Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення експертизи інвестиційних проектів, що пропонуються для реалізації у спеціальних (вільних) економічних зонах і на територіях зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
      МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
          15.01.2002 N 14/32/26/22
 
 
       Про затвердження Методичних рекомендацій
     з проведення експертизи інвестиційних проектів,
      що пропонуються для реалізації у спеціальних
      (вільних) економічних зонах і на територіях
     зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності
 
 
   З метою забезпечення ефективного використання можливостей
створених в Україні спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ) і
територій  пріоритетного  розвитку  зі  спеціальним  режимом
інвестиційної діяльності (ТПР), надання методичної та практичної
допомоги органам управління СЕЗ і ТПР, органам місцевої виконавчої
влади та місцевого самоврядування регіонів, де створено СЕЗ та
ТПР,  забезпечення  ефективності  функціонування  особливих
територіально-господарських   утворень,  підвищення  ступеня
обґрунтованості  рішень  стосовно  доцільності  реалізації
інвестиційних проектів  у  межах  території  СЕЗ  чи  ТПР
Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Методичні рекомендації з проведення експертизи
інвестиційних  проектів,  що  пропонуються  для реалізації у
спеціальних (вільних) економічних зонах і на територіях  зі
спеціальним режимом інвестиційної діяльності (додаються).
 
   2. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції
України, Міністерству фінансів України, Державній  податковій
адміністрації України, Міністерству промислової політики України
та іншим центральним органам виконавчої влади,  Міністерству
економіки Автономної Республіки Крим та управлінням економіки
обласних державних адміністрацій забезпечити виконання положень
Методичних рекомендацій.
 
   3. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції
України  забезпечити  державну  реєстрацію  цього  наказу  у
Міністерстві юстиції України.
 
   4. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти на
Міністерство економіки та з питань  європейської  інтеграції
України.
 
 Міністр економіки та з питань
 європейської інтеграції України             О.Шлапак
 
 Міністр фінансів України                І.Мітюков
 
 Голова Державної податкової
 адміністрації України                  М.Азаров
 
 Міністр промислової
 політики України                     В.Гуреєв
 
 Міністр фінансів України                  І.Юшко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України,
                   Міністерства фінансів
                   України,
                   Державної податкової
                   адміністрації України,
                   Міністерства промислової
                   політики України
                   15.01.2002 N 14/32/26/22
 
 
           МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
     з проведення експертизи інвестиційних проектів,
      що пропонуються для реалізації у спеціальних
      (вільних) економічних зонах і на територіях
       пріоритетного розвитку зі спеціальним
         режимом інвестиційної діяльності
 
 
           I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Ці Методичні  рекомендації  спрямовані  на  забезпечення
ефективного  використання  можливостей  створених  в  Україні
спеціальних (вільних) економічних зон (далі - СЕЗ) і територій
пріоритетного  розвитку  зі спеціальним режимом інвестиційної
діяльності (далі - ТПР), надання методичної та практичної допомоги
органам управління СЕЗ і ТПР, органам місцевої виконавчої влади та
місцевого самоврядування регіонів, де створені СЕЗ чи  ТПР,
забезпечення    ефективності   функціонування   особливих
територіально-господарських  утворень,  підвищення   ступеня
обїрунтованості  рішень  стосовно  доцільності  реалізації
інвестиційних проектів у межах території СЕЗ чи ТПР.
   Правовою базою,  на  якій  ґрунтуються  ці  Методичні
рекомендації, є закони України, укази і розпорядження Президента
України, постанови Верховної Ради України, рішення  Кабінету
Міністрів України стосовно створення СЕЗ і ТПР, запровадження
спеціального  режиму  інвестиційної  діяльності,  організації
управління та контролю за ними.
   Експертиза інвестиційного  проекту  відповідно  до  цих
Методичних рекомендацій проводиться  органами,  уповноваженими
згідно з чинним законодавством проводити розгляд та приймати
рішення про схвалення інвестиційних проектів, які реалізуються у
СЕЗ чи ТПР, або за їх дорученням - уповноваженими експертними
організаціями.
   Для проведення передбаченої даними Методичними рекомендаціями
експертизи використовуються такі документи, надані суб'єктами
підприємницької діяльності:
   1) інвестиційний проект (бізнес-план);
   2) нотаріально засвідчені копії документів, що свідчать про
наявність реального джерела інвестиції (договір,  парафований
сторонами проект договору, протокол про наміри тощо).
   Додатково на  підтвердження  відомостей,  наведених  у
бізнес-плані,  можуть подаватися сертифікати якості, патенти,
ліцензії та інші документи на продукцію (товари, роботи, послуги)
або технології, які передбачається використовувати при реалізації
інвестиційного проекту.
   Інвестиційний проект (бізнес-план) викладається українською
або російською мовою, підписується заявником, підпис скріплюється
печаткою, його сторінки прошиваються і пронумеровуються. Якщо
документ було складено іноземною мовою, то подається його копія
разом  із перекладом на українську або російську мову, яка
завіряється відповідним чином.
   Особливості вимог до структури, змісту, деталізації окремих
положень бізнес-плану викладено в типових вимогах та інструкціях,
спеціально  затверджених  окремо  для кожної СЕЗ чи ТПР їх
уповноваженими органами управління.
   Незалежно від особливих вимог, бізнес-план інвестиційного
проекту, який передбачається реалізувати в СЕЗ або на ТПР, повинен
обов'язково містити відомості про:
   обсяги та форму здійснення інвестицій з визначенням видів і
обсягів негрошових внесків (пункт 2.1 Методичних рекомендацій);
   вплив реалізації проекту  на  конкурентне  середовище  і
перерозподіл ринку (пункт 2.2 Методичних рекомендацій);
   додану вартість, яка буде вироблятися/утворюватися (пункт 2.3
Методичних рекомендацій);
   економічну ефективність  проекту  (пункт  2.4  Методичних
рекомендацій);
   бюджетну ефективність /прогноз надходжень та витрат бюджетами
всіх рівнів податків та інших обов'язкових платежів/ (пункт 2.5
Методичних рекомендацій).
   Для підтвердження окремих позицій, викладених у бізнес-плані
(зокрема тих, які стосуються організації виробництва, закупівлі
сировини і обладнання, реалізації продукції тощо), експертами
можуть додатково вимагатися:
   контракти або проекти контрактів на придбання товарів та
послуг з детальним описом їх споживчих характеристик, кількості,
цінової структури;
   контракти або проекти контрактів на продаж продукції, послуг;
   результати маркетингових досліджень.
   Завданням експертизи інвестиційного проекту є встановлення
достовірності  та  обїрунтованості заявлених в інвестиційному
проекті даних щодо інвестицій, розвитку виробництва, реалізації
продукції, впливу на внутрішній ринок, економічної та бюджетної
ефективності.
   Висновок експертизи інвестиційного проекту використовується
уповноваженими органами (адміністрацією, радою, іншим органом
управління СЕЗ чи ТПР, органами місцевої влади та місцевого
самоврядування, центральними органами виконавчої влади, як це
визначено чинним законодавством України) для прийняття рішення
щодо доцільності реалізації інвестиційного проекту.
   Основними критеріями  оцінки  інвестиційного  проекту  є
обґрунтованість основних положень та показників проекту, уключаючи
загальну стратегію розвитку підприємства, показники ефективності,
інвестиційної забезпеченості тощо. Основними позиціями для оцінки
інвестиційного проекту в рамках експертизи, відповідно, є:
   а) визначення  правильності  проведених  у  бізнес-плані
розрахунків основних фінансово-економічних показників - абсолютних
та відносних;
   б) інвестиційна  забезпеченість  (достовірність заявленого
обсягу  інвестицій  та  його  достатність  для  реалізації
інвестиційного проекту, відповідність негрошових інвестицій їх
заявленій вартості, визначеність джерел покриття потреб проекту в
інвестиціях, установлення наявності реального джерела інвестицій);
   в) вплив на внутрішній ринок та конкурентне  середовище
(частка продукції, виробленої в рамках даного інвестиційного
проекту  в  сукупному  вітчизняному  виробництві  аналогічної
продукції;  сегментація ринку та його перерозподіл унаслідок
застосування спеціального режиму СЕЗ / ТПР);
   г) виробництво доданої вартості (обсяг та частка доданої
вартості, що буде утворюватися в процесі виробництва);
   ґ) фінансово-економічна   ефективність   (обґрунтованість
наведених показників прибутковості, рентабельності);
   д) бюджетна ефективність (співвідношення доходів та втрат
бюджетів усіх рівнів унаслідок використання спеціального режиму,
прогноз  можливих  збільшень  надходжень  податків  та інших
обов'язкових платежів по роках реалізації).
   Персональну відповідальність   за   доцільність   та
обґрунтованість схвалення інвестиційного проекту для реалізації на
територіях пріоритетного розвитку та у спеціальних (вільних)
економічних  зонах  несе  керівник  уповноваженого  органу
(адміністрації, ради, іншого органу управління СЕЗ чи ТПР, органу
місцевої влади, як це визначено чинним законодавством України).
 
     II. ПОРЯДОК ТА ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ
           ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
 
   2.1. Аналіз інвестиційної забезпеченості проекту
   У процесі вивчення бізнес-плану необхідно встановити:
   а) достовірність  заявленого  обсягу інвестицій (вартість
інвестиційного проекту);
   б) достатність передбаченого обсягу інвестицій для реалізації
запропонованого інвестиційного проекту в повному обсязі;
   в) відповідність інвестицій, які будуть залучатися в процесі
реалізації інвестиційного проекту (зокрема  -  інвестицій  у
негрошовій формі), їх заявленій в бізнес-плані вартості;
   г) визначеність джерел  покриття  потреби  інвестиційного
проекту в заявлених інвестиціях, спрацьованість схеми залучення
інвестицій з варіантами вибору джерел.
   Для цього вивчаються резюме, фінансовий розділ бізнес-плану
та документи, які підтверджують наявність інвесторів чи умови
залучення інвестицій.
   Для розгляду приймаються лише проекти, якими передбачено
внесення інвестиції, обсяг якої дорівнює або перевищує граничний
рівень, передбачений відповідним законом України про СЕЗ або ТПР.
   Унесення інвестиції може відбуватися:
   у грошовій формі (у тому числі коштів бюджету, підприємств,
населення, кредитів банківських установ, інших грошових внесків -
векселів, сертифікатів та інше);
   у формі матеріальних активів - основних фондів та виробничих
запасів (земельних ділянок, будинків, споруд, машин та обладнання,
транспортних засобів, інструментів, приладів, інвентарю, сировини,
матеріалів, комплектуючих тощо);
   у формі  нематеріальних  активів(1)  (прав  користування
природними ресурсами, майном, прав на знаки для товарів і послуг,
об'єкти промислової власності, авторські та суміжні з ними права,
гудвіл та інше).
 
_______________
   (1) До нематеріальних активів належать немонетарні активи,
які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані
(відокремлені від підприємства) та утримуватися ним з метою
використання протягом періоду більше одного року для виробництва,
торгівлі, адміністративних потреб чи надання в оренду іншим
особам.
 
   Якщо внесено інвестиції у негрошовій формі, то обов'язково
проводиться  визначення  відповідності  негрошових  інвестицій
(уключаючи устаткування, обладнання, матеріали, ліцензії, ноу-хау,
послуги  і  таке  інше)  їх  заявленій вартості. Визначення
відповідності негрошових  інвестицій  їх  заявленій  вартості
проводиться шляхом експертного визначення ринкової вартості.
   Якщо внесення інвестиції передбачено шляхом самоінвестування,
то така інвестиція може вноситися лише в межах нерозподіленого
балансового прибутку підприємства.
   У разі, якщо інвестиція отримується у вигляді кредиту, то у
бізнес-плані його погашення повинно бути передбачено виключно за
рахунок  нерозподіленого  балансового  прибутку  підприємства,
отриманого від реалізації інвестиційного проекту.
   Результатом експертизи цієї частини проекту має бути висновок
щодо відповідності заявленої суми інвестицій їх реальній вартості
з урахуванням поточної кон'юнктури ринку.
   Експертиза проводиться фахівцями  цінової  експертизи  та
експертами-оцінювачами.  За  достовірність  проведеної  оцінки
експерт-оцінювач  несе  відповідальність  згідно  з  чинним
законодавством.
   На підставі наведеної в бізнес-плані інформації та оцінки,
проведеної експертом, готується висновок у формі довідки (таблиця
1). При підготовці висновку та прийнятті остаточного рішення щодо
інвестиційного проекту до уваги беруться відхилення сукупної
вартості інвестиції в негрошовій та грошовій формі за даними
бізнес-плану та оцінкою експерта. Дані, наведені в рядку "Усього
негрошовий внесок", свідчать про відхилення заявленої вартості від
ринкової вартості аналогічного майна.
   Припускається відхилення вартості негрошового  внеску  не
більше ніж на 10%. У цьому разі при подальшій оцінці розрахунків,
наведених у бізнес-плані, коригування обсягів інвестиції  не
проводиться, а використовуються дані про заявлену в проекті
вартість майна.
   Якщо відхилення заявленої вартості негрошового внеску від
ринкової вартості, визначеної експертом, перевищує 10%, то при
подальшій  роботі з бізнес-планом (при визначенні загального
розміру інвестицій, здійсненні розрахунків ефективності тощо)
використовується оціночна вартість активів.
   Якщо встановлена в результаті експертизи загальна вартість
передбачених до внесення інвестицій (з урахуванням оцінки реальної
вартості негрошового внеску) є меншою за граничний  рівень,
передбачений відповідним законом України про СЕЗ або ТПР, то
інвестиційний проект відхиляється.
 
                             Таблиця 1
 
            Оцінка інвестицій,
     які передбачається вносити у негрошовій формі
        (матеріальні, нематеріальні активи)
 
-------------------------------------------------------------------------
|Назва інвестиційного|                         |
|проекту       |--------------------------------------------------|
|(бізнес-плану)   |                         |
|          |--------------------------------------------------|
|          |                         |
|--------------------+--------------------------------------------------|
|Поряд-|Вид активу, |Оди-|Кіль- |Заявлена |Оціночна |Відхилення|Відхи-|
|ковий |назва    |ниця|кість,|вартість,|ринкова  |(+/-),  |лення |
|N   |       |ви- |обсяги|тис.грн.*|вартість, |тис.грн.**|(+/-),|
|   |       |міру|   |     |тис.грн.**|     |%**  |
|   |       |  |   |     |     |     |   |
|------+-------------+----+------+---------+----------+----------+------|
|  1 |    2   | 3 |  4 |  5  |   6  |   7  |  8 |
|------+-------------+----+------+---------+----------+----------+------|
|I   |Матеріальні |  |   |     |     |     |   |
|   |активи,   |  |   |     |     |     |   |
|   |усього    |  |   |     |     |     |   |
|------+-------------+----+------+---------+----------+----------+------|
|   |у тому    |  |   |     |     |     |   |
|   |числі    |  |   |     |     |     |   |
|------+-------------+----+------+---------+----------+----------+------|
|1.1  |Основні   |  |   |     |     |     |   |
|   |фонди,    |  |   |     |     |     |   |
|   |усього    |  |   |     |     |     |   |
|------+-------------+----+------+---------+----------+----------+------|
|   |у тому    |  |   |     |     |     |   |
|   |числі    |  |   |     |     |     |   |
|------+-------------+----+------+---------+----------+----------+------|
|1   |       |  |   |     |     |     |   |
|------+-------------+----+------+---------+----------+----------+------|
|2   |       |  |   |     |     |     |   |
|------+-------------+----+------+---------+----------+----------+------|
|...  |       |  |   |     |     |     |   |
|------+-------------+----+------+---------+----------+----------+------|
|n   |       |  |   |     |     |     |   |
|------+-------------+----+------+---------+----------+----------+------|
|1.2  |Виробничі  |  |   |     |     |     |   |
|   |запаси,   |  |   |     |     |     |   |
|   |усього    |  |   |     |     |     |   |
|------+-------------+----+------+---------+----------+----------+------|
|   |у тому    |  |   |     |     |     |   |
|   |числі    |  |   |     |     |     |   |
|------+-------------+----+------+---------+----------+----------+------|
|1   |       |  |   |     |     |     |   |
|------+-------------+----+------+---------+----------+----------+------|
|2   |       |  |   |     |     |     |   |
|------+-------------+----+------+---------+----------+----------+------|
|...  |       |  |   |     |     |     |   |
|------+-------------+----+------+---------+----------+----------+------|
|n   |       |  |   |     |     |     |   |
|------+-------------+----+------+---------+----------+----------+------|
|II  |Нематеріальні|  |   |     |     |     |   |
|   |активи,   |  |   |     |     |     |   |
|   |усього    |  |   |     |     |     |   |
|------+-------------+----+------+---------+----------+----------+------|
|   |у тому    |  |   |     |     |     |   |
|   |числі    |  |   |     |     |     |   |
|------+-------------+----+------+---------+----------+----------+------|
|1   |       |  |   |     |     |     |   |
|------+-------------+----+------+---------+----------+----------+------|
|2   |       |  |   |     |     |     |   |
|------+-------------+----+------+---------+----------+----------+------|
|...  |       |  |   |     |     |     |   |
|------+-------------+----+------+---------+----------+----------+------|
|n   |       |  |   |     |     |     |   |
|------+-------------+----+------+---------+----------+----------+------|
|III  |Інші     |  |   |     |     |     |   |
|   |негрошові  |  |   |     |     |     |   |
|   |внески,   |  |   |     |     |     |   |
|   |усього    |  |   |     |     |     |   |
|------+-------------+----+------+---------+----------+----------+------|
|   |у тому    |  |   |     |     |     |   |
|   |числі    |  |   |     |     |     |   |
|------+-------------+----+------+---------+----------+----------+------|
|1   |       |  |   |     |     |     |   |
|------+-------------+----+------+---------+----------+----------+------|
|2   |       |  |   |     |     |     |   |
|------+-------------+----+------+---------+----------+----------+------|
|...  |       |  |   |     |     |     |   |
|------+-------------+----+------+---------+----------+----------+------|
|n   |       |  |   |     |     |     |   |
|--------------------+----+------+---------+----------+----------+------|
|Усього негрошовий  |  |   |     |     |     |   |
|внесок       |  |   |     |     |     |   |
-------------------------------------------------------------------------
 
_______________
   Примітка:
   * - джерелом даних є бізнес-план.
   ** - заповнюється експертом-оцінювачем.
 
 Підпис експерта-оцінювача щодо перевірки даних про  вартість
інвестицій, які передбачається вносити у негрошовій формі
 
 дата               _______________________________
                  (прізвище, ім'я та по батькові)
 
 Довідка завіряється печаткою експертної організації.
 
   2.2. Визначення  впливу  на  конкурентне  середовище  та
перерозподіл  ринку  внаслідок  реалізації  проекту.  Оцінка
маркетингової частини проекту
   Результатом експертизи цього напряму має бути висновок щодо
обїрунтованості або необхідності коригування економічної частини
інвестиційного проекту у відповідності з отриманими результатами.
Експертиза проводиться шляхом аналізу насиченості регіонального та
загальнодержавного ринку аналогічними товарами та послугами, що
імпортуються  або  виробляються  (надаються)  вітчизняними
підприємствами і організаціями (стосовно товарів чи послуг, на
виробництво (надання) яких спрямовано конкретний інвестиційний
проект).
   На основі даних, наведених у бізнес-плані, а також даних
державних органів та аналітичних досліджень готується таблиця 2,
до якої заносяться показники ємності внутрішнього ринку, видимого
споживання,  внутрішнього  виробництва,  експорту та імпорту,
складається баланс ринку за двома варіантами: до реалізації
інвестиційного проекту (поточні дані) та з урахуванням реалізації
інвестиційного проекту (прогноз).
 
                             Таблиця 2
 
                     -------------------------
 Назва інвестиційного проекту      |            |
 (бізнес-плану)             |            |
                     |-----------------------|
 Назва продукції             |            |
                     -------------------------
 
------------------------------------------------------------------
|Показники          |До реалізації  |Після реалізації |
|              |проекту     |проекту     |
|              |-----------------+-----------------|
|              |у натуральних| % |у натуральних| % |
|              |одиницях   |  |одиницях   |  |
|----------------------------+-------------+---+-------------+---|
|1. Ємність ринку      |       |  |       |  |
|----------------------------+-------------+---+-------------+---|
|2. Видиме споживання    |       |  |       |  |
|----------------------------+-------------+---+-------------+---|
|2.1. Внутрішнє виробництво |       |  |       |  |
|----------------------------+-------------+---+-------------+---|
|у тому числі на даному   |       |  |       |  |
|підприємстві        |       |  |       |  |
|----------------------------+-------------+---+-------------+---|
|2.2. Експорт        |       |  |       |  |
|----------------------------+-------------+---+-------------+---|
|2.3. Імпорт         |       |  |       |  |
|----------------------------+-------------+---+-------------+---|
|3. Баланс ринку       |       |  |       |  |
------------------------------------------------------------------
                                                                          

   Результатом експертизи є висновок про відповідність обсягу та
якості продукції і послуг, що виробляються при реалізації проекту,
існуючій ніші ринку, що не заповнена вітчизняними виробниками,
здатності  заміщення товарів та послуг, що імпортуються, та
можливості експорту виготовленої продукції.
   Перевага надається експортоорієнтованим та імпортозаміщуючим
проектам, що не створюють додаткового тиску на національного
виробника.  Негативне рішення стосовно доцільності реалізації
проекту приймається в разі виникнення суттєвих перешкод діяльності
аналогічних  вітчизняних  підприємств,  що не мають пільг з
оподаткування.
 
   2.3. Оцінка доданої вартості, що утворюється при реалізації
проекту
   При експертизі бізнес-плану проводиться оцінка частки доданої
вартості, яку передбачається виробляти в результаті реалізації
інвестиційного проекту.
   Оскільки завданням цієї експертизи є з'ясування реальної
частки доданої вартості, яка вироблятиметься на  конкретному
виробництві  незалежно від зовнішніх факторів (у тому числі
внаслідок державного впливу - через  регулювання  податкової
політики, як, наприклад, зміна ставок податку на додану вартість
та розміру акцизного збору), для проведення  розрахунків  і
співставлень слід визначати чисту додану вартість.
   Чиста додана вартість  (ЧДВ),  створювана  в  результаті
реалізації інвестиційного проекту, складається з сукупності витрат
на оплату праці, прибутку (до сплати податку на прибуток) та
податків на виробництво (без урахування податку на прибуток). Вона
розраховується за формулою (1):
 
            ЧДВ = ФОП + П + ПВ;           (1)
 
   де:
   ФОП - річний фонд оплати праці, передбачений бізнес-планом;
   П - річний прибуток, передбачений бізнес-планом;
   ПВ -  річна  сума  податків  на  виробництво (плата за
використання природних ресурсів - землю, воду, надра та ін.),
передбачена бізнес-планом.
   Ефективність виробництва  чистої  доданої  вартості  для
конкретного бізнес-плану розраховується як частка від ділення
чистої доданої вартості на валовий випуск (вартість виробленої
продукції або обсяг виробництва у цінах виробника(2), помножена на
100%. Джерелом даних для проведення розрахунків є бізнес-план.
Результати розрахунків зводяться в таблицю 3.
 
_______________
   (2) ціни виробника включають основні ціни підприємств, ціни
контрактів, угод.
 
   Ці розрахункові дані порівнюються з фактичними показниками
частки чистої доданої вартості, досягнутими в середньому в галузях
економіки  України.  Частка  чистої  доданої  вартості,  яка
виробляється в окремих галузях  промисловості  України,  для
проведення співставлень розраховується на основі даних офіційної
статистики (видання Державного комітету  статистики  України:
"Статистичний щорічник України", "Фінанси України", "Статистичний
бюлетень про основні показники роботи промисловості України" тощо)
не більше ніж за 2 роки до часу проведення експертизи. Ці
показники розраховуються за формулою (2):
 
          ЧДВ = ЗПср * ПВП * 12 + П;         (2)
 
   де:
   ЗПср - середня заробітна плата в галузі;
   ПВП -  середньорічна  кількість  промислово-виробничого
персоналу в галузі;
   П - річний прибуток промислових підприємств галузі.
 
   При розрахунках чистої доданої вартості за галузями України
не враховується сума податків на виробництво, оскільки вони
становлять лише 2.6% валового випуску. На основі розрахованих
таким  чином  показників чистої доданої вартості та звітної
інформації про випуск продукції  за  галузями  промисловості
визначається ефективність виробництва чистої доданої вартості як
частка від ділення чистої доданої вартості на валовий випуск
(вартість виробленої продукції або обсяг виробництва), помножена
на 100% (таблиця 4, додаток).
 
                             Таблиця 3
 
      Виробництво чистої доданої вартості в разі
        здійснення інвестиційного проекту
 
                     -------------------------
 Назва інвестиційного проекту      |            |
 (бізнес-плану)             |            |
                     |-----------------------|
 Назва продукції             |            |
                     -------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------------
|Назва  |Річний |Річний |Річна  |Чиста додана|Річний   |Частка  |Довідковий|
|продукції|фонд  |прибу- |сума  |вартість** |валовий  |чистої  |показник |
|/галузі/ |оплати |ток*,  |податків|(2 + 3 + 4),|випуск   |доданої  |частки  |
|     |праці*, |тис.грн.|на   |тис.грн.  |продукції |вартості**|доданої  |
|     |тис.грн.|    |вироб- |      |в цінах  |(5:6)*  |вартості, |
|     |    |    |ництво*,|      |виробника*,|100,%   |%***   |
|     |    |    |тис.грн.|      |тис.грн.  |     |     |
|---------+--------+--------+--------+------------+-----------+----------+----------|
|  1  |  2  |  3  |  4  |   5   |   6  |   7  |   8  |
|---------+--------+--------+--------+------------+-----------+----------+----------|
|     |    |    |    |      |      |     |     |
|---------+--------+--------+--------+------------+-----------+----------+----------|
|     |    |    |    |      |      |     |     |
-------------------------------------------------------------------------------------
 
_______________
   Примітка:
   * - джерело - бізнес-план.
   ** - розрахункові дані.
   *** - довідкові дані, розраховані для галузей промисловості
України за один з двох попередніх років (джерело - табл. 4).
 
 
                             Таблиця 4
 
        Виробництво чистої доданої вартості
     за галузями промисловості України за ____ рік
 
------------------------------------------------------------------
|Галузь |Річна   |Середня|Річний |Чиста  |Випуск |Частка  |
|промис-|кількість |заро- |прибу- |додана |продук- |чистої  |
|ловості|промислово-|бітна |ток*,  |вар-  |ції*,  |доданої |
|    |виробничого|плата*,|тис.грн.|тість**,|тис.грн.|вар-   |
|    |персоналу*,|грн.  |    |тис.грн.|    |тості**, |
|    |тис.чол.  |    |    |    |    |%    |
|-------+-----------+-------+--------+--------+--------+---------|
|  1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
|-------+-----------+-------+--------+--------+--------+---------|
|    |      |    |    |    |    |     |
|-------+-----------+-------+--------+--------+--------+---------|
|    |      |    |    |    |    |     |
------------------------------------------------------------------
 
_______________
   Примітка:
   * - фактичні дані за галузями України за один з двох
попередніх років.
   ** - розрахункові дані.
 
   2.4. Аналіз економічної ефективності проекту
   У бізнес-плані обов'язково розраховується комплекс абсолютних
та відносних показників ефективності. У  процесі  проведення
експертизи оцінюється обґрунтованість передбачених для конкретного
інвестиційного проекту показників рентабельності виробництва.
   Показник рентабельності   виробництва,  розрахований  у
бізнес-плані для конкретного інвестиційного проекту, не може бути
нижчим, ніж той, що фактично склався в Україні як середній для
відповідної галузі. Останній розраховується на основі фактичних
(звітних)  даних  про  результати  діяльності  прибуткових
(незбиткових) підприємств відповідної галузі за один з двох
попередніх років. Джерелом даних є офіційні статистичні видання
або дані, представлені Державним комітетом статистики України та
іншими центральними органами виконавчої влади.
   При проведенні експертизи беруться до уваги основні положення
плану виробництва, характеристика товарів (послуг), ринки збуту
тощо. Якщо проведена експертиза виявила в проекті суперечності у
виробництві  та  реалізації, застосування завищених вимог до
виробничих потужностей, обладнання, устаткування, комплектуючих,
сировини, матеріалів і тому подібне, то може бути зроблений
висновок щодо необхідності перегляду фінансового плану та основних
показників ефективності проекту.
 
   2.5. Оцінка бюджетної ефективності проекту
   При здійсненні  розрахунків  бізнес-плану  та  проведенні
експертизи  інвестиційного  проекту,  який  реалізується  на
новоствореному підприємстві, оцінюється  сукупність  податків,
зборів та інших платежів до бюджету, для чого обраховується:
   1) сума податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які
буде нараховано до сплати в разі реалізації інвестиційного проекту
відповідно до норм спеціального режиму;
   2) розмір (вартість) пільг, фактично наданих державою при
реалізації інвестиційного проекту (різниця  між  нарахованими
податками за звичайною і пільговою ставкою) (таблиця 5).
   При підготовці  експертного  висновку  щодо  бюджетної
ефективності такого проекту визначаються:
 
                             Таблиця 5
 
     Розрахунки з бюджетом за інвестиційним проектом,
     який реалізується на новоствореному підприємстві
 
                     -------------------------
 Назва інвестиційного проекту      |            |
 (бізнес-плану)             |            |
                     |-----------------------|
 Назва продукції             |            |
                     -------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
|Показ-|1 рік      |2 рік      |... рік     |М рік      |Усього     |
|ники |----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|   |пільга|підлягає |пільга|підлягає |пільга|підлягає |пільга|підлягає |пільга|підлягає |
|   |   |сплаті  |   |сплаті  |   |сплаті  |   |сплаті  |   |сплаті  |
|   |   |згідно з |   |згідно з |   |згідно з |   |згідно з |   |згідно з |
|   |   |пільговим|   |пільговим|   |пільговим|   |пільговим|   |пільговим|
|   |   |режимом |   |режимом |   |режимом |   |режимом |   |режимом |
|   |   |оподатку-|   |оподатку-|   |оподатку-|   |оподатку-|   |оподатку-|
|   |   |вання  |   |вання  |   |вання  |   |вання  |   |вання  |
|------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------|
|  1 |  2 |  3  |  4 |  5  |  6 |  7  |  8 |  9  | 10 |  11  |
|--------------------------------------------------------------------------+----------------|
|База оподаткування, тис. грн.                       |        |
|--------------------------------------------------------------------------|        |
|1   |   |     |   |     |   |     |   |     |        |
|------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------|        |
|2   |   |     |   |     |   |     |   |     |        |
|------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------|        |
|...  |   |     |   |     |   |     |   |     |    Х    |
|------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------|        |
|n   |   |     |   |     |   |     |   |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------+----------------|
|Станка податку, %                             |        |
|--------------------------------------------------------------------------|        |
|1   |   |     |   |     |   |     |   |     |        |
|------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------|        |
|2   |   |     |   |     |   |     |   |     |        |
|------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------|        |
|...  |   |     |   |     |   |     |   |     |        |
|------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------|        |
|n   |   |     |   |     |   |     |   |     |    Х    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Сума податків та пільг, тис. грн.                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|1   |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
|------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------|
|2   |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
|------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------|
|...  |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
|------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------|
|n   |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
|------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------|
|УСЬОГО|   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
                             Таблиця 6
 
     Розрахунки з бюджетом за інвестиційним проектом,
      який реалізується на діючому підприємстві
 
                     -------------------------
 Назва інвестиційного проекту      |            |
 (бізнес-плану)             |            |
                     |-----------------------|
 Назва продукції             |            |
                     -------------------------
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Показ-|1 рік         |2 рік         |... рік        |М рік         |Усього         |
|ники |-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------|
|   |у   |у разі     |у   |у разі     |у   |у разі     |у   |у разі     |у   |у разі     |
|   |загаль-|реалізації   |загаль-|реалізації   |загаль-|реалізації   |загаль-|реалізації   |загаль-|реалізації   |
|   |ному  |інвестпроекту |ному  |інвестпроекту |ному  |інвестпроекту |ному  |інвестпроекту |ному  |інвестпроекту |
|   |режимі |---------------|режимі |---------------|режимі |---------------|режимі |---------------|режимі |---------------|
|   |(без  |пільга|підлягає|(без  |пільга|підлягає|(без  |пільга|підлягає|(без  |пільга|підлягає|(без  |пільга|підлягає|
|   |реалі- |   |сплаті |реалі- |   |сплаті |реалі- |   |сплаті |реалі- |   |сплаті |реалі- |   |сплаті |
|   |зації |   |згідно з|зації |   |згідно з|зації |   |згідно з|зації |   |згідно з|зації |   |згідно з|
|   |інвес- |   |піль-  |інвес- |   |піль-  |інвес- |   |піль-  |інвес- |   |піль-  |інвес- |   |піль-  |
|   |тицій- |   |говим  |тицій- |   |говим  |тицій- |   |говим  |тицій- |   |говим  |тицій- |   |говим  |
|   |ного  |   |режимом |ного  |   |режимом |ного  |   |режимом |ного  |   |режимом |ного  |   |режимом |
|   |проек- |   |оподат- |проек- |   |оподат- |проек- |   |оподат- |проек- |   |оподат- |проек- |   |оподат- |
|   |ту)  |   |кування |ту)  |   |кування |ту)  |   |кування |ту)  |   |кування |ту)  |   |кування |
|------+-------+------+--------+-------+------+--------+-------+------+--------+-------+------+--------+-------+------+--------|
|  1 |  2  |  3 |  4  |  5  |  6 |  7  |  8  |  9 |  10  |  11 | 12 |  13  |  14 | 15 |  16  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------|
|База оподаткування, тис.грн.                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|            |
|1   |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |            |
|------+-------+------+--------+-------+------+--------+-------+------+--------+-------+------+--------|            |
|2   |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |            |
|------+-------+------+--------+-------+------+--------+-------+------+--------+-------+------+--------|            |
|...  |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |      Х      |
|------+-------+------+--------+-------+------+--------+-------+------+--------+-------+------+--------|            |
|n   |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------|
|Ставка податку, %                                           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|            |
|1   |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |            |
|------+-------+------+--------+-------+------+--------+-------+------+--------+-------+------+--------|            |
|2   |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |            |
|------+-------+------+--------+-------+------+--------+-------+------+--------+-------+------+--------|            |
|...  |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |      Х      |
|------+-------+------+--------+-------+------+--------+-------+------+--------+-------+------+--------|            |
|n   |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Сума податків та пільг, тис.грн.                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1   |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |
|------+-------+------+--------+-------+------+--------+-------+------+--------+-------+------+--------+-------+------+--------|
|2   |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |
|------+-------+------+--------+-------+------+--------+-------+------+--------+-------+------+--------+-------+------+--------|
|...  |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |
|------+-------+------+--------+-------+------+--------+-------+------+--------+-------+------+--------+-------+------+--------|
|n   |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |
|------+-------+------+--------+-------+------+--------+-------+------+--------+-------+------+--------+-------+------+--------|
|УСЬОГО|    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   а) сукупні платежі в бюджет, які сплачуватимуться у випадку
застосування пільгового режиму СЕЗ чи ТПР;
   б) розмір пільг;
   в) термін,  необхідний  для  повного погашення (покриття
фактичними платежами) наданих державою податкових пільг.
   При визначенні бюджетної ефективності інвестиційного проекту,
який  передбачається  реалізовувати  на  існуючому  (діючому)
підприємстві, проводиться порівняння сукупних платежів, які б
сплачувалися цим підприємством, якби інвестиційний проект не було
реалізовано (зафіксована сума податків, зборів та інших платежів,
які сплачувалися станом на останній рік  перед  реалізацією
інвестиційного проекту, перенесена на наступні роки) з фактичними
платежами і пільгами, що виникнуть у результаті  реалізації
інвестиційного проекту (таблиця 6).
   При підготовці  експертного  висновку  щодо  бюджетної
ефективності в цьому випадку визначаються:
   а) сукупні платежі в бюджет, які мають бути сплачені в разі
збереження  поточного  статусу  та  відсутності  інвестиції,
передбаченої бізнес-планом;
   б) сукупні платежі в бюджет, які будуть сплачені у випадку
застосування пільгового режиму СЕЗ чи ТПР;
   в) розмір (вартість) податкових пільг;
   г) термін, необхідний для  повного  погашення  (покриття
фактичними платежами) наданих державою податкових пільг.
 
 Начальник управління спеціальних
 економічних зон та територій
 пріоритетного розвитку
 Міністерства економіки та з питань
 європейської інтеграції               В.Загородній
 
 
                   Додаток
                   до підрозділу 2.3
                   розділу II
                   Методичних рекомендацій
 
 
      Показники частки чистої доданої вартості,
      утвореної у галузях промисловості України
            (станом на 1999 рік)
 
------------------------------------------------------------------
|Порядковий N|Галузь                  |Частка  |
|      |                     |доданої |
|      |                     |вартості,|
|      |                     |%    |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|   1.   |Промисловість у цілому          |20,2   |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|   2.   |Електроенергетика            |24,6   |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|   3.   |Паливна                 |39,9   |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|   4.   |Нафтопереробна              |13,8   |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|   5.   |Газова                  |77,1   |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|   6.   |Вугільна                 |27,4   |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|   7.   |Чорна металургія             |12,8   |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|   8.   |Кольорова металургія           |17,4   |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|   9.   |Машинобудування та металообробка     |23,3   |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|   10.  |Хімічна і нафтохімічна          |14,0   |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|   11.  |Деревообробна та целюлозно-паперова   |15,8   |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|   12.  |Будівельних матеріалів          |13,0   |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|   13.  |Легка                  |23,4   |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|   14.  |Текстильна                |4,5   |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|   15.  |Швейна                  |38,2   |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|   16.  |Шкіряна, хутрова, взуттєва        |18,4   |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|   17.  |Харчова                 |15,4   |
|------------+-----------------------------------------+---------|
|   18.  |М'ясна та молочна            |18,2   |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління спеціальних
 економічних зон та територій
 пріоритетного розвитку
 Міністерства економіки та з питань
 європейської інтеграції               В.Загородній

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка