Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про відділ науки облдержадміністрації

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

 ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.12.2002 р. N 836

Про затвердження Положення про відділ науки облдержадміністрації

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації
 від 31 грудня 2003 року N 882

Відповідно до статей 5, 22 Закону України від 09.04.99 N 586 "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити Положення про відділ науки обласної державної адміністрації (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної держадміністрації Грищенка В. О.

 

Голова
обласної держадміністрації 

 
О. С. Єфремов 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації
від 28 грудня 2002 р. N 836 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ науки обласної державної адміністрації

1. Відділ науки обласної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом облдержадміністрації, підзвітним та підконтрольним голові облдержадміністрації та Міністерству освіти і науки України.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, постановами Президії НАН України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим Положенням.

3. Основними завданнями відділу є:

- участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

- участь у забезпеченні розвитку наукового та науково-технічного потенціалу області;

- участь у визначенні перспектив і пріоритетних напрямів розвитку у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Луганської обласної державної адміністрації від 31.12.2003 р. N 882)

- сприяння забезпеченню захисту регіональних інтересів у процесі інтеграції державної науки у світову;

- сприяння розширенню мережі науково-дослідних установ Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України;

(пункт 3 доповнено абзацом п'ятим згідно з розпорядженням
 Луганської обласної державної адміністрації від 31.12.2003 р. N 882)

- сприяння розвитку міжнародного співробітництва у науковій сфері.

(пункт 3 доповнено абзацом шостим згідно з розпорядженням
 Луганської обласної державної адміністрації від 31.12.2003 р. N 882)

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- бере участь у розробці проектів програм науково-технічного та соціально-економічного розвитку Луганської області;


- бере участь у проведенні аналізу стану сфери наукової, науково-технічної та інтелектуальної власності в області, прогнозування тенденцій їх розвитку й взаємозв'язку з виробничою, економічною та соціальною сферами;

(абзац другий пункту 4 в редакції розпорядження
 Луганської обласної державної адміністрації від 31.12.2003 р. N 882)

- бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку науки й техніки та пріоритетів інноваційної діяльності в області;

(абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Луганської обласної державної адміністрації від 31.12.2003 р. N 882)

- бере участь у проведенні експертизи інноваційних пропозицій для включення їх до національних, державних та регіональних програм;

- бере участь у визначенні доцільності виконання й фінансування регіональних наукових і науково-технічних програм;

- бере участь у формуванні координаційних рад з пріоритетних напрямів розвитку науки, техніки регіону;


- контролює роботу наукової (науково-технічної) діяльності установ області, яка повністю або частково фінансується за рахунок державного бюджету;

(абзац сьомий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Луганської обласної державної адміністрації від 31.12.2003 р. N 882)

- веде облік наукових установ регіону;

(пункт 4 доповнено абзацом восьмим згідно з розпорядженням
 Луганської обласної державної адміністрації від 31.12.2003 р. N 882)

- бере участь у створенні інформаційних баз і ресурсів з наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та сфери інтелектуальної власності;

(пункт 4 доповнено абзацом дев'ятим згідно з розпорядженням
 Луганської обласної державної адміністрації від 31.12.2003 р. N 882)

- розглядає питання та вносить Міністерству освіти і науки України в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників науки державними нагородами, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці.

(пункт 4 доповнено абзацом десятим згідно з розпорядженням
 Луганської обласної державної адміністрації від 31.12.2003 р. N 882)

5. Відділ має право:

- одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- утворювати координаційні комісії, робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних та регіональних програм і проектів, проведення аналізу стану прогнозів розвитку наукового й науково-технічного потенціалу області;

- укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, встановлювати зв'язки з науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

- організовувати та проводити в установленому порядку конференції, семінари тощо з питань, що належать до його компетенції;

- залучати громадські наукові організації (за їхньою згодою) до участі в підготовці та реалізації заходів стосовно наукової і науково-технічної діяльності, наукової і науково-технічної експертизи, науково-технічних програм, проектів і розробок.

(пункт 5 доповнено абзацом п'ятим згідно з розпорядженням
 Луганської обласної державної адміністрації від 31.12.2003 р. N 882)

6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної держадміністрації за погодженням з Міністерством освіти і науки України.

Начальник відділу має заступника. Призначення на посаду та звільнення його з посади здійснює голова обласної держадміністрації за поданням начальника відділу.

(пункт 7 доповнено абзацом другим згідно з розпорядженням
 Луганської обласної державної адміністрації від 31.12.2003 р. N 882)

8. Начальник відділу повинен мати науковий ступінь.

9. Начальник відділу:

- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

- розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання відділу;

- подає на затвердження голові облдержадміністрації кошториси доходів і видатків та штатний розпис відділу;

- призначає на посади та звільняє з посад працівників відділу;

- розподіляє обов'язки між працівниками відділу, визначає ступінь їх відповідальності;

- видає в межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх виконання.

10. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності відділу, обговорення найважливіших програм і вирішення питань при відділі можуть утворюватися наукова рада та комісії у складі учених і висококваліфікованих спеціалістів.

Склад ради та комісії, положення про них затверджує голова облдержадміністрації за поданням начальника відділу.

11. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання в межах виділених асигнувань визначає голова обласної держадміністрації.

Кошторис доходів і видатків, штатний розпис відділу затверджує голова обласної держадміністрації після проведення їх експертизи Головним фінансовим управлінням облдержадміністрації.

12. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в управлінні Державного казначейства в Луганській області, печатку із зображенням Державного герба України й своїм найменуванням.

____________

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка