Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про розгляд та реєстрацію договору про передачу права на патент на сорт та ліцензійного договору про використання сорт

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 24 від 16.01.2002         Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   31 січня 2002 р.
                   за N 83/6371
 
 
      Про затвердження Інструкції про розгляд та
      реєстрацію договору про передачу права на
       патент на сорт та ліцензійного договору
           про використання сорту
 
 
   Відповідно до Закону України "Про охорону прав на сорти
рослин" ( 3116-12 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Інструкцію про розгляд та реєстрацію договору
про передачу права на патент на сорт та ліцензійного договору про
використання сорту (далі - Інструкція), що додається.
 
   2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати
Інструкцію до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.
 
   3. Державному  департаменту  інтелектуальної  власності
опублікувати  Інструкцію  в  офіційному  бюлетені "Промислова
власність".
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.
 
 Міністр                        В.Г.Кремень
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства освіти і
                   науки України
                   16.01.2002 N 24
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   31 січня 2002 р.
                   за N 83/6371
 
              ІНСТРУКЦІЯ
       про розгляд та реєстрацію договору про
        передачу права на патент на сорт та
      ліцензійного договору про використання сорту
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до Закону України
"Про охорону прав на сорти рослин" ( 3116-12 ), Положення про
Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року
N 997 ( 997-2000-п ), визначає процедуру розгляду та реєстрації у
Державному  департаменті  інтелектуальної  власності  (далі -
Держдепартамент), що діє у складі Міністерства освіти і науки
України, договорів про передачу права на патент на сорт та
ліцензійних договорів про використання сорту.
 
   1.2. Передача власником патенту права на патент на сорт та
передача права на використання сорту здійснюється в межах строку
дії патенту.
   Договір про передачу права на патент на сорт (далі - договір)
та договір про передачу права на використання сорту (далі -
ліцензійний договір) повинні бути складені в письмовій формі,
підписані сторонами та зареєстровані в Держдепартаменті. Договір
та ліцензійний договір без реєстрації уважаються недійсними.
   Передати право на патент будь-якому громадянину або юридичній
особі (далі - інша особа) власник патенту, який не є автором
сорту, може з урахуванням умов, за яких це право було одержано від
автора сорту.
   Договір (ліцензійний договір) приймається до розгляду та
реєстрації в Держдепартаменті після занесення сорту до Державного
реєстру сортів рослин України (далі - реєстр).
 
   1.3. Власник патенту або його правонаступник (ліцензіар) може
повністю чи частково передати права на використання, що надаються
патентом, іншій особі (ліцензіат) за договором про виключну або
невиключну ліцензію.
   Ліцензіат, якому  власником  патенту  передано  право на
використання сорту за договором про виключну ліцензію (далі -
власник виключної ліцензії), зареєстрованим у Держдепартаменті,
може в межах строку дії цього договору про виключну ліцензію та в
обсязі переданих йому прав передати право на використання сорту за
умови надання йому такого права власником патенту.
 
   1.4. Дії,  пов'язані  з  реєстрацією  договору,  можуть
здійснювати: власник патенту; патентний повірений чи інша довірена
особа, які діють за дорученням власника патенту.
   Дії, пов'язані з реєстрацією ліцензійного договору, можуть
здійснювати: власник патенту або власник виключної ліцензії;
патентний  повірений  чи інша довірена особа, які діють за
дорученням власника патенту або власника виключної ліцензії.
 
   1.5. Якщо власником патенту є декілька осіб, то всі дії,
пов'язані з передачею права на патент та передачею права на
використання сорту, визначаються угодою між ними, а право на
підписання документів, які подаються до Держдепартаменту, може
бути надане одній особі за наявності відповідної довіреності.
 
       2. Документи, що подаються на реєстрацію
 
   2.1. Для реєстрації договору (ліцензійного договору)  до
Держдепартаменту подають такі документи:
   заяву про реєстрацію договору (ліцензійного договору) (далі -
заява) - 1 прим.;
   договір (ліцензійний договір) або нотаріально засвідчений
витяг з договору (ліцензійного договору) - 3 прим.;
   документ про  оплату  послуги  з  реєстрації  договору
(ліцензійного договору);
   довіреність, оформлену  з  дотриманням  вимог  чинного
законодавства, якщо документи від імені власника патенту або
власника виключної ліцензії подає патентний повірений або інша
довірена особа.
 
   2.2. Заява викладається українською мовою і стосується одного
договору (ліцензійного договору) (додатки 1, 2,).
   Якщо стороною (сторонами) договору є іноземна особа (іноземні
особи), то в  заяві  здійснюється  транслітерація  (передача
транскрипційних знаків певної мови літерами української абетки)
повного імені фізичної особи або повного офіційного найменування
юридичної особи та її місцезнаходження (місця проживання). У
дужках зазначені дані відтворюються мовою оригіналу.
 
   2.3. У договорі (ліцензійному договорі) або витягу з договору
(ліцензійного договору) повинні бути вказані:
 
   2.3.1. Щодо договору:
   сторони договору;
   предмет договору;
   номер патенту;
   назва сорту;
   місцезнаходження (місце проживання) сторін.
 
   2.3.2. Щодо ліцензійного договору:
   сторони ліцензійного договору;
   предмет ліцензійного договору;
   номер патенту;
   назва сорту;
   обсяг прав, що передаються;
   вид ліцензії (виключна або невиключна);
   строк дії ліцензійного договору;
   територія дії ліцензійного договору;
   місцезнаходження (місце проживання) сторін.
 
   2.4. Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору
(ліцензійного договору) подається до Держдепартаменту українською
мовою. Якщо договір (ліцензійний договір) або витяг з договору
(ліцензійного договору) викладений іншою мовою, то до нього
додається переклад на українську мову, засвідчений нотаріально або
уповноваженою особою компетентного органу.
   Договір (ліцензійний  договір) від імені юридичної особи
підписується особою, що має на це повноваження. Підпис складається
з  повного  найменування посади особи, яка підписує договір
(ліцензійний договір), особистого підпису, ініціалів, прізвища,
дати і скріплюється печаткою.
   Договір (ліцензійний  договір)  або  витяг  з  договору
(ліцензійного договору) засвідчуються в порядку, установленому в
країні його укладання.
   Відповідальність за достовірність інформації, наведеної в
документах, що подаються на реєстрацію, несуть сторони договору
(ліцензійного договору).
   Документи, що подаються на реєстрацію, друкуються на окремих
аркушах білого кольору форматом 210 х 297 мм, при цьому другий і
наступні аркуші договору (ліцензійного договору) або витягу з
договору (ліцензійного договору) нумеруються арабськими цифрами.
Усі документи друкують шрифтом чорного кольору. Виправлення в
документах не допускаються.
 
           3. Розгляд та реєстрація
 
   3.1. Розгляд та реєстрація договору (ліцензійного договору)
здійснюється  протягом двох місяців від дати надходження до
Держдепартаменту заяви про реєстрацію договору  (ліцензійного
договору) та правильно оформлених документів, що до неї додаються.
 
   3.2. Держдепартамент:
   розглядає заяву та додані до неї документи на відповідність
вимогам розділів 1, 2 цієї Інструкції;
   приймає рішення  про  реєстрацію  договору  (ліцензійного
договору) (додатки 3, 4);
   реєструє договір (ліцензійний договір) та вносить відомості
про це до реєстру;
   направляє на адресу, зазначену в заяві, два  примірники
зареєстрованого  договору  (ліцензійного  договору)  або  два
примірники витягу з договору (ліцензійного договору) та один
примірник  рішення  про  його  реєстрацію.  Один  примірник
зареєстрованого договору (ліцензійного договору) або витягу з
договору (ліцензійного договору) зберігається в Держдепартаменті;
   публікує відомості   щодо   зареєстрованого   договору
(ліцензійного  договору)  в  офіційному  бюлетені "Промислова
власність" (далі - бюлетень).
 
   3.3. Держдепартамент має право надіслати запит про подання
додаткових документів щодо сторін договору, їх місцезнаходження
(місця проживання), необхідних для прийняття рішення. Додаткові
документи мають бути подані в місячний термін від дати одержання
запиту про їх подання. У цьому разі рішення приймається в
двотижневий  строк  від дати надходження до Держдепартаменту
додаткових документів.
 
   3.4. Договір  (ліцензійний  договір)  не  може  бути
зареєстрований, якщо:
   патент визнано недійсним повністю;
   дія патенту припинена;
   опубліковано заяву власника патенту про надання будь-якій
особі відкритої ліцензії, а письмове повідомлення про відкликання
цієї заяви до Держдепартаменту не надійшло;
   подані документи не відповідають вимогам розділів 1, 2 та
пункту 3.3 цієї Інструкції.
 
   3.5. У випадках, наведених у пункті 3.4 цієї Інструкції,
Держдепартамент повертає документи із зазначенням мотивованих
підстав їх повернення за адресою, указаною в заяві.
 
  4. Унесення змін до зареєстрованого ліцензійного договору
 
   4.1. До зареєстрованого ліцензійного договору можуть бути
внесені зміни щодо:
   сторін ліцензійного договору;
   обсягу прав, що передаються;
   виду ліцензії;
   строку дії ліцензійного договору;
   території дії ліцензійного договору.
   Для внесення змін подають такі документи:
   заяву про реєстрацію змін (додаток 5) - 1 прим.;
   перелік змін - 1 прим.;
   документ про оплату послуги з внесення змін.
   Для внесення змін щодо повного імені або найменування сторін
до заяви додається документ про правонаступництво, що підтверджує
правомірність таких змін.
 
   4.2. Заява про реєстрацію зазначених у пункті 4.1 змін
викладається українською мовою, стосується одного ліцензійного
договору та підписується сторонами ліцензійного договору або
довіреною особою, що діє за дорученням сторони, за наявності
довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства.
 
   4.3. Перелік змін підписується сторонами та має містити нову
редакцію пункту (пунктів) ліцензійного договору, що змінюється
(змінюються).
 
   4.4. Розгляд та реєстрація змін, що вносяться до реєстру,
здійснюються протягом двох місяців від дати надходження заяви про
реєстрацію змін та правильно оформлених документів, що до неї
додаються.
   Рішення про реєстрацію змін (додаток 6) направляється за
адресою, указаною в заяві про реєстрацію змін.
 
   4.5. Зміни не можуть бути зареєстровані, якщо:
   патент визнано недійсним повністю;
   дія патенту припинена;
   дія ліцензійного договору закінчилася;
   подані документи не відповідають вимогам пунктів 4.1 - 4.3
цієї Інструкції.
   У цьому  випадку  Держдепартамент  повертає документи із
зазначенням мотивованих підстав їх повернення за адресою, указаною
в заяві про реєстрацію змін.
 
   4.6. Дія  ліцензійного  договору  може  бути  достроково
припинена:
   за взаємною згодою сторін;
   на підставі рішення суду.
 
   4.6.1. Для  унесення  до  реєстру запису про дострокове
припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін до
Держдепартаменту подають такі документи:
   заяву про дострокове припинення дії ліцензійного договору
(додаток 7), підписану обома сторонами ліцензійного договору, в
одному примірнику;
   документ, що підтверджує оплату послуги з унесення змін.
 
   4.6.2. Держдепартамент  розглядає  заяву  про  дострокове
припинення дії ліцензійного договору, приймає рішення про внесення
до реєстру запису про дострокове припинення дії ліцензійного
договору за взаємною згодою сторін та вносить такий запис до
реєстру протягом двох місяців від дати надходження правильно
оформлених документів.
   Рішення про  внесення  до реєстру запису про дострокове
припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін
(додаток 8) направляється за адресою, указаною в заяві.
 
   4.6.3. Запис про визнання ліцензійного договору недійсним
уноситься до реєстру на підставі рішення суду.
 
   4.6.4. Відомості про внесення змін, дострокове припинення дії
ліцензійного договору, визнання ліцензійного договору недійсним
публікуються в бюлетені.
 
 Начальник управління реєстрації
 та економіки інтелектуальної власності        Л.А.Меняйло
 
                   Додаток 1
                   до пункту 2.2 Інструкції про
                   розгляд та реєстрацію
                   договору про передачу права
                   на патент на сорт та
                   ліцензійного договору про
                   використання сорту
 
                   Державний департамент
                   інтелектуальної власності
                   Львівська площа, 8, Київ-53,
                   МСП, 04655
 
                  Власник(и) патенту:
                  ______________________________
                  (повне ім'я фізичної особи
                  ______________________________
                  або повне офіційне
                  найменування
                  ______________________________
                  юридичної особи)
                  Місцезнаходження (місце
                  проживання)_____
                  ______________________________
                  Тел.__________________________
                  Патент(и) N __________________
                  Дата пріоритету_______________
                  Дата публікації_______________
                  Номер офіційного 
                  бюлетеня______________________
 
               Заява
 
   Прошу зареєструвати договір про передачу права на патент на
сорт _____________________________________________________________
             (назва сорту)
__________________________________________________________________
 
між власником патенту
__________________________________________________________________
          (повне ім'я фізичної особи
__________________________________________________________________
     або повне офіційне найменування юридичної особи)
та________________________________________________________________
     (повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
__________________________________________________________________
    найменування юридичної особи, якій передається право
__________________________________________________________________
     на патент, місцезнаходження (місце проживання)
 
 Додатки:
 Договір або витяг з договору на _____ арк. у 3 прим.
 Документ про оплату послуги з реєстрації договору про передачу
права на патент.
 
 Підпис власника патенту
   _______________             (ініціали, прізвище)
 
 М.п. (для юридичної особи)
 Дата _____________________
 
 Начальник управління реєстрації
 та економіки інтелектуальної власності        Л.А.Меняйло
 
                   Додаток 2
                   до пункту 2.2 Інструкції про
                   розгляд та реєстрацію
                   договору про передачу права
                   на патент на сорт та
                   ліцензійного договору про
                   використання сорту
 
                   Державний департамент
                   інтелектуальної власності
                   Львівська площа, 8, Київ-53,
                   МСП, 04655
 
               Власник патенту (виключної ліцензії):
               _____________________________________
                (повне ім'я фізичної особи
               _____________________________________
                або повне офіційне найменування
               _____________________________________
                  юридичної особи)
               Місцезнаходження (місце проживання)
               _____________________________________
               Тел. ________________________________
               Патент(и) N _________________________
               Дата пріоритету _____________________
               Дата публікації______________________
               Номер офіційного бюлетеня ___________
 
               Заява
 
   Прошу зареєструвати ліцензійний договір про  використання
сорту ____________________________________________________________
             (назва сорту)
__________________________________________________________________
 
між власником патенту (виключної ліцензії)
__________________________________________________________________
          (повне ім'я фізичної особи
__________________________________________________________________
     або повне офіційне найменування юридичної особи)
та________________________________________________________________
          (повне ім'я фізичної особи
__________________________________________________________________
або повне офіційне найменування юридичної особи, якій передається
__________________________________________________________________
 право на використання сорту, місцезнаходження (місце проживання)
        __________________________________
             (вид ліцензії)
 Додатки:
 Договір або витяг з договору на _____ арк. у 3 прим.
 Документ про оплату послуги з реєстрації ліцензійного договору.
 
 Підпис власника патенту (виключної ліцензії)
    _______________
                       (ініціали, прізвище)
 
 М.п. (для юридичної особи)
 Дата _____________________
 
 Начальник управління реєстрації
 та економіки інтелектуальної власності        Л.А.Меняйло
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 3.2 Інструкції про
                   розгляд та реєстрацію
                   договору про передачу права
                   на патент на сорт та
                   ліцензійного договору про
                   використання сорту
 
               Рішення
 
                     "___"_________ 200 __ р.
 
 
   Державний департамент  інтелектуальної власності розглянув
заяву власника патенту
__________________________________________________________________
          (повне ім'я фізичної особи
__________________________________________________________________
або повне офіційне найменування юридичної особи, місцезнаходження
            (місце проживання)
 
щодо реєстрації договору про передачу права на патент на сорт і
прийняв рішення зареєструвати договір, відповідно до якого право
на патент на сорт _______________________________________________,
               (назва сорту)
патент України N ________________________________,  передається
 
__________________________________________________________________
     (повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
__________________________________________________________________
 найменування юридичної особи, якій передається право на патент,
__________________________________________________________________
        місцезнаходження (місце проживання)
 
 Реєстраційний номер   __________
 
 Дата реєстрації     "_____" __________ 200 __ р.
 
 Голова Держдепартаменту ________________  (ініціали, прізвище)
 
 М.п.             (підпис)
 
 Начальник управління реєстрації
 та економіки інтелектуальної власності        Л.А.Меняйло
 
                   Додаток 4
                   до пункту 3.2 Інструкції про
                   розгляд та реєстрацію
                   договору про передачу права
                   на патент на сорт та
                   ліцензійного договору про
                   використання сорту
 
               Рішення
 
                      "___"_________ 200 _ р.
 
   Державний департамент інтелектуальної власності  розглянув
заяву власника патенту (виключної ліцензії)
__________________________________________________________________
          (повне ім'я фізичної особи
__________________________________________________________________
або повне офіційне найменування юридичної особи, місцезнаходження
            (місце проживання)
 
про реєстрацію  ліцензійного  договору  і  прийняв  рішення
зареєструвати ліцензійний договір, відповідно до якого право на
використання сорту ______________________________________________,
                (назва сорту)
патент України N ___________________________________, передається
 
__________________________________________________________________
     (повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
           найменування юридичної
__________________________________________________________________
    особи, якій передається право на використання сорту,
        місцезнаходження (місце проживання)
 
 Вид ліцензії             ___________________________
 Обсяг прав              ___________________________
 Строк дії ліцензійного договору    ___________________________
 Територія
 дії ліцензійного договору       ___________________________
 
 
 Реєстраційний номер              _____________
 
 Дата реєстрації          " ____" ____________ 200 __ р.
 
 Голова Держдепартаменту  ________________ (ініціали, прізвище)
 М.п.              (підпис)
 
 Начальник управління реєстрації
 та економіки інтелектуальної власності        Л.А.Меняйло
 
                Додаток 5
                до пункту 4.1 Інструкції про
                розгляд та реєстрацію договору про
                передачу права на патент на сорт
                та ліцензійного договору про
                використання сорту
 
                Державний департамент
                інтелектуальної власності
                Львівська площа, 8, Київ-53,
                МСП, 04655
 
               Ліцензіар ___________________________
                    (повне ім'я фізичної особи
              ______________________________________
                або повне офіційне найменування
              ______________________________________
                   юридичної особи)
              Ліцензіат ____________________________
                    (повне ім'я фізичної особи
              ______________________________________
                або повне офіційне найменування
              ______________________________________
                    юридичної особи)
              Тел. _________________________________
              Патент(и) N __________________________
 
               Заява
 
   Просимо зареєструвати  зміни  до  ліцензійного  договору,
зареєстрованого  на  підставі  рішення  за  N  ________ від
"____"__________ _______ р.,
 
між ліцензіаром __________________________________________________
         (повне ім'я фізичної особи або
__________________________________________________________________
 повне офіційне найменування юридичної особи, місцезнаходження
            (місце проживання)
та ліцензіатом ___________________________________________________
         (повне ім'я фізичної особи або
__________________________________________________________________
 повне офіційне найменування юридичної особи, місцезнаходження
            (місце проживання)
 
 Додатки: перелік змін на ___ арк. в 1 прим.;
 документ, що підтверджує оплату послуги з реєстрації змін до
 ліцензійного договору.
 
 Ліцензіар _____________ (ініціали, Ліцензіат _________ (ініціали,
             прізвище)            прізвище)
       (підпис)             (підпис)
 
 М.п. (для юридичної особи)     М.п. (для юридичної особи)
 
 Дата _______________        Дата _______________
 
 Начальник управління реєстрації
 та економіки інтелектуальної власності        Л.А.Меняйло
 
                  Додаток 6
                  до пункту 4.4 Інструкції про
                  розгляд та реєстрацію
                  договору про передачу права
                  на патент на сорт та
                  ліцензійного договору про
                  використання сорту
 
               Рішення
 
                     "___"_________ 200 __ р.
 
 
   Державний департамент інтелектуальної власності  розглянув
заяву ліцензіара _________________________________________________
         (повне ім'я фізичної особи або
__________________________________________________________________
 повне офіційне найменування юридичної особи, місцезнаходження
            (місце проживання)
та ліцензіата ____________________________________________________
         (повне ім'я фізичної особи або
__________________________________________________________________
 повне офіційне найменування юридичної особи, місцезнаходження
            (місце проживання)
 
про реєстрацію змін до ліцензійного договору, зареєстрованого на
підставі рішення за N _________ від "___" ___________ _______ р.,
про використання сорту __________________________________________,
                 (назва сорту)
патент України N ______________________________, і прийняв рішення
зареєструвати зміни щодо
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Уважати:__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Реєстраційний номер       ______________
 
 Дата реєстрації       "_____" __________ 200 __ р.
 
 Голова Держдепартаменту  ________________  (ініціали, прізвище)
      М.п.        (підпис)
 
 Начальник управління реєстрації
 та економіки інтелектуальної власності        Л.А.Меняйло
 
                   Додаток 7
                   до пункту 4.6.1 Інструкції
                   про розгляд та реєстрацію
                   договору про передачу права
                   на патент на сорт та
                   ліцензійного договору про
                   використання сорту
 
                   Державний департамент
                   інтелектуальної власності
                   Львівська площа, 8, Київ-53,
                   МСП, 04655
 
               Ліцензіар ___________________________
                    (повне ім'я фізичної особи
               _____________________________________
                або повне офіційне найменування
               _____________________________________
                   юридичної особи)
               Ліцензіат ___________________________
                    (повне ім'я фізичної особи
               _____________________________________
                або повне офіційне найменування
               _____________________________________
                    юридичної особи)
               Тел. ________________________________
               Патент(и) N _________________________
 
               Заява
 
   У зв'язку з достроковим припиненням за взаємною згодою сторін
дії ліцензійного договору про передачу права на використання сорту
за патентом України N __________
 
між ліцензіаром___________________________________________________
         (повне ім'я фізичної особи або
__________________________________________________________________
 повне офіційне найменування юридичної особи, місцезнаходження
            (місце проживання)
 
та ліцензіатом ___________________________________________________
         (повне ім'я фізичної особи або
_________________________________________________________________,
 повне офіційне найменування юридичної особи, місцезнаходження
            (місце проживання)
 
просимо внести до Державного реєстру сортів рослин України запис
про дострокове припинення за  взаємною  згодою  сторін  дії
ліцензійного договору, зареєстрованого на підставі рішення за
N ________ від "_____"___________ _______ р.
 
Додається документ, що підтверджує оплату послуги з реєстрації
змін до ліцензійного договору.
 
 Ліцензіар ____________ (ініціали, Ліцензіат __________ (ініціали,
             прізвище)            прізвище)
       (підпис)             (підпис)
 
 М.п. (для юридичної особи)    М.п. (для юридичної особи)
 
 Дата _______________       Дата _______________
 
 Начальник управління реєстрації
 та економіки інтелектуальної власності        Л.А.Меняйло
 
                  Додаток 8
                  до пункту 4.6.2 Інструкції про
                  розгляд та реєстрацію договору
                  про передачу права на патент на
                  сорт та ліцензійного договору
                  про використання сорту
 
               Рішення
 
                     "___"_________ 200 __ р.
 
 
   Державний департамент  інтелектуальної власності розглянув
заяву ліцензіара _________________________________________________
         (повне ім'я фізичної особи або
__________________________________________________________________
 повне офіційне найменування юридичної особи, місцезнаходження
            (місце проживання)
та ліцензіата ____________________________________________________
         (повне ім'я фізичної особи або
_________________________________________________________________,
 повне офіційне найменування юридичної особи, місцезнаходження
            (місце проживання)
про внесення до Державного реєстру сортів рослин України запису
про дострокове припинення за  взаємною  згодою  сторін  дії
ліцензійного договору про передачу права на використання сорту
_________________________________________________________________,
             (назва сорту)
патент України N __________________,
 
і прийняв рішення внести до Державного реєстру сортів рослин
України запис про дострокове припинення за взаємною згодою сторін
дії ліцензійного договору, зареєстрованого на підставі рішення за
N _____ від "___" _____________ _______ р.
 
 Реєстраційний номер         ______________
 
 Дата реєстрації         "____" __________ 200 __ р.
 
 Голова Держдепартаменту  ________________ (ініціали, прізвище)
 М.п.             (підпис)
 
 Начальник управління реєстрації
 та економіки інтелектуальної власності        Л.А.Меняйло


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка