Законы Украины

Новости Партнеров
 

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
      ГОЛОВНЕ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
             В И С Н О В О К
           28.12.2002 N 5.10/47505
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Перший заступник Головного
                   державного санітарного
                   лікаря України
                   С.П.Бережнов
 
               Висновок
     державної санітарно-епідеміологічної експертизи
 
   Об'єкти зовнішньоекономічної діяльності за кодами УКТ ЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) (перелік у додатку), а
також об'єкти, на які проведена державна санітарно-епідеміологічна
експертиза на етапі їх державної реєстрації в Україні (медична
техніка, вироби медичного призначення, пестициди, агрохімікати
тощо*).
__________________________________________________________________
          (назва об'єкта експертизи)
   1. Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Усі
сфери
__________________________________________________________________
   (сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)
   2. Код за УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ):
    Перелік кодів у додатку
__________________________________________________________________
       (код за ДКПП, код за УКТ ЗЕД, артикул)
   3. Країна походження: Усі країни
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
       (країна походження об'єкта експертизи)
   4. Виробник: Усі виробники
__________________________________________________________________
    (найменування та реквізити виробника, розробника,
__________________________________________________________________
      власника або його представника в Україні,
      місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)
   За результатами   державної   санітарно-епідеміологічної
експертизи  об'єкти зовнішньоекономічної діяльності за кодами
УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) (Перелік у
додатку),  а  також  об'єкти,  на  які  проведена  державна
санітарно-епідеміологічна  експертиза  на  етапі їх державної
реєстрації в  Україні  (медична  техніка,  вироби  медичного
призначення, пестициди, агрохімікати тощо*) можуть бути ввезеними
та реалізованими в Україні за умови дотримання вимог цього
висновку. У разі необхідності рішення щодо проведення державної
санітарно-епідеміологічної  експертизи  конкретної  продукції
приймається відповідним головним державним санітарним лікарем.
   Термін дії висновку до 01.01.2004 р.
   Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе
власник
__________________________________________________________________
          (власник, заявник, виробник)
   Санітарно-епідеміологічний контроль на кордоні:
   радіологічний,  на  відповідність   НРБ,   додержання
протиепідемічних заходів.
   Санітарно-епідеміологічний контроль при розмитненні -  не
потребує.
   Поточний санітарно-епідеміологічний нагляд щодо поводження з
об'єктами на території України здійснювати згідно відповідних
санітарних правил і норм.
 
 Голова експертної комісії Інституту
 медицини праці - академік НАН і АМН України      Ю.І.Кундієв
 
 Голова експертної комісії Інституту гігієни
 та медичної екології - член-кор. АМН України      А.М.Сердюк
 
 Голова експертної комісії Інституту екогігієни
 та токсикології - член-кор. АМН України       М.Г.Проданчук
                   Додаток
                   до висновку державної
                   санітарно-епідеміологічної
                   експертизи
                   28.12.2002 N 5.10/47505
 
               ПЕРЕЛІК
    ОБ'ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА КОДАМИ
    УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )
 
 
-------------------------------------------------------------------
0101     |Коні, віслюки, мули та лошаки, живі:
-------------+-----------------------------------------------------
0102     |Велика рогата худоба жива:
-------------+-----------------------------------------------------
0103     |Свині живі:
-------------+-----------------------------------------------------
0104     |Вівці або кози живі:
-------------+-----------------------------------------------------
0105     |Свійська  птиця жива (півні, кури, качки, гуси,
       |індики, індички та цесарки):
-------------+-----------------------------------------------------
0106 00   |Інші тварини живі:
-------------+-----------------------------------------------------
030110    |- декоративна риба
-------------+-----------------------------------------------------
2509000000  |Крейда
-------------+-----------------------------------------------------
       |Землі інфузорні [гірська мука] кремнисті (наприклад,
2512000000  |кізельгур, трепел та діатоміт) та аналогічні крем'яні
       |землі з питомою вагою не більш як 1, кальциновані або
       |некальциновані
-------------+-----------------------------------------------------
       |Пемза; наждак; корунд природний, гранат природний
2513     |та інші природні абразивні  матеріали,  термічно
       |оброблені або необроблені:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Сланець, начорно  оброблений  або  необроблений,
2514000000  |розпиляний або нерозпиляний, чи розділений інакше
       |на блоки або плити прямокутної або квадратної форми
-------------+-----------------------------------------------------
       |Мармур, травертин [вапняковий туф], екаусин та інші
       |види  вапняків  для  монументів або будівництва з
2515     |питомою вагою не менш як 2,5 та алебастр,  начорно
       |оброблені або необроблені, розпиляні або нерозпиляні
       |чи  розділені інакше на блоки або плити прямокутної
       |або квадратної форми:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Граніт, порфір, базальт, пісковик та інші камені для
2516     |монументів або будівництва, начорно  оброблені або
       |необроблені, розпиляні або нерозпиляні, або розділені
       |інакше на блоки або плити прямокутної або квадратної
       |форми:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Галька, гравій, щебінь або подрібнене каміння, що
       |звичайно використовуються як наповнення бетону або
2517     |для мостіння шосейних доріг та залізниць, або інших
       |видів баласту, галька та гравій, термічно оброблені
       |або необроблені; макадам [дорожні покриття з щебеню]
       |з шлаку, окалини чи аналогічних промислових відходів,
       |з вмістом або без вмісту матеріалів, які перелічені
       |на початку  цієї  товарної  позиції; гудронований
       |макадам, гранули, дрібняк та порошок  з  каменю
       |товарної позиції 2525 або 2516, термічно оброблені
       |або необроблені:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Доломіт, кальцинований або некальцинований; доломіт
2518     |обтесаний  або грубо  оброблений, розпиляний або
       |розділений інакше на блоки або плити прямокутної або
       |квадратної форми; доломіт агломерований (включаючи
       |гудронований):
-------------+-----------------------------------------------------
       |Карбонат  магнію природний  (магнезит);  магнезія
2519     |плавлена;  магнезія  перепалена (агломерована)  з
       |вмістом або без вмісту невеликої  кількості інших
       |оксидів, доданих  перед агломерацією; інші оксиди
       |магнію, з домішками або без домішок:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Стеатит  природний,  начорно   оброблений  або
2526     |необроблений;  розпиляний  або  нерозпиляний  чи
       |розділений інакше на блоки або плити прямокутної або
       |квадратної форми; тальк:
-------------+-----------------------------------------------------
2527000000  |Кріоліт природний; хіоліт природний
-------------+-----------------------------------------------------
       |Борати  натрію  природні  та  їх  концентрати
2528     |(кальциновані або  некальциновані), крім боратів,
       |виділених з природних сольових  розчинів;  борна
       |кислота природна з вмістом не більш як 85 мас. %
       |H3BO3 у перерахунку на суху речовину:
-------------+-----------------------------------------------------
2529     |Польовий шпат; лейцит; нефелін та сієніт нефеліновий;
       |флюорит [плавиковий шпат]:
-------------+-----------------------------------------------------
2530     |Мінеральні речовини, не включені до інших угруповань:
-------------+-----------------------------------------------------
2701     |Вугілля кам'яне; брикети, котуни та аналогічні види
       |твердого палива, виготовлені з кам'яного вугілля:
-------------+-----------------------------------------------------
2702     |Лігніт  (буре  вугілля)   агломерований   або
       |неагломерований, крім гагату:
-------------+-----------------------------------------------------
2704 00   |Кокс та напівкокс з кам'яного  вугілля, лігніту
       |(бурого  вугілля) або з торфу, агломеровані або
       |неагломеровані; вугілля ретортне:
-------------+-----------------------------------------------------
2705 00 00 00|Газ  кам'яновугільний, водяний,  генераторний  та
       |подібні види газів, крім нафтових газів та інших
       |газоподібних вуглеводнів
-------------+-----------------------------------------------------
2709 00   |Нафта  або  нафтопродукти  сирі  з  бітумінозних
       |мінералів:
-------------+-----------------------------------------------------
2711     |Газ нафтовий та інші вуглеводні  у газоподібному
       |стані:
-------------+-----------------------------------------------------
2716 00 00 00|Електроенергія
-------------+-----------------------------------------------------
2804 61 00 00|- з вмістом не менш як 99,99 мас. % кремнію
-------------+-----------------------------------------------------
2818 20 00 00|- оксид алюмінію, крім штучного корунду
-------------+-----------------------------------------------------
       |Метали дорогоцінні у колоїдному стані; органічні або
2843     |неорганічні сполуки дорогоцінних металів, з  точно
       |визначеним чи  не  визначеним  хімічним складом;
       |амальгами дорогоцінних металів:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Гормони природні або отримані в результаті синтезу;
2937     |їх похідні, що використовуються головним чином як
       |гормони; інші стероїди, що використовуються головним
       |чином як гормони:
-------------+-----------------------------------------------------
2938     |Глікозиди, природні або отримані шляхом синтезу, їх
       |солі, прості і складні ефіри та інші похідні:
-------------+-----------------------------------------------------
2939     |Алкалоїди рослинного  походження  природні   або
       |синтетичні, їх солі, прості і складні ефіри та інші
       |похідні:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Хімічно чисті цукри, за винятком сахарози, лактози,
2940 00   |мальтози, глюкози та фруктози (левулози); прості та
       |складні ефіри  цукрів та їх солі,  крім речовин
       |товарної позиції 2937, 2938 або 2939
-------------+-----------------------------------------------------
       |Залози  та  інші  органи,  призначені   для
       |органотерапевтичних цілей, висушені, подрібнені або
3001     |не подрібнені у порошок; екстракти залоз або інших
       |органів  або  їх  секретів,  призначені   для
       |органотерапевтичних цілей; гепарин та його солі; інші
       |речовини людського  або  тваринного  походження,
       |призначені для  терапевтичного  або профілактичного
       |застосування, не включені до інших угруповань (крім
       |300110*, 3001901000*):
-------------+-----------------------------------------------------
       |Кров  людей;  кров  тварин,  приготовлена   для
3002     |терапевтичного, профілактичного  або діагностичного
       |застосування; сироватки імунні (антисироватки), інші
       |фракції крові та модифіковані імунологічні продукти,
       |у тому числі одержані біотехнологічним  процесами;
       |вакцини,  токсини, культури  мікроорганізмів  (за
       |винятком дріжджів) та аналогічна продукція:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Лікарські засоби [ліки]  (за  винятком  товарів,
3004     |включених до товарних позицій 3002, 3005 або 3006),
       |що складаються із змішаних або незмішаних продуктів
       |для терапевтичного або профілактичного застосування,
       |у дозованому вигляді або розфасовані для роздрібної
       |торгівлі:
-------------+-----------------------------------------------------
3601000000  |Порох
-------------+-----------------------------------------------------
3602 00 00  |Готові вибухові речовини, крім пороху:
-------------+-----------------------------------------------------
3603 00   |Шнури бікфордові, шнури детонаторні; капсули ударні
       |чи детонаторні, запали, електродетонатори
-------------+-----------------------------------------------------
       |Фотоплатівки та фотоплівки плоскі,  сенсибілізовані,
3701     |неекспоновані, з будь-яких матеріалів, крім паперу,
       |картону чи тканини; плівки плоскі для  моментальної
       |фотографії,  сенсибілізовані, неекспоновані,   в
       |упаковках або без них:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Графіт штучний; графіт колоїдний або напівколоїдний;
3801     |вироби з графіту або інших форм вуглецю у вигляді
       |паст, брусків, пластинок або інших напівфабрикатів:
-------------+-----------------------------------------------------
3821 00 00 00|Середовища культурні для вирощування мікроорганізмів
-------------+-----------------------------------------------------
       |Реагенти діагностичні або лабораторні на підкладках
3822 00 00 00|і приготовлені діагностичні або лабораторні реагенти
       |на підкладці або без неї, крім перелічених у товарній
       |позиції 3002 або 3006
-------------+-----------------------------------------------------
       |- бобіни,  котушки  та  аналогічні вироби  для
3923 40 10 00|намотування фото- та  кіноплівок  або  стрічок,
       |плівок  тощо, зазначені у товарних позиціях 8523
       |і 8524
-------------+-----------------------------------------------------
3923 50 90 00|- інші
-------------+-----------------------------------------------------
3923 90   |- інші:
-------------+-----------------------------------------------------
4006 10 00 00|- протекторні заготівки для відновлення гумових шин
-------------+-----------------------------------------------------
4011     |Шини пневматичні гумові нові:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Шини  пневматичні  гумові,  відновлені  або  ті,
4012     |що вже використовувались; литі шини або еластик-шини
       |із змінними протекторами та ободні стрічки, гумові:
-------------+-----------------------------------------------------
4013     |Камери гумові:
-------------+-----------------------------------------------------
4016 93   |- прокладки, шайби тощо:
-------------+-----------------------------------------------------
4016 94 00 00|- амортизатори для причалювання човнів, надувні або
       |ненадувні
-------------+-----------------------------------------------------
       |Деревина паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок
4401     |тощо; деревна тріска або стружка; тирса, тріска,
       |стружка, уламки та відходи деревини  та  скрап,
       |агломеровані або неагломеровані, у вигляді полін,
       |брикетів, гранул тощо:
-------------+-----------------------------------------------------
4402 00 00 00|Вугілля деревне (включаючи вугілля з шкарлупи або з
       |горіхів), агломероване або неагломероване
-------------+-----------------------------------------------------
4403     |Лісоматеріали   необроблені,  обкоровані   або
       |необкоровані, начорно брусовані або небрусовані:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Деревина бондарна; колоди колоті; дерев'яні палі
4404     |та кілки, загострені, але не розпиляні  вздовж;
       |деревина обтесана або закруглена, але не обточена,
       |не  вигнута і  не  оброблена  іншим  способом,
       |використовувана для виробництва палиць, парасольок,
       |ручок для  інструментів тощо; деревина у вигляді
       |трісок, пластинок, стрічок тощо:
-------------+-----------------------------------------------------
4405 00 00 00|Шерсть деревна; борошно деревне
-------------+-----------------------------------------------------
4406     |Шпали  дерев'яні для залізничних або аналогічних
       |колій:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Лісоматеріали розпиляні або стругані уздовж, колоті
4407     |або лущені, обтесані або необтесані,  шліфовані або
       |нешліфовані, з'єднані або нез'єднані у шип, завтовшки
       |понад 6 мм:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Деревина, пиломатеріали (включаючи незібрані паркетні
4409     |дощечки та фриз) у вигляді профільованого погонажу
       |(з гребенями, пазами, шпунтовані, із скісними краями,
       |із з'єднанням  у вигляді напівкруглої  кальовки,
       |фасонні, закруглені  тощо) вздовж будь-яких країв
       |чи площин, стругані або нестругані, шліфовані  або
       |нешліфовані, з'єднані або нез'єднані у шип:
-------------+-----------------------------------------------------
4414 00   |Рами дерев'яні для картин, фотографій, дзеркал тощо:
-------------+-----------------------------------------------------
4415 10 90 00|- барабани для кабелів
-------------+-----------------------------------------------------
4415 20   |- піддони, дерев'яні піддони з бортами  та інші
       |завантажувальні щити; дерев'яні борти для піддонів:
-------------+-----------------------------------------------------
4415 20 20 00|- піддони плоскі; борти для піддонів
-------------+-----------------------------------------------------
4416 00 10 00|- клепка,  розпиляна або не розпиляна по  одній
       |основній поверхні, але не оброблена інакше
-------------+-----------------------------------------------------
       |Інструменти, оправи та ручки для інструментів з
4417 00   |деревини, частини та ручки для мітел або щіток;
       |дерев'яні форми, колодки та розтяжки для взуття:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Вироби столярні та теслярські будівельні деталі,
4418     |включаючи пористі дерев'яні панелі, паркетні плити
       |збірні, гонт і дранку для покрівель:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Вироби дерев'яні мозаїчні та інкрустовані; шкатулки,
4420     |коробки  для  ювелірних та аналогічних  виробів;
       |дерев'яні статуетки та інші  декоративні  вироби;
       |дерев'яні меблі, що не належать до групи 94:
-------------+-----------------------------------------------------
4421     |інші вироби з дерева:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Плетенки та аналогічні  вироби з матеріалів для
       |плетіння, зібрані або не зібрані у смуги; матеріали
4601     |для  плетіння, плетенки та аналогічні  вироби з
       |матеріалів для плетіння,  зв'язані у  паралельні
       |пасма або зіткані у вигляді листів, закінчені або
       |незакінчені вироби (наприклад, циновки, солом'яні
       |мати та ширми):
-------------+-----------------------------------------------------
4602     |Плетені та інші вироби, виготовлені безпосередньо з
       |матеріалів для плетіння або виробів товарної позиції
       |4601; вироби з луфи:
-------------+-----------------------------------------------------
4701 00   |Маса з деревини механічна:
-------------+-----------------------------------------------------
4702 00 00 00|Целюлоза з деревини, розчинні сорти
-------------+-----------------------------------------------------
       |- папір та картон, що використовуються як основа для
4802 20 00 00|світлочутливого, теплочутливого чи електрочутливого
       |паперу або картону
-------------+-----------------------------------------------------
4802 30 00 00|- папір та картон, що використовуються як основа
       |для копіювального паперу
-------------+-----------------------------------------------------
       |Конверти, закриті поштові листівки (листи-секретки),
4817     |поштові листівки без малюнків з паперу або картону
       |та  поштовий  папір; коробки, сумки,  пакувальні
       |конверти та аналогічні вироби для пакування з паперу
       |або картону, що містять поштові набори:
-------------+-----------------------------------------------------
4819 10 00 00|- коробки та ящики з паперу або картону гофрованих
-------------+-----------------------------------------------------
4819 20 90 00|- з масою 1 м2 паперу або картону 600 г або більше
-------------+-----------------------------------------------------
       |Бобіни, котушки, планшетки, шпульки та аналогічні
4822     |основи для намотування з паперової маси, паперу або
       |картону, перфоровані або неперфоровані, армовані або
       |неармовані:
-------------+-----------------------------------------------------
4823 90 10 00|- прокладки, шайби та інші ущільнювачі, для цивільної
       |авіації
-------------+-----------------------------------------------------
4823 90 15 00|- карти неперфоровані для перфораторів, подані у
       |стрічках або інших формах
-------------+-----------------------------------------------------
4823 90 20 00|- папір та картон перфорований для жакардових та
       |аналогічних машин
-------------+-----------------------------------------------------
4823 90 50 00|- розрізані за певними розмірами або формою
-------------+-----------------------------------------------------
       |Плани та креслення архітектурні або технічні та інші
       |промислові, інженерні, комерційні, топографічні або
4906 00 00 00|аналогічні плани і креслення, зроблені від руки в
       |одному  примірнику;  рукописи;  фотопродукція  на
       |світлочутливому  папері та  копії,  виконані  за
       |допомогою  копіювального паперу, зазначених  вище
       |планів, креслень або рукописів
-------------+-----------------------------------------------------
       |Поштові марки, акцизні марки та аналогічні вироби,
4907 00   |непогашені, що перебувають в обігу або мають бути
       |в обігу у країні призначення; гербовий  папір;
       |банкноти; чеки; акції, облігації та аналогічні цінні
       |папери:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Листівки поштові друковані або ілюстровані; друковані
       |листівки з побажаннями або особистими повідомленнями,
4909 00   |ілюстровані або неілюстровані, з конвертами або без
       |конвертів, у наборах або з прикрасами:
-------------+-----------------------------------------------------
4910 00 00 00|Друковані календарі різноманітні, включаючи відривні
-------------+-----------------------------------------------------
4911     |Інші  друковані  видання, включаючи  репродукції,
       |гравюри та фотографії:
-------------+-----------------------------------------------------
5001 00 00 00|Кокони шовкопряда, придатні для розмотування
-------------+-----------------------------------------------------
5002 00 00 00|Шовк-сирець (некручений)
-------------+-----------------------------------------------------
5003     |Відходи шовку (включаючи кокони, не придатні для
       |розмотування, відходи ниток та розпушені відходи)
-------------+-----------------------------------------------------
5501     |Джгути з синтетичних ниток:
-------------+-----------------------------------------------------
5502 00   |Джгути з штучних ниток:
-------------+-----------------------------------------------------
5306     |Пряжа лляна:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Вироби з пряжі, стрічкових та подібної форми ниток
5609 00 00 00|товарні позиції 5404 або 5405 шпагату, мотузок,
       |канатів або тросів, не включені до інших угруповань
-------------+-----------------------------------------------------
       |Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 5807;
5806     |вузькі тканини безутокові, що складаються з основи,
       |скріпленої склеюванням (болдюкс)
-------------+-----------------------------------------------------
       |Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з текстильних
5807     |матеріалів у куску, у вигляді стрічок або розрізані
       |за формою або розміром, але не вишиті:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Тасьма плетена у куску; декоративні оздоблювання у
5808     |куску без вишивки, крім трикотажних; китиці, помпони
       |та подібні вироби:
-------------+-----------------------------------------------------
5810     |Вишивка у куску, у вигляді стрічок або окремих
       |орнаментів:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Шланги для насосів та аналогічні шланги з текстильних
5909 00   |матеріалів,  з арматурою  або  без арматури,  з
       |пристроями з інших матеріалів або без них:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Ганчір'я, мотузки та троси, з текстильних матеріалів,
6310     |у вигляді решток або не придатних для використання
       |речей:
-------------+-----------------------------------------------------
6602 00 00 00|Палиці, палиці-сидіння, хлисти та подібні вироби
-------------+-----------------------------------------------------
6603     |Частини, пристосування до виробів товарної позиції
       |6601 або 6602:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Волосся людини, розправлене, підібране, витончене,
       |освітлене або оброблене іншим способом; вовна, інший
6703 00 00 00|волос  тварин  або  інші  текстильні  матеріали,
       |підготовлені для виробництва париків та аналогічних
       |виробів
-------------+-----------------------------------------------------
6801 00 00 00|Бруківка, бордюрний камінь та плити для брукування з
       |природного каменю (крім сланцю)
-------------+-----------------------------------------------------
       |Оброблений камінь (крім сланцю) для пам'ятників або
       |будівництва та вироби з цього каменю, за винятком
       |виробів товарної позиції 6801; кубики для мозаїки та
6802     |аналогічні вироби з природного каменю (включаючи
       |сланець), на основі або без неї; гранули, кришка і
       |порошок природного каменю (включаючи сланець), штучно
       |забарвлені:
-------------+-----------------------------------------------------
6803 00 00  |Сланець  оброблений  та  вироби  із  сланцю  чи
       |агломерованого сланцю:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Жорна,  камені  точильні, круги  шліфувальні  та
       |аналогічні вироби без обрамлення, призначені для
       |шліфування, заточування, подрібнення, полірування,
6804     |розрізування або розпилювання, камені для ручного
       |точіння або полірування та їх частини з природного
       |каменю, з  агломерованих натуральних чи  штучних
       |абразивів або з кераміки, у поєднанні з частинами з
       |інших матеріалів або без них:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Порошок або зерно абразивні, натуральні або штучні на
6805     |текстильній, паперовій, картонній або іншій основі,
       |розрізаній або зшитій чи обробленій іншим способом
       |для одержання певної форми, або яка необроблена:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Набори  фрикційні (наприклад,  пластини,  рулони,
       |стрічки,  сегменти,  диски,  шайби,  прокладки),
6813     |немонтовані, для гальм,  зчеплення або будь-яких
       |пристроїв на  основі азбесту, інших  мінеральних
       |речовин або целюлози, комбіновані чи не комбіновані з
       |текстилем або іншими матеріалами або без них:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Цегли, блоки, плитки та інші керамічні вироби з
6901 00   |кремнеземистого  кам'яного  борошна  (наприклад,
       |кізельгур, триполіт чи діатоміт) або з аналогічних
       |кремнеземистих порід:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Цегли вогнетривкі,  блоки, плитки та  аналогічні
6902     |вогнетривкі керамічні будівельні  матеріали, крім
       |виробів з кремнеземистого кам'яного борошна або з
       |аналогічних кремнеземистих порід:
-------------+-----------------------------------------------------
       |інші вироби з  вогнетривкої кераміки (наприклад,
       |реторти, тиглі, муфелі, насадки, глушники, підпірки,
6903     |пробірні чашки,  труби, трубки, кожухи,  прутки,
       |стрижні), крім виробів з кремнеземистого кам'яного
       |борошна або аналогічних кремнеземистих порід:
-------------+-----------------------------------------------------
6904     |Цегли будівельні, блоки для підлоги, плитки несучі
       |або облицьовувальні та аналогічні вироби з кераміки
-------------+-----------------------------------------------------
       |Черепиця  дахова,  складові  частини  димарів,
6905     |дефлектори, оздоби архітектурні та інші будівельні
       |керамічні вироби
-------------+-----------------------------------------------------
       |Плитка та плити для мостіння і покриття підлоги,
6907     |кам'яних  стін, керамічні  неглазуровані;  кубики
       |керамічні неглазуровані для мозаїки та аналогічні
       |вироби, на основі і без неї
-------------+-----------------------------------------------------
       |Плитка та плити для мостіння і покриття підлоги,
6908     |кам'яних  стін,  керамічні  глазуровані;  кубики
       |керамічні глазуровані для  мозаїки та аналогічні
       |вироби, на основі і без неї
-------------+-----------------------------------------------------
       |Раковини, умивальники, консолі раковин, ванни, біде,
6910     |унітази,  зливні  бачки, пісуари  та  аналогічні
       |санітарно-технічні вироби, з кераміки
-------------+-----------------------------------------------------
6913     |Статуетки та інші декоративні керамічні вироби:
-------------+-----------------------------------------------------
7001 00   |Склобій, скрап скляний та інші відходи скла; скло у
       |блоках:
-------------+-----------------------------------------------------
7002     |Скло у вигляді куль (крім мікросфер товарної позиції
       |7018), дротиків, паличок або трубок, необроблене:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Скло лите і прокатне, у вигляді листів, пластин або
7003     |профільоване, з поглинальним, відбивальним шаром чи
       |без нього, але не оброблене іншим способом
-------------+-----------------------------------------------------
       |Скло витягне або видувне, листове з поглинальним,
7004     |відбивальним або невідбивальним шаром чи без нього,
       |але не оброблене іншим способом
-------------+-----------------------------------------------------
       |Скло термічно поліроване та скло з матовою або
7005     |полірованою поверхнею  у листах з  поглинальним,
       |відбивальним або невідбивальним шаром чи без нього,
       |але не оброблене іншим способом
-------------+-----------------------------------------------------
       |Скло товарних позицій 7003, 7004 або 7005, гнуте,
7006 00   |грановане, гравіроване, сверлене,  емальоване або
       |оброблене іншим способом, але не оправлене і не
       |комбіноване з іншими матеріалами
-------------+-----------------------------------------------------
7007     |Скло безпечне, включаючи скло зміцнене (загартоване)
       |або багатошарове
-------------+-----------------------------------------------------
7008 00   |Багатошарові ізоляційні вироби скляні
-------------+-----------------------------------------------------
7009     |Дзеркала скляні, у рамах або без рам, включаючи
       |дзеркала заднього огляду:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Колби із скла відкриті та їх частини із скла, для
7011     |електричних ламп, електронно-променевих трубок або
       |аналогічних виробів:
-------------+-----------------------------------------------------
7012 00   |Скляні колби для посудин  Дьюара або для інших
       |вакуумних посудин:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Скляні вироби для сигналізації та оптичні елементи із
7014 00 00 00|скла (крім перелічених у товарній позиції 7015),
       |оптично не оброблені
-------------+-----------------------------------------------------
       |Скло для годинників та аналогічне скло, скло для
       |окулярів, звичайних або тих,  що коригують зір,
7015     |опуклі, централізовані, увігнуті тощо, оптично не
       |оброблені, скляні порожні сфери та їх сегменти для
       |виготовлення такого скла (крім 7015100000)
-------------+-----------------------------------------------------
       |Блоки для брукування, плитка, цегла, кахлі, черепиця
       |тощо, з пресованого або литого скла, армованого чи
       |ні, для будівництва або споруд; кубики, квадратики та
7016     |інші шматочки скла, на основі чи без неї, для мозаїк
       |або інших аналогічних оздоблень; скло для вітражів;
       |скло  пористе або піноскло  у блоках,  панелях,
       |пластинах тощо:
-------------+-----------------------------------------------------
7017     |Посуд лабораторний, гігієнічний або фармацевтичний,
       |скляний градуйований чи не градуйований
-------------+-----------------------------------------------------
       |Намистини скляні, вироби, що імітують природні або
       |культивовані перли, дорогоцінне каміння та аналогічні
       |вироби із скла, крім біжутерії; скляні очі, крім
7018     |протезів; статуетки та інші декоративні вироби із
       |скла, вироблені за допомогою склодувної трубки, крім
       |біжутерії; скляні мікросфери діаметром не більш як 1
       |мм:
-------------+-----------------------------------------------------
7019     |Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього
       |(наприклад, нитки, тканини):
-------------+-----------------------------------------------------
7020 00 10 10|- тиглі з плавленого кварцу
-------------+-----------------------------------------------------
       |Перли природні  або культивовані, оброблені  або
       |необроблені,  підібрані  або  непідібрані,  але
7101     |ненанизані, неоправлені і незакріплені; природні або
       |культивовані перли, тимчасово нанизані для зручності
       |транспортування:
-------------+-----------------------------------------------------
7102     |Діаманти, оброблені або необроблені, але неоправлені
       |і незакріплені:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Дорогоцінне каміння (крім діамантів), оброблене або
       |необроблене,  підібране  або  непідібране,  але
7103     |ненанизане, неоправлене і незакріплене; дорогоцінне
       |каміння (крім діамантів), непідібране і тимчасово
       |нанизане для зручності транспортування:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння синтетичне
       |чи  реконструйоване, оброблене  або  необроблене,
       |підібране  або  непідібране,  але  ненанизане,
7104     |неоправлене і незакріплене; непідібране синтетичне
       |або реконструйоване дорогоцінне або напівдорогоцінне
       |каміння,  тимчасово  нанизане  для  зручності
       |транспортування:
-------------+-----------------------------------------------------
7105     |Кришка та порошок з природного або синтетичного
       |дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Срібло (включаючи  позолочене срібло та  срібло,
7106     |плаковане  платиною),  у   необробленому  або
       |напівобробленому вигляді, або у вигляді порошку:
-------------+-----------------------------------------------------
7107 00 00 00|Метали   недорогоцінні,   плаковані   сріблом,
       |напівоброблені
-------------+-----------------------------------------------------
       |Золото  (включаючи золото,  плаковане  платиною),
7108     |необроблене, напівоброблене або у вигляді порошку
       |(крім 7108131000):
-------------+-----------------------------------------------------
7109 00 00 00|Метали недорогоцінні або срібло, плаковані золотом,
       |необроблені або напівоброблені
-------------+-----------------------------------------------------
7110     |Платина необроблена, напівоброблена або у вигляді
       |порошку:
-------------+-----------------------------------------------------
7111 00 00 00|Метали недорогоцінні, срібло або золото, плаковані
       |платиною, необроблені або напівоброблені
-------------+-----------------------------------------------------
       |Відходи або брухт дорогоцінних металів або металів,
       |плакованих дорогоцінними металами; інші відходи або
7112     |брухт з вмістом дорогоцінних металів або сполук
       |дорогоцінних  металів,  використовувані,  головним
       |чином, для вилучення дорогоцінних металів:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Ювелірні вироби та їх частини з дорогоцінних металів
7113     |або  з  металів,  плакованих  або  дубльованих
       |дорогоцінними металами:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Вироби майстрів золотих і срібних справ та частини
7114     |цих виробів з дорогоцінних металів або металів,
       |плакованих чи дубльованих дорогоцінними металами:
-------------+-----------------------------------------------------
7115     |Інші вироби з дорогоцінних металів або металів,
       |плакованих або дубльованих дорогоцінними металами:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Вироби з природних або  культивованих перлів, з
7116     |дорогоцінних або напівдорогоцінних природних, штучних
       |чи реконструйованих каменів:
-------------+-----------------------------------------------------
7201     |Чавун переробний та дзеркальний чавун у чушках,
       |болванках або інших первинних формах:
-------------+-----------------------------------------------------
7202     |Феросплави:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Продукти прямого відновлення залізних руд та інші
       |губчасті залізні матеріали у кусках, котунах або
7203     |подібних формах; залізо, яке має мінімальну чистоту
       |за масою 99,94 % у кусках, котунах або подібних
       |формах:
-------------+-----------------------------------------------------
7204     |Відходи та брухт чорних металів; залізні або сталеві
       |відходи у зливках для переплавки (шихтові зливки):
-------------+-----------------------------------------------------
7205     |Гранули та порошки з переробного та дзеркального
       |чавуну, заліза або сталі:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Залізо та нелегована сталь у зливках або інших
7206     |первинних формах (за винятком заліза товарної позиції
       |7203):
-------------+-----------------------------------------------------
7207     |Напівфабрикати з заліза та нелегованої сталі:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Прокат плоский  з заліза або  нелегованої сталі
7208     |завширшки 600 мм або  більше, гарячої прокатки,
       |неплакований, без будь-якого покриття:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Плоский прокат з заліза  або нелегованої сталі,
7209     |завширшки 600 мм або  більше, холодної прокатки
       |(обтиснений у холодному стані), неплакований, без
       |будь-якого покриття:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Прокат плоский із заліза або нелегованої сталі,
7210     |завширшки 600 мм або більше, плакований з будь-яким
       |покриттям:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Прокат плоский з заліза  або нелегованої сталі,
7211     |завширшки  менш як  600  мм, неплакований,  без
       |будь-якого покриття:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Прокат плоский з заліза  або нелегованої сталі,
7212     |завширшки менш як 600 мм, плакований, з будь-яким
       |покриттям:
-------------+-----------------------------------------------------
7213     |Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в
       |бунти, вироблені із заліза або нелегованої сталі:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Інші прутки та бруски із заліза або нелегованої
       |сталі,  без  подальшої обробки,  окрім  кування,
7214     |прокатки, гарячого волочіння або гарячого пресування,
       |включаючи  ті, що були  піддані крученню  після
       |прокатки:
-------------+-----------------------------------------------------
7215     |Інші прутки та бруски із заліза або нелегованої
       |сталі:
-------------+-----------------------------------------------------
7216     |Кутки, фасонні та спеціальні профілі з заліза або
       |нелегованої сталі:
-------------+-----------------------------------------------------
7217     |Дріт із заліза або нелегованої сталі:
-------------+-----------------------------------------------------
7218     |Сталь нержавіюча у вигляді  зливків та в інших
       |первинних формах; напівфабрикати з нержавіючої сталі:
-------------+-----------------------------------------------------
7219     |Прокат плоский з нержавіючої сталі, завширшки 600 мм
       |або більше:
-------------+-----------------------------------------------------
7220     |Прокат плоский з нержавіючої сталі, завширшки менш як
       |600 мм:
-------------+-----------------------------------------------------
7221 00   |Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в
       |бунти нержавіючої сталі:
-------------+-----------------------------------------------------
7222     |Інші прутки та бруски з нержавіючої сталі; кутки
       |фасонні та спеціальні профілі з нержавіючої сталі:
-------------+-----------------------------------------------------
7223 00   |Дріт з нержавіючої сталі:
-------------+-----------------------------------------------------
7224     |Інша сталь легована у зливках або інших первинних
       |формах; напівфабрикати з інших легованих сталей:
-------------+-----------------------------------------------------
7225     |Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки 600
       |мм або більше:
-------------+-----------------------------------------------------
7226     |Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки
       |менш як 600 мм:
-------------+-----------------------------------------------------
7227     |Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в
       |бунти з інших легованих сталей:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Інші прутки та бруски з інших легованих сталей;
7228     |кутки,  фасонні та спеціальні  профілі з  іншої
       |легованої сталі; порожнисті прутки та бруски для
       |буріння з легованих або нелегованих сталей:
-------------+-----------------------------------------------------
7229     |Дріт з інших легованих сталей:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Палі шпунтові з заліза або сталі, просвердлені або
       |непросвердлені,  перфоровані  або  неперфоровані,
7301     |монолітні або зроблені зі збірних елементів; кутки
       |фасонні та спеціальні профілі зварні з заліза або
       |сталі:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Вироби з заліза або  сталі для залізничних або
       |трамвайних колій: рейки,  контррейки та зубчасті
       |рейки,  стрілки, хрестовини глухого  перетинання,
       |розпірки між рейками та інші елементи з'єднання та
7302     |розведення рейок, шпали, накладки стикові і підкладки
       |опорні, плити, крюкові рейкові болти, рейкові подушки
       |та розтяжки, основи рейок, розпірні бруски, пластини
       |та інші деталі, спеціально призначені для укладання,
       |з'єднання або закріплення рейок:
-------------+-----------------------------------------------------
7303 00   |Труби, трубки і профілі порожнисті, з чавунного
       |литва:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з заліза
7304     |або сталі (крім чавунного  литва, та труб, які
       |застосовуються   у   водопостачанні,   харчовій
       |промисловості):
-------------+-----------------------------------------------------
       |Інші труби і трубки (наприклад, зварні, клепані або
7305     |з'єднані аналогічним способом) з круглим поперечним
       |перерізом, зовнішній діаметр яких понад 406,4 мм із
       |заліза або сталі:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Труби, трубки і профілі порожнисті (наприклад, з
7306     |відкритим швом або зварні, клепані або з'єднані
       |аналогічним способом) із заліза або сталі:
-------------+-----------------------------------------------------
7307     |Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, коліна,
       |втулки) із заліза або сталі:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Металоконструкції,   за  винятком   будівельних
       |конструкцій товарної позиції 9406) та їх частини
       |(наприклад, мости та їх секції, ворота шлюзів, башти,
       |решітчасті щогли, покрівлі, каркаси до покрівлі,
7308     |двері, вікна та їх рами, пороги для дверей, заслони,
       |балюстради, стовпи та колони), заліза або сталі;
       |листи, стержні, кутки, фасонні профілі, труби та
       |аналогічні вироби, із заліза або сталі, призначені
       |для використання у металоконструкціях заліза або
       |сталі:
-------------+-----------------------------------------------------
7311 00   |Ємності для стиснених або скраплених газів, із заліза
       |або сталі:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Кручений дріт, троси, канати,  плетені шнури та
7312     |аналогічні  вироби  із заліза  або  сталі,  без
       |електричної ізоляції:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Дріт колючий із заліза або сталі; дріт кручений у
7313 00 00 00|хомути або плоский, з колючками або без них, та
       |вільно двічі кручений дріт, що використовується для
       |огорож заліза або сталі
-------------+-----------------------------------------------------
       |Тканини металеві (включаючи безперервну стрічку),
7314     |грати, сітки та огорожі із заліза або стального
       |дроту; просічно-витяжний лист із заліза або сталі:
-------------+-----------------------------------------------------
7315     |Ланцюги та їх частини із заліза або сталі:
-------------+-----------------------------------------------------
7316000000  |Якорі, гачки та їх частини із заліза або сталі
-------------+-----------------------------------------------------
       |Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, рифлені
       |цвяхи, скоби (за винятком тих, що відносяться до
7317 00   |товарної позиції 8305) та аналогічні вироби із заліза
       |або сталі, з головками чи без головок з іншого
       |матеріалу, за винятком таких, що мають мідні головки:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Гвинти, болти, гайки, шурупи з квадратною головкою
7318     |(глухарі),  гачки з  різьбою, заклепки,  шпонки,
       |шплінти,  шайби  (включаючи пружинні  шайби)  та
       |аналогічні вироби, заліза або сталі:
-------------+-----------------------------------------------------
 
       |Голки  швейні,  спиці  в'язальні,  шила,  крючки
       |в'язальні, голки декерні та аналогічні вироби для
7319     |ручної роботи із заліза або сталі; англійські булавки
       |та інші булавки заліза або сталі, не включені до
       |інших угруповань:
-------------+-----------------------------------------------------
7320     |Пружини та листи для них із заліза або сталі:
-------------+-----------------------------------------------------
7324     |Устаткування санітарно-технічне та його частини із
       |заліза або сталі
-------------+-----------------------------------------------------
7325     |Інші вироби ливарні з заліза або сталі:
-------------+-----------------------------------------------------
7326     |Інші вироби з заліза або сталі:
-------------+-----------------------------------------------------
7401     |Штейн мідний; мідь цементаційна (осаджена):
-------------+-----------------------------------------------------
7402 00 00 00|Мідь нерафінована; аноди мідні для електролітичного
       |рафінування
-------------+-----------------------------------------------------
7403     |Мідь рафінована та мідні сплави необроблені:
-------------+-----------------------------------------------------
7404 00   |Відходи і брухт з міді:
-------------+-----------------------------------------------------
7405 00 00 00|Лігатури на основі міді
-------------+-----------------------------------------------------
7406     |Порошки та луска з міді:
-------------+-----------------------------------------------------
7407     |Прутки, бруски та профілі з міді:
-------------+-----------------------------------------------------
7408     |Дріт мідний:
-------------+-----------------------------------------------------
7409     |Плити, листи та стрічки з міді, завтовшки понад 0,15
       |мм:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Фольга мідна  (тиснена або ні, без  основи або
7410     |закріплена  на  папері,  картоні,  пластмасі  чи
       |аналогічних підосновах), завтовшки не більш як 0,15
       |мм (не враховуючи основу):
-------------+-----------------------------------------------------
7411     |Труби та трубки з міді:
-------------+-----------------------------------------------------
7412     |Фітинги мідні для труб і трубок (наприклад, муфти,
       |коліна, втулки):
-------------+-----------------------------------------------------
7413 00   |Провід багатожильний, троси, плетениці та аналогічні
       |вироби, електрично неізольовані:
-------------+-----------------------------------------------------
7414     |Тканина (включаючи безперервні стрічки), решітки та
       |сітки з мідного дроту; мідні листи просічно-витяжні:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, скоби для
       |зшивання (за винятком тих, що включені до товарної
       |позиції 8305) та аналогічні вироби з міді або із
7415     |заліза або сталі з мідними головками; гвинти, болти,
       |гайки, гаки, що загвинчуються, заклепки, шпонки,
       |шплінти, шайби (включаючи  пружні) та аналогічні
       |вироби з міді:
-------------+-----------------------------------------------------
7416 00 00 00|Пружини мідні
-------------+-----------------------------------------------------
7419     |інші вироби з міді:
-------------+-----------------------------------------------------
7501     |Штейни з нікелю, агломерати оксидів нікелю та інші
       |проміжні продукти металургії нікелю:
-------------+-----------------------------------------------------
7502     |Нікель необроблений:
-------------+-----------------------------------------------------
7503 00   |Відходи та брухт з нікелю:
-------------+-----------------------------------------------------
7504 00 00 00|Порошки та луска з нікелю
-------------+-----------------------------------------------------
7505     |Прутки, бруски, профілі та дріт з нікелю:
-------------+-----------------------------------------------------
7506     |Плити, листи, стрічки та фольга з нікелю:
-------------+-----------------------------------------------------
7507     |Труби, трубки та фітинги для них (наприклад, муфти,
       |коліна, втулки) з нікелю:
-------------+-----------------------------------------------------
7508     |Інші вироби з нікелю:
-------------+-----------------------------------------------------
7601     |Алюміній необроблений:
-------------+-----------------------------------------------------
7602 00   |Відходи та брухт з алюмінію:
-------------+-----------------------------------------------------
7603     |Порошки та луска з алюмінію:
-------------+-----------------------------------------------------
7604     |Прутки, бруски та профілі з алюмінію:
-------------+-----------------------------------------------------
7605     |Дріт алюмінієвий:
-------------+-----------------------------------------------------
7606     |Плити, листи та стрічки з алюмінію, товщина яких
       |понад 0,2 мм:
-------------+-----------------------------------------------------
7608     |Труби та трубки з алюмінію:
-------------+-----------------------------------------------------
7609 00 00 00|Фітинги для труб або  трубок (наприклад, муфти,
       |коліна, втулки) з алюмінію
-------------+-----------------------------------------------------
       |Металоконструкції   алюмінієві  (крім   збірних
       |конструкцій товарної позиції 9406) та їх частини
       |(наприклад, мости та їх секції, башти, решітчасті
7610     |щогли, покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та
       |їх рами, пороги для дверей, балюстради, стовпи та
       |колони); алюмінієві листи, бруски, профілі, труби
       |тощо, призначені для використання під час будівництва
       |споруд:
-------------+-----------------------------------------------------
7613 00 00 00|Ємності для  стисненого або скрапленого  газу з
       |алюмінію
-------------+-----------------------------------------------------
7614     |Провід  багатожильний, троси,  плетениці тощо  з
       |алюмінію, без електричної ізоляції:
-------------+-----------------------------------------------------
7616     |Інші вироби з алюмінію:
-------------+-----------------------------------------------------
7801     |Свинець необроблений:
-------------+-----------------------------------------------------
7802 00 00 00|Відходи та брухт із свинцю
-------------+-----------------------------------------------------
7803 00 00 00|Прутки, бруски, профілі та дріт із свинцю
-------------+-----------------------------------------------------
7804     |Плити, листи, стрічки та фольга із свинцю; порошки та
       |луска із свинцю:
-------------+-----------------------------------------------------
7805 00 00 00|Труби, трубки та фітинги для них (наприклад, муфти,
       |коліна, втулки) із свинцю
-------------+-----------------------------------------------------
7806 00   |Інші вироби із свинцю:
-------------+-----------------------------------------------------
7902 00 00 00|Відходи та брухт із цинку
-------------+-----------------------------------------------------
7903     |Пил, порошки та луска із цинку:
-------------+-----------------------------------------------------
7904 00 00 00|Прутки, бруски, профілі та дріт із цинку
-------------+-----------------------------------------------------
7905 00 00 00|Листи, пластини, стрічки та фольга із цинку
-------------+-----------------------------------------------------
7907 00 00 00|Інші вироби із цинку
-------------+-----------------------------------------------------
8001     |Олово необроблене:
-------------+-----------------------------------------------------
8002 00 00 00|Відходи та брухт з олова
-------------+-----------------------------------------------------
8003 00 00 00|Прутки, бруски, профілі та дріт з олова
-------------+-----------------------------------------------------
8004 00 00 00|Пластини, листи та стрічки з олова, товщина яких
       |понад 0,2 мм
-------------+-----------------------------------------------------
8007 00 00 00|Інші вироби з олова
-------------+-----------------------------------------------------
8101     |Вольфрам і вироби з вольфраму, включаючи відходи та
       |брухт:
-------------+-----------------------------------------------------
8102     |Молібден і вироби з молібдену, включаючи відходи та
       |брухт:
-------------+-----------------------------------------------------
8103     |Тантал і вироби з танталу, включаючи відходи та
       |брухт:
-------------+-----------------------------------------------------
8104     |Магній і вироби з магнію, включаючи відходи та брухт:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Штейни  кобальтові  та  інші  проміжні  продукти
8105     |металургії кобальту; кобальт і вироби з кобальту,
       |включаючи відходи та брухт:
-------------+-----------------------------------------------------
8106 00   |Вісмут і вироби з вісмуту, включаючи відходи та
       |брухт:
-------------+-----------------------------------------------------
8107     |Кадмій і вироби з кадмію, включаючи відходи та брухт:
-------------+-----------------------------------------------------
8108     |Титан і вироби з титану, включаючи відходи та брухт:
-------------+-----------------------------------------------------
8109     |Цирконій і вироби з цирконію, включаючи відходи та
       |брухт:
-------------+-----------------------------------------------------
8110 00   |Сурма та вироби із сурми, включаючи відходи та брухт:
-------------+-----------------------------------------------------
8111 00   |Марганець та вироби з марганцю, включаючи відходи та
       |брухт:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Берилій, хром, германій,  ванадій, галій, гафній
8112     |(кельтій), індій, ніобій (колумбій), реній і талій, а
       |також вироби із цих металів, включаючи відходи та
       |брухт:
-------------+-----------------------------------------------------
8113 00   |Металокераміка і вироби з металокераміки, включаючи
       |відходи та брухт:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Інструменти ручні: лопати штикові та совкові, кирки,
       |мотики,  сапи, садові  фрези,  вила, граблі  та
       |шкребачки;  сокири,  садові ножі  та  аналогічні
8201     |інструменти з лезом; секатори будь-якого типу; коси
       |та серпи, ножі для різання сіна чи соломи, ножиці для
       |підрізання огорожі, ножиці садові та інші ручні
       |інструменти,   використовувані   у   сільському
       |господарстві, садівництві або лісовому господарстві:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок (включаючи
8202     |полотна фрезерних пилок та полотна лез беззубих
       |пилок):
-------------+-----------------------------------------------------
       |Напилки,  рашпілі,  кліщі  (включаючи  кусачки),
8203     |плоскогубці, щипці, пінцети,  ножиці для різання
       |металу,  труборізи,  болторізи,  пробійники  та
       |аналогічні ручні інструменти:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Ключі   гайкові  ручні  (включаючи   гайкові,
8204     |динамометричні ключі); змінні головки для гайкових
       |ключів з ручками або без них:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Інструменти ручні (включаючи алмазні склорізи), не
       |включені до інших груп;  лампи паяльні; лещата,
8205     |затискачі та аналогічні інструменти, крім обладнання
       |або частин верстатів;  кувалди; горни переносні;
       |точильні круги з опорними рамами, ручним або ножним
       |приводом (крім ламп паяльних):
-------------+-----------------------------------------------------
8206 00 00 00|Інструменти двох або більше назв товарних позицій
       |8202 - 8205 у наборах для роздрібної торгівлі
-------------+-----------------------------------------------------
       |Інструменти змінні для ручних знарядь, з механічним
       |приводом чи без нього або для верстатів (наприклад,
       |для  пресування, штампування,  нарізування  різі,
8207     |свердління, розточування, прошивання, фрезерування,
       |токарної  обробки або  загвинчування),  включаючи
       |інструмент для волочіння  або пресування металу,
       |інструменти для буріння скельних порід або грунтів:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Пластини, бруски, наконечники та аналогічні вироби
8209 00   |для  інструментів,  не встановлені  на  них,  з
       |металокераміки:
-------------+-----------------------------------------------------
8212     |Бритви та леза до них (включаючи заготовки у вигляді
       |лез):
-------------+-----------------------------------------------------
8213 00 00 00|Ножиці звичайні, кравецькі та аналогічні ножиці та
       |леза для них
-------------+-----------------------------------------------------
       |Замки висячі і врізні, замки та засуви (такі, що
       |замикаються ключем, електричні або неелектричні), з
8301     |недорогоцінних  металів;  шпінгалети та  рами  з
       |шпінгалетами, об'єднані із замками, з недорогоцінних
       |металів; ключі до цих  виробів з недорогоцінних
       |металів:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Арматура,  кріплення  та  аналогічні  вироби  з
       |недорогоцінних  металів, що використовуються  для
       |меблів, дверей, сходів, вікон, віконниць, у салонах
       |транспортних засобів, для лимарських виробів, валіз,
8302     |ящиків, скриньок та аналогічних виробів; кронштейни,
       |вішалки для одягу, капелюхів, підставки та аналогічні
       |вироби з недорогоцінних металів; ролики з оправою з
       |недорогоцінних  металів; замикальні пристрої  для
       |автоматичних дверей з недорогоцінних металів:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Сейфи броньовані, двері та секції для банківських
8303 00   |сховищ, контейнери, призначені для зберігання грошей
       |і документів, та аналогічні вироби з недорогоцінних
       |металів:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Шафи для ділових паперів і картотек, коробки для
       |зберігання печаток, ящики каталогові для паперів,
8304 00 00 00|пенали та аналогічне  конторське чи канцелярське
       |обладнання з недорогоцінних металів, крім конторських
       |меблів товарної позиції 9403
-------------+-----------------------------------------------------
       |Пристосування для скріплення аркушів у швидкозшивачах
       |чи папках, канцелярські затискачі і скріпки, індексні
8305     |карткові покажчики та аналогічні канцелярські вироби
       |з недорогоцінних металів; скоби дротяні у блоках
       |(наприклад,  для канцелярських потреб,  оббивання
       |меблів, пакування):
-------------+-----------------------------------------------------
       |Дзвони,  дзвоники,  гонги та  аналогічні  вироби
       |неелектричні з недорогоцінних металів; статуетки та
8306     |інші прикраси з недорогоцінних металів; рамки для
       |фотокарток,  картин  або  аналогічні  рамки  з
       |недорогоцінних металів; дзеркала з недорогоцінних
       |металів:
-------------+-----------------------------------------------------
8307     |Трубки гнучкі з недорогоцінних металів, з фітингами
       |чи без них:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Застібки,   оправи  із  застібками,   пряжки,
       |пряжки-застібки, гачки, петлі, вушка та аналогічні
       |вироби з недорогоцінних металів для одягу, взуття,
8308     |чохлів,  шкіргалантерейних виробів або  будь-яких
       |готових швейних виробів та предметів екіпірування;
       |заклепки трубчасті або роздвоєні з недорогоцінних
       |металів; намистини та блискітки з недорогоцінних
       |металів:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Таблички довідникові, таблички-покажчики, таблички з
8310 00 00 00|адресами та аналогічні таблички, цифри, літери та
       |різноманітні вивіски з недорогоцінних металів, крім
       |виробів товарної позиції 9405
-------------+-----------------------------------------------------
       |Реактори  ядерні; неопромінені  паливні  елементи
8401     |(твели) для ядерних реакторів; обладнання та пристрої
       |для розділення ізотопів:
-------------+-----------------------------------------------------
8403     |Котли для центрального опалення, крім котлів товарної
       |позиції 8402:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Допоміжне обладнання для  використання з котлами
       |товарної  позиції  8402  або  8403  (наприклад,
8404     |економайзери, пароперегрівники, пристрої для чищення
       |паропроводів  від  сажі,  рекуператори  газів);
       |конденсатори  для  пароводяних  або  паросилових
       |установок:
-------------+-----------------------------------------------------
8407     |Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запаленням,
       |із зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня:
-------------+-----------------------------------------------------
8408     |Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним
       |запаленням (дизелі або напівдизелі):
-------------+-----------------------------------------------------
8409     |Частини, призначені виключно або головним чином для
       |двигунів товарної позиції 8404 чи 8407:
-------------+-----------------------------------------------------
8410     |Турбіни гідравлічні, колеса гідравлічні та регулятори
       |для них:
-------------+-----------------------------------------------------
8411     |Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові
       |турбіни:
-------------+-----------------------------------------------------
8412     |Інші двигуни та силові установки:
-------------+-----------------------------------------------------
8413 91   |- для насосів:
-------------+-----------------------------------------------------
8413 91 10 00|- для цивільної авіації
-------------+-----------------------------------------------------
8413 91 90  |- інші:
-------------+-----------------------------------------------------
8413 92 00 00|- для підіймачів рідини
-------------+-----------------------------------------------------
8414 20 91 00|- насоси ручні для велосипедів
-------------+-----------------------------------------------------
8414 20 99 00|- інші
-------------+-----------------------------------------------------
8414 90   |- частини:
-------------+-----------------------------------------------------
8415 90   |- частини:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Пальники  топкові для  рідкого палива,  пальники
       |пиловидного  твердого  палива  або  газу;  топки
8416     |механічні,  включаючи  їх  механічні  колосникові
       |решітки, механічні пристрої для вилучення попелу та
       |аналогічні пристрої:
-------------+-----------------------------------------------------
8416 90 00 00|- частини
-------------+-----------------------------------------------------
8418 91 00 00|- меблі,   призначені    для    розміщення
       |холодильно-морозильного обладнання
-------------+-----------------------------------------------------
8419 90   |- частини:
-------------+-----------------------------------------------------
8420 10 90 00|- інші частини
-------------+-----------------------------------------------------
8420 91   |- вали:
-------------+-----------------------------------------------------
8420 91 10 00|- з чавуну литі
-------------+-----------------------------------------------------
8420 91 30 00|- сталеві ковані
-------------+-----------------------------------------------------
8420 91 90 00|- інші
-------------+-----------------------------------------------------
8420 99 00 00|- інші
-------------+-----------------------------------------------------
8421 23   |- для  фільтрування палива чи мастил у карбюраторних
       |та дизельних двигунах з внутрішнім згорянням:
-------------+-----------------------------------------------------
8421 31   |- - фільтри забору повітря для двигунів з внутрішнім
       |згорянням:
-------------+-----------------------------------------------------
8422 90   |- частини:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Обладнання для зважування, включаючи ваги і терези
8423     |для перевірки маси виготовлених товарів, крім терез,
       |чутливих до маси 0,05 г або менше; гирі для будь-яких
       |терезів (крім 8423 10 90 00*):
-------------+-----------------------------------------------------
8428 90   |- інше обладнання:
-------------+-----------------------------------------------------
8431     |Частини, призначені виключно або головним чином для
       |обладнання товарних позицій 8425 - 8430:
-------------+-----------------------------------------------------
8432 10   |- плуги:
-------------+-----------------------------------------------------
       |- борони, розпушувачі, культиватори, обладнання, для
       |корчування та прополювання:
-------------+-----------------------------------------------------
8432 21 00  |- - борони дискові
-------------+-----------------------------------------------------
84 32 29   |- - інші:
-------------+-----------------------------------------------------
8432 90   |- частини:
-------------+-----------------------------------------------------
8433 90 00 00|- частини
-------------+-----------------------------------------------------
8434 90 00 00|- частини
-------------+-----------------------------------------------------
8435 90 00 00|- частини
-------------+-----------------------------------------------------
8437 90 00 00|- частини
-------------+-----------------------------------------------------
8438 90 00 00|- частини
-------------+-----------------------------------------------------
8439 91   |- машини або  устаткування для виробництва маси з
       |волокнистих целюлозних матеріалів:
-------------+-----------------------------------------------------
8439 99   |- інші
-------------+-----------------------------------------------------
8440 90 00 00|- частини
-------------+-----------------------------------------------------
8441 90   |- частини
-------------+-----------------------------------------------------
8442 40 00 00|- частини до зазначених машин, апаратів або приладів
-------------+-----------------------------------------------------
       |- друкарські шрифти, кліше, набірні планки, циліндри
       |та інші друкарські елементи; літографський камінь,
8442 50   |планки, пластинки  та циліндри, підготовлені  до
       |друкування  (наприклад,обточені,  шліфовані  або
       |поліровані):
-------------+-----------------------------------------------------
8443 90   |- частини:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Обладнання допоміжне для машин товарних позицій 8444,
       |8445, 8446 або 8447 (наприклад, ремізопідіймальні
       |каретки, жакардові машини, переривники утокової та
       |основної ниток, механізми заміни човників); частини
8448     |та обладнання, які застосовуються головним чином для
       |машин товарних позицій 8444, 8445, 8446 або 8447
       |(наприклад, веретена, рогульки, оснащення кардів,
       |гребені, фільєри, планки, нитковолочильники, човники,
       |ремізки та ремізні рамки, трикотажні голки):
-------------+-----------------------------------------------------
8450 90 00 00|- частини
-------------+-----------------------------------------------------
8451 90 00 00|- частини
-------------+-----------------------------------------------------
8452 30   |- голки для швейних машин:
-------------+-----------------------------------------------------
8452 90 00 00|- інші частини швейних машин
-------------+-----------------------------------------------------
8453 20 00 00|- обладнання для виробництва або ремонту взуття
-------------+-----------------------------------------------------
8453 90 00 00|- частини
-------------+-----------------------------------------------------
       |Конвертери, ливарні ковші та виливниці, ливарні тиглі
8454     |та ливарні машини, використовувані у металургії або
       |ливарному виробництві:
-------------+-----------------------------------------------------
8455     |Стани прокатні та вали до них:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Частини  та приладдя,  призначені винятково  або
       |головним чином для обладнання товарних позицій 8456 -
       |8465, включаючи пристрої для кріплення інструментів
8466     |або деталей, гвинтонарізні рознімні головки, ділильні
       |головки та інші спеціальні пристрої до верстатів;
       |кріплення  для  інструментів  будь-якого  типу,
       |використовуваних для ручних робіт:
-------------+-----------------------------------------------------
8467 91 00 00|- пилок ланцюгових
-------------+-----------------------------------------------------
8467 92 00 00|- пневматичних інструментів
-------------+-----------------------------------------------------
8467 99 00 00|- інші
-------------+-----------------------------------------------------
8468 90 00 00|- частини
-------------+-----------------------------------------------------
       |- цифрові  блоки оброблення даних інші,  ніж у
       |підпозиціях 847141 та 847149, що містять або не
8471 50   |містять в одному корпусі один або два таких пристрої:
       |запам'ятовувальні пристрої, пристрої  введення та
       |пристрої виведення:
-------------+-----------------------------------------------------
       |- пристрої введення або  пристрої виведення, що
847160    |містять  або  не  містять  в  одному  корпусі
       |запам'ятовувальні пристрої
-------------+-----------------------------------------------------
       |Інше обладнання конторське (наприклад, гектографічні
       |або трафаретні розмножувальні апарати, машини для
       |друкування  адрес,  пристрої  для  автоматичного
8472     |видавання банкнотів, машини для сортування, рахування
       |або пакування монет, машини для гостріння олівців,
       |машини  для  перфорації  або  скріплення  книг,
       |документів, брошур):
-------------+-----------------------------------------------------
       |Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів тощо),
8473     |призначені винятково або головним чином для машин
       |товарних позицій 8469 - 8472:
-------------+-----------------------------------------------------
8474 90   |- частини:
-------------+-----------------------------------------------------
8475 90 00 00|- частини
-------------+-----------------------------------------------------
8476 90 00 00|- частини
-------------+-----------------------------------------------------
8477 90   |- частини
-------------+-----------------------------------------------------
8478900000  |- частини
-------------+-----------------------------------------------------
8479 89   |- інші
-------------+-----------------------------------------------------
8479 90   |- частини:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Опоки та виливниці для металоливарного виробництва;
8480     |піддони  ливарні;  моделі ливарні;  форми  (крім
       |виливниць) для лиття металів, карбідів металів, скла,
       |мінеральних матеріалів, гуми або пластмас:
-------------+-----------------------------------------------------
8481 80   |- інша арматура:
-------------+-----------------------------------------------------
8481 80 19 00|- - - інші
-------------+-----------------------------------------------------
8482     |Підшипники кулькові або роликові, циліндричні або
       |голкові:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та колінчасті)
       |і  кривошипи;  корпуси  підшипників,  підшипники
       |ковзання; зубчасті передачі та зубчасті колеса разом
8483     |з валами, кулькові або роликові гвинтові передачі;
       |коробки  передач  та інші  варіатори  швидкості,
       |включаючи гідротрансформатори; маховики та шківи,
       |включаючи поліспасти; муфти та з'єднувальні вали
       |(включаючи універсальні шарніри Гука, кардани):
-------------+-----------------------------------------------------
       |Прокладки та аналогічні ущільнення з листового металу
8484     |в комбінації з іншими матеріалами або складені з двох
       |чи більше шарів металу; набори чи комплекти прокладок
       |різних за складом в упаковках, механічні ущільнення:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Частини обладнання, не включені до інших угруповань,
8485     |що  не мають  електричних з'єднань,  ізоляторів,
       |контактів, котушок проводів або інших електричних
       |елементів:
-------------+-----------------------------------------------------
8501     |Двигуни   та  генератори,  електричні,   крім
       |електрогенераторних установок:
-------------+-----------------------------------------------------
8503 00   |Частини, призначені виключно або головним чином для
       |машин товарної позиції 8501 або 8502:
-------------+-----------------------------------------------------
8504 50   |- інші котушки індуктивності та дроселі:
-------------+-----------------------------------------------------
8504 50 90 00|- - інші
-------------+-----------------------------------------------------
8504 90   |- частини:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Електромагніти;  магніти  постійні  та  вироби,
       |призначені для перетворення на постійні магніти після
       |намагнічування;  електромагнітні та з  постійними
8505     |магнітами затискні патрони, затискачі та аналогічні
       |пристрої для фіксації; електромагнітні зчеплення,
       |з'єднання, муфти, перемикачі швидкостей та гальма;
       |електромагнітні   піднімальні   головки   (крім
       |електромагнітних пристроїв):
-------------+-----------------------------------------------------
8506     |Первинні елементи та первинні батареї:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Акумулятори електричні, включаючи сепаратори для них,
8507     |прямокутної (в тому числі квадратної) або будь-якої
       |іншої форми:
-------------+-----------------------------------------------------
8508 90 00 00|- частини
-------------+-----------------------------------------------------
8509 90   |- частини:
-------------+-----------------------------------------------------
8510 90 00 00|- частини
-------------+-----------------------------------------------------
       |Електроприлади для запалювання або пуску двигунів
       |внутрішнього згоряння з запаленням від іскри або
       |компресійним методом (наприклад,магнетозапалювання,
8511     |магнітоелектричні  генератори  постійного  струму,
       |котушки  запалювання,  свічки  запалювання  або
       |розжарювання,  стартери);  генератори  (наприклад,
       |генератори  постійного  та змінного  струму)  та
       |запобіжники, використовувані у цих двигунах:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Електричне   освітлювальне   устаткування   або
8512     |сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 8539),
       |склоочищувачі, антиобмерзлювачі та протизапітнювачі,
       |які використовуються для велосипедів або автомобілів:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Ліхтарі електричні портативні, що діють за допомогою
8513     |власного  джерела енергії  (наприклад, на  сухих
       |батарейках,   акумуляторах,   магнето),   крім
       |освітлювальних приладів товарної позиції 8512:
-------------+-----------------------------------------------------
8514 90   |- частини:
-------------+-----------------------------------------------------
8515 90 00 00|- частини
-------------+-----------------------------------------------------
8516 80   |- елементи опору нагрівальні:
-------------+-----------------------------------------------------
8516 90 00 00|- частини
-------------+-----------------------------------------------------
8517 90   |- частини:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Частини  та приладдя,  призначені винятково  або
8522     |головним чином для апаратів товарних позицій 8519 -
       |8521:
-------------+-----------------------------------------------------
8523     |Носії для запису звуку або аналогічного запису інших
       |явищ, але незаписані, крім виробів групи 37:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Платівки, стрічки та інші носії для запису звуку або
8524     |аналогічного запису, записані, включаючи матриці та
       |форми для виробництва платівок, крім виробів групи
       |37:
-------------+-----------------------------------------------------
8529     |Частини, призначені головним чином для апаратури
       |товарних позицій 8525 - 8528:
-------------+-----------------------------------------------------
8530 90 00 00|- частини
-------------+-----------------------------------------------------
8531 90   |- частини:
-------------+-----------------------------------------------------
8532     |Конденсатори  електричні  постійні,  змінні  або
       |підстроювальні:
-------------+-----------------------------------------------------
8533     |Резистори  електричні  (включаючи  реостати  та
       |потенціометри), крім нагрівальних елементів:
-------------+-----------------------------------------------------
8534 00   |Схеми друковані:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Електрична  апаратура для вмикання,  переривання,
       |захисту та вимикання струму або для сполучення чи
       |підімкнення електричних кіл (наприклад, вимикачі,
8535     |перемикачі, роз'єднувачі, запобіжники, громовідводи,
       |обмежувачі напруги, пристрої для гасіння стрибків
       |напруги,  штепсельні  вилки і  розетки,  коробки
       |з'єднання) для напруги понад 1000 В:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Електрична  апаратура для вмикання,  переривання,
       |захисту та вимикання струму або для сполучення чи
       |підімкнення електричних кіл (наприклад, вимикачі,
8536     |роз'єднувачі, перемикачі, реле, гасителі коливань,
       |штепсельні вилки і розетки, запобіжники, патрони для
       |ламп, коробки з'єднання), для напруги не більш як
       |1000 В:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Пульти, панелі, консолі, підставки, шафи та інша
       |арматура для електричної апаратури, обладнаної двома
       |та більше пристроями товарної позиції 8535 або 8536,
8537     |пристрої та  прилади для розподілу  електричного
       |струму, або що входять до групи 90, та цифрові
       |апарати  керування, крім  комутаційних  пристроїв
       |товарної позиції 8517:
-------------+-----------------------------------------------------
8538     |Частини, призначені тільки або головним чином для
       |апаратури товарних позицій 8535, 8536 або 8537:
-------------+-----------------------------------------------------
8539 90   |- частини:
-------------+-----------------------------------------------------
8540 91 00 00|- - трубок електронно-променевих
-------------+-----------------------------------------------------
8540 99 00 00|- - інші
-------------+-----------------------------------------------------
       |Діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові
       |пристрої; фоточутливі  напівпровідникові пристрої,
8541     |включаючи фотогальванічні елементи, зібрані або не
       |зібрані у модулі, вмонтовані або не вмонтовані у
       |панелі; світловипромінювальні діоди; п'єзоелектричні
       |кристали, зібрані:
-------------+-----------------------------------------------------
8542     |Схеми  інтегровані  електронні  та  електронні
       |мікромодулі:
-------------+-----------------------------------------------------
8543 90   |- частини:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані або
       |анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші
       |ізольовані електричні провідники зі з'єднувальними
8544     |деталями або без  них; кабелі волоконно-оптичні,
       |складені з волокон з індивідуальними оболонками,
       |незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними
       |провідниками або з'єднувальними елементами:
-------------+-----------------------------------------------------
8546     |Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Арматура ізолювальна, цілком зроблена з ізоляційних
       |матеріалів або з застосуванням простих металевих
8547     |з'єднувальних деталей (наприклад, муфт з гвинтовою
       |нарізкою), крім ізоляторів товарної позиції 8546;
       |ізоляційні трубки та їх приєднувальні деталі, з
       |недорогоцінних металів, з внутрішньою ізоляцією:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Залишки та лом первинних елементів, первинних батарей
       |та електричних акумуляторів; використані (виснажені)
8548     |первинні елементи, використані (виснажені) первинні
       |батареї  та  використані  (виснажені)  електричні
       |акумулятори;  електричні  частини  апаратури  та
       |обладнання, не включені до інших груп:
-------------+-----------------------------------------------------
8607     |Частини до залізничних або трамвайних локомотивів чи
       |рухомого состава:
-------------+-----------------------------------------------------
8706 00   |Шасі з  встановленими двигунами для  автомобілів
       |товарних позицій 8701 - 8705:
-------------+-----------------------------------------------------
8707     |Кузови, включаючи кабіни для автомобілів товарних
       |позицій 8701 - 8705:
-------------+-----------------------------------------------------
8708     |Частини та пристрої для автомобілів, товарних позицій
       |8701 - 8705:
-------------+-----------------------------------------------------
8709 90 00 00|- частини
-------------+-----------------------------------------------------
8710 00 00 00|Танки та бронемашини, з озброєнням чи без озброєння;
       |їх частини:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Велосипеди двоколісні  та інші види  велосипедів
8712     |(включаючи велосипеди триколісні  для перевезення
       |вантажів), без двигуна:
-------------+-----------------------------------------------------
8714     |Частини та пристрої для транспортних засобів товарних
       |позицій 8711 - 8713:
-------------+-----------------------------------------------------
8715 00 90 00|- частини
-------------+-----------------------------------------------------
       |Причепи  та напівпричепи  для всіх  транспортних
8716     |засобів; інші несамохідні транспортні засоби; їх
       |частини (крім  товарних позицій 871610,  871639,
       |87164000):
-------------+-----------------------------------------------------
8801     |Аеростати та дирижаблі; планери, дельтаплани та інші
       |літальні апарати, без двигуна:
-------------+-----------------------------------------------------
8803     |Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або
       |8802:
-------------+-----------------------------------------------------
8907     |Інші засоби плавучі (наприклад, плоти, плавучі баки,
       |кесони, причали, буї та бакени):
-------------+-----------------------------------------------------
       |Лінзи, призми, дзеркала та інші оптичні елементи з
9002     |будь-яких матеріалів, оправлені, для інструментів або
       |апаратури, крім таких  елементів, виготовлених з
       |оптично необробленого скла:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Біноклі, монокуляри та інші оптичні трубки та їх
9005     |каркаси; інші астрономічні прибори та їх каркаси, за
       |винятком радіоастрономічних приборів:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Фотоапаратура (крім кіноапаратури); фотоспалахи та
9006     |лампи-спалахи, крім розрядних ламп та трубок товарної
       |позиції 8539 та крім 9006300000*, 9006590000*:
-------------+-----------------------------------------------------
9007     |Кіноапарати  та  кінопроектори,  з  апаратурою
       |звукозапису чи звуковідтворення або без неї:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Проектори  зображення,  крім  кінематографічних;
9008     |збільшувальна або зменшувальна фотоапаратура (крім
       |кінематографічних):
-------------+-----------------------------------------------------
       |Мікроскопи оптичні складні, включаючи мікроскопи для
9011     |мікрофотографування,    для    мікрокінозйомок,
       |мікропроекціювання:
-------------+-----------------------------------------------------
9012     |Мікроскопи, крім оптичних; дифрактографи:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Пристрої  на  рідких  кристалах,  крім  виробів,
       |конкретніше згаданих в  інших товарних позиціях;
9013     |лазери, крім лазерних діодів; інша апаратура та
       |інструменти оптичні в іншому місці цієї групи не
       |пойменовані:
-------------+-----------------------------------------------------
9014     |Інші компаси, включаючи  навігаційні; навігаційні
       |інструменти та апаратура:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Прилади  та  апаратура  геодезичні  (включаючи
       |фотограмметричні),   топографічні,   землемірні,
9015     |гідрографічні,   океанографічні,   гідрологічні,
       |метеорологічні або геофізичні, за винятком компасів;
       |далекоміри:
-------------+-----------------------------------------------------
9016 00   |Терези, чутливі до маси в 0,05 г чи більше, з важками
       |або без них:
-------------+-----------------------------------------------------
9017 90   |- частини та приладдя:
-------------+-----------------------------------------------------
9022 30 00 00|- трубки рентгенівські
-------------+-----------------------------------------------------
9022 90   |- інші, включаючи частини і приладдя:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Ареометри  та аналогічні  плавальні  інструменти,
9025     |термометри,  пірометри, барометри, гігрометри  та
       |психрометри, із записувальними пристроями або без,
       |комбіновані або не комбіновані між собою:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Прилади та апаратура для вимірювання або контролю
       |витрат, рівня, тиску чи інших змінних характеристик
9026     |рідин або газів (наприклад, лічильники, витратоміри,
       |покажчики рівня, манометри, лічильники теплоти), крім
       |приладів та апаратури товарних позицій 9014, 9015,
       |9028 або 9035:
-------------+-----------------------------------------------------
 
       |Прилади та апаратура для  фізичних або хімічних
       |аналізів (наприклад,  поляризатори, рефрактометри,
       |спектрометри-аналізатори газу або диму); прилади та
       |апаратура  для визначення в'язкості,  пористості,
       |розтягу,   поверхневого   тиску   тощо,   для
9027     |калориметричних,  акустичних  або  фотометричних
       |вимірювань  (включаючи покажчики часу  витримки);
       |мікротоми (крім 902720*, 9027201000*, 9027201090*,
       |9027209000*,  902730*,  9027300010*,  9027300090*,
       |9027500000*,  902780*,  9027801110*,  9027801190*,
       |9027809100*, 9027809700*, 9027901000*):
-------------+-----------------------------------------------------
       |Лічильники газові, лічильники рідин або лічильники
9028     |електроенергії, включаючи ті, що використовуються для
       |стандартизації цих величин:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Інші лічильники (наприклад, лічильники числа обертів
       |або кількості продукції, лічильники таксі, покажчики
9029     |пройденого  шляху,  педометри);  спідометри  та
       |тахометри, крім включених до товарної позиції 9014
       |або 9015; стробоскопи:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Осцилоскопи, спектроаналізатори та інші прилади й
       |апарати для вимірювання або контролю електричних
9030     |величин, крім вимірювальних приладів товарної позиції
       |9028; прилади та апарати для вимірювання та виявлення
       |альфа-, бета-, гамма-, рентгенівських, космічних та
       |інших іонізуючих випромінювань:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Контрольно-вимірювальні  прилади,  апаратура  та
9031     |пристрої, не включені до  інших груп: проектори
       |профільні:
-------------+-----------------------------------------------------
9032 90 90 00|Частини і приладдя до приладів та апаратури для
       |автоматичного регулювання або контролю
-------------+-----------------------------------------------------
       |Годинники наручні, кишенькові та інші, призначені для
9101     |носіння на собі або з собою (включаючи секундоміри),
       |з корпусами, виробленими з дорогоцінних металів,
       |плакованих дорогоцінними металами:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Будильники та малі настільні або настінні годинники,
9103     |в яких встановлено механізм годинників, призначених
       |для носіння на собі або з собою:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Годинники,  встановлені на  панелях приладів  та
9104 00   |аналогічні годинники для автомобілів, літаків, суден
       |або інших транспортних засобів:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Будильники,  настільні та  настінні годинники  і
9105     |аналогічні годинники, в яких встановлено механізм не
       |для ручного годинника:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Пристрої для контролю часу доби або лічильники для
       |вимірювання, реєстрації інтервалів часу та індикації,
9106     |будь-яким  способом  з  будь-яким  годинниковим
       |механізмом або з синхронним двигуном (наприклад,
       |реєстратори часу, годинники з датами, годинники, які
       |записують час):
-------------+-----------------------------------------------------
       |Вимикачі, що діють в установлений час, та інші
9107000000  |прилади,  що  дозволяють  увімкнути  механізм  у
       |зазначений час, з годинниковим механізмом або з
       |синхронним двигуном
-------------+-----------------------------------------------------
9108     |Механізми для годинників, призначених для носіння на
       |собі або з собою, укомплектовані і зібрані:
-------------+-----------------------------------------------------
9109     |Механізми для годинників, не призначених для носіння
       |на собі або з собою, укомплектовані і зібрані:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Механізми годинникові укомплектовані, не зібрані або
9110     |частково зібрані (комплекти годинникових механізмів);
       |неукомплектовані  годинникові механізми,  зібрані;
       |заготовки годинникових механізмів:
-------------+-----------------------------------------------------
9111 10 00 00|- корпуси з дорогоцінних металів або з металів,
       |плакованих дорогоцінними металами
-------------+-----------------------------------------------------
9111 20 10 00|- позолочені або покриті сріблом
-------------+-----------------------------------------------------
9111 80 00 00|- інші корпуси
-------------+-----------------------------------------------------
9112     |Корпуси настінних годинників та їх частини:
-------------+-----------------------------------------------------
9113 10   |- з дорогоцінних металів або з металу, плакованого
       |дорогоцінними металами:
-------------+-----------------------------------------------------
9114     |Інші  частини  годинникові  (крім  пластмасових
       |корпусів):
-------------+-----------------------------------------------------
9201     |Фортепіано, автоматичні або неавтоматичні; клавесини
       |та інші струнно-клавішні інструменти:
-------------+-----------------------------------------------------
9202     |Інші інструменти музичні струнні (наприклад, гітари,
       |скрипки, арфи):
-------------+-----------------------------------------------------
920300    |Органи клавішні з трубами; фісгармонії та аналогічні
       |клавішні інструменти з металевими язичками:
-------------+-----------------------------------------------------
9204     |Акордеони та аналогічні інструменти; крім губних
       |гармошок:
-------------+-----------------------------------------------------
9206 00 00 00|Інструменти музичні ударні  (наприклад, барабани,
       |ксилофони, тарілки, кастаньєти, маракаси)
-------------+-----------------------------------------------------
       |Інструменти музичні, в яких звук створюється або
9207     |посилюється електричними засобами (наприклад, органи,
       |гітари, акордеони:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Скриньки музичні, органи ярмаркові, шарманки, птахи
       |співучі механічні, пилки музичні та інші інструменти,
9208     |не включені до інших груп; сигнальні пристрої різного
       |роду; свистки, сигнальні ріжки та інші горни або
       |сигнальні інструменти:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Частини (наприклад, механізми музичних скриньок) та
9209     |приладдя  для музичних  інструментів  (наприклад,
       |картки, диски та валики для механічних інструментів);
       |різноманітні метрономи та камертони:
-------------+-----------------------------------------------------
9301 00 00 00|Зброя військова, крім пістолетів, револьверів та
       |холодної зброї
-------------+-----------------------------------------------------
9302 00   |Револьвери та пістолети, крім зазначених у товарній
       |позиції 9303 або підкатегорії 9304000000:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Інша зброя вогнепальна та аналогічні вогнепальні
       |засоби, що використовують згоряння пороху (наприклад,
       |мисливські рушниці та карабіни, вогнепальна зброя,
9303     |яка заряджається з дула, ракетниці та інші пристрої
       |пуску сигнальних ракет, пістолети та револьвери для
       |стрільби холостими патронами, пістолети для забою
       |худоби, що стріляють стрижнями, лінемети):
-------------+-----------------------------------------------------
       |Інша зброя (наприклад,  пружинні, пневматичні чи
9304 00 00 00|газові рушниці, карабіни або пістолети, кийки), за
       |винятком класифікованої у товарній позиції 9307
-------------+-----------------------------------------------------
9305     |Частини та приладдя виробів товарних позицій 9301 -
       |9304:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Бомби, гранати, торпеди, міни, ракети, патрони та
9306     |інші снаряди і боєприпаси для ведення бойових дій та
       |їх частини, включаючи мисливський дріб та пижі до
       |патронів:
-------------+-----------------------------------------------------
9307 00 00 00|Шаблі (палаші), шпаги, багнети, списи та інша холодна
       |зброя, їх частини та футляри (піхви) до неї
-------------+-----------------------------------------------------
9401 50 00 00|- меблі для сидіння з тростини, лози, бамбука тощо
-------------+-----------------------------------------------------
9405 92 90 00|- - - інші
-------------+-----------------------------------------------------
9406 00 10 00|- з дерева
-------------+-----------------------------------------------------
9504 40 00 00|- карти гральні
-------------+-----------------------------------------------------
       |Вудки, гачки та інші вироби для рибної ловлі; сачки
9507     |будь-якого призначення; прилади (крім включених до
       |товарної позиції 9208 або 9705) та аналогічні вироби
       |для полювання:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Кістка слонова оброблена, кістка, панцир черепаховий,
       |роги тварин, корали, перламутр та інші матеріали
9601     |тваринного походження для різьблення, оздоблення та
       |вироби з цих матеріалів (включаючи вироби, вироблені
       |формуванням):
-------------+-----------------------------------------------------
       |Гудзики, запонки та кнопки; форми для гудзиків та
9606     |інші частини гудзиків, запонок або кнопок; заготовки
       |гудзиків, запонок:
-------------+-----------------------------------------------------
9607     |Застібки-"блискавки" та їх частини:
-------------+-----------------------------------------------------
       |- стрижні для кулькових ручок або олівців, які
9608 60   |складаються з кулькового наконечника та балончика з
       |чорнилом:
-------------+-----------------------------------------------------
9608 91 00 00|- - пера для ручок та наконечники для писання
-------------+-----------------------------------------------------
9608 99   |- - інші:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Стрічки фарбувальні  для друкарських машинок  та
       |аналогічні фарбувальні стрічки, просочені фарбою або
9612     |оброблені іншим способом, призначені для відбитків,
       |на бобінах  чи касетах або без  них; подушечки
       |штемпельні, просочені або не просочені фарбою, у
       |футлярі чи без футляра:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Запальнички та запалювачі (за винятком запалювачів
9613     |товарної позиції 3603), механічні або електричні, та
       |їх частини, крім камінців та гнотів:
-------------+-----------------------------------------------------
9618 00 00 00|Манекени та аналогічні вироби; манекени-автомати та
       |рухомі предмети для оформлення вітрин
-------------+-----------------------------------------------------
       |Картини, живопис  та малюнки, повністю  виконані
9701     |вручну, за винятком малюнків товарної позиції 4906 та
       |готових  виробів, розмальованих  або  декорованих
       |вручну; колажі та аналогічні зображення:
-------------+-----------------------------------------------------
9702 00 00 00|Оригінали гравюр, естампів та літографій
-------------+-----------------------------------------------------
9703 00 00 00|Оригінали скульптур  або статуеток з  будь-якого
       |матеріалу
-------------+-----------------------------------------------------
       |Марки поштові, гербові марки, знаки поштової оплати
       |гашені, у тому числі першого дня гашення, поштовий
9704 00 00 00|папір,  гербовий папір  та аналогічні  предмети,
       |використані  або, якщо  не  використані, то  не
       |знаходяться в обігу або не нового випуску в країні,
       |для якої вони призначені
-------------+-----------------------------------------------------
       |Колекції та предмети  колекціонування зоологічні,
       |ботанічні, з мінералогії, анатомії або предмети для
9705 00 00 00|таких  колекцій,  що  становлять  історичний,
       |археологічний, палеонтологічний,  етнографічний чи
       |нумізматичний інтерес
-------------+-----------------------------------------------------
9706 00 00 00|Предмети антикваріату віком понад 100 років
-------------------------------------------------------------------
_______________
   * Що використовуються у медичних цілях, мають документальне
підтвердження, відповідне маркування.
   Доповнення:
   1. Зразки для наукових, лабораторних досліджень, для потреб
державної санітарно-епідеміологічної експертизи та тестування.
   2. Вантажі (продукція):
   - для особистого вживання;
   - як подарунок;
   - в   режимі   тимчасового   ввезення   (вивезення),
експрес-перевезення;
   - як інвестиції до статутного фонду суб'єктів підприємницької
діяльності або на підставі договорів про спільну інвестиційну
діяльність;
   - для проведення виставок;
   - у режимі реімпорту, реекспорту;
   - рекламного характеру;
   - міжнародні поштові відправлення;
   - запасні та комплектуючі деталі,  що  не  ввійшли  до
вищезазначеного додатка;
   - насіннєвий,  розсадковий  матеріал,  квіти, декоративні
рослини за наявності сертифікатів з  країни  виробника  про
відсутність обробки їх пестицидами та іншими хімічними речовинами;
   - хімічні реактиви, що не ввійшли до вищезазначеного додатка.
 
 Голова експертної комісії Інституту
 медицини праці - академік НАН і АМН України      Ю.І.Кундієв
 
 Голова експертної комісії Інституту гігієни
 та медичної екології - член-кор. АМН України      А.М.Сердюк
 
 Голова експертної комісії Інституту екогігієни
 та токсикології - член-кор. АМН України       М.Г.Проданчук
 
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка