). Посвідчення дійсне за умови
пред'явлення документа, який підтверджує громадянство України
(паспорт громадянина України; паспорт громадянина України для
виїзду за кордон; тимчасове посвідчення громадянина України;
дипломатичний паспорт; службовий паспорт;  посвідчення  особи
моряка;  посвідчення  члена  екіпажу;  військовий квиток для
військовослужбовців строкової служби).
   Досвід минулих виборів та аналіз чинного виборчого Закону
дозволяють зробити висновок, що діяльність офіційних спостерігачів
зосереджується переважно на відповідних виборчих дільницях і
відповідних виборчих комісіях.
   З метою узагальнення кількості офіційних спостерігачів на
відповідній виборчій дільниці в день голосування дільнична виборча
комісія може доручити одному із своїх членів скласти список
офіційних спостерігачів, які перебували під час голосування і
підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці (зразок списку
додається). Такий список надається відповідній окружній виборчій
комісії.
   Закон (частина шоста статті 60) надає офіційному спостерігачу
такі права:
   1) перебувати на виборчих дільницях під час голосування,
спостерігати з будь-якої відстані за діями членів комісії, у тому
числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не
заважаючи членам комісії фізично;
   2) робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи;
   3) бути  присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам
дільничної виборчої комісії для організації голосування виборців
за межами приміщення для голосування та під час проведення такого
голосування;
   4) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону  на
засіданнях дільничної виборчої комісії, з урахуванням положень
частини дев'ятої статті 25 цього Закону, в тому числі під час
підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення
підсумків голосування в одномандатному виборчому окрузі. Посилання
на частину дев'яту статті 25 Закону означає, що наведена норма
містить обмеження щодо кількості офіційних спостерігачів, які
можуть бути присутніми на засіданнях дільничної виборчої комісії,
а саме: від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу,
кандидата  у  депутати,  зареєстрованого  у  відповідному
одномандатному окрузі (разом не більше двох осіб - від однієї
партії (блоку), кандидата у депутати);
   5) звертатися до відповідної виборчої комісії із заявою про
усунення порушень виборчого Закону в разі їх виявлення;
   6) скласти акт про виявлення порушення цього Закону, що
підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують
факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен,  по
батькові, адреси місця проживання, та подати його до відповідної
виборчої комісії у семиденний строк з дня прийняття рішення,
вчинення дії чи бездіяльності. Щодо порушень, які мали місце під
час голосування, акт може бути поданий до відповідної виборчої
комісії не пізніше двадцять четвертої години дня виборів, а до
виборчої комісії вищого рівня - не пізніше двадцять четвертої
години дня, наступного за днем виборів (частина шоста статті 29
Закону).
   Слід звернути увагу на те, що в частині шостій статті 60
Закону, де наведено перелік повноважень офіційних спостерігачів,
зазначається, що, окрім перелічених, офіційний спостерігач має
інші права, передбачені цим Законом. Вони закріплені в різних
статтях Закону, відповідно до яких офіційний спостерігач від
партії (блоку), кандидата у депутати має право підписувати:
   а) контрольний лист, який опускається у виборчу скриньку
перед початком голосування (частина шоста статті 66 Закону);
   б) акт із зазначенням встановленої  рішенням  дільничної
виборчої комісії причини невідповідності кількості контрольних
талонів виборчих бюлетенів з підписами виборців та членів виборчої
комісії,  які  їх  видавали,  окремо  в багатомандатному та
одномандатному округах кількості підписів виборців у  списку
виборців, які отримали виборчі бюлетені (частина десята статті 68
Закону);
   в) акт, складений дільничною виборчою комісією, у разі якщо
перед відкриттям виборчих скриньок вона встановила розходження
окремо в багатомандатному та одномандатному виборчих округах між
сумою кількості невикористаних виборчих бюлетенів у цьому окрузі і
кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, та кількістю
виборчих бюлетенів у цьому окрузі, отриманих дільничною виборчою
комісією (частина тринадцята статті 68 Закону);
   г) акт про виявлені на виборчих скриньках пошкодження пломб
або печаток із зазначенням характеру цих пошкоджень (частина
п'ятнадцята статті 68 Закону);
   д) акт, складений дільничною виборчою комісією, у  разі
виявлення комісією під час перевірки підрахунку голосів виборців
на виборчій дільниці в багатомандатному окрузі невідповідності
даних  про  те, що кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні на виборчій дільниці цього округу, не дорівнює сумі
кількостей недійсних виборчих бюлетенів на виборчій дільниці цього
округу, виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за кандидатів у
депутати від кожної партії (блоку), кількості виборчих бюлетенів,
у яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від жодної
партії (блоку) (частина тридцята статті 68 Закону);
   е) аналогічний акт під час підрахунку голосів виборців на
виборчій дільниці в одномандатному окрузі (частина тридцять третя
статті 68 Закону);
   є) перші  примірники  протоколів  про підрахунок голосів
виборців на виборчій дільниці в багатомандатному окрузі та про
підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному
окрузі, а також отримати по одній копії цих протоколів для кожної
партії (блоку) та кожного кандидата у депутати, засвідчених
головою і секретарем дільничної виборчої комісії та скріплених
печаткою комісії (частини п'ята, дев'ята статті 69 Закону);
   ж) перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про
повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій
дільниці в багатомандатному окрузі та (або) в одномандатному
окрузі (частина одинадцята статті 72 Закону);
   з) перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про
підсумки  голосування  в  багатомандатному  окрузі  в  межах
одномандатного округу та отримати його копію (частини п'ята, сьома
статті 73 Закону).
   Офіційний спостерігач  також  має право підписати перший
примірник протоколу про підсумки голосування в одномандатному
окрузі та отримати його копію (частини шоста, восьма статті 74
Закону).
   Стаття 60 Закону також містить перелік застережень щодо
діяльності офіційних спостерігачів. Ці застереження стосуються
випадків порушень виборчого Закону офіційним спостерігачем. Він не
має права втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що
порушують хід виборчого процесу або заважають членам виборчої
комісії здійснювати свої повноваження. У таких випадках дільнична
виборча комісія на підставі частини десятої статті 25 Закону може
прийняти  мотивоване  рішення  про  позбавлення  офіційних
спостерігачів права участі в  її  засіданні.  Таке  рішення
приймається двома третинами від її складу.
   Дільнична виборча  комісія  може  позбавити  офіційного
спостерігача права бути присутнім у приміщенні для голосування та
на засіданнях дільничної виборчої комісії, якщо він:
   1) заповнює замість виборця (в тому числі і на його прохання)
виборчий бюлетень;
   2) знаходиться при заповненні виборцем виборчого бюлетеня в
кабіні (кімнаті) для таємного голосування.
   Виборча комісія, яка зареєструвала офіційного спостерігача,
може достроково припинити його повноваження у разі порушення ним
виборчого  Закону.  Про  припинення  повноважень  офіційного
спостерігача приймається мотивоване рішення.
   Окружна виборча комісія може також достроково  припинити
повноваження офіційного спостерігача у випадку:
   відкликання офіційного  спостерігача  за письмовою заявою
керівного органу республіканської в Автономній Республіці Крим,
обласної, міської у місті Києві чи Севастополі організації партії
(організацій партій, що входять до блоку), кандидата у депутати (у
такому разі до окружної виборчої комісії можуть бути подані
документи для реєстрації офіційним спостерігачем іншої особи);
   надходження до окружної виборчої комісії заяви офіційного
спостерігача про складення ним своїх повноважень (на підставі
такої заяви окружна виборча комісія приймає рішення, копія якого
надається  уповноваженій  особі  партії (блоку), кандидату в
депутати).
 
 
 Секретар Центральної виборчої комісії         Я.ДАВИДОВИЧ
 
                             Додаток 1
   Вибори народних депутатів України 31 березня 2002 року
               СПИСОК
       офіційних спостерігачів від політичних
      партій (виборчих блоків політичних партій),
       кандидати у народні депутати України від
       яких зареєстровані в багатомандатному
       загальнодержавному виборчому окрузі, від
       кандидатів у народні депутати України,
       зареєстрованих в одномандатних виборчих
        округах, які перебувають на виборчій
       дільниці N ____ одномандатного виборчого
        округу N ____ під час голосування
 
------------------------------------------------------------------
N |Прізвище,|Від кого направлений (назва |Час     |Примітка
п/п|ім'я, по |політичної партії (виборчого|перебування |
  |батькові |блоку партій), кандидата у |на  виборчій|
  |     |депутати)          |дільниці   |
---+---------+----------------------------+-------------+---------
---+---------+----------------------------+-------------+---------
---+---------+----------------------------+-------------+---------
---+---------+----------------------------+-------------+---------
---+---------+----------------------------+-------------+---------
---+---------+----------------------------+-------------+---------
---+---------+----------------------------+-------------+---------
------------------------------------------------------------------
 
Голова дільничої виборчої
комісії          _________ _____________________________
              (підпис)  (прізвище,ім'я, по батькові)
Секретар дільничої виборчої
комісії          _________ _____________________________
              (підпис)  (прізвище,ім'я, по батькові)
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка