Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про обласну Міжгалузеву раду з професійно-технічної освіти

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31.12.2003 р. N 886

Про затвердження Положення про обласну Міжгалузеву раду з професійно-технічної освіти

На виконання абзацу другого пункту 6 Постанови Верховної Ради України від 03.04.2003 N 699 "Про стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні":

1. Створити обласну Міжгалузеву раду з професійно-технічної освіти.

2. Затвердити Положення про обласну Міжгалузеву раду з професійно-технічної освіти та її склад (додаються).

3. Головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації (Омельченко О. П.) розробити графік проведення засідань обласної Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної держадміністрації Просіна В. В.

 

Голова обласної держадміністрації 

О. С. Єфремов 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації
від 31 грудня 2003 р. N 886 

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну Міжгалузеву раду з професійно-технічної освіти

1. Загальні положення

1.1 Обласна Міжгалузева рада з професійно-технічної освіти (далі - Рада) при облдержадміністрації є постійно діючим дорадчо-консультативним органом з питань реалізації єдиної державної політики в галузі професійно-технічної освіти Луганської області.

1.2 У своїй діяльності Рада керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, інших центральних органів державної виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

1.3 Діяльність Ради здійснюється на громадських засадах і ґрунтується на демократичних принципах.

2. Основні завдання Ради

Основними завданнями Ради є:

2.1 Координація діяльності структурних підрозділів облдержадміністрації, місцевих органів державної виконавчої влади, професійно-технічних навчальних закладів, підприємств, установ та організацій щодо реалізації єдиної державної політики у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів, розвитку професійно-технічної освіти області.

2.2 Проведення аналізу потреб області у кваліфікованих робітниках та формування робітничого потенціалу.

2.3 Визначення перспективних напрямів розвитку професійно-технічної освіти області та розроблення рекомендацій щодо удосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів, обсягів державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітничих кадрів з урахуванням реальних та перспективних потреб ринку праці області.

2.4 Підтримання ефективної взаємодії місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у сфері формування й використання робітничого потенціалу області.

2.5 Координація роботи служб зайнятості населення, підприємств, установ та організацій щодо бронювання робочих місць для випускників професійно-технічних навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, інших найменш захищених категорій молоді області.

2.6 Сприяння:

- розвитку професійно-технічних навчальних закладів різних типів та форм власності;

- зміцненню матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів;

- виділенню підприємствами, установами та організаціями виробничих дільниць і оплачуваних робочих місць для проходження учнями професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, а також для їх працевлаштування;

- забезпеченню навчального процесу в професійно-технічних навчальних закладах;

- вирішенню питань соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, системи професійно-технічної освіти, морального стимулювання досягнутих ними успіхів у навчанні та праці.

3. Зміст роботи Ради

Рада відповідно до покладених на неї завдань:

3.1 Аналізує практику застосування та дотримання законів України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", інших законів та нормативно-правових актів України в частині, що стосується взаємовідносин професійно-технічних навчальних закладів з підприємствами, установами та організаціями області.

3.2 Вивчає діяльність професійно-технічних навчальних закладів, підприємств, установ і організацій, пов'язану з підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації робітничих кадрів, і вносить до облдержадміністрації відповідні пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи.

3.3 Сприяє залученню незаборонених чинним законодавством додаткових джерел фінансування у розвиток професійно-технічної освіти області.

3.4 Розробляє рекомендації щодо створення навчальних комплексів, асоціацій, інших об'єднань за участю навчальних закладів різних форм власності, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників.

3.5 Бере участь у:

- розробці обласних та державних програм, заходів, проектів нормативно-правових актів щодо діяльності та розвитку професійно-технічної освіти, підвищення професійного рівня робітничого потенціалу області;

- конференціях, семінарах, симпозіумах, нарадах з питань професійно-технічної освіти.

3.6 Сприяє розвитку міжгалузевого, міжрегіонального й міжнародного співробітництва, обміну інформацією та досвідом у сфері професійно-технічної освіти.

3.7 Співпрацює зі структурними підрозділами облдержадміністрації, службами зайнятості, навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями щодо реалізації державної політики у сфері професійно-технічної освіти.

3.8 У межах своєї компетенції надає пропозиції до положень, інструкцій, що регламентують професійно-технічне навчання та соціальний захист учнівської молоді.

4. Права Міжгалузевої ради

Рада має право:

4.1 Залучати в установленому порядку фахівців до розгляду питань, що належать до її компетенції.

4.2 Заслуховувати на своїх засіданнях відповідальних представників місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій з питань професійно-технічної освіти.

4.3 Отримувати від місцевих органів державної виконавчої влади, навчальних закладів незалежно від форм власності, підприємств, установ та організацій необхідні статистичні дані, аналітичні матеріали, довідки тощо з питань, віднесених до її повноважень.

4.4 Сприяти взаємодії між навчальними закладами та підприємствами, установами і організаціями, що надають робочі місця учням і випускникам професійно-технічних навчальних закладів.

4.5 Створювати комісії, тимчасові робочі групи із числа спеціалістів, науковців, працівників навчальних закладів, служб зайнятості для вивчення актуальних проблем в організації та здійсненні підготовки кваліфікованих робітників, розробки проектів рішень, пропозицій, рекомендацій щодо вдосконалення цієї роботи.

4.6 Вносити в установленому порядку на розгляд облдержадміністрації пропозиції щодо вдосконалення організації, форм і методів роботи з підготовки кваліфікованих робітників, розвитку мережі професійно-технічних навчальних закладів та інших актуальних питань функціонування сфери.

5. Склад та порядок роботи Ради

5.1 Склад Ради затверджує голова облдержадміністрації за поданням Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації.

5.2 Очолює Раду її голова - перший заступник голови облдержадміністрації. До складу Ради входять заступники голови, секретар Ради, керівники окремих структурних підрозділів облдержадміністрації, у разі потреби - керівники місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, навчальних закладів різних форм власності (за згодою). Члени Ради працюють на громадських засадах і беруть участь у її засіданнях особисто.

5.3 Формою роботи Ради є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Ради веде його голова, а у разі відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків голови.

5.4 Засідання Ради є правомочним за наявності не менше ніж дві третини загального складу членів Ради.

5.5 Формою рішень Ради є пропозиції та рекомендації.

5.6 Рішення Ради приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх членів Ради, оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем. За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

5.7 Рішення Ради доводяться до її членів, керівників відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності в частині, що їх стосується.

5.8 Організаційне супроводження та матеріально-технічне забезпечення роботи Ради здійснює Головне управління освіти і науки облдержадміністрації.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації
від 31 грудня 2003 р. N 886 

СКЛАД
обласної Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти

Просін
Володимир Володимирович 

- заступник голови облдержадміністрації - голова Ради 

Омельченко
Олексій Петрович 

- начальник Головного управління освіти і науки облдержадміністрації - заступник голови Ради 

Востряков
Олександр Михайлович 

- заступник начальника Головного управління освіти і науки облдержадміністрації - секретар Ради 

Члени ради: 

Андрійчук
Микола Данилович 

- начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації 

Балковий
Юрій Іванович 

- начальник Головного фінансового управління облдержадміністрації 

Башкир
Олексій Віталійович 

- директор Рубіжанського казенного хімічного заводу "Зоря" (за згодою) 

Білоус
Володимир Миколайович 

- начальник Головного управління праці і соціального захисту населення облдержадміністрації 

Гацько
Анатолій Анатолійович 

- начальник управління торгівлі і побутового обслуговування населення облдержадміністрації 

Дашевський
Петро Єфремович 

- начальник управління освіти Краснолуцької міської ради (за згодою) 

Іванов
Валерій Олександрович 

- начальник Головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації 

Косарев
Сергій Васильович 

- начальник Головного управління економіки облдержадміністрації 

Котляр
Олег Іванович 

- директор Луганського обласного центру зайнятості 

Кириченко
Микола Єгорович 

- міський голова м. Алчевська  

Кравцов
Олександр Володимирович 

- голова Краснодонської райдержадміністрації 

Макєєва
Наталія Миколаївна 

- директор Луганського вищого училища сфери послуг, голова асоціації директорів і працівників професійно-технічної освіти 

Мельников
Владислав Юхимович 

- голова Федерації профспілок Луганської області (за згодою) 

Михайлов
Микола Іванович  

- директор Луганського обласного навчально-методичного центру профтехосвіти 

Мухін
Микола Васильович 

- начальник управління будівництва облдержадміністрації 

Смірнов
Микола Михайлович 

- начальник Головного управління промислової політики облдержадміністрації 

Шкуть
Віктор Васильович 

- начальник управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації. 

____________

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка