Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 951

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 25 жовтня 2002 р. N 1592
                Київ
         Про внесення змін до постанови
          Кабінету Міністрів України
          від 13 червня 2000 р. N 951
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Внести  до  постанови Кабінету Міністрів України від
13 червня 2000 р. N 951 ( 951-2000-п ) "Про Премію Кабінету
Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави" (Офіційний
вісник України, 2000 р., N 24, ст. 1005) такі зміни:
   1) у пункті 3 постанови слова "Державному комітетові з питань
молодіжної  політики,  спорту  і  туризму"  замінити словами
"Державному комітетові у справах сім'ї та молоді";
   2) Положення про Премію Кабінету Міністрів України за внесок
молоді у розбудову держави, затверджене зазначеною постановою,
викласти у редакції, що додається;
   3) абзац сьомий опису диплома лауреата Премії  Кабінету
Міністрів  України  за  внесок  молоді у розбудову держави,
затвердженого зазначеною постановою, викласти у такій редакції:
   "На третій сторінці синьою фарбою надруковано: "Лауреату
Премії Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову
держави
________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові)
у номінації ____________________________________________".
   2. Затвердити опис нагрудного знака лауреата Премії Кабінету
Міністрів України за  внесок  молоді  у  розбудову  держави
(додається).
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
   Інд. 28
 
                  ЗАТВЕРДЖЕНО
            постановою Кабінету Міністрів України
           від 13 червня 2000 р. N 951 ( 951-2000-п )
         (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
              від 25 жовтня 2002 р. N 1592)
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Премію Кабінету Міністрів України
        за внесок молоді у розбудову держави
 
   1. Премія Кабінету Міністрів України за внесок молоді у
розбудову держави (далі - Премія) присуджується молоді, а також
трудовим і творчим молодіжним колективам, які беруть активну
участь і вносять вагомий вклад у розбудову держави.
   2. Щороку   присуджується   60   Премій  у  розмірі
70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян кожна.
   3. Премія присуджується рішенням Кабінету Міністрів України
до Дня молоді громадянам України віком до 28 років.
   Особи (колективи),  яким Премію вже було присуджено, на
здобуття її повторно не висуваються.
   4. Премія присуджується у таких номінаціях:
   за виробничі досягнення;
   за наукові досягнення;
   за творчі досягнення;
   за спортивні досягнення;
   за виконання громадянського обов'язку;
   за внесок у розвиток молодіжного руху.
   5. Для розгляду, конкурсного відбору кандидатур та висунення
кандидатів на здобуття Премії утворюється Комітет з присудження
Премії Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову
держави (далі - Комітет). Комітет очолює Віце-прем'єр-міністр
України з гуманітарних питань.
   До складу  Комітету  входять  Голова  Держкомсім'ямолоді
(заступник голови Комітету), державні секретарі МОЗ, Мінкультури,
МОН, Міноборони, МВС, Мінфіну, Мінпраці, Мінагрополітики, МНС,
перший  заступник  Голови  Держкомкордону,  заступники  голів
Держпідприємництва,  Держкомінформу,  Державної   податкової
адміністрації,  перший  заступник Голови Держкомсім'ямолоді -
директор Державного департаменту з питань молодіжної політики,
віце-президент Національної академії наук, представник Верховної
Ради України (за згодою), голова Українського  національного
комітету  молодіжних організацій (за згодою), інші особи за
рішенням голови Комітету.
   Персональний склад Комітету затверджує його голова. Члени
Комітету беруть участь в його роботі на громадських засадах.
   Комітет відповідно до покладених на нього завдань:
   розглядає подання про присудження Премії;
   проводить відбір кандидатур на здобуття Премії;
   щороку готує обгрунтовані пропозиції щодо кандидатів  на
здобуття Премії  і  вносить їх Кабінетові Міністрів України до
1 червня.
   Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться
у міру потреби. Засідання Комітету проводить його голова або за
дорученням голови Комітету його заступник.
   Засідання Комітету є правоможним, якщо на ньому присутні не
менш як дві третини його складу.
   Рішення Комітету про висунення кандидатів на здобуття Премії
приймається  таємним  голосуванням  простою більшістю голосів
присутніх членів Комітету.
   6. Організаційне забезпечення  роботи  Комітету  здійснює
Держкомсім'ямолодь.
   7. Районні,  районні  у  мм.  Києві  та  Севастополі
держадміністрації, органи місцевого самоврядування, підприємства,
установи та організації, об'єднання громадян щороку до 1 квітня
подають відповідно до номінацій, за якими висуваються кандидати на
здобуття  Премії, центральним органам виконавчої влади, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській  міським  держадміністраціям, Національній та
галузевим академіям наук, всеукраїнським молодіжним громадським
організаціям такі документи:
   клопотання про присудження Премії;
   характеристику кандидата  на  здобуття  Премії,  в  якій
висвітлюються його досягнення відповідно до номінації, за якою
висувається кандидат (у разі висунення колективу - відомості про
досягнення колективу та індивідуальну характеристику на кожного
члена колективу), за підписом керівника, скріпленим печаткою, - у
двох примірниках (оригінали);
   особовий листок з обліку кадрів кандидата на здобуття Премії
(у разі висунення колективу - особовий листок з обліку кадрів
кожного члена колективу) за підписом начальника кадрової служби за
місцем  роботи або навчання, скріпленим печаткою, - у двох
примірниках (оригінали);
   копію паспорта (у разі висунення колективу - копію паспорта
кожного члена колективу);
   копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі
висунення колективу - копію зазначеної довідки кожного члена
колективу).
   8. Центральні  органи  виконавчої  влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації, Національна та галузеві академії наук,
всеукраїнські молодіжні громадські організації на підставі поданих
документів відбирають не більш як 5 кандидатур на здобуття Премії
і щороку до 1 травня подають Держкомсім'ямолоді:
   клопотання про присудження Премії;
   список кандидатів на здобуття Премії за підписом керівника
відповідного органу, установи та організації;
   документи, зазначені в пункті 7 цього Положення;
   інформацію про загальну кількість поданих їм кандидатур на
здобуття Премії.
   9. Держкомсім'ямолодь  забезпечує  приймання  та  розгляд
документів, зазначених у пункті 8 цього Положення, і готує
Комітетові подання про присудження Премії.
   10. Рішення Кабінету Міністрів України про присудження Премії
приймається у формі постанови та є підставою для здійснення виплат
відповідних сум її лауреатам.
   11. Фінансування видатків, пов'язаних з виплатою Премії,
здійснюється за рахунок призначень, передбачених у державному
бюджеті Держкомсім'ямолоді на виконання державних програм  і
заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї.
   Зазначені кошти   перераховуються   Держкомсім'ямолоддю
Республіканському комітету у справах сім'ї та  молоді  Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам у
справах сім'ї та молоді обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій і вручаються лауреатам Премії за місцем
їх проживання (місцезнаходженням колективів).
   12. Диплом і нагрудний знак лауреата Премії вручаються в
урочистій   обстановці   Прем'єр-міністром   України   або
Віце-прем'єр-міністром України з гуманітарних питань чи за їх
дорученням - Головою Держкомсім'ямолоді або першим заступником
Голови Держкомсім'ямолоді - директором Державного департаменту з
питань молодіжної політики.
   У разі відсутності лауреата на урочистому врученні диплом і
нагрудний знак вручаються йому відповідно Головою Ради міністрів
Автономної  Республіки Крим, головами обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій.
   13. Описи диплома і нагрудного  знака  лауреата  Премії
затверджує Кабінет Міністрів України.
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 25 жовтня 2002 р. N 1592
                ОПИС
    нагрудного знака лауреата Премії Кабінету Міністрів
      України за внесок молоді у розбудову держави
 
   Нагрудний знак лауреата Премії Кабінету Міністрів України за
внесок молоді у розбудову держави має форму правильного кола
діаметром 30 міліметрів з опуклим бортиком уздовж зовнішнього
краю.
   У центрі лицьового боку нагрудного знака розміщено силуетні
зображення профілів юнака і дівчини, обрамлені двома лавровими
гілками. У нижній частині - напис "Україна". Усі зображення і
напис опуклі.
   На зворотному боці нагрудного знака розміщено напис опуклими
літерами: "Премія Кабінету Міністрів України за внесок молоді у
розбудову держави".
   Нагрудний знак за допомогою кільця з вушком з'єднується з
горизонтально витягнутою колодкою прямокутної форми, покритою
синьою емаллю. У центрі колодки розміщено малий Державний Герб
України.
   Нагрудний знак виготовляється з латуні  та  покривається
позолотою.  Знак  прикріплюється  до  одягу  за  допомогою
горизонтальної шпильки на зворотному боці колодки.
 

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка