Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про бюджет міста Хмельницького на 2004 рік

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
П'ятнадцята сесія

РІШЕННЯ

від 30.12.2003 р. N 23

Про бюджет міста Хмельницького на 2004 рік

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішеннями Хмельницької міської ради
 від 18 березня 2004 року N 5,
 від 8 червня 2004 року N 30,
 від 7 вересня 2004 року N 2,
 від 18 листопада 2004 року N 3

Додатково див. рішення
 Хмельницької міської ради
 від 18 листопада 2004 року N 3

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету та керуючись п. 23 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" та Бюджетним кодексом України, міська рада вирішила:

1. Установити загальний обсяг доходів бюджету на 2004 рік у сумі 118302,7 тис. грн., в т. ч. дотація вирівнювання з державного бюджету 11711,5 тис. грн., додаткову дотацію на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ у сумі 968,5 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі 101384,8 тис. грн., обсяг доходів спеціального фонду бюджету 16917,9 тис. грн. (додаток N 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету на 2004 рік у сумі 118302,7 тис. грн., в т. ч. обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 101384,8 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету - 16917,9 тис. грн. за функціональною структурою бюджету (додаток N 2). Резервний фонд міського бюджету визначити в сумі 500,0 тис. грн.

Установити розмір оборотної касової готівки загального фонду бюджету міста в сумі 400,0 тис. грн.

2.1. Установити розмір дефіциту загального фонду міського бюджету в сумі 4722,8 тис. грн. Джерелом покриття дефіциту загального фонду міського бюджету визначити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду міського бюджету за станом на 01.01.2004 року згідно з додатком N 5 даного рішення.

(рішення доповнено пунктом 2.1 згідно з рішенням
 Хмельницької міської ради від 08.06.2004 р. N 30)

2.2. Дозволити міському фінансовому управлінню здійснювати перерозподіл обсягів субвенції з Державного бюджету України по кодах функціональної класифікації видатків, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню, та вносити зміни до її помісячного розпису.

(рішення доповнено пунктом 2.2 згідно з рішенням
 Хмельницької міської ради від 08.06.2004 р. N 30)

2.3. На виконання Порядку надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів у 2004 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2004 року N 509, та Порядку надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів із запобігання аваріям та техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та інших аварійних об'єктах комунальної власності у 2004 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2004 року N 510, затвердити обсяг та розподіл субвенцій з державного бюджету міському бюджету на виконання інвестиційних проектів та на здійснення заходів із запобігання аваріям та техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та інших аварійних об'єктах комунальної власності в сумі 2300,0 тис. гривень згідно з додатками N 6, 7 даного рішення.

(рішення доповнено пунктом 2.3 згідно з рішенням
 Хмельницької міської ради від 08.06.2004 р. N 30)

2.4. Дозволити фінансовому управлінню міської ради для покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду бюджету міста, пов'язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ, та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв отримувати короткотермінові позички з коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими позичками.

(рішення доповнено пунктом 2.4 згідно з рішенням
 Хмельницької міської ради від 08.06.2004 р. N 30)

3. Затвердити в складі спеціального фонду бюджет розвитку в сумі 4000,0 тис. грн., джерелами формування якого визначити:

  

(тис. грн.) 

- надходження від відчуження майна, що знаходиться в комунальній власності міста  

- 1100 

- частина коштів загального фонду, що передається до спеціального фонду  

- 2900. 

4. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста на 2004 рік згідно з додатком N 3 до даного рішення, по коштах субвенції з державного бюджету, розподіл якої затверджений рішенням сесії обласної ради, згідно додатка N 4.

5. Перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється лише за погодженням з депутатською комісією з питань планування, бюджету та фінансів.

6. В процесі виконання міського бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету фінансове управління міськвиконкому здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах міського бюджету.

7. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету міста на 2004 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

- нарахування на заробітну плату (код 1120);

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

- забезпечення продуктами харчування (код 1133);

- трансферти населенню (код 1340).

8. Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці, проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої заборгованості із зазначених послуг. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених головним розпорядником бюджетних коштів.

Зобов'язання, взяті розпорядниками коштів міського бюджету без відповідних бюджетних призначень, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.

Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затверджених для бюджетних установ у кошторисах.

9. Визначити пріоритети збільшення призначень по видатковій частині бюджету за умови перевиконання показників доходної частини бюджету на:

- стимулюючі виплати для працівників міського комплексу соціальної реабілітації і побутового обслуговування пенсіонерів, галузей "Культури" та "Фізкультури і спорту";

- поточні та капітальні ремонти в бюджетних установах;

- централізовані капітальні вкладення;

- капітальні придбання.

10. У випадку, якщо обсяги відповідних джерел формування спеціального фонду бюджету міста перевищують відповідні витрати, розпорядник коштів передбачає спрямування таких сум в першу чергу на погашення заборгованості із оплати праці, комунальних послуг та енергоносіїв. У разі відсутності такої заборгованості розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

- 50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

- 50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.

11. У випадку, якщо обсяги інших джерел формування спеціального фонду бюджету, крім власних надходжень бюджетних установ, перевищили обсяги, враховані при затвердженні міського бюджету, фінансове управління за поданням головних розпорядників коштів збільшує планові показники за спеціальним фондом шляхом внесення змін до розпису.

12. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії та фінансове управління міськвиконкому.

13. Додатки 1 - 4 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

 

Міський голова 

М. Приступа 

 

Додаток N 1
до рішення Хмельницької міської ради
від 18 березня 2004 р. N 5
(в редакції рішення Хмельницької міської ради
від 7 вересня 2004 р. N 2) 

Доходи бюджету м. Хмельницького на 2004 рік

тис. грн.

Код 

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

разом 

у т. ч. бюджет розвитку 

6 = (гр. 3 + гр. 4) 

10000000 

Податкові надходження 

92360,8 

3500 

95860,8 

11000000 

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 

52141,6 

52141,6 

11010000 

Податок з доходів фізичних осіб 

51741,6 

51741,6 

11020000 

Податок на прибуток підприємств 

400 

400 

11020200 

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності  

400 

400 

12000000 

Податки на власність 

3500 

3500 

12020000 

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 

3500 

3500 

13000000 

Збори за спеціальне використання природних ресурсів  

7295 

  

  

7295 

13050000 

Плата за землю 

7295 

  

  

7295 

14000000 

Внутрішні податки на товари та послуги 

3414 

3414 

14060100 

Податок на промисел  

29 

29 

14060300 

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, об'єднань громадян, асоціацій, інших добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, статутів територіальних громад, творчих спілок 

185 

185 

14070000 

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності  

3200 

3200 

16000000 

Інші податки 

29510,2 

29510,2 

16010000 

Місцеві податки і збори 

20010,2 

20010,2 

16050000 

Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва  

9500 

9500 

20000000 

Неподаткові надходження 

1396 

10487,9 

1100 

11883,9 

21000000 

Доходи від власності та підприємницької діяльності 

  

  

21040000  

Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних залишків бюджетних коштів    

 

22000000 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 

1340 

1340 

22080400 

Плата за оренду цілісних майнових комплексів комунального та іншого майна  

170 

150 

22090000 

Державне мито  

1170 

1170 

23000000 

Надходження від штрафів та фінансових санкцій 

56 

  

  

56 

23030000 

Адміністративні штрафи та інші санкції 

56 

56 

24000000 

Інші неподаткові надходження 

10481,9 

10481,9 

24030000 

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 

  

24060300 

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

  

  

24120000 

Власні надходження бюджетних установ 

10481,9 

  

10481,9 

31030000 

Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності  

1100 

1100 

1100 

33000000 

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 

  

  

33010000 

Надходження від продажу землі 

  

  

  

50000000 

Цільові фонди 

101,7 

101,7 

50080000 

Збір за забруднення навколишнього природного середовища 

101,7 

101,7 

41020100 

Дотація вирівнювання з державного бюджету  

11711,5 

  

  

11711,5 

41020600 

Додаткова дотація вирівнювання  

968,5 

  

  

968,5 

41030000 

Субвенції з Державного бюджету - всього:  

34223,5 

2982,3 

  

37205,8 

41030600 

- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам  

6426,7 

  

  

6426,7 

41030700 

- будівництво і придбання житла військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку з скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах 

3408 

  

  

3408 

41030800 

- надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепловодопостачання і відведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 

17720,7 

  

  

17720,7 

410310000 

- на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  

9,1 

  

  

9,1 

4103090 

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших, передбачених чинним законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, протезування, оплату електроенергії, житлово-комунальних послуг, твердого та рідкого пічного побутового палива), та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян  

5639 

  

  

5639 

41033000 

Субвенція з Державного бюджету України на погашення заборгованості з пільг населенню за надані послуги зв'язку 

  

1682,3 

  

1682,3 

41034800 

Субвенція з держбюджету місцевим бюджетам на виконання заходів з упередження аварій та запобіганню техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та інших аварійних об'єктах комунальної власності  

1000 

  

  

1000 

41034600 

Субвенція з держбюджету на будівництво та придбання житла для інвалідів-глухих та інвалідів-сліпих 

20 

  

  

20 

41030400 

Субвенція з держбюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів  

  

1300 

  

1300 

43010000 

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  

  

5963,8 

5963,8 

5963,8 

  

Разом доходів 

140660,3 

24135,7 

7063,8 

164796,0 

 

Секретар міської ради 

М. Василишин (додаток N 1 в редакції рішень
 Хмельницької міської ради від 18.03.2004 р. N 5,


 від 08.06.2004 р. N 30,
 від 07.09.2004 р. N 2)

 

Додаток N 2
до рішення Хмельницької міської ради
від 18 березня 2004 р. N 5
(в редакції рішення Хмельницької міської ради
від 7 вересня 2004 р. N 2) 

Видатки бюджету м. Хмельницького на 2004 рік за функціональною структурою

тис. грн.

Код 

Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) 

Видатки загального фонду 

Видатки спеціального фонду 

РАЗОМ 

Всього 

поточні (код 1000) 

з них: оплата праці (код 1110, 1120) 

оплата ком. послуг та енерго-
носіїв (код 1160) 

капі-
тальні (код 2000) 

Всьо-
го 

поточні (код 1000) 

з них: оплата праці (код 1110) 

оплата ком. послуг та енерго-
носіїв (код 1160) 

капі-
тальні (код 2000) 

в т. ч. бюджет розвитку 

10 

11 

12 

13 

14 

010000 

Державне управління 

6490,7 

6006,8 

4103,6 

217,5 

483,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

6490,7 

010116 

Органи місцевого самоврядування 

6490,7 

6006,8 

4103,6 

217,5 

483,9 

  

  

  

  

  

  

6490,7 

060000 

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави 

650,0 

458,9 

  

0,0 

191,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

650,0 

061007 

Фонд реалізації прийнятих програм із забезпечення в місті громадського порядку, правопорядку, законності, безпеки руху, пожежної безпеки та інше 

650,0 

458,9 

  

  

191,1 

  

  

  

  

  

  

650,0 

070000 

Освіта 

45563,2 

44556,2 

33986,0 

5619,0 

1007,0 

4647,9 

4527,1 

1025,4 

143,3 

120,8 

  

50211,1 

  

в т. ч. підтримка національного книговидання 

20,0 

20,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20,0 

  

в т. ч. на навчання обдарованих студентів та студентів, направлених на навчання за угодами з міською радою 

53,0 

53,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

53,0 

  

в т. ч. надання допомоги на здобуття вищої освіти дітям з малозабезпечених сімей 

66,0 

66,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

66,0 

080000 

Охорона здоров'я 

33815,5 

30703,5 

20407,3 

2490,0 

3112,0 

1428,0 

1353,0 

670,7 

40,4 

75,0 

  

35243,5 

  

в т. ч. лікування міських жителів в закладах не міської комунальної форми власності  

180,0 

180,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

180,0 

090000 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

3301,3 

3171,3 

981,4 

98,8 

130,0 

68,6 

68,6 

38,4 

4,3 

0,0 

0,0 

3369,9 

091209 

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів  

130,0 

130,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

130,0 

090412 

Інші видатки 

1470,8 

1470,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1470,8 

091100 

Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей 

712,2 

602,2 

263,2 

66,9 

110,0 

68,6 

68,6 

38,4 

4,3 

  

  

780,8 

091204 

Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому 

773,1 

753,1 

549,0 

20,1 

20,0 

0,0 

  

  

  

  

  

773,1 

091214 

Центр реабілітації дітей-інвалідів з порушенням інтелекту "Школа життя" 

215,2 

215,2 

169,2 

11,8 

0,0 

  

  

  

  

  

  

215,2 

100000 

Житлово-комунальне господарство 

9596,3 

6754,1 

  

  

2842,2 

3092,0 

2342,6 

  

  

749,4 

  

12688,3 

100100 

Житлове господарство 

2336,4 

551,2 

  

  

1785,2 

1776,0 

1126,6 

  

  

  

  

4112,4 

100102 

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 

1457,2 

  

  

  

1457,2 

649,4 

  

  

  

649,4 

  

2106,6 

100102 

Капітальний ремонт будинків житлово-будівельних кооперативів  

328,0 

  

  

  

328,0 

0,0 

  

  

  

  

  

328,0 

100103 

Дотація житлово-комунальному господарству (різниця в тарифах) 

551,2 

551,2 

  

  

  

1126,6 

1126,6 

  

  

  

  

1677,8 

100200 

Комунальне господарство 

7259,9 

6202,9 

  

  

1057,0 

1316,0 

1216,0 

  

  

100,0 

  

8575,9 

100202 

Водопровідно-
каналізаційне господарство (відшкодування різниці в тарифах МКП "Хмельницькводоканал") 

200,0 

200,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

200,0 

100203 

Благоустрій міст 

6259,9 

5342,9 

  

  

917,0 

1316,0 

1216,0 

  

  

100,0 

  

7575,9 

  

в т. ч. накази виборців 

102,4 

102,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

102,4 

  

в т. ч. ремонт внутрішньодворових територій  

500,0 

500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

500,0 

  

в т. ч. облаштування пам'ятних місць 

347,0 

  

  

  

347,0 

  

  

  

  

  

  

347,0 

100203 

Заходи по регулюванню та безпеці дорожнього руху 

800,0 

660,0 

  

  

140,0 

  

  

  

  

  

  

800,0 

110000 

Культура і мистецтво 

3055,5 

2833,5 

2170,8 

232,2 

222,0 

630,0 

620,0 

521,7 

15,0 

10,0 

  

3 685,5 

  

в т. ч. підтримка національного книговидання 

5,0 

5,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5,0 

120000 

Засоби масової інформації 

536,4 

442,3 

  

  

94,1 

  

  

  

  

  

  

536,4 

120100 

Утримання комунального підприємства "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто" 

370,0 

275,9 

  

  

94,1 

  

  

  

  

  

  

370,0 

120201 

Редакція газети "Проскурів" 

166,4 

166,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

166,4 

130000 

Фізична культура і спорт 

1584,2 

1522,2 

677,2 

80,1 

62,0 

115,4 

105,7 

36,3 

4,4 

9,7 

  

1699,6 

150000 

Будівництво 

20,0 

  

  

  

20,0 

8363,8 

  

  

  

8363,8 

8363,8 

8383,8 

150100 

Будівництво  

20,0 

  

  

  

20,0 

8363,8 

  

  

  

8363,8 

8363,8 

8383,8 

150101 

Капітальні вкладення 

  

  

  

  

  

2116,8 

  

  

  

2116,8 

2116,8 

2116,8 

150118 

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій громадян (будівництво та придбання житла для інвалідів-глухих та інвалідів-сліпих) 

20,0 

  

  

  

20,0 

  

  

  

  

  

  

20,0 

150121 

Заходи із упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та інших аварійних об'єктах комунальної власності (реконструкція водопроводу від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницького) 

0,0 

  

  

  

0,0 

1930,0 

  

  

  

1930,0 

1930,0 

1930,0 

150122 

Інвестиційні проекти 

  

  

  

  

  

4317,0 

  

  

  

4317,0 

4317,0 

4317,0 

170703 

Видатки на фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

  

  

  

  

  

3500,0 

2400,0 

  

  

1100,0 

  

3500,0 

180404 

Підтримка малого та середнього підприємництва 

100,0 

100,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

100,0 

240600 

Фонд охорони навколишнього середовища 

  

  

  

  

  

101,7 

86,7 

  

  

15,0 

  

101,7 

240900 

Цільовий фонд, утворений міською радою 

  

  

  

  

  

500,0 

500,0 

  

  

  

  

500,0 

250000 

Видатки, не віднесені до основних груп 

7466,5 

7206,5 

  

  

260,0 

6,0 

  

  

  

6,0 

  

7472,5 

250100 

Резервні фонди 

950,0 

950,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

950,0 

250306 

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

5963,8 

5963,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5963,8 

250323 


Субвенція Красилівській районній раді на проведення поточного та капітального ремонтів схеми водопостачання населених пунктів Красилівського району, які попали в депресійну пойму Чернелівського водозабору

50,0 

0,0 

  

  

50,0 

  

  

  

  

  

  

50,0 

250323 

Субвенція обласному бюджету на утримання об'єкта спільного користування - ремонт будівель інфекційної лікарні та придбання обладнання 

110,0 

  

  

  

110,0 

  

  

  

  

  

  

110,0 

250400 

Інші видатки 

522,7 

522,7 

  

  

  

0,0 

  

  

  

  

  

522,7 

240404 

Інформаційна система 

50,0 

50,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

50,0 

250404 

Ведення земельного державного кадастру, створення геодезичної зйомочної мережі 

396,7 

396,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

396,7 

250404 

Генеральний план міста 

0,0 

0,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,0 

250404 

Членські внески Асоціації міст України 

26,0 

26,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26,0 

250404 

Фонд підтримки церков 

50,0 

50,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

50,0 

250904 

Повернення бюджетної позички 

-230,0 

-230,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-230,0 

250908 

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

100,0 

  

  

  

100,0 

  

  

  

  

  

  

100,0 

250909 

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

  

  

  

  

  

6,0 

  

  

  

6,0 

  

6,0 

  

Разом видатків 

112179,6 

103755,3 

62326,3 

8737,6 

8424,3 

22453,4 

12003,7 

2292,5 

207,4 

10449,7 

8363,8 

134633,0 

250300 

Субвенція з Державного бюджету України на фінансування видатків на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення, з них: 

33203,5 

33203,5 

  

  

  

1682,3 

1682,3 

  

  

  

  

34885,8 

250326 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам 

6426,7 

6426,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6426,7 

250327 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах  

3408,0 

3408,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3408,0 

250328 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 

17720,7 

17720,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17720,7 

250329 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших, передбачених чинним законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, житлово-комунальних послуг, твердого та рідкого пічного побутового палива) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

5639,0 

5639,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5639,0 

250330 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 

9,1 

9,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9,1 

250367 

- субвенція з Державного бюджету України на погашення заборгованості з пільг населенню за надані послуги зв'язку 

  

  

  

  

  

1682,3 

1682,3 

  

  

  

  

1682,3 

  

Всього видатків 

145383,1 

136958,8 

62326,3 

8737,6 

8424,3 

24135,7 

13686,0 

2292,5 

207,4 

10449,7 

8363,8 

169518,8 

 

Секретар міської ради 

М. Василишин 

(додаток N 2 в редакції рішень
Хмельницької міської ради від 18.03.2004 р. N 5,
 від 08.06.2004 р. N 30,
 від 07.09.2004 р. N 2,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Хмельницької міської ради від 18.11.2004 р. N 3)

 

Додаток N 3
до рішення Хмельницької міської ради
від 18 березня 2004 р. N 5
(в редакції рішення Хмельницької міської ради
від 7 вересня 2004 р. N 2) 

Розподіл видатків бюджету м. Хмельницького на 2004 рік за головними розпорядниками коштів

(тис. грн.)

N
п/п 

  

Розпорядники коштів 

Направлення видатків 

Видатки загального фонду 

Видатки спеціального фонду 

Всього видатків 

Всього 

поточні (код 1000) 

з них: оплата праці (код 1110, 1120) 

оплата ком. послуг та енерго-
носіїв 

капі-
тальні (код 2000) 

Всього 

поточні (код 1000) 

з них: оплата праці (код 1110, 1120) 

оплата ком. послуг та енерго-
носіїв 

капі-
тальні (код 2000) 

бюд-
жет роз-
витку 

  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1. 

010116 

Міський голова 

Органи місцевого самоврядування, в т. ч.: 

6490,7 

6006,8 

4103,6 

217,5 

483,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

6490,7 

010116 

- утримання міської ради, міськвиконкому, його відділів та управлінь 

6490,7 

6006,8 

4103,6 

217,5 

483,9 

0,0 

  

  

  

  

  

6490,7 

240900 

- цільовий фонд, утворений міською радою 

  

  

  

  

  

500,0 

500,0 

  

  

  

  

500,0 

250404 

- членські внески Асоціації міст України 

26,0 

26,0 

  

  

  

0,0 

  

  

  

  

  

26,0 

250404 

- фонд підтримки церков  

50,0 

50,0 

  

  

  

0,0 

  

  

  

  

  

50,0 

120201 

- утримання редакції газети "Проскурів" 

166,4 

166,4 

  

  

  

0,0 

  

  

  

  

  

166,4 

120100 

- утримання комунального підприємства "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто" 

370,0 

275,9 

  

  

94,1 

0,0 

  

  

  

  

  

370,0 

250404 

- інформаційна система 

50,0 

50,0 

  

  

  

0,0 

  

  

  

  

  

50,0 

061007 

- фонд реалізації прийнятих програм із забезпечення в місті громадського порядку, правопорядку, законності, безпеки руху, пожежної безпеки та інші 

650,0 

458,9 

  

  

191,1 

  

  

  

  

  

  

650,0 

180404 

- підтримка малого та середнього підприємництва 

100,0 

100,0 

  

  

  

0,0 

  

  

  

  

  

100,0 

250323 


- субвенція Красилівській районній раді на проведення поточного та капітального ремонтів схеми водопостачання населених пунктів Красилівського району, які попали в депресійну пойму Чернелівського водозабору

50,0 

  

  

  

50,0 

  

  

  

  

  

  

50,0 

250323 

- субвенція обласному бюджету на утримання об'єкта спільного користування - ремонт будівель інфекційної лікарні та придбання обладнання 

110,0 

  

  

  

110,0 

0,0 

  

  

  

  

  

110,0 

2. 

091209 

Управління праці та соціального захисту населення 

- фінансова підтримка громадських організацій 

130,0 

130,0 

  

  

  

0,0 

  

  

  

  

  

130,0 

091214 

- інші установи та заклади (Центр реабілітації дітей-інвалідів з порушенням інтелекту "Школа життя") 

215,2 

215,2 

169,2 

11,8 

  

0,0 

  

  

  

  

  

215,2 

091204 

- реалізація програми соціальної реабілітації і побутового обслуговування одиноких пенсіонерів та інвалідів (міський комплекс соціальної реабілітації і побутового обслуговування одиноких пенсіонерів та інвалідів) 

773,1 

753,1 

549,0 

20,1 

20,0 

  

  

  

  

  

  

773,1 

90412 

- додаткові програми щодо соціального захисту населення 

1030,8 

1030,8 

  

  

  

0,0 

  

  

  

  

  

1030,8 

90412 

- адресна допомога соціально незахищеним верствам населення по списанню боргів за житлово-комунальні послуги  

400,0 

400,0 

  

  

  

0,0 

  

  

  

  

  

400,0 

3. 

100000 

Управління житлово-комунального господарства 

Житлово-комунальне господарство, в т. ч.: 

9596,3 

6754,1 

0,0 

0,0 

2842,2 

3092,0 

2342,6 

0,0 

0,0 

749,4 

0,0 

12688,3 

100102 

- капітальний ремонт житлового фонду міської ради 

1457,2 

  

  

  

1457,2 

649,4 

  

  

  

649,4 

  

2106,6 

100102 

- ремонт будинків житлово-будівельних кооперативів (одержувач ЗАТ "ЖЕО") 

328,0 

  

  

  

328,0 

0,0 

  

  

  

  

  

328,0 

100103 

- дотація житлово-комунальному господарству 

551,2 

551,2 

  

  

  

1126,6 

1126,6 

  

  

  

  

1677,8 

100202 

- водопровідно-
каналізаційне господарство (відшкодування різниці в тарифах МКП "Хмельницькводоканал") 

200,0 

200,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

200,0 

100203 

- благоустрій міст 

6259,9 

5342,9 

  

  

917,0 

1316,0 

1216,0 

  

  

100,0 

  

7575,9 

100203 

- заходи по регулюванню та безпеці дорожнього руху 

800,0 

660,0 

  

  

140,0 

0,0 

  

  

  

  

  

800,0 

170703 

- видатки на фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

0,0 

  

  

  

  

3500,0 

2400,0 

  

  

1100,0 

  

3500,0 

4. 

250404 

Управління архітектури та містобудування 

- ведення земельного державного кадастру, створення геодезичної зйомочної мережі 

396,7 

396,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

396,7 

5. 

080000 

Управління охорони здоров'я 

Охорона здоров'я, в т. ч.:  

33815,5 

30703,5 

20407,3 

2490,0 

3112,0 

1428,0 

1353,0 

670,7 

40,4 

75,0 

  

35243,5 

080101 

- лікарні 

16548,5 

13765,0 

8050,0 

1432,5 

2783,5 

166,1 

159,1 

39,0 

6,2 

7,0 

  

16714,6 

080203 

- пологові будинки 

4150,6 

4104,6 

2710,0 

524,6 

46,0 

30,0 

20,0 

  

  

10,0 

  

4180,6 

080209 

- станції швидкої та невідкладної медичної допомоги 

3600,2 

3535,2 

2810,0 

84,3 

65,0 

40,4 

39,4 

35,3 

0,4 

1,0 

  

3640,6 

080300 

- поліклініки і амбулаторії 

7831,7 

7711,3 

6097,3 

372,0 

120,4 

625,4 

613,4 

208,3 

19,8 

12,0 

  

8457,1 

080500 

- загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 

1261,4 

1211,4 

640,0 

69,6 

50,0 

529,1 

484,1 

377,1 

7,0 

45,0 

  

1790,5 

081005 

- групи централізованого господарського обслуговування 

423,1 

376,0 

100,0 

7,0 

47,1 

37,0 

37,0 

11,0 

7,0 

  

  

460,1 

6. 

070000 

Управління освіти 

Освіта, в т. ч.: 

45563,2 

44556,2 

33986,0 

5619,0 

1007,0 

4647,9 

4527,1 

1025,4 

143,3 

120,8 

  

50211,1 

070101 

- дошкільні заклади освіти 

10709,2 

10463,2 

6852,9 

1619,8 

246,0 

1619,6 

1556,7 

384,7 

45,6 

62,9 

  

12328,8 

070201 

- загальноосвітні школи 

30193,2 

29596,2 

23960,6 

3625,7 

597,0 

2813,5 

2770,1 

548,5 

76,8 

43,4 

  

33006,7 

070202 

- вечірні (змінні) школи 

196,5 

193,5 

179,8 

  

3,0 

0,0 

  

  

  

  

  

196,5 

070303 

- дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу) 

27,2 

27,2 

11,3 

1,9 

  

0,0 

  

  

  

  

  

27,2 

070304 

- спеціальні загальноосвітні школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку 

813,8 

807,8 

566,7 

88,7 

6,0 

2,9 

2,9 

  

0,7 

  

  

816,7 

070401 

- позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

2115,7 

2065,7 

1457,1 

226,5 

50,0 

143,5 

130,0 

66,2 

6,5 

13,5 

  

2259,2 

070802 

- методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 

289,8 

279,8 

153,7 

15,6 

10,0 

42,9 

41,9 

6,2 

11,2 

1,0 

  

332,7 

070804 

- централізовані бухгалтерії відділів освіти 

427,5 

417,5 

235,9 

3,1 

10,0 

0,0 

  

  

  

  

  

427,5 

070805 

- групи централізованого господарського обслуговування 

261,0 

231,0 

147,9 

6,2 

30,0 

0,0 

  

  

  

  

  

261,0 

070806 

- інші заклади освіти 

529,3 

474,3 

420,1 

31,5 

55,0 

25,5 

25,5 

19,8 

2,5 

  

  

554,8 

7. 

090412 

Міський відділ субсидій 

- додаткові програми надання житлових субсидій інвалідам, одиноким пенсіонерам та дітям-сиротам 

40,0 

40,0 

  

  

  

0,0 

  

  

  

  

  

40,0 

8. 

091100 

Управління в справах сім"ї та молоді 

Соціальні програми у галузі сім'ї, молоді, жінок та дітей, в т. ч.:  

712,2 

602,2 

263,2 

66,9 

110,0 

68,6 

68,6 

38,4 

4,3 

0,0 

  

780,8 

091101 

- утримання центрів соціальних служб для молоді 

85,2 

85,2 

69,1 

3,5 

  

0,0 

  

  

  

  

  

85,2 

091103 

- соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 

168,1 

168,1 

  

  

  

0,0 

  

  

  

  

  

168,1 

191105 

- утримання клубів підлітків за місцем проживання 

150,1 

145,1 

115,1 

6,0 

5,0 

36,5 

36,5 

19,2 

4,3 

  

  

186,6 

091106 

- інші видатки 

308,8 

203,8 

79,0 

57,4 

105,0 

32,1 

32,1 

19,2 

  

  

  

340,9 

250908 

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

100,0 

  

  

  

100,0 

  

  

  

  

  

  

100,0 

250909 

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

0,0 

  

  

  

  

6,0 

  

  

  

6,0 

  

6,0 

10. 

130000 

Комітет з фізичної культури і спорту 

Фізична культура і спорт, в т. ч.: 

1584,2 

1522,2 

677,2 

80,1 

62,0 

115,4 

105,7 

36,3 

4,4 

9,7 

  

1699,6 

130102 

- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 

562,0 

562,0 

  

  

  

0,0 

  

  

  

  

  

562,0 

130107 

- утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

915,9 

863,9 

654,5 

80,1 

52,0 

115,4 

105,7 

36,3 

4,4 

9,7 

  

1031,3 

130113 

- централізовані бухгалтерії 

106,3 

96,3 

22,7 

  

10,0 

0,0 

  

  

  

  

  

106,3 

11. 

110000 

Міський відділ культури 

Культура і мистецтво, в т. ч.: 

3055,5 

2833,5 

2170,8 

232,2 

222,0 

630,0 

620,0 

521,7 

15,0 

10,0 

  

3685,5 

110102 

- підтримка театральної діяльності моно-театру "Кут" 

50,0 

50,0 

  

  

  

0,0 

  

  

  

  

  

50,0 

110201 

- бібліотеки 

418,1 

390,1 

275,1 

47,6 

28,0 

24,0 

14,0 

4,1 

  

10,0 

  

442,1 

110202 

- музеї  

56,9 

39,9 

22,1 

15,3 

17,0 

0,0 

  

  

  

  

  

56,9 

110204 

- будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

548,5 

514,5 

306,3 

56,4 

34,0 

51,0 

51,0 

33,3 

  

  

  

599,5 

110205 

- школи естетичного виховання дітей 

1539,8 

1500,8 

1320,6 

111,4 

39,0 

555,0 

555,0 

484,3 

15,0 

  

  

2094,8 

110502 

- інші культурно-освітні заклади та заходи 

442,2 

338,2 

246,7 

1,5 

104,0 

0,0 

  

  

  

  

  

442,2 

12. 

150101 

Розпорядники, визначені рішенням міської ради та виконавчим комітетом 

- капітальні вкладення  

0,0 

  

  

  

  

1816,8 

  

  

  

1816,8 

1816,8 

1816,8 

150121 

- заходи із упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та інших аварійних об'єктах комунальної власності (реконструкція водопроводу від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницького) 

0,0 

  

  

  

  

930,0 

  

  

  

930,0 

930,0 

930,0 

150122 

- інвестиційні проекти 

0,0 

  

  

  

  

3017,0 

  

  

  

3017,0 

3017,0 

3017,0 

250102 

- резервний фонд 

950,0 

950,0 

  

  

  

0,0 

  

  

  

  

  

950,0 

13. 

240000 

Розпорядники, визначені рішенням міської ради 

- заходи по охороні навколишнього природного середовища 

0,0 

  

  

  

  

101,7 

86,7 

  

  

15,0 

  

101,7 

14. 

250904 

Фінансове управління 

- повернення бюджетної позички 

-230,0 

-230,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-230,0 

250306 

  

- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

5963,8 

5963,8 

  

  

  

0,0 

  

  

  

  

  

5963,8 

 

Секретар міської ради 

М. Василишин (додаток N 3 в редакції рішень
 Хмельницької міської ради від 18.03.2004 р. N 5,

 від 08.06.2004 р. N 30,
 від 07.09.2004 р. N 2,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Хмельницької міської ради від 18.11.2004 р. N 3)

 

Додаток N 4
до рішення Хмельницької міської ради
від 18 березня 2004 р. N 5
(в редакції рішення Хмельницької міської ради
від 8 червня 2004 р. N 30) 

ПЕРЕЛІК
головних розпорядників коштів субвенції з державного бюджету для м. Хмельницького

(тис. грн.)

N
п/п 

Розпорядники коштів 

Направлення видатків 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

 

 

Управління праці та соціального захисту населення 

на надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, транспортних послуг, послуг зв'язку та на придбання твердого і рідкого пічного побутового палива особам, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення 

765,6 

203,9 

на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

4791,37 

 

на надання інших пільг 

46,5 

 

на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам 

6426,7 

 

 

 


на будівництво та придбання житла для інвалідів-глухих та інвалідів-сліпих (одержувач коштів Хмельницьке ТПО УТОС)


20,0 

 

Відділ субсидій 

на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 

17070,8 

 

на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 

9,1 

 

на надання пільг на послуги зв'язку 

685,43 

 

на погашення пільг окремим категоріям громадян за надання послуги зв'язку у минулих роках 

 

1478,4 

Відділ капітального будівництва 

на будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання  

3408,0 

 


позицію вилучено 


 

 

Разом 

 

33223,5 

1682,3 

 

Секретар міської ради 

М. Василишин (додаток N 4 в редакції рішень
 Хмельницької міської ради від 18.03.2004 р. N 5,

 від 08.06.2004 р. N 30,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Хмельницької міської ради від 18.11.2004 р. N 3)

 

Додаток N 5
до рішення Хмельницької міської ради
від 30 грудня 2003 р. N 23

Фінансування загального фонду міського бюджету на 2004 рік

тис. грн.

Код 

Назва 

Сума 

200000 

Внутрішнє фінансування 

4722,8 

205000 

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ 

41,1 

208000 

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету міста 

4681,7 

 

Секретар міської ради 

М. Василишин 

(рішення доповнено додатком N 5 згідно з рішенням
 Хмельницької міської ради від 08.06.2004 р. N 30)
 

Додаток 6
до рішення Хмельницької міської ради
від 30 грудня 2003 р. N 23
(в редакції рішення Хмельницької міської ради
від 18 листопада 2004 р. N 3) 

ПЕРЕЛІК
головних розпорядників коштів субвенції з державного бюджету для м. Хмельницького та співфінансування з міського бюджету для виконання інвестиційних проектів у 2004 році

(тис. грн.)

N
п/п 

Головні розпорядники коштів 

Коди функціональної класифікації видатків 

Коди економічної класифікації 

Направлення видатків 

Спеціальний фонд 

субвенції з державного бюджету 

співфінансування з міського бюджету 

1. 

Комітет з фізичної культури і спорту 

150122 

2123 

Будівництво стадіону по вул. Кармелюка 

200,0 

70 

150122 

2123 

Реконструкція стадіону по вул. Проскурівській, 81 (спортивний комплекс "Поділля") 

100,0 

273 

2. 

Управління житлово-комунального господарства 

150122 

2410 

Будівництво двохагрегатної тягової підстанції N 14 тролейбусної лінії по вул. Озерній 

400,0 

273 

3. 

Відділ капітального будівництва 

150122 

2123 

Будівництво шляхопроводу  

300,0 

2128,0 

150122 

2123 

Облаштування Фельштинського переїзду 

350,0 

135,8 

4. 

Разом 

 

 

 

1350,0 

2879,8 

 

Секретар міської ради 

М. Василишин 

(рішення доповнено додатком N 6 згідно з рішенням
 Хмельницької міської ради від 08.06.2004 р. N 30,
 додаток N 6 в редакції рішення
 Хмельницької міської ради від 18.11.2004 р. N 3)
 

Додаток 7
до рішення Хмельницької міської ради
від 30 грудня 2003 р. N 23
(в редакції рішення Хмельницької міської ради
від 18 листопада 2004 р. N 3) 

ПЕРЕЛІК
головних розпорядників коштів субвенції з державного бюджету для м. Хмельницького на здійснення заходів із запобігання аваріям та техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та інших аварійних об'єктах комунальної власності у 2004 році

(тис. грн.)

N
п/п 

Головні розпорядники коштів 

Коди функціональної класифікації видатків 

Код економічної класифікації 

Направлення видатків 

Спеціальний фонд 

субвенції з державного бюджету 

співфінансування з міського бюджету 

 

 

 

2. 

Управління житлово-комунального господарства  

150121 

2410 

Реконструкція водопроводу від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницького, в тому числі завершення будівництва обвідного водогону 

1000,0 

930 

150121 

2131 

Ремонт 127-ми великопанельних житлових будинків  

600 

736,2 

4. 

Разом 

 

 

 

1600,0 

1666,2 

 

Секретар міської ради 

М. Василишин 

(рішення доповнено додатком N 7 згідно з рішенням
 Хмельницької міської ради від 08.06.2004 р. N 30,
 додаток N 7 в редакції рішення
 Хмельницької міської ради від 18.11.2004 р. N 3)

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка