Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо подолання негативних тенденцій у тваринництві та створення сприятливих умов для розвитку галузі

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.12.2003 N 476
 
 
        Про заходи щодо подолання негативних
       тенденцій у тваринництві та створення
        сприятливих умов для розвитку галузі
 
 
   На виконання доручень Президента України від  01.12.2003
N 1-1/1574 і Прем'єр-міністра України від 08.12.2003 N 77746 та з
метою нарощування чисельності поголів'я худоби і птиці, обсягів
виробництва продукції тваринництва для більш повного забезпечення
населення продуктами харчування Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити заходи щодо подолання негативних тенденцій в
тваринництві та створення сприятливих умов для розвитку галузі, що
додаються.
 
   2.  Керівникам державних департаментів, департаментів та
самостійних  управлінь Міністерства, Міністру агропромислового
комплексу  Автономної  Республіки  Крим, начальникам головних
управлінь  сільського  господарства  і продовольства обласних
державних адміністрацій забезпечити безумовне виконання зазначених
заходів.
 
   3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                          С.Рижук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінагрополітики
                   України
                   30.12.2003 N 476
 
 
               ЗАХОДИ
    щодо подолання негативних тенденцій в тваринництві
    та створення сприятливих умов для розвитку галузі
 
 
------------------------------------------------------------------
|  |  Зміст заходів   |  Термін   |   Виконавці   |
|  |           |  виконання  |          |
|---+----------------------+----------------+--------------------|
| 1 |     2      |    3    |     4     |
|---+----------------------+----------------+--------------------|
|1. |Спільно з Українською | до 01.09.2004 |Микитюк Д.М.    |
|  |академією аграрних  |        |Вербицький П.І.   |
|  |наук розробити та   |        |Дробот В.І.     |
|  |подати на затвердження|        |Лобас С.В      |
|  |Програму стабілізації |        |Розгон А.В.     |
|  |та розвитку      |        |Лаврик О.М     |
|  |тваринництва і    |        |Саченко В.І.    |
|  |птахівництва на    |        |Білозерський О.Л.  |
|  |2005-2010 роки    |        |Білоус О.В.     |
|  |           |        |Бондаренко В.М.   |
|  |           |        |Попов В.І.     |
|  |           |        |Гнатюк С.А.     |
|  |           |        |Фролов В.В.     |
|  |           |        |Бакуменко О.Б.   |
|  |           |        |Туринський В.М.   |
|---+----------------------+----------------+--------------------|
|2. |Вжити невідкладних  |протягом 2004 р.|Міністерство    |
|  |заходів щодо     |        |агропромислового  |
|  |недопущення подальшого|        |комплексу АР Крим, |
|  |скорочення поголів'я |        |головні управління |
|  |сільськогосподарських |        |сільського     |
|  |тварин та птиці,   |        |господарства і   |
|  |особливо маточного  |        |продовольства    |
|  |           |        |облдержадміністрацій|
|---+----------------------+----------------+--------------------|
|3. |Стабілізувати обсяги |протягом 2004 р.|Міністерство    |
|  |виробництва та    |        |агропромислового  |
|  |переробки м'ясної та |        |комплексу АР Крим, |
|  |молочної сировини за |        |головні управління |
|  |рахунок підвищення  |        |сільського     |
|  |продуктивності худоби |        |господарства і   |
|  |і птиці та товарності |        |продовольства    |
|  |продукції       |        |облдержадміністрацій|
|---+----------------------+----------------+--------------------|
|4. |Внести пропозиції щодо| січень 2004 р. |Розгон А.В.     |
|  |номенклатури продукції|        |Микитюк Д.М.    |
|  |для закупівель до   |        |Дробот О.І.     |
|  |державного резерву  |        |          |
|---+----------------------+----------------+--------------------|
|5. |При розподілі коштів |  постійно  |Безуглий М.Д.    |
|  |державного бюджету,  |        |Мельник С.І.    |
|  |передбачених на    |        |Мельник Ю.Ф.    |
|  |фінансування цільових |        |Лобас С.В.     |
|  |програм в АПК,    |        |Микитюк Д.М.    |
|  |перевагу надавати   |        |Лаврик О.М.     |
|  |сільськогосподарським |        |          |
|  |підприємствам з    |        |          |
|  |високорозвиненим   |        |          |
|  |інтенсивним      |        |          |
|  |тваринництвом,    |        |          |
|  |птахівництвом та   |        |          |
|  |насінництвом     |        |          |
|---+----------------------+----------------+--------------------|
|6. |Забезпечити      |  01.02.2004  |Лобас С.В.     |
|  |сільськогосподарським |        |Саченко В.І.    |
|  |товаровиробникам   |        |Міністерство    |
|  |можливість      |        |агропромислового  |
|  |першочергового    |        |комплексу АР Крим, |
|  |придбання кормів   |        |головні управління |
|  |(зернофуражу,     |        |сільського     |
|  |комбікормів та    |        |господарства і   |
|  |складових для їх   |        |продовольства    |
|  |виробництва),     |        |облдержадміністрацій|
|  |поголів'я       |        |          |
|  |сільськогосподарських |        |          |
|  |тварин, птиці,    |        |          |
|  |інкубаційних яєць,  |        |          |
|  |фермерської техніки, |        |          |
|  |обладнання для    |        |          |
|  |тваринництва та    |        |          |
|  |переробки       |        |          |
|  |тваринницької     |        |          |
|  |продукції через    |        |          |
|  |механізм здешевлення |        |          |
|  |короткострокових та  |        |          |
|  |довгострокових    |        |          |
|  |кредитів       |        |          |
|---+----------------------+----------------+--------------------|
|7. |Сприяти створенню   |  постійно  |Мельник Ю.Ф.    |
|  |нових та розширенню  |        |Микитюк Д.М.    |
|  |складу існуючих    |        |Розгон А.В.     |
|  |науково-виробничих  |        |Міністерство    |
|  |об'єднань, асоціацій |        |агропромислового  |
|  |виробників      |        |комплексу АР Крим, |
|  |тваринницької     |        |головні управління |
|  |продукції за прикладом|        |сільського     |
|  |Асоціації власників  |        |господарства і   |
|  |молочної худоби,   |        |продовольства    |
|  |асоціації "Союз    |        |облдержадміністрацій|
|  |птахівників України", |        |          |
|  |Асоціації вівчарів та |        |          |
|  |козівників України та |        |          |
|  |інших         |        |          |
|---+----------------------+----------------+--------------------|
|8. |Зміцнити блок     |  I квартал  |Мельник С.І.    |
|  |тваринництва     |   2004 р.  |Мельник Ю.Ф.    |
|  |Мінагрополітики за  |        |Бойко М.Ф.     |
|  |рахунок        |        |Микитюк Д.М.    |
|  |доукомплектування   |        |Савицька О.П.    |
|  |Департаменту ринків  |        |          |
|  |продукції тваринництва|        |          |
|  |з Головною державною |        |          |
|  |племінною інспекцією |        |          |
|  |підрозділами з    |        |          |
|  |координації діяльності|        |          |
|  |м'ясо-молочної    |        |          |
|  |промисловості та ринку|        |          |
|  |продукції відповідно |        |          |
|  |до назви департаменту |        |          |
|---+----------------------+----------------+--------------------|
|9. |Забезпечити розширення|  постійно  |Розгон А.В.     |
|  |інфраструктури    |        |Микитюк Д.М.    |
|  |заготівельно-збутових |        |Вербицький П.І.   |
|  |та обслуговуючих   |        |Білозерський О.Л.  |
|  |кооперативів по    |        |Білоус О.В.     |
|  |наданню сервісних   |        |Міністерство    |
|  |послуг населенню з  |        |агропромислового  |
|  |питань заготівлі та  |        |комплексу АР Крим, |
|  |реалізації продукції |        |головні управління |
|  |тваринництва, надання |        |сільського     |
|  |сервісних послуг з  |        |господарства і   |
|  |відтворення, селекції |        |продовольства    |
|  |та ветеринарного   |        |облдержадміністрацій|
|  |обслуговування.    |        |          |
|  |Створювати в регіонах |        |          |
|  |інтегровані структури |        |          |
|  |за ланцюговим     |        |          |
|  |замкнутим принципом: |        |          |
|  |виробництво      |        |          |
|  |комбікормової     |        |          |
|  |сировини - виробництво|        |          |
|  |комбікормів -     |        |          |
|  |вирощування та    |        |          |
|  |реалізація продукції |        |          |
|  |тваринництва і    |        |          |
|  |птахівництва з    |        |          |
|  |розподілом прибутків |        |          |
|  |за кінцевими     |        |          |
|  |результатами     |        |          |
|  |діяльності      |        |          |
|---+----------------------+----------------+--------------------|
|10.|Переглянути та    |  I квартал  |Лаврик О.М.     |
|  |оптимізувати структуру|   2004 р.  |Міністерство    |
|  |посівних площ з    |        |агропромислового  |
|  |урахуванням потреби  |        |комплексу АР Крим, |
|  |тваринництва і    |        |головні управління |
|  |птахівництва в кормах |        |сільського     |
|  |           |        |господарства і   |
|  |           |        |продовольства    |
|  |           |        |облдержадміністрацій|
|---+----------------------+----------------+--------------------|
|11.|Розробити та     |  01.02.2004  |Микитюк Д.М.    |
|  |затвердити порядки  |        |Лобас С.В.     |
|  |використання бюджетних|        |Дробот В.І.     |
|  |коштів, що виділяються|        |          |
|  |з Державного бюджету |        |          |
|  |України на підтримку |        |          |
|  |тваринництва     |        |          |
|---+----------------------+----------------+--------------------|
|12.|Провести конкурс з  |  20.01.2004  |Микитюк Д.М.    |
|  |визначення виконавців |        |Лобас С.В.     |
|  |програми селекції в  |        |Міністерство    |
|  |тваринництві та    |        |агропромислового  |
|  |птахівництві на    |        |комплексу АР Крим, |
|  |підприємствах     |        |головні управління |
|  |агропромислового   |        |сільського     |
|  |комплексу і сформувати|        |господарства і   |
|  |мережу виконавців   |        |продовольства    |
|  |програми у 2004 році |        |облдержадміністрацій|
|---+----------------------+----------------+--------------------|
|13.|Розробити       |  протягом  |Микитюк Д.М.    |
|  |нормативно-правові  |  1 півріччя  |Литовченко А.М.   |
|  |акти щодо діяльності |  2004 року  |Савицька О.П.    |
|  |Головної державної  |        |Лобас С.В.     |
|  |племінної інспекції та|        |Бочковська С.М.   |
|  |створення системи   |        |          |
|  |державної племінної  |        |          |
|  |служби        |        |          |
|---+----------------------+----------------+--------------------|
|14.|Сприяти прийняттю   | до прийняття |Керівники державних |
|  |законів України "Про | законопроектів |департаментів,   |
|  |молоко та молочні   |  у цілому  |департаментів,   |
|  |продукти", "Про м'ясо |        |самостійних     |
|  |та м'ясні продукти", |        |управлінь      |
|  |"Про затвердження   |        |та організацій, що |
|  |Загальнодержавної   |        |входять до сфери  |
|  |програми селекції у  |        |управління     |
|  |тваринництві на період|        |Міністерства    |
|  |до 2010 року", "Про  |        |          |
|  |охорону прав на породи|        |          |
|  |тварин"        |        |          |
|---+----------------------+----------------+--------------------|
|15.|Розробити та     |  протягом  |Розгон А.В.     |
|  |затвердити за     |  2004 року  |Микитюк Д.М.    |
|  |пріоритетом стандарти |        |          |
|  |на продукцію     |        |          |
|  |тваринництва та    |        |          |
|  |продукти переробки  |        |          |
|  |тваринницької     |        |          |
|  |продукції       |        |          |
|---+----------------------+----------------+--------------------|
|16.|Сформувати перелік  |  01.02.2004  |Бойко М.Ф.     |
|  |науково-дослідних і  |        |Микитюк Д.М.    |
|  |конструкторських   |        |          |
|  |розробок до виконання |        |          |
|  |в 2004 році, в першу |        |          |
|  |чергу, спрямованих на |        |          |
|  |розробку нормативних |        |          |
|  |документів, що    |        |          |
|  |передбачають створення|        |          |
|  |сприятливих умов для |        |          |
|  |розвитку галузі та  |        |          |
|  |запровадження сучасних|        |          |
|  |високоприбуткових   |        |          |
|  |ресурсозберігаючих  |        |          |
|  |механізмів і     |        |          |
|  |технологій      |        |          |
|---+----------------------+----------------+--------------------|
|17.|Провести в областях  | січень-лютий |Микитюк Д.М.    |
|  |виробничі наради на  |  2004 року  |Міністерство    |
|  |виконання       |        |агропромислового  |
|  |розпорядження Кабінету|        |комплексу АР Крим, |
|  |Міністрів України від |        |головні управління |
|  |4 вересня 2003 року  |        |сільського     |
|  |N 555-р ( 555-2003-р )|        |господарства і   |
|  |та наказу       |        |продовольства    |
|  |Мінагрополітики    |        |облдержадміністрацій|
|  |України від      |        |          |
|  |17 вересня 2003 року |        |          |
|  |N 342 ( z0909-03 )  |        |          |
|  |"Про запровадження  |        |          |
|  |ідентифікації і    |        |          |
|  |реєстрації великої  |        |          |
|  |рогатої худоби" за  |        |          |
|  |участю начальників  |        |          |
|  |управлінь сільського |        |          |
|  |господарства і    |        |          |
|  |продовольства     |        |          |
|  |райдержадміністрацій, |        |          |
|  |начальників управлінь |        |          |
|  |ветеринарної медицини |        |          |
|  |в районах, керівників |        |          |
|  |сільгосппідприємств  |        |          |
|---+----------------------+----------------+--------------------|
|18.|Посилити контроль за |  постійно  |Лобас С.В.     |
|  |цільовим та ефективним|        |Микитюк Д.М.    |
|  |використанням коштів |        |Міністерство    |
|  |державного бюджету,  |        |агропромислового  |
|  |передбачених для   |        |комплексу АР Крим, |
|  |підтримки галузі   |        |головні управління |
|  |тваринництва     |        |сільського     |
|  |           |        |господарства і   |
|  |           |        |продовольства    |
|  |           |        |облдержадміністрацій|
|  |           |        |керівники      |
|  |           |        |організацій, що   |
|  |           |        |входять до сфери  |
|  |           |        |управління     |
|  |           |        |Міністерства    |
|---+----------------------+----------------+--------------------|
|19.|Забезпечити широке  |  постійно  |Костяк М.М.     |
|  |висвітлення в засобах |        |Микитюк Д.М.    |
|  |масової інформації  |        |Розгон А.В.     |
|  |стану справ у галузі |        |Черешинська Н.М.  |
|  |тваринництва та    |        |Міністерство    |
|  |ситуації на ринку   |        |агропромислового  |
|  |продукції тваринного |        |комплексу АР Крим, |
|  |походження      |        |головні управління |
|  |           |        |сільського     |
|  |           |        |господарства і   |
|  |           |        |продовольства    |
|  |           |        |облдержадміністрацій|
|---+----------------------+----------------+--------------------|
|20.|Інформацію щодо    |  щомісячно  |Міністерство    |
|  |виконання заходів   | до 10 числа  |агропромислового  |
|  |подавати в      |        |комплексу АР Крим, |
|  |Мінагрополітики    |        |головні управління |
|  |щомісячно до 10 числа,|        |сільського     |
|  |наступного за звітним |        |господарства і   |
|  |           |        |продовольства    |
|  |           |        |облдержадміністрацій|
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Департаменту
 ринків продукції тваринництва
 з Головною державною племінною
 інспекцією                      Д.М.Микитюк


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка