Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 2003 році

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 27 грудня 2002 р. N 744-р
                Київ
 
 
       Про заходи щодо реалізації пріоритетних
        положень Програми інтеграції України
        до Європейського Союзу в 2003 році
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
     N 218-р ( 218-2003-р ) від 23.04.2003 )
                       Постановою КМ
     N 716  ( 716-2003-п ) від 15.05.2003
                     Розпорядженням КМ
     N 556-р ( 556-2003-р ) від 04.09.2003 
                       Постановою КМ
     N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 
                     Розпорядженням КМ
     N 794-р ( 794-2003-р ) від 25.12.2003 )
 
 
 
 
   1. На  виконання статті 3 Указу Президента України від
14 вересня 2000 р. N 1072 ( 1072/2000 ) "Про Програму інтеграції
України  до  Європейського  Союзу" затвердити план дій щодо
реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до
Європейського Союзу в 2003 році та план роботи з адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу  в
2003 році, що додаються.
 
   Міністерствам, іншим  центральним  і  місцевим  органам
виконавчої влади забезпечити виконання зазначених планів  за
рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на
2003 рік, та за рахунок інших джерел.
 
   2. Українській частині Комітету з питань співробітництва між
Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і
Міжвідомчій координаційній раді з адаптації законодавства України
до  законодавства  Європейського  Союзу  проводити  постійний
моніторинг здійснення заходів, передбачених планами, затвердженими
цим розпорядженням, та до 15 липня 2003 р. і 15 січня 2004 р.
поінформувати Кабінет Міністрів України про хід їх виконання.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 52
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
                від 27 грудня 2002 р. N 744-р
 
               ПЛАН ДІЙ
       щодо реалізації пріоритетних положень
          Програми інтеграції України
        до Європейського Союзу в 2003 році
             ( 1072/2000 )
 
  ( у тексті плану дій щодо реалізації пріоритетних положень
   Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 
   2003  році слова "Держкомкордон"  та  "Прикордонні
   війська" в усіх відмінках замінено відповідно словами
   "Адміністрація  Держприкордонслужби"  та  "Державна 
   прикордонна  служба"   у   відповідному  відмінку 
   Постановою КМ N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 )
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Підрозділи   | Пріоритетні положення  | Дії щодо реалізації пріоритетних | Відповідальні |Строк
Програми    | Програми        | положень Програми        | виконавці   |виконання
------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Розділ 3. Судова система
 
3.1. Підвищення Вирішення питання щодо  провести роботу з вивчення     Мін'юст    протягом
рівня інсти-   запровадження в Україні  законодавства з питань устрою           року
туційної та   системи органів      судової влади і здійснення
адміністра-   адміністративної     правосуддя у державах - членах ЄС
тивної      юстиції, в тому числі
спроможності   адміністративних судів
 
  Розділ 4. Права людини та захист прав національних меншин
 
4.1. Грома-   Імплементація конвенцій  взяти участь у реалізації     Держкомсім'я- -"-
дянські та    та угод, стороною яких є програми Європейської Комісії та  молодь
політичні права Україна, використання   Ради Європи з впровадження     Мін'юст
         переваг від приєднання  гендерної рівності в Україні    МЗС
         до цих документів,
         вивчення доцільності
         участі в інших
         документах Ради Європи
 
4.5. Суспільна  Підготовка та       продовжити роботу щодо створення  Держкомінформ -"-
інформованість  розповсюдження      інформаційної мережі для      МЗС
         інформаційних матеріалів розповсюдження у країнах ЄС    Мінекономіки
         про стратегічне      інформації про Україну, її
         партнерство України і ЄС економічний і соціальний
                      розвиток, переваги стратегічного
                      партнерства України і ЄС
 
                      розробити проект          Держкомінформ IV
                      Загальнодержавної програми     МОН      квартал
                      інформування громадськості з    інші органи
                      питань європейської інтеграції   виконавчої
                                       влади
                                       Національна
                                       академія наук
 
         Розділ 5. Економічний розвиток
 
5.1. Макро-   Закладення у перехідний  забезпечити дотримання визначених Мінекономіки  протягом
економічна    період (2002-2003 роки)  макроекономічних показників, у   Національний  року
стабільність   бази для стабільного   тому числі щодо зростання обсягів банк
         якісного росту у     виробництва, низького рівня    Мінфін
         подальші роки       інфляції, а також торгового    Державна
                      балансу шляхом розроблення та   податкова
                      ефективної реалізації       адміністрація
                      економічної, бюджетно-фіскальної
                      та грошово-кредитної політики
 
       Розділ 6. Внутрішній ринок без кордонів
 
6.1. Загальні  Проведення роботи щодо  розпочати роботу щодо розроблення Державний   -"-
питання     удосконалення       проекту українського Єдиного    комітет
6.1.1. Державні нормативно-правової бази закупівельного словника      з питань
закупівлі    згідно з нормами ЄС    відповідно до європейської     технічного
                      системи класифікації CPV      регулювання
                                       та споживчої
                                       політики
                                       Мінекономіки
 
6.2. Вільний   Забезпечення порівняно  визначити основні принципи     Мінагро-    IV
рух товарів   вільного руху товарів   переміщення підкарантинної     політики    квартал
6.2.3. Стандар- шляхом спрощення правил  продукції через державний кордон
тизація, оцінка фітосанітарного контролю
відповідності  на державному кордоні   розробити методику здійснення   -"-      -"-
та акредитація  Створення нових      фітосанітарного контролю
         технічних комітетів    відповідно до норм СОТ
         стандартизації та
         залучення їх до роботи у опрацювати питання щодо створення Державний   протягом
         відповідних технічних   секретаріатів міжнародних     комітет    року
         комітетах та органах   технічних комітетів з питань    з питань
         ISO, IEC, CEN, CENELEC,  деревообробки та          технічного
         інших міжнародних та   пневмогідроприводу         регулювання
         європейських                         та споживчої
         організаціях із                       політики
         стандартизації                        Мінпром-
                                       політики
 
         Підготовка відповідних  здійснити заходи, спрямовані на  Державний   -"-
         українських органів із  підготовку органу сертифікації   комітет
         сертифікації та      електрообладнання - Український  з питань
         випробувальних      центр випробувань та сертифікації технічного
         лабораторій до      електрообладнання (УкрТЕСТ) та   регулювання
         акредитації за видами   випробувальної лабораторії до   та споживчої
         продукції, яка підпадає  акредитації в системі       політики
         під дію директив Нового  акредитації Федеративної
         підходу ЄС        Республіки Німеччина (орган
                      акредитації DATech)
 
                      здійснити заходи, спрямовані на  -"-      IV
                      акредитацію випробувальної            квартал
                      лабораторії УкрЦСМ в
                      національному органі з
                      акредитації однієї з держав -
                      членів ЄС, який є дійсним членом
                      Європейської асоціації з
                      акредитації
 
                      вжити заходів для акредитації   Мінагро-    -"-
                      Української державної насіннєвої  політики
                      інспекції в Міжнародній асоціації
                      контролю за якістю насіння
 
         Перегляд правил      забезпечити поступовий перегляд  Державний   протягом
         сертифікації продукції,  правил сертифікації продукції,   комітет    року
         яка підлягає       яка підлягає обов'язковій     з питань
         обов'язковій       сертифікації в Україні,      технічного
         сертифікації з      відповідно до плану поетапного   регулювання
         урахуванням положень   впровадження технічних       та споживчої
         європейських директив   регламентів з підтвердження    політики
                      відповідності, розроблених з    інші
                      урахуванням положень директив   заінтересова-
                      Нового підходу ЄС         ні органи
                                       виконавчої
                                       влади
 
                      провести аналіз переліку      -"-      -"-
                      продукції, що підлягає
                      обов'язковій сертифікації в
                      Україні, з метою його оптимізації
                      та подальшого скорочення
 
         Організація        забезпечити здійснення заходів,  Державний   -"-
         інформаційного      щодо діяльності Національного   комітет
         забезпечення в рамках   центру міжнародної інформаційної  з питань
         роботи Інформаційного   мережі ISONET WTO відповідно до  технічного
         центру ISONET       основоположних документів ISONET  регулювання
                      та положень Угоди COT про     та споживчої
                      технічні бар'єри в торгівлі    політики
                      ( 981_008 )
 
         Ведення бібліографічного забезпечити поетапне введення в  -"-      -"-
         банку даних міждержавних дію автоматизованої системи, що
         стандартів        містить бібліографічний опис та
                      повнотекстову базу стандартів
 
6.2.5. Метро-  Проведення звірення    продовжити роботу щодо проведення -"-      -"-
логія      національних еталонів   звірення національних еталонів
         України з національними  України з національними еталонами
         еталонами Німеччини    інших держав
         (РТВ), Польщі
 
6.3. Вільний   Розроблення Програми   забезпечити вступ Національного  Національний  протягом
рух капіталу   приєднання України до   депозитарію до Європейської    депозитарій  року
         Європейської асоціації  асоціації центральних       Державна
         центральних депозитаріїв депозитаріїв            комісія з
                                       цінних паперів
                                       та фондового
                                       ринку
 
6.4. Вільний   Активізація ролі     вжити заходів до підвищення рівня Національний  -"-
рух послуг    банківського сектору в  капіталізації банків        банк
6.4.1.      процесі економічного
Банківська    зростання шляхом     розробити проект          -"-      IV
справа      додаткової капіталізації нормативно-правового акта щодо          квартал
         банків          банківського нагляду на
                      консолідованій основі з
                      урахуванням вимог директив ЄС про
                      нагляд за кредитними установами
                      на консолідованій основі
 
6.4.2 Ринок   Подальший розвиток    продовжити здійснення заходів з  Державна    протягом
цінних паперів  інфраструктури фондового метою розвитку Національної    комісія з   року
         ринку, що має       депозитарної системи відповідно  цінних паперів
         забезпечити ефективне   до міжнародних стандартів щодо   та фондового
         функціонування системи  функціонування систем       ринку
         реєстрації прав      організованої торгівлі, обліку   Національний
         власності на цінні    цінних паперів,          депозитарій
         папери та         розрахунково-клірингових та    Мінекономіки
         розрахунково-клірингової платіжних систем          Мінфін
         системи відповідно до                    Фонд
         міжнародних вимог                      державного
                                       майна
                                       Національний
                                       банк
 
                      провести подальшу роботу з     Державна    -"-
                      удосконалення саморегулювання на  комісія з
                      фондовому ринку шляхом часткової  цінних паперів
                      передачі державних регуляторних  та фондового
                      повноважень до саморегулівних   ринку
                      організацій - професійних
                      учасників ринку цінних паперів
 
         Удосконалення механізмів забезпечити наближення       Державна    протягом
         корпоративного      законодавства України в сфері   комісія з   року
         управління в частині   корпоративного управління до    цінних паперів
         створення умов для    вимог ЄС              та фондового
         формування ефективного                    ринку
         власника, забезпечення
         захисту прав акціонерів  розробити і затвердити       Державна    -"-
         та вдосконалення     національні принципи (кодекс)   комісія з
         механізмів розкриття   корпоративного управління в    цінних паперів
         інформації про      акціонерних товариствах та     та фондового
         діяльність емітентів   здійснити заходи щодо їх      ринку
         цінних паперів      запровадження у діяльність     інші
                      акціонерних товариств       заінтересовані
                                       органи
                                       виконавчої
                                       влади
 
                      забезпечити створення центрів   Державна    II
                      суспільної інформації у регіонах  комісія з   квартал
                      та підтримання системи       цінних паперів
                      оприлюднення інформації на     та фондового
                      Web-сайті Державної комісії з   ринку
                      цінних паперів та фондового ринку
 
         Подальший розвиток    створити для інвесторів єдину   Державна    протягом
         інфраструктури фондового інформаційну базу щодо ринку    комісія з   року
         ринку           цінних паперів та емітентів    цінних паперів
                                       та фондового
                                       ринку
                                       Національний
                                       депозитарій
 
6.5. Вільне   Створення відповідних   продовжити консультації між    МЗС      перше
пересування   внутрішніх та зовнішніх  Україною та ЄС з візових питань,         півріччя
осіб       передумов для       зокрема щодо:
6.5.2. Лібера-  розв'язання проблеми
лізація візо-  спрощення візового     розроблення плану спрощення
вого режиму   режиму між Україною та   візових процедур
         державами - членами ЄС
                       стажування працівників
                       відповідних органів
                       дипломатичної
 
                       служби з метою набуття досвіду
                       з виявлення підроблених
                       документів
 
                       створення інформаційної
                       системи видачі віз
 
                      продовжити переговорний процес з  МЗС      протягом
                      ЄС щодо підготовки до укладення  МВС      року
                      Угоди між Україною та ЄС про    Держкомнацмі-
                      прийом та передачу осіб, які    грації
                      перебувають на територіях Сторін
                      незаконно, синхронізувавши
                      укладення цієї Угоди з укладенням
                      аналогічних угод з Російською
                      Федерацією та Республікою
                      Білорусь
 
6.6. Конкурен-  Забезпечення підвищення  провести аналіз світової практики Антимонополь- -"-
ція       ефективності       регулювання діяльності суб'єктів  ний комітет
6.6.2. Розвиток функціонування      природних монополій та суб'єктів, Мінтранс
та вдосконален- інституційної бази    що діють на суміжних ринках, та  НКРЕ
ня інституцій-  захисту конкуренції    подати пропозиції з метою     Держкомзв'язку
ної бази                  удосконалення відповідних     Держжитло-
захисту                  вітчизняних механізмів у цій    комунгосп
конкуренції та               сфері               Мінекономіки
механізмів
проведення
конкурентної
політики
 
                      підготувати пропозиції щодо    Антимонополь- -"-
                      упорядкування та оптимізації    ний комітет
                      системи державної допомоги     Мінфін
                      окремим суб'єктам господарювання  Мінекономіки
                      та галузям економіки        інші централь-
                                       ні органи
                                       виконавчої
                                       влади
 
6.6.3. Створен- Забезпечення       забезпечити видання інформаційних Антимонополь- -"-
ня соціальне-  розповсюдження та     матеріалів з питань конкуренції,  ний комітет
економічних   популяризації серед    у тому числі:           інші централь-
умов для віль-  підприємств та                        ні органи
ної і справед-  споживачів інформації   структурованих електронних версій виконавчої
ливої конку-   про законодавство з    збірника "Конкурентне       влади
ренції на ринку питань конкуренції,    законодавство України" та
за правилами   конкурентну політику,   буклетів "Нове конкурентне
конкуренції   правила чесної      законодавство України у
         конкуренції        запитаннях і відповідях"
 
      Розділ 7. Економічні та фіскальні питання
 
7.1. Економіч-  Збільшення обсягів    забезпечити надходження коштів   Фонд      протягом
ний і монетар-  валютних резервів,    від приватизації, у тому числі   державного   року
ний союз     перегляд та визначення  від нерезидентів          майна
7.1.2. Моне-   їх адекватної структури                   Мінфін
тарна політика  для підвищення                        інші органи
         купівельної спроможності                   виконавчої
         національної валюти до                    влади
         рівня, який дав би
         можливість збалансувати  здійснювати інтервенції на     Національний  -"-
         інтереси суб'єктів    валютному ринку з метою      банк
         зовнішньоекономічної   поповнення валютних резервів
         діяльності, включаючи   Національного банку України та
         державні         підтримання стабільності
                      національної валюти
 
                      продовжити роботу з        -"-      -"-
                      удосконалення системи валютного
                      регулювання залежно від ситуації
                      на валютному ринку щодо порядку
                      здійснення поточних та
                      капітальних операцій, режиму
                      регулювання міжнародної
                      ліквідності та переміщення
                      валютних цінностей через митний
                      кордон України з метою
                      стабілізації руху капіталу,
                      зменшення коливань процентних
                      ставок, валютних курсів, а також
                      захисту валютних резервів
 
                      здійснити заходи щодо:
 
                      стимулювання експорту,       Мінекономіки  -"-
                      імпортозаміщення та прямих
                      іноземних інвестицій
 
                      забезпечення ефективного      Мінфін     -"-
                      управління державним боргом
 
                      забезпечити дотримання темпів   Національний  -"-
                      зростання грошових агрегатів,   банк
                      адекватних розвитку економіки
 
7.2. Статис-   Створення засад для    запровадити механізм        Держкомстат  -"-
тика.      методологічного та    використання реєстру
Статистичні   технічного забезпечення  статистичних одиниць для
класифікації   функціонування      організації статистичних
та реєстри    статистичного реєстру   спостережень
 
7.2.1. Націо-  Приведення СНР у     удосконалити класифікації     Держкомстат  протягом
нальні рахунки  відповідність до вимог  національних рахунків               року
в макро-     СНР ООН 1993 року та
економіці    гармонізація розрахунків удосконалити методи врахування в  -"-      -"-
         з ESA'95         національних рахунках тіньової
                      економічної діяльності
 
7.2.2.      Створення системи     запровадити щоквартальні      -"-      IV
Статистика    показників та       розрахунки індексів фізичного           квартал
зовнішньої    запровадження методів   обсягу, цін та умов торгівлі у
торгівлі     розрахунку даних щодо   зовнішній торгівлі товарами
         обсягів зовнішньої
         торгівлі з метою
         підвищення якості даних
         для складання       провести одноразове обстеження   -"-      II
         зовнішньоторговельного  підприємств і організацій             квартал
         і платіжного балансів   України для визначення обсягів
         держави          страхування і фрахту в
                      загальному обсязі імпорту
                      товарів за 2002 рік
 
                      розробити методологію митної    Держмитслужба протягом
                      статистики зовнішньої торгівлі   Держкомстат  року
                      на основі рекомендацій ООН
 
                      опрацювати із статистичною     Держмитслужба -"-
                      службою Європейської Комісії    Держкомстат
                      можливість надання         Мінекономіки
                      методологічної та технічної
                      допомоги з метою подальшої
                      гармонізації методології митної
                      статистики зовнішньої торгівлі з
                      методологічними положеннями
                      митної статистики ЄС
 
                      здійснити організаційні заходи   Держмитслужба -"-
                      щодо запровадження обміну даними  Держкомстат
                      митної статистики зовнішньої
                      торгівлі з країнами ЄС
 
7.2.3.      Приведення методології  удосконалити методологію      Держкомстат  -"-
Статистика    розрахунку показників у  розрахунку показників програми
підприємств   відповідність з      статистичних спостережень
         міжнародними
         рекомендаціями      забезпечити подальше        -"-      -"-
                      впровадження в роботу вибіркових
                      методів і методів експертної
                      оцінки
 
                      запровадити систему        Держкомстат  протягом
                      статистичного спостереження за          року
                      будівництвом окремих об'єктів на
                      основі дозволів на будівництво
 
7.2.4. Соціаль- Гармонізація системи   удосконалити програму публікацій  -"-      -"-
на статистика  показників рівня життя  щодо витрат і доходів
         населення відповідно до  домогосподарств з урахуванням
         вимог ЄС і проведення   вимог міжнародної Класифікації
         моніторингу бідності   індивідуального споживання
                      товарів та послуг за цільовим
                      призначенням, рекомендованої
                      Євростатом
 
                      впровадити методи математичного  Держкомстат  -"-
                      моделювання для підвищення     Мінпраці
                      надійності оцінок показників    Національна
                      бідності за регіонами       академія
                                       наук
 
7.2.7. Грошово- Удосконалення       удосконалити та оптимізувати    Національний  -"-
кредитна і    грошово-кредитної і    статистичну звітність       банк
банківська    банківської статистики  комерційних банків відповідно до  Держкомстат
статистика                 вимог щодо звітності в державах  Мін'юст
                      - членах ЄС
 
         Розділ 8. Секторальна політика
 
8.3. Енергетика Удосконалення системи   забезпечити виконання плану    НКРЕ      -"-
         ціноутворення в      заходів щодо реалізації      Мінпаливенерго
         енергетиці, поступове   довгострокової тарифної політики  Мінекономіки
         скасування пільг на    на оптовому ринку електроенергії
         оплату енергоносіїв для
         певних категорій
         споживачів, здійснення  вжити заходів до розв'язання    Мінпаливенерго -"-
         розрахунків за      проблеми заборгованості      Мінфін
         енергоносії банківськими суб'єктів оптового ринку      Мінекономіки
         коштами          електроенергії та їх дисбалансу  НКРЕ
 
         Продовження        продовжити виконання Програми   Мінпаливенерго -"-
         реструктуризації     "Українське вугілля"        інші органи
         вугільної промисловості  ( 1205-2001-п ) та         виконавчої
                      ліквідаційні роботи на 104     влади
                      нерентабельних вугільних
                      підприємствах
 
         Подальше реформування   здійснити заходи щодо продажу   Фонд      протягом
         енергетичного сектору з  контрольних пакетів акцій     державного   року
         проведенням ефективної  енергопостачальних компаній    майна Мін-
         приватизації                         паливенерго
                                       НКРЕ
                                       Антимонополь-
                                       ний комітет
                                       заінтересо-
                                       вані облдерж-
                                       адміністрації
 
         Диверсифікація джерел   продовжити здійснення заходів з  Мінпалив-   -"-
         паливопостачання,     диверсифікації джерел       енерго
         включаючи ядерне паливо  паливопостачання, включаючи    Держатом-
                      ядерне паливо           регулювання
 
                      продовжити реалізацію проекту   Мінпалив-   -"-
                      Євро-Азіатського          енерго
                      нафтотранспортного коридору    МЗС
                                       "Нафтогаз
                                       України"
 
         Вирішення питання     продовжити будівництво сухого   Мінпалив-   -"-
         тимчасового безпечного  сховища відпрацьованого ядерного  енерго
         зберігання        палива реакторів Чорнобильської  Держатом-
         відпрацьованого ядерного АЕС                регулювання
         палива
 
         Підвищення технологічної продовжити упровадження:      Мінпалив-   -"-
         та екологічної безпеки                    енерго
         електростанцій та їх    комплексної програми       МНС
         техніко-економічних     модернізації та підвищення    Держатом-
         показників до рівня,    безпеки діючих енергоблоків   регулювання
         прийнятого у державах ЄС  атомних електростанцій      Мінеко-
                                       ресурсів
                       природоохоронних заходів на
                       теплоелектростанціях, що
                       входять до сфери управління
                       Мінпаливенерго, спрямованих на
                       зменшення техногенного
                       навантаження на довкілля
 
                      здійснити заходи, пов'язані із   -"-      -"-
                      започаткуванням другої фази
                      проекту із реабілітації
                      гідроелектростанцій і управління
                      в системі
 
         Створення технічних умов розробити концепцію поступового  Мінпалив-   протягом
         для паралельної роботи  приведення об'єднаної       енерго     року
         західної частини     енергетичної системи України до  НКРЕ
         об'єднаної енергосистеми вимог UCTE
         України з енргетичними
         об'єднаннями держав ЄС
         та держав - кандидатів
         на вступ в ЄС
 
8.3.1. Регулю-  Створення ефективної   створити передумови щодо      НКРЕ      -"-
вання в     нормативно-правової бази ліцензування імпорту-експорту   Мінпалив-
енергетиці    функціонування      електроенергії; удосконалити    енерго
         лібералізованих      порядок ліцензування в       Мінекономіки
         енергетичних ринків    електроенергетиці та        Мін'юст
         України та системи їх   нафтогазовому комплексі з     Антимоно-
         державного регулювання з урахуванням специфіки діяльності  польний
         урахуванням вимог     у сфері природних монополій та   комітет
         законодавства ЄС     суміжних ринків у
                      паливно-енергетичному комплексі
 
8.4.       Вступ до ОТІФ       Вжити заходів щодо приєднання до: Мінтранс    -"-
Транспорт                                   МЗС
                       Конвенції про міжнародні     Мін'юст
                       залізничні перевезення (КОТІФ)
                       ( 994_291 )
 
                       міжнародно-правових актів,
                       якими на цей час регулюється
                       діяльність ОТІФ
 
         Розділ 9. Соціальне наближення
 
9.1. Загальні  Запровадження системи   вжити заходів із забезпечення   Мінпраці    -"-
питання     підтримки розвитку    виконання Державної програми    інші органи
9.1.1.      самозайнятості      зайнятості населення на      виконавчої
Зайнятість                 2001-2004 роки ( 3076-14 )     влади
 
9.1.3.      Забезпечення цільового  підвищити якість надання      -"-      -"-
Соціальний    характеру соціальної   адресної соціальної допомоги;
захист      допомоги         розпочати роботу з надання всіх
                      видів допомоги за однією заявою
 
         Розділ 10. Регіональна політика
         та регіональне співробітництво
 
10.1.      Продовження реалізації  запровадити систему        Мінекономіки  протягом
Регіональна   державних регіональних  стратегічного планування та    Рада      року
політика     програм і програм     прогнозування на державному    міністрів
         соціально-економічного  рівні за принципами ЄС       Автономної
         розвитку регіонів                      Республіки
                                       Крим
                                       заінтересо-
                                       вані
                                       облдерж-
                                       адміністрації
 
         Розвиток транскордонного здійснити заходи щодо       Мінекономіки  -"-
         співробітництва у рамках забезпечення подальшого розвитку  МЗС
         єврорегіонів "Буг",    транскордонного співробітництва  Рада
         "Нижній Дунай", "Верхній в рамках створених єврорегіонів  міністрів
         Прут", Карпатського                     Автономної
         єврорегіону                         Республіки
                                       Крим
                                       заінтересо-
                                       вані
                                       облдерж-
                                       адміністрації
 
10.2.      Організація та      активізувати роботу в рамках    -"-      -"-
Регіональне   координація дій,     двосторонніх комісій, робочих
співробітни-   спрямованих на підтримку груп
цтво       економічної, наукової,
         екологічної, культурної  провести семінари, конференції   -"-   -"-
         та освітньої співпраці  тощо з питань регіонального
         регіонів України та    співробітництва та розвитку
         держав-членів і      єврорегіонів
         кандидатів у члени ЄС,
         сприяння у налагодженні
         контактів з міжнародними
         європейськими
         організаціями та
         інституціями
 
       Розділ 11. Якість життя та навколишнього
           природного середовища
 
11.1.      Запровадження нової    здійснити заходи щодо       Мінеко-    III
Навколишнє    методології встановлення розроблення рекомендацій      ресурсів    квартал
природне     нормативів використання  стосовно нормування якості води
середовище    води та скидання
11.1.3.     забруднюючих речовин у
Якість води   водні об'єкти
 
11.1.4.     Розвиток в Україні    подати пропозиції Секретаріату   Мінеко-    протягом
Захист      Смарагдової мережі    Ради Європи щодо включення     реурсів    року
навколишнього  згідно з рішенням     відповідних територій       МЗС
природного    Постійного Комітету    природно-заповідного фонду
середовища    Бернської конвенції    загальнодержавного значення до
         ( 995_032 ) та виконання Смарагдової мережі Європи
         конкретних планів дій
         щодо збереження видів   здійснити заходи щодо збереження  Мінеко-    -"-
         дикої флори і фауни    видів дикої флори та фауни     ресурсів
 
         Прийняття Верховною    підготувати та подати ЮНЕСКО    -"-      -"-
         Радою України Закону   номінаційну форму на потенційну
         України "Про Програму   ділянку транскордонного
         формування національної  біосферного заповідника для
         екологічної мережі на   включення до світової мережі
         2000-2015 роки"      біосферних заповідників
 
         Гармонізація нормативних провести атестацію методик     -"-      -"-
         вимог, діючих в Україні, виконання вимірювань речовин
         з вимогами стандартів   невідомого складу в пробах
         ISO щодо якості повітря, об'єктів довкілля, викидів,
         води, грунтів, а також  скидів, відходів методом
         щодо методів контролю   хроматомас-спектрометрії
         якості
 
11.1.6. Ядерна  Повне закриття      продовжити реалізацію заходів   Мінпалив-   протягом
безпека     Чорнобильської АЕС та   Комплексної програми зняття з   енерго     року
         перетворення (у довго-  експлуатації Чорнобильської АЕС  МНС
         строковій перспективі)                    Мінекономіки
         зруйнованого четвертого                   Мінпраці
         енергоблока в екологічно                   Держатом-
         безпечну систему, за                     регулювання
         підтримки ЄС                         Мінфін
 
                      забезпечити спорудження на базі  МНС      -"-
                      комплексу "Вектор" Центру
                      переробки та захоронення
                      радіоактивних відходів
                      технологічного корпусу та сховищ
                      для довгоіснуючих радіоактивних
                      відходів, а також запровадження
                      інших заходів щодо перетворення
                      об'єкта "Укриття" в екологічно
                      безпечну систему
 
         Створення Загальноєвро-  підготувати пропозиції щодо    -"-      II
         пейського тренувального  участі інших країн в учбових           квартал
         центру з радіо-      програмах TESEC
         моніторингу в разі
         ядерних аварій
 
            Розділ 12. Інновації
 
         Інформаційне та      опрацювати питання щодо участі   МОН      протягом
         науково-організаційне   України у Шостій рамковій     МЗС      року
         сприяння започаткуванню  програмі ЄС з досліджень та    інші
         спільних українсько-   створення Інформаційного центру  заінтересо-
         європейських науково-   зі співробітництва з ЄС у сфері  вані органи
         технічних програм     науки і технологій         виконавчої
                                       влади
                                       Національна
                                       академія
                                       наук
 
         Вивчення можливих форм  підготувати пропозиції щодо    НКАУ      протягом
         співробітництва з ЄС та  співробітництва з ЄС у сфері    МОН      року
         державами-членами у    космічних досліджень (у галузі   МЗС
         космічній галузі,     космічної науки, науки про життя
         підкріплення цього    та мікрогравітацію, дослідження
         співробітництва      Землі з космосу тощо) та
         відповідними угодами   комерціалізації космічних
                      технологій
 
                      утворити Спільну робочу групу з  -"-      II
                      питань співробітництва України з         квартал
                      ЄС у сфері космічних досліджень
                      та використання космічної
                      техніки
 
                      продовжити роботу щодо       НКАУ      протягом
                      розроблення спільного з ЄС            року
                      проекту реструктуризації
                      космічної галузі України в
                      рамках співробітництва у сфері
                      високих технологій та
                      промислової конверсії
 
        Розділ 13. Інформаційне суспільство
 
         Проведення семінарів і  забезпечити підготовку та     Держком-    II
         конференцій та      проведення Міжнародного конгресу  зв'язку    квартал
         інформування з питань   з питань побудови Інформаційного  Держком-
         політики і підходів ЄС  суспільства в Україні       інформ
         щодо розвитку                        МЗС
         Інформаційного                        МОН
         суспільства                         інші органи
                                       виконавчої
                                       влади
                                       Національна
                                       академія
                                       наук
 
                      забезпечити підготовку та участь  Держком-    протягом
                      України у Всесвітньому саміті на  зв'язку    року
                      найвищому рівні з питань      Держком-
                      Інформаційного суспільства     інформ
                      (10-12 грудня 2003 р.,       МЗС
                      м. Женева)             МОН
                                       Національна
                                       академія
                                       наук
 
13.1. Теле-   Налагодження       забезпечити виконання       Держком-    протягом
комунікації   співробітництва з     зобов'язань згідно зі статтями   зв'язку    року
та поштовий   Генеральним директоратом Меморандуму про взаєморозуміння
зв'язок     INFSO ЄК з питань     щодо розбудови Інформаційного
         регулювання в галузі   суспільства між Генеральним
         зв'язку,         директоратом INFSO ЄК та
         інформаційно-аналітичне  Держкомзв'язку України
         забезпечення сторін з
         питань розвитку галузі
 
       Розділ 14. Освіта, навчання та молодь
 
         Співробітництво України  сприяти розвитку молодіжної    Держкомсім'я- -"-             Держкомсім'я- -"-
         з ЄС в освітній галузі  міжнародної діяльності та     молодь                  молодь
         та у сфері роботи з    молодіжного туризму        Держтур-              Держтур-
         молоддю                           адміністрація
                                       МЗС
                                       інші органи
                                       виконавчої
                                       влади
 
                      продовжити реалізацію заходів   МОН      -"-
                      щодо співробітництва з освітніми  Держкомсім'я-
                      закладами держав - членів ЄС та  молодь
                      держав - кандидатів на вступ до  Мінекономіки
                      ЄС                 інші
                                       центральні
                                       та місцеві
                                       органи
                                       виконавчої
                                       влади
 
      Розділ 15. Правосуддя та внутрішні справи
 
15.1.      Підготовка кадрів     продовжити співпрацю з       Адміністрація -"-
Імміграційні   Державної прикордонної  Федеральною прикордонною      Держприкордон-
питання та    служби України за     охороною Федеративної Республіки  служби
прикордонний   стандартами ЄС      Німеччина щодо навчання осіб
контроль                  офіцерського складу Державної 
                      прикордонної служби України на 
                      базі навчальних закладів 
                      Федеральної прикордонної охорони
                      Федеративної Республіки
                      Німеччина
 
15.1.4. Участь  Встановлення зв'язків   здійснити заходи щодо       Адміністрація протягом
у міжнарод-   між Державною       реформування Державної       Держприкордон- року
ному спів-    прикордонною службою   прикордонної служби України    служби 
робітництві   України та відповідними  в Державну прикордонну службу 
у сфері     структурами держав -   України з урахуванням досвіду 
охорони     членів ЄС з питань    держав - членів ЄС та держав - 
кордону,     охорони державного    кандидатів на вступ до ЄС
боротьбі     кордону, боротьби з
проти      транскордонною
нелегальної   злочинністю на каналах
міграції     нелегальної міграції
 
         Підготовка та укладання  здійснити заходи щодо укладення  Адміністрація IV
         угод щодо         Меморандуму про співробітництво  Держприкордон- квартал
         співробітництва з     між Адміністрацією Держприкордон- та   служби 
         імміграційно-прикордон-  служби  України  Федеральною   МЗС
         них питань з       жандармерією МВС Австрії
         відповідними структурами
         держав - членів ЄС    продовжити переговори з      Адміністрація протягом
                      Федеральною прикордонною      Держприкордон- року
                      охороною Федеративної Республіки  служби 
                      Німеччина щодо надання технічної  Мінекономіки  
                      допомоги для обладнання пунктів  Держмитслужба 
                      пропуску на східній ділянці    МЗС
                      державного кордону України
 
                      здійснити заходи щодо укладення  Держмитслужба -"-
                      двосторонніх Угод про       МЗС
                      адміністративну допомогу в     Мін'юст
                      митних справах з державами -
                      членами ЄС
 
                      провести роботу щодо залучення   МЗС      -"-
                      держав - членів ЄС до реалізації  МВС
                      програм із запобігання торгівлі
                      жінками
 
15.1.5.     Спільні з ЄС дії щодо   провести консультації з ЄС щодо  Мінекономіки  -"-
Технічне     посилення прикордонного  залучення технічної допомоги для  Адміністрація 
обладнання    контролю на східному   посилення прикордонного та     Держприкордон- 
кордонів та   кордоні та лібералізації митного контролю на східній    служби 
прикордонних   режиму перетинання    ділянці державного кордону     Держмитслужба 
пунктів     східного кордону України України              МЗС  
пропуску
відповідно до  Залучення експертів ЄС  активізувати співпрацю з      МЗС      протягом
стандартів    до розроблення сучасної  експертами ЄС, спрямовану на    Адміністрація року
ЄС        інформаційної системи   приведення існуючої        Держприкордон-
         Державної прикордонної  інформаційної системи       служби
         служби України, що    Державної прикордонної служби 
         відповідає стандартам   України до стандартів Шенгенської
         Шенгенської інформаційної інформаційної системи (SIS)
         системи (SIS)
 
15.3.      Поглиблення        здійснити заходи щодо розвитку   МВС      -"-
Боротьба з    співробітництва у     взаємодії правоохоронних органів  МЗС
організованою  боротьбі з міжнародною  України з Інтерполом, Європолом  Мін'юст
злочинністю   організованою       та правоохоронними органами    Держмитслужба
та незаконним  злочинністю, зокрема   іноземних держав з метою      СБУ
обігом      такими її проявами, як  координації дій щодо боротьби із  Адміністрація 
наркотиків    нелегальна міграція,   злочинними угрупованнями,     Держприкордон-  
         контрабанда, незаконний  діяльність яких має        служби
         обіг наркотиків,     транснаціональний характер
         незаконна торгівля
         зброєю тощо        забезпечити виконання       Мін'юст    -"-
                      плану-графіку імплементації    МВС
                      пріоритетних положень Плану дій  МЗС
                      ЄС у сфері юстиції та внутрішніх  Адміністрація 
                      справ               Держприкордон-
                                       служби
                                       СБУ 
                                       Держкомнац-
                                       міграції
                                       Держмитслужба
                                       Мінфін
 
         Створення або розширення продовжити роботу із створення   МВС      протягом
         бази даних, яка містить  централізованого банку даних про  Мін'юст    року
         інформацію про дії    організовані злочинні       Адміністрація 
         правоохоронних органів  угруповання, які займаються    Держприкордон-
         стосовно         відмиваннями коштів,        служби 
         правопорушників, з    організовують нелегальну      Держмитслужба 
         належним дотриманням   міграцію і торгівлю людьми, та   Національний 
         захисту конфіденційності єдиної міжвідомчої бази даних   банк 
                      "Наркобізнес", утворивши      СБУ 
                      спеціальну робочу групу,      Державна 
                      опрацювати можливість доступу до  податкова 
                      Інтерполу та Європолу       адміністрація 
                                       Мінфін
 
      Розділ 16. Зовнішня економічна діяльність
 
16.1. Торго-   Підготовка та       завершити двосторонні переговори  Мінекономіки  протягом
вельні та    впровадження заходів   щодо доступу до ринків товарів   Мінагро-    року
міжнародні    щодо реалізації      та послуг з державами - членами  політики
економічні    пропозицій із       Робочої групи з розгляду заявки  Мін'юст
зв'язки     забезпечення       України про вступ до СОТ      Мінфін
16.1.1. Вступ  гарантованого взаємного                   Мінпром-
до СОТ      доступу до товарних                     політики
         ринків України та держав                   Мінтранс
         - членів СОТ                         Мінпалив-
                                       енерго
                                       МОЗ
                                       МОН
                                       Мінкультури
                                       Мінпраці
                                       Національний
                                       банк
                                       Держмитслужба
                                       Держком-
                                       зв'язку
                                       Держкомінформ
                                       Держбуд
                                       Державний
                                       комітет з
                                       питань
                                       технічного
                                       регулювання
                                       та споживчої
                                       політики
                                       Державна
                                       податкова
                                       адміністрація
 
                      забезпечити супроводження у    Мінекономіки  протягом
                      Верховній Раді України       інші      року
                      законопроектів, розроблених з   заінтересова-
                      метою приведення законодавства   ні
                      України у відповідність з     центральні
                      положеннями угод СОТ        органи
                                       виконавчої
                                       влади
 
                      продовжити підготовку проектів   -"-      -"-
                      Звіту Робочої групи з розгляду
                      заяви України про вступ до СОТ
                      та Протоколу про вступ України
                      до СОТ
 
16.1.2.     Здійснення необхідних   продовжити виконання заходів,   Мінекономіки  -"-
Співробіт-    заходів щодо вступу    спрямованих на поетапну      МЗС
ництво з     України до CEFTA     лібералізацію двосторонньої    інші
державами                 торгівлі з країнами Центральної  заінтересо-
Центрально-                та Східної Європи і Балтії,    вані органи
європейської                зокрема - продовжити        виконавчої
асоціації                 переговорний процес з питань    влади
вільної                  лібералізації умов двосторонньої
торгівлі                  торгівлі з Польщею, Словаччиною,
                      Угорщиною, Чехією, Болгарією та
                      Румунією
 
16.1.5. Попе-  Забезпечення ефективного надавати методичну та       Мінекономіки  -"-
реджувальні   механізму застосування  консультативну допомогу      МЗС
антидемпін-   положень УПС та законів  українським товаровиробникам,   Мінпром-
гові та     так званого        щодо імпорту продукції яких в ЄС  політики
компенсацій-   "Антидемпінгового     проводяться антидемпінгові
ні заходи    кодексу України"     розслідування
 
                      постійно проводити моніторинг   Мінекономіки  -"-
                      внутрішнього ринку з визначенням  Мінпром-
                      секторів, в яких імпортна     політики
                      продукція (в тому числі      Мінагро-
                      походженням з держав - членів ЄС) політики
                      заподіює шкоду інтересам
                      національного товаровиробника
 
16.2. Митниця  Підвищення ефективності  забезпечити визначення факторів  Держмитслужба -"-
         митного контролю,     ризику, етапів виникнення та    Адміністрація 
         заснованого на системі  потенційно можливих об'єктів    Держприкордон-
         аналізу ризиків, в    ризику відносно можливої      служби
         портах, аеропортах, на  контрабанди або порушення митних
         кордоні та в середині   правил, для чого розробити
         країни          систему здійснення аналізу та
                      селекції факторів ризику при
                      визначенні форми митного контролю
 
         Забезпечення умов для   здійснити заходи щодо:       Держмитслужба протягом
         діяльності митних                      Мінекономіки  року
         лабораторій та їх      забезпечення власним
         оснащення з метою      приміщенням Центральної митної
         забезпечення        лабораторії, митної лабораторії
         спроможності чіткого    Східної та Донбаської
         визначення природи     регіональних митниць;
         товарів, їх тарифної
         класифікації, походження  оснащення митних лабораторій
         та митної вартості     необхідними фізико-хімічними
                       приладами;
 
                       збільшення штатної чисельності
                       співробітників митних
                       лабораторій
 
                      опрацювати питання щодо      Держмитслужба -"-
                      можливості надання співробітникам Головдерж-
                      митних лабораторій статусу     служба
                      державних службовців
 
         Удосконалення єдиної   забезпечити:
         глобальної комп'ютерної
         мережі митної служби та   розвиток єдиної автоматизованої Держмитслужба -"-
         її інтеграція з іншими   інформаційної системи
         комп'ютерними мережами   Держмитслужби
         правоохоронних органів
                       інтеграцію єдиної        Держком-    -"-
                       автоматизованої інформаційної  зв'язку
                       системи Держмитслужби в єдину  Національний
                       інформаційну систему       банк
                       фінансових, фіскальних та    СБУ
                       правоохоронних органів      Мінфін
                                       Мінекономіки
                                       Міноборони
                                       МВС
                                       Державна
                                       податкова
                                       адміністрація
                                       Адміністрація 
                                       Держприкордон-
                                       служби 
                                       Держмитслужба
 
       Розділ 17. Зовнішня і безпекова політика
 
         Досягнення єдності    забезпечити укладення Угоди між  МЗС      протягом
         позицій між Україною та  Україною та ЄС про використання  Міноборони   року
         ЄС з питань міжнародного Європейським Союзом авіаційно-   інші
         співробітництва      транспортних ресурсів України   заінтересо-
                                       вані органи
                                       виконавчої
                                       влади
 
         Проведення        провести консультації на рівні   Міноборони   -"-
         двостороннього діалогу з експертів та підготувати      Державна
         питань роззброєння,    пропозиції щодо:          служба
         нерозповсюдження                       експортного
         ядерної зброї, контролю   імплементації Конвенції про   контролю
         над експортом звичайних   заборону розроблення,      Мінпром-
         озброєнь тощо        виробництва, накопичення і    політики
                       застосування хімічної зброї та
                       про її знищення
 
                       використання сил та засобів
                       радіохімічного і
                       бактеріологічного захисту в
                       миротворчій діяльності, під час
                       проведення миротворчих місій
 
       Розділ 18. Адміністративні можливості
 
18.1. Адміні-  Законодавче врегулювання подати пропозиції щодо       Мінпраці    -"-
стративна    нової системи оплати   упорядкування схем посадових    Мінекономіки
реформа     праці та інших умов і   окладів та підвищення стимулюючої Мінфін
         гарантій праці державних ролі посадових окладів в оплаті  Головдерж-
         службовців        праці працівників органів     служба
                      виконавчої влади, органів     Мін'юст
                      місцевого самоврядування та їх
                      виконавчих органів, органів
                      прокуратури, судів тощо
 
18.2.      Удосконалення       провести дослідження та      Головдерж-   протягом
Підготовка та  загальнонаціональної   підготувати відповідні       служба     року
підвищення    системи підготовки,    рекомендації у сфері освіти щодо  МОН
кваліфікації   перепідготовки та     функціонування системи       Українська
державних    підвищення кваліфікації  підготовки, перепідготовки та   академія
службовців    державних службовців   підвищення кваліфікації державних державного
         відповідно до Концепції  службовців на період до 2005 року управління
         адміністративної реформи
         ( 810/98 ) та Стратегії  забезпечити виконання наукової   Головдерж-   -"-
         реформування системи   програми дослідження розвитку   служба
         державної служби     державної служби та удосконалення
         ( 599/2000 )       кадрового забезпечення державного
                      управління в Україні на період до
                      2004 року
 
                      здійснити заходи щодо       заінтересо-  -"-
                      забезпечення навчання та      вані органи
                      стажування спеціалістів в країнах виконавчої
                      - членах ЄС та країнах -      влади
                      кандидатах на вступ до ЄС
 
      Інші заходи, що відповідають головній меті
     Програми і сприяють реалізації її пріоритетних
               положень
 
                      Вжити заходів щодо укладення:
 
                       Угоди між Кабінетом Міністрів  Мінтранс    -"-
                       України та Урядом        МЗС
                       Португальської Республіки про  Мін'юст
                       міжнародні автомобільні
                       перевезення
 
                       Угоди між Кабінетом Міністрів  -"-      -"-
                       України та Урядом Австрійської
                       Республіки про перевезення
                       пасажирів у міжнародному
                       нерегулярному автомобільному
                       сполученні
 
                       Протоколів про співробітництво  Мінкультури  -"-
                       між Міністерством культури і   МЗС
                       мистецтв України і
                       Міністерством культури і
                       культів Румунії, Міністерством
                       національної спадщини
                       Республіки Польща на 2003 рік
 
                       Угод між Кабінетом Міністрів   Державна    друге
                       України та Урядами Ірландії,   податкова   півріччя
                       Іспанії, Ісландії та Кіпру про  адміністрація
                       уникнення подвійного       МЗС
                       оподаткування доходів і майна  Мін'юст
                       та запобігання податковим
                       ухиленням
 
                       Угоди про співробітництво між  Мінпраці    протягом
                       Міністерством праці та      МЗС      року
                       соціальної політики України та
                       Федеральним міністерством
                       економіки і праці Федеративної
                       Республіки Німеччина в сфері
                       зайнятості, соціально-трудових
                       відносин та соціальної політики
 
                       Меморандуму між Кабінетом    Мінпалив-   -"-
                       Міністрів України та Урядом   енерго
                       Сполученого Королівства     МЗС
                       Великобританії та Північної
                       Ірландії про взаєморозуміння та
                       співробітництво в галузі
                       мирного використання ядерної
                       енергії
 
                      здійснити внутрішньодержавні    Держатом-   -"-
                      процедури, необхідні для набрання регулювання
                      чинності Додатковим протоколом   Мінпалив-
                      про гарантії МАГАТЕ, 2000 рік   енерго
                                       СБУ
                                       МВС
                                       МЗС
                                       Мін'юст
 
                      вжити заходів щодо підготовки   Мінкультури  IV
                      Планів співробітництва між     МЗС      квартал
                      Міністерством культури і мистецтв
                      України і Міністерством
                      Національної культурної спадщини
                      Угорської Республіки на 2003-2005
                      роки, Міністерством культури
                      Словацької Республіки
 
                      провести консультації з      МЗС      протягом
                      Міністерством закордонних справ          року
                      Республіки Польща щодо спрощення
                      процедур отримання в'їзних віз
                      для жителів прикордонних регіонів
 
                      підготувати пропозиції щодо    МНС      протягом
                      участі підрозділів МНС у спільних МЗС      року
                      операціях з ЄС із врегулювання
                      кризових ситуацій та провести
                      відповідні переговори з ЄС
 
                      провести з метою популяризації   Держком-    -"-
                      ідеї енергозбереження акцію    енерго-
                      "Тижні енергозбереження в     збереження
                      Україні"
 
                      продовжити роботу щодо створення  -"-      -"-
                      дієвого економічного механізму
                      енергозбереження
 
                      продовжити співробітництво з    Мінагро-    -"-
                      державами - членами ЄС щодо    політики
                      створення альтернативних джерел  Мінпалив-
                      енергії, зокрема біологічного   енерго
                      походження та вітроенергетичних  Держком-
                      установок             енерго-
                                       збереження
                                       Мінпром-
                                       політики
 
                      розробити методологічні засади   Держкомстат  -"-
                      створення бази даних регіональної
                      статистики
 
                      розробити макет подання зведеної  -"-      -"-
                      інформації про соціально-
                      економічний розвиток регіонів,
                      міст і районів
 
                      підготувати пропозиції щодо    Мінекономіки  -"-
                      фінансово-кредитної підтримки   Держпідприєм-
                      підприємництва з урахуванням    ництво
                      досвіду держав - членів ЄС     інші
                                       заінтересо-
                                       вані
                                       центральні
                                       органи
                                       виконавчої
                                       влади
 
                      здійснити заходи щодо       Мінкультури  -"-
                      популяризації у державах - членах
                      ЄС національних надбань
                      української історії та культури і
                      залучення українського
                      суспільства до європейських
                      культурно-історичних цінностей
 
                      розширити співробітництво з ЄС   Міноборони   протягом
                      щодо виробництва товарів та            року
                      послуг подвійного використання
                      систем космічного зв'язку,
                      космічних систем навігації,
                      засобів контролю та раннього
                      попередження
 
                      започаткувати створення постійно  Державний   -"-
                      діючої системи обміну інформацією комітет з
                      з ЄС про небезпечні товари та   питань
                      послуги              технічного
                                       регулювання
                                       та споживчої
                                       політики
 
                      подати пропозиції щодо       Мінекономіки  перше
                      запровадження механізму      Мін'юст    півріччя
                      загального моніторингу виконання  заінтересо-
                      та системного аналізу       вані
                      результативності          центральні
                      євроінтеграційних заходів     органи
                                       виконавчої
                                       влади
                                       Національна
                                       академія
                                       наук
 
                      підготувати перелік наукових та  Національна  -"-
                      публіцистичних праць з актуальних академія
                      питань європейської інтеграції та наук
                      розглянути питання щодо їх     Держкомінформ
                      розповсюдження           Мінекономіки
                                       заінтересо-
                                       вані органи
                                       виконавчої
                                       влади
 
                      провести аналіз реалізації     Мінекономіки  IV
                      коротко- та середньострокових   Мін'юст    квартал
                      пріоритетів Програми інтеграції  інші
                      України до ЄС           заінтересо-
                                       вані
                                       центральні
                                       та місцеві
                                       органи
                                       виконавчої
                                       влади
                                       Національна
                                       академія
                                       наук
 
                      провести за участю громадськості  заінтересо-  протягом
                      науково-методичні та        вані      року
                      науково-практичні конференції,   центральні
                      семінари, "круглі столи" та інші  та місцеві
                      публічні заходи з питань      органи
                      європейської інтеграції      виконавчої
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
                від 27 грудня 2002 р. N 744-р
 
                ПЛАН
  роботи з адаптації законодавства України до законодавства
         Європейського Союзу в 2003 році
 
 
----------------------------------------------------------------------
      Зміст роботи      |  Відповідальні  |  Строк
                 |   виконавці   | виконання
----------------------------------------------------------------------
1. Підготувати   та   подати
пропозиції щодо:
 
запобігання передачі   активів Державна комісія з   протягом
акціонерного   товариства   у цінних паперів та   року
власність   інших   суб'єктів фондового ринку
господарської  діяльності,  що Фонд державного
призводить  до  порушень  прав майна
акціонерів,  та  встановлення МВС
відповідальності за такі дії    Мін'юст
 
обов'язкової    технологічної Державна комісія з   -"-
сумісності      програмного цінних паперів та
забезпечення     реєстраторів фондового ринку
власників іменних цінних паперів, Антимонопольний
що  ведуть  реєстри емітентів, комітет
цінні папери яких знаходяться в Національний
лістингу організаторів торгівлі, депозитарій
та  центрального  депозитарію
цінних  паперів  на  основі
запровадження    електронного
документообігу  і  електронного
цифрового підпису
 
приведення законодавства України Мінпраці        IV квартал
в сфері зайнятості, соціального
забезпечення, соціального захисту
громадян, трудової міграції до
законодавства ЄС та забезпечити з
цією метою переклад відповідних
актів законодавства ЄС
 
розроблення не  менш  як  500 Державний комітет з  протягом
державних       стандартів, питань технічного   року
гармонізованих з європейськими та регулювання та
міжнародними            споживчої політики
 
внесення змін до Правил торгівлі Державний комітет з  III квартал
непродовольчими     товарами питань технічного
відповідно до положень директиви регулювання та
ЄС щодо  особливостей  продажу споживчої політики
споживчих товарів і пов'язаних з Мінекономіки
ними гарантій (99/44 EC)
 
приведення законодавства України Державний комітет з  протягом
у  відповідність з положеннями питань технічного   року
директиви  ЄС  щодо  юридичної регулювання та
відповідальності  за  дефектну споживчої політики
продукцію (85/374 EEC)       Мінфін
                  Мінекономіки
                  Мінагрополітики
                  МОЗ
                  Мінпромполітики
                  Мінекоресурсів
                  Мін'юст
                  Держпідприємництво
 
розроблення проектів        Державний комітет з  протягом
нормативно-правових        питань технічного   року
актів з урахуванням        регулювання та 
положень директиви         споживчої політики
ЄС  щодо загальної        Мінфін
безпеки  продукції        Мінекономіки
(2001/95 ЕЕС)           Мінагрополітики
                  МОЗ
                  Мінпромполітики
                  Мінекоресурсів
                  Мін'юст
                  Держпідприємництво
                  Держнаглядохоронпраці
 
будівельних виробів (89/106 EEC, Державний комітет з  -"-
93/68 EEC)             питань технічного
                  регулювання та
обладнання та захисних систем у споживчої політики
потенційно   вибухонебезпечних Мінпромполітики
середовищах (94/9 EC)       Держнаглядохоронпраці
                  Держбуд
 
 безпеки машин  та  механізмів Державний комітет з  протягом
 (89/392 EEC, 98/37 EC, 93/68 питань технічного   року
 EEC)               регулювання та
                  споживчої політики
 процедури надання інформації в Мінпромполітики
 галузі технічних стандартів і Держнаглядохоронпраці
 регламентів (98/34 EC, 98/48
 EC)
 
 засобів індивідуального захисту
 (89/686 EEC, 93/95 EEC, 95/58
 EC)
 
розроблення  нормативно-правових Державний комітет з  -"-
актів (технічних регламентів) у питань технічного
сфері  метрології  на  основі регулювання та
положень директив ЄС щодо:     споживчої політики
                  Мінпромполітики
 лічильників для холодної води Держжитлокомунгосп
 (75/33 EEC)
 
 лічильників для  гарячої води
 (79/830 EEC)
 
розроблення  нормативно-правових Державний комітет з  -"-
актів  у  сфері  захисту прав питань технічного
споживачів відповідно до положень регулювання та
директив ЄС щодо:         споживчої політики
                  Мінекономіки
 продажу поза      діловими
 приміщеннями (85/577 EEC)
 несправедливих умов у споживчих
 угодах (93/13 EEC)
 угод, які   укладаються  на
 відстані (97/7 EC)
 зазначення цін (98/6 EC)
 
оптимізації процедур  заснування Держпідприємництво   -"-
та   реєстрації   суб'єктів Мінекономіки
підприємницької  діяльності  та
приведення їх у відповідність із
законодавством ЄС
 
визначення понять    "дочірнє -"-          -"-
підприємство"   та  "філіал",
врегулювання взаємовідносин між
материнською  компанією  та її
відокремленими    підрозділами
відповідно до законодавства ЄС
 
приведення процедури  отримання Держпідприємництво   -"-
дозволів,   висновків   для
провадження    підприємницької
діяльності в Україні відповідно
до законодавства ЄС
 
підготовки        проектів Мінпаливенерго     протягом
нормативно-правових    актів, Мінекономіки      року
спрямованих   на   створення Мінфін
економічних засад  стимулювання
розвитку  вугільної  галузі, з
урахуванням законодавства ЄС
 
підготовки        проектів Держкомзв'язку     -"-
нормативно-правових актів    у
галузі зв'язку та інформатизації
відповідно до законодавства ЄС
 
установлення        правил Мінагрополітики    перше
ветеринарно-санітарної експертизи             півріччя
рослинної продукції
 
установлення     ветеринарно- -"-          протягом
санітарних правил забою худоби на             року
бойнях,    забійно-санітарних
пунктах  господарств  та  при
подвірному забої
 
установлення правил ветеринарно- -"-          -"-
санітарної експертизи  меду  та
інших продуктів бджільництва
 
розроблення методики  визначення -"-          -"-
окремих забруднювачів у продукції
тваринного походження
 
підготовки проектів нормативно- Мінекоресурсів     -"-
правових актів у сфері охорони
атмосферного повітря відповідно
до законодавства ЄС
 
приведення водного законодавства -"-          IV квартал
України  у  відповідність  із
законодавством ЄС
 
підготовки проектів нормативно- Мінекономіки      протягом
правових актів    у   сфері             року
інвестиційної діяльності
 
2. Вжити заходів для:
 
приєднання України       до Мінтранс        2003-2004
Європейської  угоди про роботу Мін'юст        роки
екіпажів транспортних засобів, що МЗС
виконують міжнародні автомобільні Мінпраці
перевезення, від 1 липня 1970 Адміністрація 
року ( 994_016 )          Держприкордонслужби 
                  Мінекономіки
                  Мінекоресурсів
                  МВС
                  УСПП
 
набрання чинності  для  України Мінтранс        протягом
Міжнародною      конвенцією Мін'юст        року
Євроконтролю щодо співробітництва МЗС
у галузі безпеки аеронавігації
від 13 грудня 1960 року
( 994_373 )
 
набрання чинності  для  України -"-          II квартал
Протоколом, що консолідує змінену
Міжнародну конвенцію Євроконтролю
щодо  співробітництва у галузі
безпеки аеронавігації     від
27 червня 1997 року ( 994_378 )
 
приєднання України       до -"-          протягом
Європейської угоди про міжнародні             року
перевезення небезпечних вантажів
внутрішніми водними    шляхами
( 994_169 )
 
приєднання України до Угоди про Мінекоресурсів     -"-
збереження китоподібних Чорного Мін'юст
та Середземного морів і прилеглої МЗС
акваторії Атлантичного океану
 
3. Забезпечити супровід розгляду Мінфін         -"-
Верховною Радою України проекту Державна податкова
Податкового кодексу України    адміністрація
                  Мінекономіки
                  Держмитслужба
                  Мін'юст
 
4. Здійснити    організаційно- Центр європейського  -"-
технічне забезпечення діяльності та порівняльного 
Міжвідомчої координаційної ради з права
адаптації законодавства України
до  законодавства Європейського
Союзу
 
5. Розробити проекти:
 
Загальнодержавної    програми Мін'юст        березень
адаптації законодавства України Мінекономіки
до законодавства  Європейського МЗС
Союзу               Мінфін
 
Закону України  "Про внутрішній Мінтранс        протягом
водний транспорт"         УСПП          року
 
Правил судноплавства внутрішніми Мінтранс        протягом
водними шляхами                      року
 
нормативно-правового акта  щодо Держнаглядохоронпраці -"-
загальних вимог до безпеки машин
 
нормативно-правового акта  щодо -"-          -"-
загальних  вимог  до  засобів
індивідуального      захисту
працівників
 
Закону України "Про внесення змін МОЗ          -"-
до Закону України "Про лікарські
засоби"
 
Закону України "Про внесення змін -"-          -"-
до  Закону   України   "Про
запобігання  захворюванню  на
синдром набутого  імунодефіциту
(СНІД)  та  соціальний  захист
населення"
 
Конкуренційного  процесуального Антимонопольний    -"-
кодексу  України  (Розділ  I. комітет
Загальні положення)        Мін'юст
 
нормативно-правового акта  щодо Державна комісія з   -"-
розвитку кастодіальної діяльності цінних паперів та
та діяльності з інвестиційного фондового ринку
консультування           Національний банк
                  Антимонопольний
                  комітет
                  Мін'юст
                  Національний
                  депозитарій
 
Закону України "Про внесення змін Національний банк   -"-
до Закону України "Про банки та
банківську діяльність"
 
Закону України "Про рідкісні та Мінекоресурсів     -"-
зникаючі   типи   природного
середовища"
 
Закону України  "Про  хімічну -"-          -"-
безпеку"
 
нормативно-правових    актів, -"-          -"-
спрямованих   на   реалізацію
Картахенського  протоколу  про
біобезпеку  до  Конвенції  про
біологічне різноманіття
 
нормативно-правового акта   про -"-          -"-
порядок  надання  екологічної
інформації
 
нормативно-правового акта   про -"-          -"-
участь громадськості у прийнятті
рішень з питань, що стосуються
довкілля
 
Інформаційного кодексу України   Держкомінформ     протягом
                             року
 
Закону України "Про внесення змін -"-          I квартал
до  Закону   України   "Про
інформацію"
 
Закону України "Про внесення змін -"-          протягом
до деяких законодавчих  актів"             року
(щодо  приведення законів, які
регулюють    відносини    в
інформаційній    сфері,   у
відповідність із законодавством
про підприємництво)
 
Закону України "Про внесення змін -"-          -"-
до деяких законодавчих  актів"
(щодо визначення відповідальності
суб'єктів інформаційних відносин)
 
нормативно-правового     акта Державний комітет з  -"-
(технічного  регламенту)  щодо питань технічного
підтвердження    відповідності регулювання та
дорожніх  транспортних засобів, споживчої політики
складових  частин,  систем  та Мінтранс
вузлів
 
Закону України "Про внесення змін Мінекоресурсів     -"-
до  Закону   України   "Про Мінпаливенерго
ліцензування   певних   видів НАК "Нафтогаз
господарської діяльності" (щодо України"
встановлення  переліку  видів
господарської     діяльності,
ліцензування  яких здійснюється
згідно із законами, що регулюють
відносини в цих сферах, з метою
розширення цього  переліку  та
доповнення  його  таким  видом
діяльності,  як  користування
нафтогазоносними надрами)
 
Закону України "Про внесення змін Мінпаливенерго     -"-
до Закону України "Про нафту і НАК "Нафтогаз
газ"   (щодо   вдосконалення України"
процедури проведення конкурсу з
надання дозволу на користування
нафтогазоносними надрами)
 
Закону України "Про внесення змін Держкоменерго-     -"-
до   Закону   України  "Про збереження
енергозбереження"
 
(  Абзаци  двадцять  п'ятий пункту 5 виключено на підставі
Розпорядженням КМ N 556-р ( 556-2003-р ) від 04.09.2003 )
 
(  Абзаци  двадцять  шостий пункту 5 виключено на підставі
Розпорядженням КМ N 556-р ( 556-2003-р ) від 04.09.2003 )
 
Технічного регламенту з        -"-          -"-
енергетичного маркування
побутового обладнання
 
Закону України "Про затвердження Мінпраці        -"-
прожиткового  мінімуму на 2004
рік"
 
постанови Кабінету   Міністрів Мінагрополітики    червень
України "Про систему моніторингу
риболовних суден"
 
постанови Кабінету   Міністрів -"-          травень
України   "Про  запровадження
ідентифікації  і   реєстрації
великої рогатої худоби"
 
Положення про  паспорт  великої -"-          -"-
рогатої худоби
 
Положення про ветеринарну картку -"-          серпень
до  паспорта  великої  рогатої
худоби
 
Порядку ідентифікації   великої -"-          квітень
рогатої худоби (із затвердженням
зразків вушних бирок)
 
Порядку        реєстрації -"-          травень
ідентифікованої великої рогатої
худоби
 
Положення про Єдиний  державний -"-          серпень
реєстр  ідентифікованої рогатої
худоби
 
6. Забезпечити     здійснення Мін'юст        протягом
перекладу актів законодавства ЄС, Центр європейського  року
необхідних   для   проведення та порівняльного
порівняльно-правового   аналізу права
законодавства   України   у 
пріоритетних сферах з метою його 
адаптації до законодавства ЄС
 
7. Провести роботу з підготовки Мін'юст        перше
Глосарію термінів законодавства Центр європейського  півріччя
ЄС  у  сферах  оподаткування, та порівняльного
боротьби   з   легалізацією права
(відмиванням) доходів, одержаних 
злочинним  шляхом, конкуренції, 
підприємницької діяльності
 
8. Провести порівняльно-правовий
аналіз законодавства України та
підготувати пропозиції щодо його
адаптації до законодавства ЄС:
 
у сфері боротьби з легалізацією Мін'юст        -"-
(відмиванням) доходів, одержаних Центр європейського
злочинним шляхом          та порівняльного 
                  права
 
у сфері конкуренції        -"-          друге
                             півріччя
 
у сфері підприємницької      -"-          протягом
діяльності                        року
 
у сфері оподаткування       -"-          перше
                             півріччя
 
( План із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 218-р
( 218-2003-р ) від 23.04.2003, Постановою КМ N 716 ( 716-2003-п )
від 15.05.2003, Розпорядженням КМ N 556-р ( 556-2003-р ) від
04.09.2003, Постановою КМ N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003,
Розпорядженням КМ N 794-р ( 794-2003-р ) від 25.12.2003 )
 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка