Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про план підготовки проектів регуляторних актів у сфері підприємництва

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
              Н А К А З
            28.12.2002 N 383
 
     Про план підготовки проектів регуляторних актів
           у сфері підприємництва
 
   З метою  забезпечення  реалізації  Міністерством  єдиної
державної регуляторної  політики  у  сфері  підприємництва
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити план підготовки проектів регуляторних актів у
сфері підприємництва на 2003 рік, що додається.
   2. Підготовку  проектів  регуляторних  актів  у  сфері
підприємництва здійснювати відповідно до Положення про порядок
підготовки проектів регуляторних актів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 31 липня 2000 року  N  1182
( 1182-2000-п ).
   3. Заступникам   державних   секретарів,   керівникам
департаментів,  начальникам управлінь та відділів забезпечити
неухильне виконання плану підготовки регуляторних актів у сфері
підприємництва на 2003 рік.
   4. Управлінням, відповідальним за виконання покладених на них
завдань, щокварталу до 1 числа місяця, що наступає за звітним,
подавати управлінню регуляторної політики у сфері підприємництва
вичерпну інформацію про хід виконання плану.
   5. Управлінню регуляторної політики у сфері підприємництва
забезпечити узагальнення та подання інформації Державному комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва.
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Уманського І.І.
 
 Міністр                      В.Хорошковський
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Міністерства
                   економіки та з питань
                   європейської інтеграції
                   України
                   28.12.2002 N 383
 
                ПЛАН
       підготовки проектів регуляторних актів
        у сфері підприємництва на 2003 рік
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Завдання       |Проекти     |Термін  |Назва    |Очікуваний     |
|п/п |           |документів, які |виконання |управління- |результат     |
|  |           |необхідно    |     |виконавця,  |          |
|  |           |розробити для  |     |індекс    |          |
|  |           |вирішення    |     |       |          |
|  |           |питань (проекти |     |       |          |
|  |           |законів України, |     |       |          |
|  |           |актів Президента |     |       |          |
|  |           |України, актів  |     |       |          |
|  |           |Кабінету     |     |       |          |
|  |           |Міністрів    |     |       |          |
|  |           |України, рішень |     |       |          |
|  |           |міністерства та |     |       |          |
|  |           |інших)      |     |       |          |
|----+---------------------+-----------------+----------+-------------+-------------------|
| 1 |Узагальнення,    |проект Закону  |протягом |управління  |законодавче    |
|  |систематизація    |України "Про   |року   |розробки,  |визначення     |
|  |правових норм    |внутрішню    |(перехід |удосконалення|загальних     |
|  |здійснення      |торгівлю"    |на    |та      |правових,     |
|  |підприємницької   |         |наступний |впровадження |економічних,    |
|  |діяльності у сфері  |         |рік)   |нормативних |соціальних основ  |
|  |внутрішньої     |         |     |актів у сфері|функціонування   |
|  |торгівлі,      |         |     |торгівлі   |торгівлі як виду  |
|  |ліквідація      |         |     |(інд. 56)  |підприємництва,  |
|  |суперечностей    |         |     |       |регламентування  |
|  |чинного правового  |         |     |       |права і      |
|  |поля діяльності   |         |     |       |відповідальності  |
|  |галузі, доступність |         |     |       |її суб'єктів,   |
|  |у користуванні,   |         |     |       |державної підтримки|
|  |гармонізація з    |         |     |       |та регулювання   |
|  |нормами       |         |     |       |підприємництва в  |
|  |законодавства країн |         |     |       |торгівлі      |
|  |Європейської     |         |     |       |          |
|  |Співдружності    |         |     |       |          |
|----+---------------------+-----------------+----------+-------------+-------------------|
|2  |Виконання угоди між |проект Закону  |III    |управління  |виконання     |
|  |Україною та ЄС про  |України "Про   |квартал  |митно-    |міжнародних    |
|  |торгівлю текстильною |внесення змін  |     |тарифної   |зобов'язань    |
|  |продукцією      |до Закону    |     |політики та |України      |
|  |           |України "Про   |     |захисту   |          |
|  |           |Митний тариф"  |     |внутрішнього |          |
|  |           |         |     |ринку    |          |
|  |           |         |     |(інд. 57)  |          |
|----+---------------------+-----------------+----------+-------------+-------------------|
|3  |Захист національного |проект Закону  |III    |управління  |захист       |
|  |виробника та     |України "Про   |квартал; |митно-    |національного   |
|  |внутрішнього ринку  |внесення змін  |IV квартал|тарифної   |товаровиробника  |
|  |шляхом зміни ставок |до Закону    |     |політики та |          |
|  |мита         |України "Про   |     |захисту   |          |
|  |           |Митний тариф   |     |внутрішнього |          |
|  |           |України"     |     |ринку    |          |
|  |           |         |     |(інд. 57)  |          |
|----+---------------------+-----------------+----------+-------------+-------------------|
|4  |Доручення Президента |проект Закону  |протягом |управління  |сприяння      |
|  |України від     |України "Про   |року   |інноваційно- |активізації    |
|  |29.07.2002 N 1-1/966,|стимулювання   |     |інвестицій- |інвестиційної   |
|  |доручення      |інвестиційної  |     |ного розвитку|діяльності     |
|  |Прем'єр-міністра   |діяльності    |     |та співробіт-|суб'єктів     |
|  |України від     |суб'єктів    |     |ництва    |малого       |
|  |05.08.2002 N 8616/2к |малого      |     |(інд. 47)  |підприємництва,  |
|  |           |підприємництва" |     |       |створення нових  |
|  |           |         |     |       |робочих місць,   |
|  |           |         |     |       |становлення    |
|  |           |         |     |       |малого       |
|  |           |         |     |       |підприємництва   |
|  |           |         |     |       |в країні      |
|----+---------------------+-----------------+----------+-------------+-------------------|
|5  |Привести норми    |проект постанови |січень  |управління  |недопущення    |
|  |Правил роздрібної  |Кабінету     |     |розробки,  |надмірної     |
|  |торгівлі       |Міністрів    |     |удосконалення|регуляції     |
|  |алкогольними     |України "Про   |     |та      |підприємницької  |
|  |напоями у      |внесення змін до |     |впровадження |діяльності з    |
|  |відповідність до   |постанови    |     |нормативних |роздрібної     |
|  |чинного       |Кабінету     |     |актів у   |торгівлі      |
|  |законодавства    |Міністрів України|     |сфері    |алкогольними    |
|  |           |від 30 липня   |     |торгівлі   |напоями,      |
|  |           |1996 р. N 854"  |     |(інд. 56)  |впорядкування   |
|  |           |         |     |       |торгівлі ними,   |
|  |           |         |     |       |захист інтересів  |
|  |           |         |     |       |суб'єктів     |
|  |           |         |     |       |господарської   |
|  |           |         |     |       |діяльності під   |
|  |           |         |     |       |час здійснення   |
|  |           |         |     |       |продажу цих    |
|  |           |         |     |       |виробів      |
|----+---------------------+-----------------+----------+-------------+-------------------|
|6  |Доповнити перелік  |проект постанови |I півріччя|управління  |забезпечення    |
|  |товарів належної   |Кабінету     |     |розробки,  |охорони прав    |
|  |якості, що не    |Міністрів України|     |удосконалення|на об'єкти     |
|  |підлягають обміну  |"Про внесення  |     |та      |інтелектуальної  |
|  |(поверненню),    |доповнень до   |     |впровадження |власності,     |
|  |примірниками     |постанови    |     |нормативних |захист прав    |
|  |аудіовізуальних   |Кабінету     |     |актів у   |споживачів та   |
|  |творів і фонограм  |Міністрів України|     |сфері    |інтересів     |
|  |           |від 19 березня  |     |торгівлі   |суб'єктів     |
|  |           |1994 р. N 172"  |     |(інд. 56)  |господарської   |
|  |           |         |     |       |діяльності     |
|  |           |         |     |       |під час      |
|  |           |         |     |       |здійснення     |
|  |           |         |     |       |продажу цих    |
|  |           |         |     |       |виробів      |
|----+---------------------+-----------------+----------+-------------+-------------------|
|7  |Реалізація положень |проект постанови |I півріччя|управління  |визначення     |
|  |статті 12 Закону   |Кабінету     |     |торговельної |правових      |
|  |України "Про     |Міністрів України|     |діяльності  |взаємовідносин   |
|  |застосування     |"Про затвердження|     |(інд. 55)  |між виробниками  |
|  |реєстраторів     |Положення про  |     |       |реєстраторів    |
|  |розрахункових    |порядок     |     |       |розрахункових   |
|  |операцій у сфері   |технічного    |     |       |операцій,     |
|  |торгівлі,      |обслуговування та|     |       |організаціями   |
|  |громадського     |ремонту     |     |       |їх сервісного   |
|  |харчування та    |реєстраторів   |     |       |обслуговування   |
|  |послуг" стосовно   |розрахункових  |     |       |та користувачами  |
|  |встановлення     |операцій"    |     |       |- суб'єктами    |
|  |порядку       |         |     |       |підприємницької  |
|  |технічного      |         |     |       |діяльності сфери  |
|  |обслуговування    |         |     |       |торгівлі,     |
|  |та ремонту      |         |     |       |громадського    |
|  |реєстраторів     |         |     |       |харчування та   |
|  |розрахункових    |         |     |       |побутового     |
|  |операцій       |         |     |       |обслуговування.  |
|  |           |         |     |       |Установлення    |
|  |           |         |     |       |порядку продажу,  |
|  |           |         |     |       |реєстрації, обміну,|
|  |           |         |     |       |ремонту та     |
|  |           |         |     |       |технічного     |
|  |           |         |     |       |обслуговування   |
|  |           |         |     |       |реєстраторів    |
|  |           |         |     |       |розрахункових   |
|  |           |         |     |       |операцій, що    |
|  |           |         |     |       |дозволить     |
|  |           |         |     |       |створити належні  |
|  |           |         |     |       |умови роботи їх  |
|  |           |         |     |       |користувачам у всіх|
|  |           |         |     |       |сферах       |
|  |           |         |     |       |застосування    |
|  |           |         |     |       |реєстраторів    |
|----+---------------------+-----------------+----------+-------------+-------------------|
|8  |Запровадження    |проект постанови |протягом |управління  |збільшення     |
|  |режиму квотування  |Кабінету     |року   |зовнішньо-  |надходжень до   |
|  |і ліцензування    |Міністрів України|     |економічної |бюджету від    |
|  |товарів       |"Про переліки  |     |політики   |плати за ліцензії |
|  |           |товарів, експорт |     |(інд. 38)  |          |
|  |           |та імпорт яких  |     |       |          |
|  |           |підлягає     |     |       |          |
|  |           |квотуванню та  |     |       |          |
|  |           |ліцензуванню"  |     |       |          |
|----+---------------------+-----------------+----------+-------------+-------------------|
|9  |Визначення вимог до |проект наказу  |I квартал |управління  |створення для   |
|  |адміністрацій ринків |Мінекономіки,  |     |розробки,  |продавців і    |
|  |та суб'єктів     |МВС, ДПА та   |     |удосконалення|покупців      |
|  |підприємницької   |Державного    |     |та      |належних умов   |
|  |діяльності, що    |комітету України |     |впровадження |купівлі-продажу  |
|  |здійснюють      |з питань     |     |нормативних |продукції і    |
|  |торговельну     |технічного    |     |актів у   |товарів на ринках |
|  |діяльність на ринках |регулювання та  |     |сфері    |          |
|  |з продажу      |споживчої    |     |торгівлі   |          |
|  |продовольчих     |політики "Про  |     |(інд. 56)  |          |
|  |непродовольчих    |внесення змін до |     |       |          |
|  |товарів       |Правил торгівлі |     |       |          |
|  |           |на ринках"    |     |       |          |
|----+---------------------+-----------------+----------+-------------+-------------------|
|10 |Розроблення нової  |проект наказу  |I півріччя|управління  |недопущення    |
|  |редакції Правил   |"Про       |     |розробки,  |надмірної     |
|  |продажу продовольчих |затвердження   |     |удосконалення|регуляції     |
|  |товарів       |Правил      |     |та      |підприємницької  |
|  |           |роздрібного   |     |впровадження |діяльності з    |
|  |           |продажу     |     |нормативних |роздрібної торгівлі|
|  |           |продовольчих   |     |актів у сфері|продовольчими   |
|  |           |товарів"     |     |торгівлі   |товарами,     |
|  |           |         |     |(інд. 56)  |впорядкування   |
|  |           |         |     |       |торгівлі ними,   |
|  |           |         |     |       |захист інтересів  |
|  |           |         |     |       |споживачів щодо  |
|  |           |         |     |       |якості та безпеки |
|  |           |         |     |       |товарів, належного |
|  |           |         |     |       |рівня       |
|  |           |         |     |       |торговельного   |
|  |           |         |     |       |обслуговування   |
|----+---------------------+-----------------+----------+-------------+-------------------|
|11 |Розроблення нової  |проект наказу  |II    |управління  |недопущення    |
|  |редакції Правил   |"Про       |півріччя |розробки,  |надмірної     |
|  |продажу       |затвердження   |     |удосконалення|регуляції     |
|  |непродовольчих    |Правил      |     |та      |підприємницької  |
|  |товарів       |роздрібного   |     |впровадження |діяльності з    |
|  |           |продажу     |     |нормативних |роздрібної торгівлі|
|  |           |непродовольчих  |     |актів у сфері|непродовольчими  |
|  |           |товарів"     |     |торгівлі   |товарами,     |
|  |           |         |     |(інд. 56)  |впорядкування   |
|  |           |         |     |       |торгівлі ними,   |
|  |           |         |     |       |захист інтересів  |
|  |           |         |     |       |споживачів щодо  |
|  |           |         |     |       |якості та безпеки |
|  |           |         |     |       |товарів, належного |
|  |           |         |     |       |рівня       |
|  |           |         |     |       |торговельного   |
|  |           |         |     |       |обслуговування   |
|----+---------------------+-----------------+----------+-------------+-------------------|
|12 |Розроблення нової  |проект наказу  |грудень  |управління  |спрощення     |
|  |редакції Правил   |"Про       |     |громадського |проходження    |
|  |присвоєння категорії |затвердження   |     |харчування  |атестації     |
|  |суб'єктам      |Правил      |     |та      |суб'єктів     |
|  |господарювання, що  |присвоєння    |     |побутових  |господарювання,  |
|  |надають побутові   |категорій    |     |послуг    |що виконують    |
|  |послуги       |суб'єктам    |     |(інд. 54)  |нескладний ремонт |
|  |           |господарювання, |     |       |меблів і      |
|  |           |що надають    |     |       |фотороботи, які  |
|  |           |фотопослуги   |     |       |не потребують   |
|  |           |населенню і   |     |       |спеціально     |
|  |           |послуги з    |     |       |обладнаного    |
|  |           |ремонту меблів" |     |       |приміщення     |
|----+---------------------+-----------------+----------+-------------+-------------------|
|13 |Розроблення     |проект наказу  |I квартал |управління  |оформлення та   |
|  |положення про    |"Про заходи   |     |нетарифного |видача ліцензій на |
|  |порядок ліцензування |Міністерства   |     |регулювання |експорт та імпорт |
|  |експорту та імпорту |економіки та   |     |та      |товарів      |
|  |товарів у 2003 році |з питань     |     |контрактного |          |
|  |           |європейської   |     |обліку    |          |
|  |           |інтеграції    |     |(інд. 49)  |          |
|  |           |України щодо   |     |       |          |
|  |           |виконання    |     |       |          |
|  |           |вимог постанови |     |       |          |
|  |           |Кабінету     |     |       |          |
|  |           |Міністрів України|     |       |          |
|  |           |"Про переліки  |     |       |          |
|  |           |товарів, експорт |     |       |          |
|  |           |та імпорт яких  |     |       |          |
|  |           |підлягає     |     |       |          |
|  |           |квотуванню і   |     |       |          |
|  |           |ліцензуванню у  |     |       |          |
|  |           |2003 році"    |     |       |          |
|----+---------------------+-----------------+----------+-------------+-------------------|
|14 |Розроблення єдиного |проект Закону  |II квартал|управління  |створення прозорої |
|  |закону з питань   |України "Про   |     |митно-    |нормативно-    |
|  |митно-тарифного   |внесення змін  |     |тарифної   |правової бази з  |
|  |регулювання     |до деяких    |     |політики та |питань       |
|  |           |законів України |     |захисту   |митно-тарифного  |
|  |           |з питань     |     |внутрішнього |регулювання    |
|  |           |митно-тарифного |     |ринку    |          |
|  |           |регулювання"   |     |(інд. 57)  |          |
|----+---------------------+-----------------+----------+-------------+-------------------|
|15 |Економічними     |проект постанови |I квартал |управління  |запобігання    |
|  |заходами скоротити  |Кабінету     |     |митно-    |запровадженню   |
|  |обсяги переробки   |Міністрів України|     |тарифної   |антидемпінгових  |
|  |давальницької    |"Про встановлення|     |політики та |заходів стосовно  |
|  |сировини у      |показників    |     |захисту   |металопродукції  |
|  |металургійній    |питомої ваги   |     |внутрішнього |українського    |
|  |промисловості    |давальницької  |     |ринку    |виробництва    |
|  |           |сировини у    |     |(інд. 57)  |          |
|  |           |загальній    |     |       |          |
|  |           |вартості     |     |       |          |
|  |           |готової продукції|     |       |          |
|  |           |за окремими   |     |       |          |
|  |           |видами операцій у|     |       |          |
|  |           |зовнішньо-    |     |       |          |
|  |           |економічних   |     |       |          |
|  |           |відносинах"   |     |       |          |
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника
 управління регуляторної
 політики у сфері підприємництва             М.Вареник
 
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка