Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Програми інформатизації судів загальної юрисдикції, інших органів та установ судової системи на 2004-2006 роки

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

            РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             02.04.2004 N 22
 
     Про затвердження Програми інформатизації судів
     загальної юрисдикції, інших органів та установ
        судової системи на 2004-2006 роки
 
   Відповідно до частини 4 статті 120 Закону України "Про
судоустрій України"  (  3018-14  )  Рада  суддів  України
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Затвердити розроблену Державною судовою адміністрацією
України Програму інформатизації судів загальної юрисдикції, інших
органів та установ судової системи на 2004 - 2006 роки.
 
   2. Доручити  Державній  судовій  адміністрації  України
передбачити  видатки  на  реалізацію Програми при формуванні
бюджетних запитів на 2005 та 2006 роки, а також в кошторисах
видатків судів на 2004 рік.
 
 Голова Ради суддів
 України                        В.Кривенко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Рішення Ради суддів
                   України
                   02.04.2004 N 22
 
 
               ПРОГРАМА
      інформатизації судів загальної юрисдикції,
         інших органів та установ судової
          системи на 2004-2006 роки
 
 
             I. Мета Програми
 
  Основною метою Програми є забезпечення прозорості судового
процесу,  створення  умов  для  ефективної діяльності судів,
спрямованої на забезпечення належного захисту конституційних прав
і свобод людини та громадянина, порушених або оспорюваних прав і
охоронюваних законом інтересів підприємств та організацій.
   Основними завданнями Програми є:
   забезпечення надання громадянам своєчасної, достовірної та
повної інформації про хід розгляду судових справ;
   запровадження системи інформаційно-технічного  забезпечення
судового процесу;
   забезпечення виконання вимог процесуального  законодавства
щодо технічної фіксації судового процесу;
   створення належних   організаційних,   фінансових   і
матеріально-технічних   умов  для  функціонування  системи
інформаційно-технічного забезпечення судового процесу;
   підвищення професійної  підготовки  суддів та працівників
апарату судів в галузі інформаційних технологій;
   нормативно-правове діяльності судової системи з урахуванням
перспектив впровадження положень міжнародного законодавства.
 
        II. Організація виконання Програми
 
   Здійснення заходів,  передбачених  Програмою,  забезпечує
Державна судова адміністрація разом з іншими заінтересованими
центральними і місцевими органами виконавчої влади.
   Державна судова адміністрація раз на півріччя інформує Раду
суддів України про хід виконання Програми.
 
          III. Фінансування Програми
 
   Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів
державного бюджету, передбачених на утримання Державної судової
адміністрації, органів і установ  судової  системи,  коштів,
отриманих  від  оплати сторонами судового процесу витрат на
інформаційно-технічне забезпечення, та інших  не  заборонених
законодавством джерел.
 
      IV. Очікувані результати виконання Програми
 
   Виконання завдань, визначених Програмою, сприятиме підвищенню
рівня  інформатизації  судів,  розвитку  телекомунікаційного
середовища, створенню потужних інформаційних ресурсів судової
системи, застосуванню комп'ютерних інформаційних технологій на
всіх рівнях.
   Основним результатом виконання Програми має стати створення
системи інформаційно-технічного забезпечення судового процесу в
усіх судах загальної юрисдикції.
 
          V. Основні заходи Програми
 
    Створення і розвиток інформаційної інфраструктури
   та інформаційних ресурсів судів загальної юрисдикції,
       інших органів та установ судової системи
 
   1. Забезпечити  суддів  та  працівників  апаратів  судів
комп'ютерною технікою в кількості, визначеній єдиними нормативами
фінансового забезпечення судів загальної юрисдикції.
 
             2004-2006 роки.
 
   2. Створити  нові  та  модернізувати  існуючі  локальні
комп'ютерні мережі в судах загальної юрисдикції, інших органах та
установах судової системи.
 
             2004-2006 роки.
 
   3. Забезпечити  підключення до мережі Internet в режимі
електронної пошти судів загальної юрисдикції, інших органів та
установ судової системи.
 
            I півріччя 2004 року
 
   4. Розробити план підключення виділених каналів зв'язку для
судів загальної юрисдикції, інших органів та установ судової
системи і забезпечити його реалізацію.
 
             2005-2006 роки
 
   5. Розробити,  впровадити  та  забезпечити  супроводження
програмного забезпечення "Діловодство суду"  та  комп'ютерних
програм формування звітності (кадрової, фінансової, статистичної
тощо) в судах загальної юрисдикції.
 
             2004-2005 роки
 
   6. Розробити план оптимізації діючої мережі  магістралей
передачі даних судів загальної юрисдикції і забезпечити його
реалізацію.
 
             2005-2006 роки
 
   7. Завершити процес переведення судів загальної юрисдикції,
інших  органів  та  установ судової системи на використання
ліцензійного програмного забезпечення.
 
             2004-2006 роки
 
   8. Створити мережу регіональних центрів технічної підтримки.
 
            I півріччя 2004 року
 
            Інформаційна безпека
 
   9. Розробити нормативно-методичну  базу  заходів  безпеки
інформаційно-телекомунікаційної   системи   судів  загальної
юрисдикції, інших органів та установ судової системи.
 
               2004 рік
 
   10. Запровадити систему антивірусного захисту в усіх судах
загальної юрисдикції, інших органах та установах судової системи,
забезпечити моніторинг стану антивірусного захисту та поновлення
баз даних антивірусів.
 
            I півріччя 2005 року
 
   11. Розробити та запровадити систему резервного копіювання
даних в усіх судах загальної юрисдикції, інших органах  та
установах судової системи, забезпечити централізований моніторинг
резервного копіювання даних.
 
               2005 рік
 
   12. Розробити  та  запровадити  систему  централізованого
адміністрування серверів в судах загальної юрисдикції, інших
органах та установах судової системи.
 
               2006 рік
 
     Фіксація судового процесу технічними засобами
 
   13. Забезпечити    суди    загальної    юрисдикції
програмно-апаратними комплексами для фіксування судового процесу
технічними засобами, обладнанням для  роздрукування  сторонам
процесу копій протоколів судового засідання.
 
               2004 рік
 
   14. Розробити нормативно-методичні матеріали щодо порядку
застосування систем технічного фіксування судового процесу.
 
            I півріччя 2004 року
 
   15. Провести  навчання  секретарів  судового  засідання,
архіваріусів та працівників інформаційних підрозділів судів щодо
порядку застосування систем технічного фіксування судового процесу
та прийняти заліки.
 
           II півріччя 2004 року
 
          Підбір та підготовка кадрів
 
   16. Ввести  в  штатні розписи судів посади працівників,
відповідальних за експлуатацію інформаційних систем.
 
               2004 рік
 
   17. Внести зміни в посадові інструкції працівників апаратів
судів в частині обов'язкового володіння комп'ютерною технікою на
базовому рівні.
 
               2004 рік
 
   18. Створити систему підвищення кваліфікації  суддів  та
працівників апаратів судів в галузі інформаційних технологій
(розробка методичних посібників, тестів, підготовка викладацького
персоналу).
 
               2004 рік
 
     Інформаційне забезпечення потреб судів загальної
    юрисдикції, інших органів та установ судової системи
 
   19. Встановити в усіх судах інформаційно-правові бази даних
"ЛІГА:ЗАКОН" та забезпечити їх постійне оперативне поновлення.
 
            I півріччя 2004 року
 
   20. Розробити та запровадити систему інформаційно-аналітичної
підтримки діяльності судів.
 
               2005 рік
 
   21. Завершити  впровадження  системи   централізованого
спостереження за потребами судів загальної юрисдикції.
 
               2004 рік
 
    Створення публічних інформаційних ресурсів судової
      системи та інформаційне забезпечення сторін
             судового процесу
 
   22. Завершити  створення  та  забезпечити  експлуатацію
Інтернет-порталу судової системи України.
 
               2004 рік
 
   23. Забезпечити безперешкодний доступ сторін судового процесу
до інформації, пов'язаної з розглядом справ.
 
               2005 рік

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка