Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію роботи постійного Тендерного комітету Держкоменергозбереження України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
 
              Н А К А З
 
            27.12.2002 N 143
 
 
   Про організацію роботи постійного Тендерного комітету
         Держкоменергозбереження України
 
 
   Відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" від 22 лютого 2000 року N 1490-III
( 1490-14 ) та на виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2000 року N 1469 ( 1469-2000-п ) "Про організаційні
заходи щодо функціонування системи державних закупівель" і у
зв'язку з необхідністю внесення змін до складу Тендерного комітету
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Положення про постійний Тендерний комітет
Держкоменергозбереження України (додаток 1).
 
   3. Першому заступнику Голови Держкоменергозбереження - Голові
Тендерного  комітету Поровському М.І. надати право визначати
уповноважених осіб (посадових  осіб  відповідних  структурних
підрозділів  Держкоменергозбереження  згідно  з  визначеною
компетенцією) для проведення попередніх переговорів, якщо прийнято
рішення про застосування процедури закупівлі в одного виконавця.
 
   4. Відділу бухгалтерського обліку та контрольно-ревізійної
роботи  (Вакуленко  З.Х.)  здійснювати  матеріально-технічне
забезпечення організації діяльності Тендерного комітету.
 
   5. Вивести зі складу Тендерного комітету Рапцуна М.В.
 
   6. Ввести до складу Тендерного комітету Курочкіна І.О.
 
   7. Затвердити новий склад постійного Тендерного комітету
Держкоменергозбереження (додаток 2).
 
   8. Пункт 3 наказу Держкоменергозбереження від 29.04.2002 N 50
вважати таким, що втратив чинність.
 
   9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Держкоменергозбереження Поровського М.І.
 
 Голова Комітету                     Ю.Шульга
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ
                   Держкоменергозбереження
                   України
                   27.12.2002 N 143
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про постійний Тендерний комітет
         Держкоменергозбереження України
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це  Положення  визначає порядок створення, загальні
організаційні та процедурні засади діяльності Тендерного комітету
Держкоменергозбереження України (далі - Тендерний комітет), а
також права, обов'язки та відповідальність його членів.
 
   1.2. Тендерний комітет за своїм типом  є  постійним  і
створюється наказом Держкоменергозбереження України.
 
   1.3. У своїй роботі Тендерний комітет керується Законом
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
від  22  лютого 2000 року N 1490-III ( 1490-14 ), іншими
нормативно-правовими актами з питань закупівель товарів, робіт і
послуг, а також цим Положенням.
 
       2. Головні функції Тендерного комітету
 
   Тендерний комітет  відповідає  за  організацію  процедур
закупівлі на всіх етапах їх проведення. У процесі роботи він
забезпечує реалізацію таких функцій:
   планування здійснення процедур закупівель протягом бюджетною
року відповідно до затвердженого кошторису та пріоритетності
закупівель;
   вибір процедури  закупівлі  відповідно  до вимог чинного
законодавства у сфері державних закупівель;
   розміщення оголошення  про  здійснення процедур закупівлі
товарів, робіт і послуг, процедури попередньої кваліфікації у
бюлетені "Вісник державних закупівель" та, у разі потреби, в інших
друкованих засобах масової інформації, у тому числі в міжнародних,
на  радіо,  телебаченні,  у мережі електронного зв'язку або
розсилання запрошень постачальникам (виконавцям) щодо участі в них
та інформування учасників процедур закупівлі про їх результати;
   підготовлення та  розсилання  необхідної  для  проведення
процедур  закупівлі  чи  процедури  попередньої  кваліфікації
постачальників (виконавців) документації;
   надання роз'яснень постачальникам (виконавцям) щодо змісту
тендерної документації у разі отримання від останніх відповідних
запитів;
   проведення процедури попередньої кваліфікації постачальників
(виконавцям) у разі її застосування;
   організація приймання,  зберігання,  розкриття  тендерних
пропозицій,  забезпечення  вибору найбільш вигідної тендерної
пропозиції виключно на підставі критеріїв та методики оцінки
тендерних пропозицій, визначених у тендерній документації;
   ведення необхідної  звітності  щодо  здійснення  процедур
закупівель відповідно до вимог чинного законодавства.
 
      3. Права та обов'язки Тендерного комітету
 
   3.1. Тендерний комітет має право:
   від імені Держкоменергозбереження України в межах наданих
повноважень  та  визначених  функцій  виступати організатором
проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів (робіт, послуг);
   готувати та   подавати   на   затвердження   Голові
Держкоменергозбереження проекти наказів щодо складу Тендерного
комітету та з інших питань щодо проведення торгів (тендерів);
   залучати без права голосу, у разі потреби, до роботи в
Тендерному комітеті інших працівників Держкоменергозбереження та
на договірних засадах - сторонніх експертів і консультантів, у
тому числі з громадських організацій (за їх згодою);
   використовувати необхідне для виконання покладених завдань
майно Держкоменергозбереження;
   у межах  затвердженого  кошторису  Держкоменергозбереження
здійснювати необхідні для проведення процедур закупівлі витрати;
   готувати пропозиції  Голові  Держкоменергозбереження  щодо
покриття  витрат,  безпосередньо  пов'язаних  з  підготовкою,
друкуванням і відправленням тендерної документації, за рахунок
платежів претендентів відповідно до частини третьої статті 20
Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" ( 1490-14 ).
 
   3.2. Тендерний комітет зобов'язаний:
   організовувати проведення процедур закупівлі у відповідності
з чинним законодавством, установленими процедурами закупівлі та
термінами;
   забезпечити рівні умови для всіх постачальників (виконавців),
що беруть участь у процедурах закупівлі, об'єктивний та чесний
вибір переможця;
   зберігати конфіденційність інформації;
   своєчасно готувати письмові роз'яснення стосовно отриманих на
адресу  Держкоменергозбереження  скарг  від  постачальників
(виконавців), що беруть участь у торгах (тендерах), щодо можливих
порушень процедур закупівель;
   своєчасно оформляти відповідну звітність та забезпечувати її
подання на затвердження Голові Держкоменергозбереження або першому
заступникові Голови.
 
   3.3. Рішення Тендерного комітету щодо визначення переможця
приймається на його засіданнях відкритим голосуванням простою
більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів
Тендерного комітету. У разі рівного розподілу голосів голос Голови
Тендерного комітету є вирішальним.
 
   3.4. Протокол та звіт підписуються всіма членами Тендерного
комітету, що брали участь у голосуванні, але не менше двох третин
членів Тендерного комітету.
 
        4. Повноваження Голови, секретаря
        та інших членів Тендерного комітету
 
   4.1. Голова Тендерного комітету призначається наказом Голови
Держкоменергозбереження.
 
   4.2. Голова Тендерного комітету:
   планує проведення засідань Тендерного комітету  та  веде
засідання;
   пропонує порядок денний засідань Тендерного комітету;
   вирішує питання стосовно забезпечення діяльності Тендерного
комітету;
   призначає заступника Голови та секретаря Тендерного комітету;
   приймає рішення щодо створення комісій та робочих  груп
Тендерного комітету;
   вносить на розгляд Голови Держкоменергозбереження пропозиції
щодо змін у складі Тендерного комітету;
   приймає рішення  щодо  проведення  позапланових  засідань
Тендерного комітету;
   подає письмові роз'яснення Голові Держкоменергозбереження при
виявленні порушень у роботі Тендерного комітету, зокрема внаслідок
розгляду отриманої у відповідності до чинного законодавства скарги
від постачальників (виконавців), що беруть чи брали участь у
процедурах закупівлі.
 
   4.3. Секретар Тендерного комітету  призначається  Головою
Тендерного комітету на засіданні з членів Тендерного комітету, які
пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації спеціалістів з
питань організації та здійснення процедур закупівель товарів,
робіт і послуг за державні кошти  і  отримали  відповідний
сертифікат.  Якщо  секретар Тендерного комітету відсутній на
засіданні Тендерного комітету, то Голова  доручає  тимчасово
виконувати функції секретаря іншому члену Тендерного комітету.
 
   4.4. До обов'язків секретаря Тендерного комітету належать:
   ведення та  оформлення  протоколів  засідань  Тендерного
комітету, забезпечення оперативного інформування членів Тендерного
комітету стосовно організаційних питань його діяльності,  за
дорученням  Голови  Тендерного  комітету  -  виконання інших
організаційних робіт;
   складання за результатами роботи Тендерного комітету звіту
щодо кожної процедури закупівлі.
 
   4.5. Члени Тендерного комітету на засіданнях  Тендерного
комітету беруть участь в обговоренні та приймають рішення щодо
результатів процедури попередньої кваліфікації  постачальників
(виконавців)  у разі її застосування; оцінки та зіставлення
тендерних пропозицій; визначення переможця процедур закупівлі.
 
   4.6. Члени тендерного комітету мають право: брати участь в
усіх засіданнях Тендерного комітету та прийнятті його рішень,
ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо оцінки та зіставлення
тендерних пропозицій постачальників (виконавців), виносити питання
на розгляд Тендерного комітету, а також мають право на занесення
своєї окремої думки до протоколів засідань Тендерного комітету.
 
   4.7. Члени Тендерного комітету зобов'язані додержуватись норм
чинного законодавства у сфері державних закупівель, відповідних
нормативно-правових актів Міністерства економіки України, цього
Положення, об'єктивно  та  неупереджено  розглядати  тендерні
пропозиції постачальників (виконавців), забезпечувати збереження
конфіденційності інформації, що стосується предмета діяльності
Тендерного комітету.
 
       5. Витрати на організацію та проведення
            процедур закупівлі
 
   5.1. Склад, обсяги та джерела покриття витрат на організацію
та проведення процедур закупівлі можуть визначатися у відповідному
кошторисі витрат щодо організації  та  проведення  процедури
закупівлі,  що  за  поданням  Голови  Тендерного  комітету
затверджується Головою Держкоменергозбереження.
 
   5.2. Члени  Тендерного   комітету   рішенням   Голови
Держкоменергозбереження в установленому законодавством порядку
можуть преміюватися за якісне та сумлінне виконання  робіт,
пов'язаних  з  організацією  процедур закупівель, зокрема за
виконання завдань у неробочий час.
 
   5.3. Витрати на проведення процедур закупівлі можуть  в
установленому чинним законодавством порядку відшкодовуватися за
рахунок коштів, отриманих від постачальників виконавців за надання
тендерної документації відповідно до частини третьої статті 20
Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" ( 1490-14 ).
 
     6. Відповідальність членів Тендерного комітету
 
   Голова Тендерного комітету та інші члени Тендерного комітету,
а також залучені експерт та консультант відповідно до своїх
повноважень несуть відповідальність згідно з чинним законодавством
за порушення, допущені під час здійснення процедур закупівлі,
правильність та об'єктивність прийнятих рішень, недотримання вимог
достовірності та збереження конфіденційності інформації, недоліки
у веденні звітності.
 
 
                   Додаток N 2
                   до наказу
                   Держкоменергозбереження
                   України
                   27.12.2002 N 143
 
 
            ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
   постійного Тендерного комітету Держкоменергозбереження
 
 
 1. Поровський        перший заступник Голови
  Микола Іванович     Держкоменергозбереження - Голова
               Тендерного комітету
 
 2. Жовтянський Віктор    заступник Голови Комітету -
  Андрійович        заступник Голови Тендерного комітету
 
 3. Суходоля         заступник Голови Комітету - член
  Олександр Михайлович   Тендерного комітету
 
 4. Гаманюк         начальник Державної інспекції з
  Леонід Юхимович     енергозбереження - член Тендерного
               комітету
 
 5. Бевз           начальник Управління інвестицій та
  Сергій Миколайович    міжнародного співробітництва - член
               Тендерного комітету
 
 6. Білодід         начальник Управління
  Віктор Дмитрович     енергозберігаючих технологій та
               роботи з регіонами - член Тендерного
               комітету
 
 7. Малая          начальник Управління правового та
  Марія Вікторівна     нормативного забезпечення
               енергозбереження - член Тендерного
               комітету
 
 8. Находов         начальник Управління стратегії та
  Володимир Федорович   економічної політики
               енергозбереження - член Тендерного
               комітету
 
 9. Щокін          начальник Управління науки та
  Андрій Ростиславович   нетрадиційних і відновлюваних джерел
               енергії - член Тендерного комітету
 
 10. Курочкін        заступник начальника Управління
   Ігор Олександрович   науки та нетрадиційних і
               відновлюваних джерел енергії - член
               Тендерного комітету
 
 11. Соболева        головний спеціаліст Управління науки
   Раїса Іванівна     та нетрадиційних і відновлюваних
               джерел енергії - секретар Тендерного
               комітету
 
 12. Колісник        головний спеціаліст Управління
   Тетяна Василівна    державних закупівель Мінекономіки
   (за згодою)       України - консультант з питань
               закупівель.


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка